ΜΕΡΟΣ Ι ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ
Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ρύθμισης Μεταλλείων και Λατομείων Νόμος.

Ερμηνεία

2. Στο Νόμο αυτό, εκτός αν προκύπτει διαφορετικά από το κείμενο-

“αποκλειστική οικονομική ζώνη” σημαίνει τη ζώνη θαλάσσιας δικαιοδοσίας της Δημοκρατίας που έχει κηρυχθεί ως τέτοια από τον περί της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται˙

“γη” περιλαμβάνει οποιοδήποτε κτίριο ή άλλη κατασκευή ή οικοδόμημα πάνω σε οποιαδήποτε γη, ή οποιαδήποτε δένδρα ή άλλο πράγμα που φυτεύεται ή καλλιεργείται πάνω σε οποιαδήποτε γη και οποιοδήποτε προϊόν αυτών πριν την αποκοπή, ή οποιοδήποτε ύδωρ, ή οποιοδήποτε δικαίωμα, συμφέρον, προνόμιο, ελευθερία ή δουλεία μέσα, σε ή πάνω σε οποιαδήποτε γη ή ο,τιδήποτε βρίσκεται ή ρέει πάνω ή κάτω από αυτή·

“γη της Δημοκρατίας” περιλαμβάνει οποιαδήποτε γη που είτε περιήλθε στη Δημοκρατία, είτε είναι ιδιοκτησία, κατέχεται και απολαμβάνεται από τη Δημοκρατία ως περιουσία της Δημοκρατίας·

“Διευθυντής” σημαίνει το Διευθυντή του Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και περιλαμβάνει οποιοδήποτε λειτουργό του Τμήματος του που υποδεικνύεται από το Διευθυντή για οποιοδήποτε από τους σκοπούς του Νόμου αυτού·

“Δικαστήριο” σημαίνει το Επαρχιακό Δικαστήριο της επαρχίας στην οποία βρίσκεται η γη·

“Επιθεωρητής Μεταλλείων ή Ανώτερος Λειτουργός Μεταλλείων” σημαίνει τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Μεταλλείων ή οποιοδήποτε λειτουργό της Υπηρεσίας Μεταλλείων, εξουσιοδοτημένο από τον εν λόγω Προϊστάμενο∙

“επισκοπώ” και “επισκόπηση” περιλαμβάνουν όλες τις εργασίες που συνδέονται με την έρευνα για μεταλλεύματα ή λατομικά υλικά και είναι εύλογα απαραίτητες για να βοηθήσουν τον ερευνητή να εξακριβώσει τις μεταλλευτικές ή λατομικές δυνατότητες της γης·

“ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στο άρθρο 76 της Σύμβασης˙

“ιδιοκτήτης”, όσον αφορά γη, σημαίνει το πρόσωπο που δικαιούται να εγγραφεί ως ιδιοκτήτης είτε είναι εγγεγραμμένος με τον τρόπο αυτό είτε όχι·

“ιδιωτική γη” σημαίνει οποιαδήποτε γη η οποία είναι ιδιοκτησία, κατέχεται και απολαμβάνεται ως ιδιωτική περιουσία και περιλαμβάνει οποιαδήποτε γη η οποία κατέχεται ή απολαμβάνεται ως η κοινοτική ιδιοκτησία πόλης, χωριού ή ενορίας·

“Κανονισμοί” σημαίνει τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου˙

“λατομείο” σημαίνει οποιαδήποτε περιοχή που ανασκάπτεται προς το σκοπό λήψης οποιουδήποτε λατομικού υλικού·

“λατόμηση” σημαίνει οποιαδήποτε εργασία απόκτησης ή εξαγωγής οποιωνδήποτε λατομικών υλικών με οποιοδήποτε τρόπο ή μέθοδο·

“λατομικά υλικά” σημαίνει άμμο, λίθο, σχιστόλιθο, γρανίτη ή άλλα πετρώματα, κιμωλία, άργιλο, πυρόλιθο, αμμοχάλικο, γύψο, ασβεστόλιθο, μάρμαρο, μάργα και χαλαζία·

“μεταλλεύματα” περιλαμβάνει όλα τα υλικά οικονομικής αξίας που αποτελούν τμήμα, ή προέρχονται με φυσικό τρόπο από το φλοιό της γης περιλαμβανομένου του ορυκτέλαιου, αλλά όχι μεταλλεύματα σε κατάσταση διάλυσης ή τύρφης, δένδρα, ξυλεία και παρόμοια είδη δασικών προϊόντων ή οποιαδήποτε λατομικά υλικά·

“μετάλλευση” σημαίνει οποιαδήποτε εργασία απόκτησης ή εξαγωγής οποιωνδήποτε μεταλλευμάτων με οποιοδήποτε τρόπο ή μέθοδο, ή για οποιονδήποτε σκοπό που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με αυτή ή συναφή με αυτή·

“ορυκτέλαιο” περιλαμβάνει πίσσα, άσφαλτο και φυσικό αέριο·

“ρυπαίνω” και “ρύπανση” περιλαμβάνουν οποιαδήποτε μόλυνση με οποιαδήποτε χημική ή άλλη ουσία σε τέτοια ποσότητα που να είναι επιβλαβής σε οποιαδήποτε ανθρώπινη, ζωϊκή ή φυτική ζωή·

"Σύμβαση” σημαίνει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, η οποία κυρώθηκε από τον περί της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (Κυρωτικό) Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

“Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

Έννοια “μεταλλείου” και “λατομείου”

3.-(1) Στο Νόμο αυτό η φράση “μεταλλείο” σημαίνει εκσκαφή ή σύστημα εκσκαφών που γίνονται για το σκοπό ή σε σχέση με λήψη στο σύνολο ή ουσιαστικά διά μέσου της απασχόλησης προσώπων κάτω από το έδαφος, μεταλλευμάτων (είτε στη φυσική τους κατάσταση είτε σε διάλυση ή σε εναιώρηση) ή προϊόντων μεταλλευμάτων.

(2) Στο Νόμο αυτό η φράση “λατομείο” σημαίνει εκσκαφή ή σύστημα εκσκαφών που γίνονται προς το σκοπό ή σε σχέση με τη λήψη λατομικών υλικών (είτε στη φυσική τους κατάσταση είτε σε διάλυση ή εναιώρηση) ή προϊόντα λατομικών υλικών, που δεν είναι ούτε μεταλλείο ούτε απλά φρέαρ ή γεώτρηση ή συνδυασμός φρέατος και γεώτρησης.

(3) Για τους σκοπούς του Νόμου αυτού-

(α) θεωρείται ότι αποτελεί τμήμα μεταλλείου τόσο μέρος της επιφάνειας (περιλαμβανόμενων κτιρίων, κατασκευών και έργων πάνω σε αυτή) που περιβάλλει ή εφάπτεται με τους αεραγωγούς ή τις εξόδους του μεταλλείου το οποίο κατέχεται μαζί με το μεταλλείο προς το σκοπό ή σε σχέση με τη λειτουργία του μεταλλείου, την επεξεργασία, παρασκευή προς πώληση, κατανάλωση ή χρήση, αποθήκευση ή απομάκρυνση από το μεταλλείο των μεταλλευμάτων ή των προϊόντων του που λήφθηκαν από το μεταλλείο ή την απομάκρυνση από το μεταλλείο των απορριμμάτων αυτού· και

(β) θεωρείται ότι αποτελεί τμήμα λατομείου τόσο μέρος της επιφάνειας (περιλαμβανόμενων κτιρίων, κατασκευών και έργων πάνω σε αυτή) που περιβάλλει ή εφάπτεται στο λατομείο το οποίο κατέχεται μαζί με το λατομείο προς το σκοπό ή σε σχέση με τη λειτουργία του λατομείου, την επεξεργασία, παρασκευή προς πώληση, κατανάλωση ή χρήση, αποθήκευση ή μετακίνηση από το λατομείο των λατομικών υλικών ή των προϊόντων τους που λήφθηκαν από το λατομείο ή την απομάκρυνση από το λατομείο των απορριμμάτων αυτού:

Νοείται ότι δεν θα θεωρείται, για τους σκοπούς που αναφέρθηκαν, ότι αποτελούν τμήμα μεταλλείου ή λατομείου, υποστατικά στα οποία διεξάγεται βιομηχανική επεξεργασία διαφορετικά από το σκοπό της λειτουργίας του μεταλλείου ή λατομείου ή για σκοπούς παρασκευής προς πώληση μεταλλευμάτων ή λατομικών υλικών, ανάλογα με την περίπτωση, που λήφθηκαν από αυτά.

(4) Για τους σκοπούς του Νόμου αυτού υποστατικά που εκάστοτε χρησιμοποιούνται για την εναπόθεση απορριμμάτων από έναν μόνο μεταλλείο ή λατομείο, τα οποία είναι υποστατικά που κατέχονται αποκλειστικά από τον ιδιοκτήτη του μεταλλείου ή λατομείου αυτού, θα θεωρούνται ότι αποτελούν τμήμα του μεταλλείου ή λατομείου αυτού, και υποστατικά που εκάστοτε χρησιμοποιούνται για την εναπόθεση απορριμμάτων από δύο ή περισσότερα μεταλλεία ή λατομεία, τα οποία είναι υποστατικά που κατέχονται από τον ιδιοκτήτη ενός από αυτά τα μεταλλεία ή λατομεία (είτε αποκλειστικά είτε από κοινού με τον ιδιοκτήτη του άλλου ή οποιουδήποτε από τα άλλα) θα θεωρούνται ότι αποτελούν τμήμα τέτοιου μεταλλείου ή λατομείου ως ήθελε διατάξει ο Επιθεωρητής Μεταλλείων.

(5) Για τους σκοπούς του Νόμου αυτού σιδηρόδρομος, μεταφορέας ή εναέριος σιδηρόδρομος που προσφέρεται για την απομάκρυνση από μεταλλείο ή λατομείο μεταλλευμάτων ή λατομικών υλικών, ανάλογα με την περίπτωση, τα οποία λήφθηκαν από αυτά ή απορρίμματα τους θα θεωρούνται ότι αποτελούν τμήμα του μεταλλείου ή λατομείου.