Ερμηνευτικές Διατάξεις

2. Στον παρόντα Διαδικαστικό Κανονισμό, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«Μητρώο» σημαίνει το Ειδικό Μητρώο που τηρείται στο Πρωτοκολλητείο κάθε Δικαστηρίου, στο οποίο αναφέρεται ο Νόμος, στο οποίο καταχωρούνται τα αναφερόμενα στον παρόντα Διαδικαστικό Κανονισμό.

«Νόμος» σημαίνει τον περί Νομικής Αρωγής Νόμο του 2002, (Ν. 165(Ι)/2002).

«Πρωτοκολλητείο» σημαίνει το Πρωτοκολλητείο του Δικαστηρίου το οποίο έχει, την κατά περίπτωση, δικαιοδοσία εξέτασης αίτησης παροχής δωρεάν νομικής αρωγής δυνάμει των διατάξεων του Νόμου.