7. Ο Κατάλογος με τα ονόματα των δικηγόρων που εκάστοτε ενδιαφέρονται να προσφέρουν υπηρεσίες με βάση το Νόμο, καταρτίζεται από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 11 του Νόμου και κατατίθεται στον Αρχιπρωτοκολλητή ο οποίος αποστέλλει αντίγραφο σε όλα τα Πρωτοκολλητεία για καταχώριση στο Μητρώο.