6. (1) Κατά την ημερομηνία εξέτασης της αίτησης ακούονται ο αιτητής και ο εκπρόσωπος του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και το Δικαστήριο, στη βάση των παραγόντων όπως αυτοί προσδιορίζονται στο Νόμο, είτε την εγκρίνει οπότε εκδίδεται από το Πρωτοκολλητείο Πιστοποιητικό το περιεχόμενο του οποίου καθορίζεται στον Τύπο 3, είτε την απορρίπτει.

(2) Η απόφαση του Δικαστηρίου καταχωρείται στο Μητρώο. Σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης, πιστό αντίγραφο του Πιστοποιητικού παραδίδεται στο δικαιούχο και κάθε πληρωμή διενεργείται στη βάση του, αφού ο δικηγόρος που θα διοριστεί κατά τις διατάξεις που ακολουθούν υπογράψει Δήλωση σύμφωνα με το περιεχόμενο που καθορίζεται στον Τύπο 4.