5. (1) Κατά την πρώτη ημερομηνία εμφάνισης ακούονται ο αιτητής και ο εκπρόσωπος του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και το Δικαστήριο αποφασίζει κατά πόσο η περίπτωση καλύπτεται από τις πρόνοιες του Νόμου.

(2) Αν αποφασιστεί ότι η περίπτωση δεν καλύπτεται από τις πρόνοιες του Νόμου, το Δικαστήριο απορρίπτει την αίτηση.

(3) Αν αποφασιστεί ότι η περίπτωση καλύπτεται από τις πρόνοιες του Νόμου, το Δικαστήριο—

(α) Διατάσσει την κατάθεση στο Πρωτοκολλητείο, μέσα σε προθεσμία που καθορίζει λαμβανομένης υπόψη και της φύσης της διαδικασίας στην οποία αφορά η αίτηση, κοινωνικοοικονομικής έκθεσης του Γραφείου Ευημερίας για τους σκοπούς του άρθρου 7(1 )(α) του Νόμου και έγγραφης δήλωσης το περιεχόμενο της οποίας καθορίζεται στον Τύπο 2, για τους σκοπούς του άρθρου 8 του Νόμου.

(β) ορίζει ημερομηνία για την εξέταση της αίτησης.