9.-(1) Ανάκληση Πιστοποιητικού που έχει εκδοθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό 6 ανωτέρω, διενεργείται αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο ή μετά από αίτηση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το περιεχόμενο που καθορίζεται στον Τύπο 6.

(2) Οποτεδήποτε εγείρεται ζήτημα ανάκλησης Πιστοποιητικού, ορίζεται από το Δικαστήριο ή τον Πρωτοκολλητή, αναλόγως, ημερομηνία εξέτασης του και σχετική Γνωστοποίηση επιδίδεται στο δικαιούχο σύμφωνα με το περιεχόμενο που καθορίζεται στον Τύπο 7.

(3) Κατά την εξέταση ζητήματος ανάκλησης Πιστοποιητικού ακούονται ο δικαιούχος και ο εκπρόσωπος του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, Σε περίπτωση διαφοράς ως προς τα πραγματικά γεγονότα είναι δυνατό να προσάγεται εκατέρωθεν μαρτυρία αναφορικά με την προσδιοριζόμενη ως ουσιαστική αλλαγή των δεδομένων του δικαιούχου και το Δικαστήριο, αποφασίζει αναλόγως στη βάση των διαπιστώσεων.

(4) Η απόφαση του Δικαστηρίου καταχωρείται στο Μητρώο. Σε περίπτωση απόφασης για ανάκληση του Πιστοποιητικού, συντάσσεται από το Πρωτοκολλητείο Γνωστοποίηση σύμφωνα με το περιεχόμενο που καθορίζεται στους Τύπους 8 και 9 η οποία παραδίδεται στο μέχρι τότε δικαιούχο και στο δικηγόρο, αν στο μεταξύ είχε διοριστεί δικηγόρος.