8. (1) Με την έγκριση αίτησης για παροχή δωρεάν νομικής αρωγής, το Δικαστήριο προβαίνει σε διευθετήσεις για διορισμό δικηγόρου από τους περιλαμβανόμενους στον Κατάλογο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Νόμου και εξουσιοδοτεί την έκδοση Διοριστηρίου από το Πρωτοκολλητείο σύμφωνα με το περιεχόμενο που καθορίζεται στον Τύπο 5:

Νοείται ότι σε περίπτωση κατά την οποία ο δικαιούχος δεν επιλέγει δικηγόρο ή δεν είναι δυνατός ο διορισμός του δικηγόρου που έχει επιλέξει, θα ακολουθείται αριθμητική σειρά διορισμού δικηγόρου, κατά κλάδο ή είδος, από τα ονόματα τα οποία περιλαμβάνονται στον Κατάλογο.

(2) Το Διοριστήριο που εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο (α) ανωτέρω, καταχωρείται στο Πρωτοκολλητείο και στο φάκελο της διαδικασίας για την οποία έχει εκδοθεί.