1. Ο παρών Διαδικαστικός Κανονισμός θα αναφέρεται ως ο περί Νομικής Αρωγής Διαδικαστικός Κανονισμός (Αρ. 1) του 2003.