Προοίμιο

1. Ο παρών Διαδικαστικός Κανονισμός θα αναφέρεται ως ο περί Νομικής Αρωγής Διαδικαστικός Κανονισμός (Αρ. 1) του 2003.

Ερμηνευτικές Διατάξεις

2. Στον παρόντα Διαδικαστικό Κανονισμό, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«Μητρώο» σημαίνει το Ειδικό Μητρώο που τηρείται στο Πρωτοκολλητείο κάθε Δικαστηρίου, στο οποίο αναφέρεται ο Νόμος, στο οποίο καταχωρούνται τα αναφερόμενα στον παρόντα Διαδικαστικό Κανονισμό.

«Νόμος» σημαίνει τον περί Νομικής Αρωγής Νόμο του 2002, (Ν. 165(Ι)/2002).

«Πρωτοκολλητείο» σημαίνει το Πρωτοκολλητείο του Δικαστηρίου το οποίο έχει, την κατά περίπτωση, δικαιοδοσία εξέτασης αίτησης παροχής δωρεάν νομικής αρωγής δυνάμει των διατάξεων του Νόμου.

3. Κάθε όρος στον παρόντα Κανονισμό, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια, θα έχει την έννοια που του αποδίδεται στο Νόμο.

4. (1) Πρόσωπο που διεκδικεί την παροχή δωρεάν νομικής αρωγής υποβάλλει αίτηση το περιεχόμενο της οποίας καθορίζεται στον Τύπο 1.

(2) Η αίτηση για παροχή δωρεάν νομικής αρωγής υποβάλλεται προς το αρμόδιο, σύμφωνα με το Νόμο, Δικαστήριο και καταχωρείται στο Μητρώο του Πρωτοκολλητείου.

(3) Ο Πρωτοκολλητής ορίζει ημερομηνία πρώτης εμφάνισης στην αίτηση και αυτή επιδίδεται στο Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας σύμφωνα με τον τρόπο επίδοσης των αγωγών.

4Α.-(1) Ο παρών Διαδικαστικός Κανονισμός θα τυγχάνει εφαρμογής και για διασυνοριακές διαφορές με την έννοια του περί Νομικής Αρωγής (Τροποποιητικού) Νόμου του 2005 (Ν. 22(Ι)/05).

(2) Για σκοπούς του εδαφίου (1) του παρόντος εδαφίου (1) του παρόντος Κανονισμού υιοθετείται το Έντυπο για την υποβολή αίτησης ευεργετήματος πενίας σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς επίσης και το Έντυπο για τη διαβίβαση αίτησης ευεργετήματος πενίας τιτλοφορούμενο ως Στερεότυπο Έντυπο, κατ' εφαρμογή της Οδηγίας 2003/8/ΕΚ του Συμβουλίου, όπως τα έντυπα αυτά θεσπίσθηκαν με Αποφάσεις της Επιτροπής αρ. 2004/844/ΕΚ ημερ. 9/11/2004 και αρ. 2005/630/ΕΚ ημερ. 26/8/2005, αντίστοιχα.

(3) Τα αναφερόμενα στο εδάφιο (2) του παρόντος Κανονισμού Έντυπα καθίστανται μέρος του Βασικού Διαδικαστικού Κανονισμού και καθορίζονται ως Τύπος 10 και Τύπος 11 αντίστοιχα.

5. (1) Κατά την πρώτη ημερομηνία εμφάνισης ακούονται ο αιτητής και ο εκπρόσωπος του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και το Δικαστήριο αποφασίζει κατά πόσο η περίπτωση καλύπτεται από τις πρόνοιες του Νόμου.

(2) Αν αποφασιστεί ότι η περίπτωση δεν καλύπτεται από τις πρόνοιες του Νόμου, το Δικαστήριο απορρίπτει την αίτηση.

(3) Αν αποφασιστεί ότι η περίπτωση καλύπτεται από τις πρόνοιες του Νόμου, το Δικαστήριο—

(α) Διατάσσει την κατάθεση στο Πρωτοκολλητείο, μέσα σε προθεσμία που καθορίζει λαμβανομένης υπόψη και της φύσης της διαδικασίας στην οποία αφορά η αίτηση, κοινωνικοοικονομικής έκθεσης του Γραφείου Ευημερίας για τους σκοπούς του άρθρου 7(1 )(α) του Νόμου και έγγραφης δήλωσης το περιεχόμενο της οποίας καθορίζεται στον Τύπο 2, για τους σκοπούς του άρθρου 8 του Νόμου.

(β) ορίζει ημερομηνία για την εξέταση της αίτησης.

6. (1) Κατά την ημερομηνία εξέτασης της αίτησης ακούονται ο αιτητής και ο εκπρόσωπος του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και το Δικαστήριο, στη βάση των παραγόντων όπως αυτοί προσδιορίζονται στο Νόμο, είτε την εγκρίνει οπότε εκδίδεται από το Πρωτοκολλητείο Πιστοποιητικό το περιεχόμενο του οποίου καθορίζεται στον Τύπο 3, είτε την απορρίπτει.

(2) Η απόφαση του Δικαστηρίου καταχωρείται στο Μητρώο. Σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης, πιστό αντίγραφο του Πιστοποιητικού παραδίδεται στο δικαιούχο και κάθε πληρωμή διενεργείται στη βάση του, αφού ο δικηγόρος που θα διοριστεί κατά τις διατάξεις που ακολουθούν υπογράψει Δήλωση σύμφωνα με το περιεχόμενο που καθορίζεται στον Τύπο 4.

7. Ο Κατάλογος με τα ονόματα των δικηγόρων που εκάστοτε ενδιαφέρονται να προσφέρουν υπηρεσίες με βάση το Νόμο, καταρτίζεται από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 11 του Νόμου και κατατίθεται στον Αρχιπρωτοκολλητή ο οποίος αποστέλλει αντίγραφο σε όλα τα Πρωτοκολλητεία για καταχώριση στο Μητρώο.

8. (1) Με την έγκριση αίτησης για παροχή δωρεάν νομικής αρωγής, το Δικαστήριο προβαίνει σε διευθετήσεις για διορισμό δικηγόρου από τους περιλαμβανόμενους στον Κατάλογο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Νόμου και εξουσιοδοτεί την έκδοση Διοριστηρίου από το Πρωτοκολλητείο σύμφωνα με το περιεχόμενο που καθορίζεται στον Τύπο 5:

Νοείται ότι σε περίπτωση κατά την οποία ο δικαιούχος δεν επιλέγει δικηγόρο ή δεν είναι δυνατός ο διορισμός του δικηγόρου που έχει επιλέξει, θα ακολουθείται αριθμητική σειρά διορισμού δικηγόρου, κατά κλάδο ή είδος, από τα ονόματα τα οποία περιλαμβάνονται στον Κατάλογο.

(2) Το Διοριστήριο που εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο (α) ανωτέρω, καταχωρείται στο Πρωτοκολλητείο και στο φάκελο της διαδικασίας για την οποία έχει εκδοθεί.

9.-(1) Ανάκληση Πιστοποιητικού που έχει εκδοθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό 6 ανωτέρω, διενεργείται αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο ή μετά από αίτηση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το περιεχόμενο που καθορίζεται στον Τύπο 6.

(2) Οποτεδήποτε εγείρεται ζήτημα ανάκλησης Πιστοποιητικού, ορίζεται από το Δικαστήριο ή τον Πρωτοκολλητή, αναλόγως, ημερομηνία εξέτασης του και σχετική Γνωστοποίηση επιδίδεται στο δικαιούχο σύμφωνα με το περιεχόμενο που καθορίζεται στον Τύπο 7.

(3) Κατά την εξέταση ζητήματος ανάκλησης Πιστοποιητικού ακούονται ο δικαιούχος και ο εκπρόσωπος του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, Σε περίπτωση διαφοράς ως προς τα πραγματικά γεγονότα είναι δυνατό να προσάγεται εκατέρωθεν μαρτυρία αναφορικά με την προσδιοριζόμενη ως ουσιαστική αλλαγή των δεδομένων του δικαιούχου και το Δικαστήριο, αποφασίζει αναλόγως στη βάση των διαπιστώσεων.

(4) Η απόφαση του Δικαστηρίου καταχωρείται στο Μητρώο. Σε περίπτωση απόφασης για ανάκληση του Πιστοποιητικού, συντάσσεται από το Πρωτοκολλητείο Γνωστοποίηση σύμφωνα με το περιεχόμενο που καθορίζεται στους Τύπους 8 και 9 η οποία παραδίδεται στο μέχρι τότε δικαιούχο και στο δικηγόρο, αν στο μεταξύ είχε διοριστεί δικηγόρος.

10.-(1) Στην περίπτωση πολιτικών διαδικασιών ή διαδικασιών ενώπιον του Οικογενειακού Δικαστηρίου, η αμοιβή, τα έξοδα και οι άλλες δαπάνες, που θα καταβάλλονται ως περιλαμβανόμενα στη νομική αρωγή, θα είναι τα καθοριζόμενα στους ισχύοντες, ανάλογα με την περίπτωση, Διαδικαστικούς Κανονισμούς.

(2) Στην περίπτωση ποινικών υποθέσεων η αμοιβή του δικηγόρου καθορίζεται ως ακολούθως-

(α) Για εμφανίσεις στο Κακουργιοδικείο ή το Ανώτατο Δικαστήριο (σε έφεση από Κακουργιοδικείο):-

(i) Σε υποθέσεις φόνου €417 για την πρώτη ημέρα ακρόασης (περιλαμβανομένων των οδηγιών) και €178 - €267 για κάθε επόμενη ημέρα ακρόασης·

(ii) Σε άλλες σοβαρές υποθέσεις, €279 για την πρώτη ημέρα ακρόασης (περιλαμβανομένων των οδηγιών) και €111 - €166 για κάθε επόμενη ημέρα ακρόασης.

(β) Για εμφάνιση ενώπιον Επαρχιακού Δικαστηρίου, €167 για την πρώτη ημέρα ακρόασης (περιλαμβανομένων των οδηγιών) και €89 - €133 για κάθε επόμενη ημέρα ακρόασης.

(γ) Για εμφάνιση στο Ανώτατο Δικαστήριο (σε έφεση από Επαρχιακό Δικαστήριο), €279 για την πρώτη ημέρα ακρόασης (περιλαμβανομένων των οδηγιών) και €111 - €166 για κάθε επόμενη ημέρα ακρόασης.

(3) Την περίπτωση προανακρίσεων και ανακριτικών ή άλλων διαδικασιών που διεξάγονται πριν από την έναρξη ποινικής διαδικασίας €89 - €133 για κάθε εμφάνιση.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΤΥΠΟΣ 1

ΤΥΠΟΣ 1

Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (Αρ. 1) ΤΟΥ 2003

Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 (Ν. 165(Ι)/2002)

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΔΩΡΕΑΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ

 

Αρ. Αίτησης ………………

Ονοματεπώνυμο αιτητή/τριας …………………………………………………...

 

Διεύθυνση αιτητή/τριας ……………………………………………………………

 

Διαδικασία για την οποία υποβάλλεται η αίτηση (παραθέσατε πλήρη στοιχεία).

 

 

Είδος Νομικής Αρωγής για την οποία υποβάλλεται η αίτηση …………………

 

 

Υπογραφή …………………………..

 

Καταχωρήθηκε την ………………….. στο ………………………………………..

Δικαστήριο ………………………………………..

Η αίτηση θα εξεταστεί στις ………………………………………………………….

και ώρα ………………………… στο (αναφέρατε το Δικαστήριο) ………………

 

Προς ……………………………………

 

Υπ. (Πρωτοκολλητής)

ΤΥΠΟΣ 2

ΤΥΠΟΣ 2

Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (Αρ. 1) ΤΟΥ 2003

Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 (Ν. 165(Ι)/2002)

ΕΓΓΡΑΦΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΙΤΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΑΡΩΓΗ

 

Αρ. Αίτησης …………………..

 

Ο/η υπογεγραμμένος/η ……………………………………………

αιτητής/αιτήτρια στην αίτηση για παροχή δωρεάν νομικής αρωγής με αρ. …………

που καταχωρίστηκε στο Μητρώο του Πρωτοκολλητείου του (αναφέρατε το Δικαστήριο) …………………………………………………………….......................

………………….. δηλώνω τα ακόλουθα:

 

1. Ημερομηνία και τόπος γέννησης ..........................................................

2. Διεύθυνση κατοικίας ..........................................................................

 

3. Αρ. Δελτίου Ταυτότητας (για Κυπρίους) ................................................

4. Ιθαγένεια και αρ. διαβατηρίου (για αλλοδαπούς) .....................................

 

5. Αριθμός Κοινωνικών Ασφαλίσεων .........................................................

6. Επάγγελμα και διεύθυνση τόπου εργασίας .............................................

 

7. Απολαβές και άλλα ωφελήματα από το επάγγελμα ..................................

 

8. Άλλα εισοδήματα ..............................................................................

 

9. Ακίνητη ιδιοκτησία εγγεγραμμένη στο όνομα ..........................................

 

10. Ακίνητη ιδιοκτησία για την οποία δικαιούμαι να εγγραφώ ως ιδιοκτήτης

 

 • 11. Ιδιόκτητα Μηχανοκίνητα οχήματα ....................................................

 •  

 • 12. Καταθέσεις σε τράπεζες ή άλλα ιδρύματα ……………………………………….........

 •  

 • 13. Οφειλές κατά δανειστή ……………………………………………………………...............

 •  

 • 14. Η οικογενειακή κατάσταση (αναφέρατε ονοματεπώνυμο συζύγου, ονόματα και ηλικία τέκνων, ενοικίου που καταβάλλετε για ιδιοκατοίκηση, απολαβές και περιουσιακή κατάσταση συζύγου) ............................

 •  

 •  

 • 15. Είμαι εξαρτώμενο μέλος οικογένειας, ως ακολούθως: (Παραθέσατε λεπτομέρειες για κάθε μέλος της οικογένειας από τα εισοδήματα της οποίας είστε εξαρτώμενος που θα περιλαμβάνουν μισθό από επάγγελμα, άλλα εισοδήματα, ακίνητη ιδιοκτησία, μηχανοκίνητα οχήματα, καταθέσεις, οφειλές)

 •  

   

   

   

   

   

   

   

 • 16. Άλλες χρήσιμες πληροφορίες ……………………………………………………

 •  

   

   

   

   

  Υπ. (Αιτητής)

   

   

  Καταχωρήθηκε την ……………………….. το ……………………………………..

  Δικαστήριο ………………………………

   

   

  Υπ.( Πρωτοκολλητής)

   

   

   

   

   

  ΤΥΠΟΣ 3

  ΤΥΠΟΣ 3

  Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (Αρ. 1) ΤΟΥ 2003

  Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 (Ν. 165(Ι)/2002)

  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ

   

  Αρ. Αίτησης ………………..

   

  Πιστοποιείται ότι, μετά από αίτηση του/της δικαιούχου αρ. ……………..,

  με απόφαση του Δικαστηρίου που εκδόθηκε στις ……………………... .. εγκρίθηκε η παροχή δωρεάν νομικής αρωγής υπέρ του/της

  …………………………………………………………….. ως ακολούθως:

   

   

  (α) Διαδικασία για την οποία παρέχεται δωρεάν νομική αρωγή ………..

   

   

   

   

  (β) Είδος δωρεάν νομικής αρωγής ………………………………………

   

   

   

  Εκδόθηκε την ………………………….. από το …………………………

   

   

  Υπ. (Πρωτοκολλητής)

  ΤΥΠΟΣ 4

  ΤΥΠΟΣ 4

  Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (Αρ. 1) ΤΟΥ 2003

  Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 (Ν. 165(I)/2002)

  ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ
  ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΠΟΣΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
  ΔΩΡΕΑΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ

   

  Αρ. Αίτησης ……………………

   

  Ο/Ή υπογεγραμμένος/η ……………………………………………

  Δικηγόρος από ……………………………………………………..

  δηλώνω πως δεν έχω εισπράξει οποιοδήποτε άλλο ποσό σε σχέση με τις υπηρεσίες που καλύπτονται από το Πιστοποιητικό παροχής δωρεάν νομικής αρωγής που εκδόθηκε από το (αναφέρατε το Δικαστήριο)

  ……………………………….. στις ………………………………….

   

  (Υπ). …………………………..

  (Δικηγόρος)

   

   

  Ημερομηνία …………………………

  ΤΥΠΟΣ 5

  ΤΥΠΟΣ 5

  Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (Αρ. 1) ΤΟΥ 2003


  Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 (Ν.165(Ι)/2002)


  ΔΙΟΡΙΣΤΗΡΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

   

  Αρ. Αίτησης ……………………………

   

  Ο/Η δικηγόρος ……………………………………………… από

  την ……………………….. διορίζεται δυνάμει απόφασης του (αναφέρατε το Δικαστήριο) ……………………………………. ημερομηνίας ……………………… και Πιστοποιητικού παροχής δωρεάν νομικής αρωγής που εκδόθηκε στις ………………… υπέρ του (αναφέρατε το όνομα του / της δικαιούχου) …………………………….

   

   

  Εκδόθηκε την …………………………………… από το

   

   

  Υπ.( Πρωτοκολλητής)

   

   

  ΤΥΠΟΣ 6

  ΤΥΠΟΣ 6

  Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (Αρ. 1) ΤΟΥ 2003


  Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 (Ν. 165(Ι)/2002)

  ΑΙΤΗΣΗ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ
  ΓΙΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
  ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ

   

  Αρ. Αίτησης …………….

   

  Υποβάλλεται αίτηση για την ανάκληση του Πιστοποιητικού παροχής δωρεάν

  νομικής αρωγής που εκδόθηκε στην Αίτηση αρ ……………........... του (αναφέρατε το Δικαστήριο) ………………………………………………………..

  υπέρ του/της ……………………………………………………………………….

  επειδή επήλθε ουσιαστική αλλαγή των δεδομένων του/της ως ακολούθως:

  (Παραθέσατε λεπτομέρειες της αλλαγής)

   

   

   

   

   

   

  Καταχωρήθηκε την ……………………………. στο ………………………….

   

   

   

   

  Υπ.( Πρωτοκολλητής)

  ΤΥΠΟΣ 7

  ΤΥΠΟΣ 7

  Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (Αρ. 1) ΤΟΥ 2003


  Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 (Ν. 165(Ι)/2002)


  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
  ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ

   

  Αρ. Αίτησης ………………..

   

  Προς (αναφέρατε το όνομα και τη διεύθυνση του/της δικαιούχου) ……………

   

   

   

  Σας γνωστοποιείται ότι το (αναφέρατε το Δικαστήριο ……………………….

  ........................................................................... μετά από αίτηση εκ μέρους

  του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας/αυτεπαγγέλτως (διαγράψατε ότι δεν εφαρμόζεται), εξετάζει το ενδεχόμενο ανάκλησης του πιστοποιητικού παροχής δωρεάν νομικής αρωγής που εκδόθηκε υπέρ σας στην αίτηση αρ. ………………….. στις ………………………… ενόψει αλλαγής των δεδομένων σας, ως ακολούθως:

   

   

  Το ζήτημα θα εξεταστεί στις ………………………….. και ώρα ……………… στο (αναφέρατε το Δικαστήριο) ……………………………… και δικαιούστε να παραστείτε, ενδεχομένως να προσάξετε μαρτυρία και να ακουστείτε.

   

  Εκδόθηκε την …………………………… από το …………………….

   

   

  Υπ. (Πρωτοκολλητής)

   

  ΤΥΠΟΣ 8

  ΤΥΠΟΣ 8

  Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (Αρ. 1) ΤΟΥ 2003

  Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 (Ν. 165(Ι)/2002)


  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ
  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ

   

  Αρ. Αίτησης …………………..

   

  Προς (αναφέρατε το όνομα και τη διεύθυνση του/της δικαιούχου) ……………

   

  από ………………………………………………………………………………….

   

   

   

   

  Σας γνωστοποιείται ότι το Πιστοποιητικό παροχής δωρεάν νομικής αρωγής

  που εκδόθηκε υπέρ σας στις ………………………………………. από το ………………………………….. έχει ανακληθεί με απόφαση του Δικαστηρίου

  ημερομηνίας ……………………………………………………………………….

   

   

   

  Εκδόθηκε την ……………………………. από ………………………………

   

   

   

  Υπ.( Πρωτοκολλητής)

  ΤΥΠΟΣ 9

  ΤΥΠΟΣ 9

  Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (Αρ. 1) ΤΟΥ 2003

  Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 (Ν. 165(Ι)/2002)


  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ
  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ

   

  Αρ. Αίτησης …………………

   

  Προς (αναφέρατε το όνομα και τη διεύθυνση του/της δικηγόρου)

   

   

   

  Σας γνωστοποιείται ότι το Πιστοποιητικό παροχής δωρεάν νομικής αρωγής που εκδόθηκε στις ………………………………….... από το

  Δικαστήριο …………………… υπέρ του/της (αναφέρατε το όνομα και διεύθυνση του/της δικαιούχου) ………………………………………… ………………………………………….. έχει ανακληθεί με απόφαση

  του Δικαστηρίου ημερομηνίας ………………………………………….

   

  Εκδόθηκε την …………………………. από ……………………………

   

   

   

  Υπ. (Πρωτοκολλητής)

   

  ΤΥΠΟΣ 10

  Πατήστε εδώ για εμφάνιση του ΤΥΠΟΥ 10.

  ΤΥΠΟΣ 11

  Πατήστε εδώ για εμφάνιση του Τύπου 11.

  Σημείωση
  4 του Διαδικαστικού Κανονισμού 05.12.2007 (49/2007)Έναρξη Ισχύος

  Ο παρών Διαδικαστικός Κανονισμός [Σ.Σ.: δηλαδή ο Διαδικαστικός Κανονισμός 05.12.2007 (49/2007)] τίθεται σε ισχύ την 01.01.2008. Η δικηγορική αμοιβή για εργασία η οποία έγινε πριν από την 01.01.2008 καθορίζεται σύμφωνα με τους προϊσχύσαντες Διαδικαστικούς Κανονισμούς, μετατρέποντας το συνολικό ποσό, από Κυπριακές λίρες σε Ευρώ στη βάση της ισοτιμίας 0.585274.

  Σημείωση
  Διόρθωση Παρ. ΙΙ(Ι), Ε.Ε. 4075

  Οι Διαδικαστικοί Κανονισμοί που δημοσιεύτηκαν με αριθμούς γνωστοποίησεων 6 μέχρι 50, στο Μέρος Ι του Δεύτερου Παραρτήματος της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας με αριθμό 4073 και ημερομηνία 5 Δεκεμβρίου 2007, αναφορικά με Δικαστικά Τέλη (Αρ. 6-25), Δικηγορικά Δικαιώματα (Αρ. 26, 28-41, 43-45, 47, 49-50), Επιδόματα σε Διαδίκους και Μάρτυρες (Αρ. 27), Τέλη και Έξοδα (Αρ. 42), Ποσά σε Κυπριακές Λίρες (Αρ. 46, 48) διορθώνονται με τη διαγραφή από τον τίτλο τους, τόσο στην επικεφαλίδα, όσο και στην παράγραφο 1 του κειμένου τους, της, εντός παρενθέσεως λέξης «Μετατροπή» και την αντικατάστασή της με την, εντός παρενθέσεως λέξη «Αναθεώρηση».