3. Κάθε όρος στον παρόντα Κανονισμό, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια, θα έχει την έννοια που του αποδίδεται στο Νόμο.