4Α.-(1) Ο παρών Διαδικαστικός Κανονισμός θα τυγχάνει εφαρμογής και για διασυνοριακές διαφορές με την έννοια του περί Νομικής Αρωγής (Τροποποιητικού) Νόμου του 2005 (Ν. 22(Ι)/05).

(2) Για σκοπούς του εδαφίου (1) του παρόντος εδαφίου (1) του παρόντος Κανονισμού υιοθετείται το Έντυπο για την υποβολή αίτησης ευεργετήματος πενίας σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς επίσης και το Έντυπο για τη διαβίβαση αίτησης ευεργετήματος πενίας τιτλοφορούμενο ως Στερεότυπο Έντυπο, κατ' εφαρμογή της Οδηγίας 2003/8/ΕΚ του Συμβουλίου, όπως τα έντυπα αυτά θεσπίσθηκαν με Αποφάσεις της Επιτροπής αρ. 2004/844/ΕΚ ημερ. 9/11/2004 και αρ. 2005/630/ΕΚ ημερ. 26/8/2005, αντίστοιχα.

(3) Τα αναφερόμενα στο εδάφιο (2) του παρόντος Κανονισμού Έντυπα καθίστανται μέρος του Βασικού Διαδικαστικού Κανονισμού και καθορίζονται ως Τύπος 10 και Τύπος 11 αντίστοιχα.