ΕΚΤΟ ΜΕΡΟΣ ΙΔΡΥΣΗ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ
Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης

26.-(1) Συστήνεται ανεξάρτητος Φορέας για τη διασφάλιση και Πιστοποίηση της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης υπό την επωνυμία «Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης», με τη διεθνή ονομασία «The Cyprus Agency of Quality Assurance and Accreditation in Higher Education», καλούμενος «ο Φορέας».

(2) Ο Φορέας αναλαμβάνει τις αρμοδιότητες του Συμβουλίου Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης Πιστοποίησης ή ΣΕΚΑΠ, της Συμβουλευτικής Επιτροπής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή ΣΕΤΕ και της Επιτροπής Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων ή ΕΑΙΠ, καθώς και οποιαδήποτε άλλη αρμοδιότητα προκύπτει από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή ανατίθεται στο Φορέα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου.

(3) Ο Φορέας επιβάλλει τέλη για τη διενέργεια Ιδρυματικής, Τμηματικής ή Προγραμματικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης.

(4) Τα τέλη που εισπράττει ο Φορέας κατατίθενται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας.

(5) Ως έδρα του Φορέα ορίζεται η Λευκωσία.

(6) (α)Ο Φορέας έχει υποχρέωση να υποβάλλεται σε Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς του, με βάση διαδικασίες εξωτερικής αξιολόγησης, με σκοπό να διασφαλίζεται η ποιότητα του έργου του και η Αξιολόγηση αυτή να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ευρύτερης αυτογνωσίας και λογοδοσίας του.

(β)Η εξωτερική αξιολόγηση του Φορέα πραγματοποιείται από κατάλληλη επιτροπή εμπειρογνωμόνων, η οποία συστήνεται από τον Υπουργό, σύμφωνα με τις πρόνοιες και απαιτήσεις που θέτει το Ευρωπαϊκό Μητρώο Φορέων Διασφάλισης Ποιότητας.

(7) Ο Φορέας διαθέτει επαρκείς οικονομικούς πόρους και ανάλογο ανθρώπινο δυναμικό για την άσκηση των αρμοδιοτήτων και εξουσιών του.

(8) Η αποστολή, οι στόχοι και οι επιδιώξεις του Φορέα πρέπει να είναι σαφώς διατυπωμένα σε δημόσια δήλωση η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του.

(9) Ο Φορέας είναι ανεξάρτητος στο βαθμό που αυτό απαιτείται για να λειτουργεί αυτόνομα και να ασκεί κατά ανεξάρτητο τρόπο τις αρμοδιότητές του ώστε τα συμπεράσματα και οι εισηγήσεις αυτού που περιλαμβάνονται στις εκθέσεις αξιολόγησης να είναι ανεπηρέαστες από τρίτους ενδιαφερομένους, όπως ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης, υπουργεία ή άλλους.

(10) Προς επίτευξη των προβλεπομένων στο εδάφιο (9), μέλος της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης απαγορεύεται να έχει ή να είχε κατά τα τελευταία τρία (3) χρόνια πριν από το διορισμό του σε αυτή, οποιαδήποτε ακαδημαϊκή, ερευνητική, υπηρεσιακή, οικονομική ή προσωπική σχέση συνεργασίας με ίδρυμα το οποίο καλείται να αξιολογήσει είτε σε ιδρυματικό επίπεδο είτε σε επίπεδο συγκεκριμένου τμήματος ή προγράμματος σπουδών και για το σκοπό αυτό υπογράφει υπεύθυνη δήλωση.

(11) Μη αποκάλυψη στην υποβαλλόμενη, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (10), υπεύθυνη δήλωση της συγκεκριμένης σχέσης, συνιστά συμπεριφορά ανάρμοστη προς την ιδιότητα του μέλους της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης, συνεπάγεται απώλεια της ιδιότητας αυτής και τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο το οποίο επιβάλλεται από τον Υπουργό και δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5000).

Συμβούλιο για τη διοίκηση του Φορέα

27.-(1) Η διοίκηση του Φορέα ανατίθεται σε Συμβούλιο, το οποίο έχει την ευθύνη για την εφαρμογή των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Φορέα με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και οποιουδήποτε άλλου σε ισχύ νόμου, εφεξής καλούμενο “Συμβούλιο”.

(2) Το Συμβούλιο έχει πλήρη εξουσία να διαχειρίζεται τον προϋπολογισμό του Φορέα, να διοικεί και να διαχειρίζεται την περιουσία του, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται βάσει αυτού.

(3) Το Συμβούλιο έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

(α)Εκπροσωπεί το Φορέα διά του Προέδρου του ή άλλου μέλους του δεόντως εξουσιοδοτημένου από τον Πρόεδρο αυτού ενώπιον των δικαστηρίων και άλλων δημόσιων αρχών·

(β)εισηγείται τη λήψη νομοθετικών και άλλων μέτρων αναγκαίων για την επίτευξη της αποστολής, των σκοπών, της λειτουργίας και της είσπραξης των αναγκαίων εσόδων του Φορέα·

(γ)καταρτίζει ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Φορέα για το προηγούμενο έτος, την οποία υποβάλει στον Υπουργό και στην οποία παρουσιάζει και αναλύει τα γενικά ευρήματα των γενόμενων αξιολογήσεων, διαπιστώσεων και πιστοποιήσεων:

Νοείται ότι, η ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Φορέα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Φορέα·

(δ)συμβουλεύει τον Υπουργό για κάθε θέμα που εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Φορέα.

(4) Το Συμβούλιο δύναται να ορίζει υποεπιτροπές απαρτιζόμενες από μέλη του και να τις εξουσιοδοτεί για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων του, η σύνθεση καθώς και ο τρόπος λειτουργίας των οποίων ρυθμίζεται με εσωτερικούς κανονισμούς που εκδίδονται από το ίδιο:

Νοείται ότι, οποιαδήποτε απόφαση ή εισήγηση υποεπιτροπής τίθεται ενώπιον του Συμβουλίου για σκοπούς λήψης τελικής απόφασης.

Διορισμός και σύνθεση του Συμβουλίου του Φορέα

28.-(1) Το Συμβούλιο του Φορέα διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, με εισήγηση του Υπουργού, και αποτελείται από-

(α)Οκτώ (8) μέλη στη βαθμίδα του Καθηγητή ή του Ομότιμου Καθηγητή με εμπειρία στη διοίκηση πανεπιστημίων και κατά το δυνατό σε θέματα διασφάλισης της ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης, εκ των οποίων:

(i)Πέντε (5) μέλη είναι Καθηγητές ή Ομότιμοι Καθηγητές πανεπιστημίων που λειτουργούν στη Δημοκρατία, εκ των οποίων οι τρεις (3) προέρχονται από τα δημόσια πανεπιστήμια της Δημοκρατίας,

(ii)τρία (3) μέλη είναι διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί στη βαθμίδα του Καθηγητή ή Ομότιμου Καθηγητή προερχόμενα από δύο (2) τουλάχιστον διαφορετικές χώρες, κατά προτίμηση από κράτη μέλη.

(β)Δύο (2) μέλη επαγγελματικών οργανώσεων και σωμάτων·

(γ)Ένα (1) μέλος το οποίο πρέπει να είναι προπτυχιακός φοιτητής, ο οποίος κατά προτίμηση έχει συμμετάσχει σε συλλογικό όργανο διασφάλισης της ποιότητας του ιδρύματός του, ο οποίος προτείνεται από την Παγκύπρια Ομοσπονδία Φοιτητικών Ενώσεων (ΠΟΦΕΝ):

Νοείται ότι, ως μέλη του Συμβουλίου του Φορέα δεν μπορούν να διοριστούν πρόσωπα τα οποία καταδικάστηκαν τελεσίδικα για αδίκημα ηθικής αισχρότητας ή που ενέχει έλλειψη τιμιότητας.

(2) Για το διορισμό των μελών της ομάδας προσώπων η οποία προβλέπεται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1), ο Υπουργός διαβουλεύεται με την Σύνοδο των Πρυτάνεων στη Δημοκρατία με σκοπό τα μέλη της ομάδας αυτής να καλύπτουν επαρκώς τα διάφορα επιστημονικά πεδία.

(3) Για το διορισμό των μελών της ομάδας προσώπων η οποία προβλέπεται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1), ο Υπουργός διαβουλεύεται με τις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές και τα εξουσιοδοτημένα όργανα, ανάλογα με την περίπτωση.

(4) Τα μέλη του Συμβουλίου του Φορέα εκλέγουν από τα μέλη της ομάδας προσώπων της παραγράφου (α) του εδαφίου (1), ένα (1) μέλος ως Πρόεδρο και ένα (1) μέλος ως Αντιπρόεδρο.

(5) Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου έχει τη γενική ευθύνη λειτουργίας του Φορέα και ειδικότερα-

(α)Συντονίζει και κατευθύνει τις υπηρεσίες του·

(β)καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις και φροντίζει και εποπτεύει την εκτέλεση των αποφάσεων, οδηγιών και οποιωνδήποτε άλλων πράξεων του Φορέα·

(γ)αποτελεί τον προϊστάμενο του διοικητικού και επιστημονικού προσωπικού του Φορέα.

(6) Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου δύναται να εξουσιοδοτεί μέλη του Συμβουλίου ή πρόσωπα από το διοικητικό και επιστημονικό προσωπικό του Φορέα να υπογράφουν εκ μέρους του και για τον Πρόεδρο, έγγραφα ή άλλες πράξεις του Φορέα και για το σκοπό αυτό το Συμβούλιο καταρτίζει σχετικό οργανόγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη τις εξουσίες και αρμοδιότητες του Φορέα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος ή οποιουδήποτε άλλου νόμου.

(7) Σε περίπτωση προσωρινού κωλύματος ή απουσίας του Προέδρου, ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο στην άσκηση των αρμοδιοτήτων και εξουσιών του.

(8) Κάθε μέλος του Συμβουλίου πρέπει να λειτουργεί ανεξάρτητα και αντικειμενικά με βασικό γνώμονα την αναβάθμιση της ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης στη Δημοκρατία και οφείλει να απέχει από την με οποιοδήποτε, άμεσο ή έμμεσο τρόπο, προώθηση των συμφερόντων του ιδρύματος, σώματος ή υπηρεσίας από όπου προέρχεται ή/και οποιουδήποτε άλλου οργανισμού ή σώματος ή υπηρεσίας.

(9) Η θητεία του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των μελών του Φορέα είναι πενταετής και επιτρέπεται ο επαναδιορισμός οποιουδήποτε εξ’ αυτών για μια ακόμη θητεία, διαδοχικά ή μη:

Νοείται ότι, ο υποψήφιος για διορισμό του ως εκπρόσωπος των φοιτητών στο Συμβούλιο, πρέπει να διανύει τα δύο (2) τελευταία έτη των σπουδών του και δύναται να διοριστεί για μία μόνο θητεία διάρκειας μέχρι δύο (2) ετών, νοουμένου ότι εξακολουθεί να διατηρεί τη φοιτητική ιδιότητα.

(10) Διαρκούσης της θητείας του Συμβουλίου, η αφυπηρέτηση ή η απώλεια της θέσης, όχι για ποινικό ή πειθαρχικό αδίκημα, με βάση την οποία διορίστηκε μέλος του Συμβουλίου, δεν συνεπάγεται απώλεια της ιδιότητας αυτού ως μέλους του Συμβουλίου.

(11) Οι αποφάσεις του Συμβουλίου κοινοποιούνται στον Υπουργό.

(12) Έκθεση ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης υποβάλλεται στο τέλος εκάστου έτους στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και στο Υπουργικό Συμβούλιο, καθώς και στον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων.

(13) Για σκοπούς ένταξης του Φορέα στο Ευρωπαϊκό Μητρώο Σωμάτων Διασφάλισης Ποιότητας, το Συμβούλιο θέτει εαυτόν μέσω του Υπουργού υπό Αξιολόγηση, με σκοπό την ενδεχόμενη δραστηριοποίησή του εκτός της Δημοκρατίας.

(14) Το Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει σε αρμόδιο προς τούτο φορέα, ο οποίος να είναι ενταγμένος στο Ευρωπαϊκό Μητρώο Σωμάτων Διασφάλισης Ποιότητας, τη διεξαγωγή συγκεκριμένης διαδικασίας αξιολόγησης ποιότητας αποδίδοντας στο φορέα αυτό το ρόλο της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 17.

Απαρτία, διαδικαστικά θέματα και συμπληρωματικές διατάξεις

29.-(1) Απαρτία σε συνεδρία του Συμβουλίου αποτελούν επτά (7) μέλη αυτού περιλαμβανομένου του Προέδρου και σε περίπτωση απουσίας αυτού, του Αντιπροέδρου και τουλάχιστον τεσσάρων (4) μελών του, τα οποία προέρχονται από την ομάδα των προσώπων που προβλέπεται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 28.

(2) Οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή του προεδρεύοντος της συνεδρίας.

(3) Στις συνεδρίες του Συμβουλίου, δύναται να καλούνται και να παρευρίσκονται προς υποβοήθηση του έργου του, λειτουργοί του Φορέα ή άλλα άτομα που δεν εργάζονται στο Φορέα, τα οποία κατά τη διαδικασία της διαβούλευσης και ψηφοφορίας αποχωρούν.

(4) (α) Το Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστο μια φορά κάθε δύο (2) μήνες και τις συνεδριάσεις συγκαλεί ο Πρόεδρος, κωλυομένου δε του Προέδρου ο Αντιπρόεδρος αυτού.

(β) Με πρωτοβουλία του Προέδρου ή κατόπιν γραπτού αιτήματος τριών (3) τουλάχιστον μελών του Συμβουλίου συγκαλούνται έκτακτες συνεδρίες.

(γ) Ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου, ανάλογα με την περίπτωση, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και προεδρεύει της συνεδρίας.

(5) Για τις εργασίες κάθε συνεδρίας του Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, τα οποία επικυρώνονται από το Συμβούλιο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον προεδρεύοντα Αντιπρόεδρο.

(6) Το Υπουργικό Συμβούλιο, κατόπιν εισήγησης του Υπουργού, δύναται να ανακαλέσει το διορισμό οποιουδήποτε μέλους του Συμβουλίου πριν τη λήξη της θητείας του, λόγω παρατεταμένης ασθένειας, συχνών απουσιών ή λόγω απρεπούς, αντίθετης ή ασυμβίβαστης προς την αποστολή, τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του Φορέα, συμπεριφοράς.

(7) Τυχόν κενή θέση στο Συμβούλιο δεν επηρεάζει τη νόμιμη συγκρότηση ή την εγκυρότητα των αποφάσεών του:

Νοείται ότι, το Υπουργικό Συμβούλιο προβαίνει χωρίς καθυστέρηση στο διορισμό αναπληρωματικών μελών σε αντικατάσταση των μελών που παύθηκαν ή απεχώρησαν και η διάρκεια της θητείας των νέων μελών διαρκεί μέχρι το τέλος της θητείας των μελών που απεχώρησαν.

(8) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, το Συμβούλιο δύναται να ρυθμίζει με εσωτερικούς κανονισμούς τον τρόπο σύγκλησης των συνεδριών του, τις ακολουθητέες διαδικασίες και γενικά κάθε θέμα σχετικό με την εκτέλεση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του Φορέα.

Δήλωση συμφέροντος από μέλος του Συμβουλίου

30.-(1) Κάθε μέλος του Συμβουλίου υποχρεούται να δηλώνει πριν από την έναρξη οποιασδήποτε συνεδρίας, οποιοδήποτε προσωπικό, άμεσο ή έμμεσο συμφέρον που δυνατό να έχει από την έκβαση του υπό συζήτηση θέματος και να εξαιρεί εαυτόν από τη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος.

(2) Παράλειψη συμμόρφωσης προς την ως άνω υποχρέωση, συνιστά συμπεριφορά μη συνάδουσα με την αποστολή, τους στόχους και τις επιδιώξεις του Φορέα, καθώς και επαρκή λόγο για τερματισμό του διορισμού μέλους του Συμβουλίου από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Τιμητικά επιδόματα και έξοδα

31.-(1) Στον Πρόεδρο και τα μέλη του Φορέα καταβάλλεται ετήσιο τιμητικό επίδομα, έξοδα διαμονής, διατροφής και διακίνησης και τυχόν άλλα έξοδα τα οποία είναι αναγκαία για τη διεκπεραίωση των αρμοδιοτήτων τους.

(2) Στα μέλη των Επιτροπών Εξωτερικής Αξιολόγησης καταβάλλεται αποζημίωση για την εργασία για την οποία διορίζονται από το Φορέα, έξοδα διαμονής, διατροφής και διακίνησης ή/και άλλα έξοδα τα οποία ενδέχεται να είναι αναγκαία για τη διεκπεραίωση της εργασίας τους.

(3) Το ύψος του τιμητικού επιδόματος, της αποζημίωσης και των εξόδων που προβλέπονται στα εδάφια (1) και (2) καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, ύστερα από εισήγηση του Υπουργού.

Σκοποί και αρμοδιότητες Φορέα

32.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ο Φορέας είναι αρμόδιος για την Αξιολόγηση και Πιστοποίηση της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης.

(2) Τα τοπικά ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

(α) Δημόσιο πανεπιστήμιο·

(β) Ιδιωτικό πανεπιστήμιο·

(γ) Δημόσια Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης·

(δ)Ιδιωτική Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης·

(ε) Παράρτημα τοπικού ιδρύματος Ανώτερης Εκπαίδευσης, το οποίο προβλέπεται στις παραγράφους (α), (β) (γ) και (δ) που λειτουργεί εκτός της έδρας του ιδρύματος στη Δημοκρατία ή και στο εξωτερικό·

(στ)Παράρτημα ξένου ιδρύματος Ανώτερης Εκπαίδευσης το οποίο λειτουργεί στη Δημοκρατία.

(3) Από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, ο Φορέας αναλαμβάνει τις εξουσίες, καθήκοντα και αρμοδιότητες των ακόλουθων σωμάτων:

(α) Της Επιτροπής Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (ΕΑΙΠ), αναφορικά με την ίδρυση, λειτουργία και έλεγχο ιδιωτικών πανεπιστημίων·

(β) της Συμβουλευτικής Επιτροπής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΕΤΕ), αναφορικά με την ίδρυση σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και την έγγραφή νέων προγραμμάτων σπουδών στις ιδιωτικές σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης·

(γ) του Συμβουλίου Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης Πιστοποίησης (ΣΕΚΑΠ), αναφορικά με την εξωτερική αξιολόγηση και πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών των ιδιωτικών σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

(4) Ο Φορέας αποτελεί την αρμόδια αρχή για-

(α) την περιοδική Ιδρυματική, Τμηματική και Προγραμματική Αξιολόγηση-Πιστοποίηση των δημόσιων πανεπιστημίων και των ιδιωτικών πανεπιστημίων που λειτουργούν με άδεια λειτουργίας·

(β) την περιοδική Ιδρυματική και Τμηματική Αξιολόγηση και Πιστοποίηση των ιδιωτικών πανεπιστημίων που λειτουργούν με αρχική άδεια λειτουργίας, καθώς και την Αξιολόγηση και Πιστοποίηση των νέων προγραμμάτων σπουδών των ιδρυμάτων αυτών·

(γ) την περιοδική Ιδρυματική και Προγραμματική Αξιολόγηση και Πιστοποίηση των ιδιωτικών σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης·

(δ) την περιοδική Ιδρυματική και Προγραμματική Αξιολόγηση και Πιστοποίηση των δημοσίων σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης·

(ε) την Αξιολόγηση και Πιστοποίηση διασυνοριακών μορφών εκπαίδευσης, οι οποίες προσφέρονται από τοπικά ιδρύματα σε κράτη μέλη ή τρίτες χώρες.

(5) Σε περίπτωση άρσης της πιστοποίησης προγράμματος ιδιωτικού ιδρύματος Ανώτερης Εκπαίδευσης ή ιδιωτικού πανεπιστημίου από το Φορέα-

(α) Τερματίζεται η εισδοχή ή μετεγγραφή νέων φοιτητών στο πρόγραμμα·

(β) δεν επηρεάζεται η αναγνώριση των τίτλων σπουδών των φοιτητών που ήδη φοιτούν στο πρόγραμμα·

(γ) το ίδρυμα υποχρεούται να διατηρεί τα απαιτούμενα εκπαιδευτικά επίπεδα και να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε όλοι οι φοιτητές που ήδη φοιτούν στο πρόγραμμα να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους με εκπαιδευτική επάρκεια.

(6) Ο Φορέας μεριμνά για τη δημοσιοποίηση του καταλόγου των πιστοποιημένων ιδρυμάτων ανώτερης εκπαίδευσης στη Δημοκρατία και της κατηγορίας του κάθε ιδρύματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδάφιου (2).

Στέγαση και άλλη υποδομή του Φορέα

33. Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου, με την έγκριση του Υπουργού, αναλαμβάνει το έργο της εξεύρεσης και παραχώρησης κατάλληλης στέγης στο Φορέα, τη στελέχωση αυτού με κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό από τη δημόσια και εκπαιδευτική υπηρεσία, την τεχνική υποστήριξη και την κάλυψη των διοικητικών εξόδων λειτουργίας του.

Προϋπολογισμός του Φορέα

34. Το Συμβούλιο καταρτίζει τον προϋπολογισμό του Φορέα, ο οποίος αποτελεί μέρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου και υποβάλλει αυτόν στον Υπουργό.