ΕΒΔΟΜΟ ΜΕΡΟΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Κανονισμοί

35.- Το Συμβούλιο δύναται να καταρτίζει και υποβάλλει διά του Υπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο προς έγκριση Κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και γενικά για τη ρύθμιση κάθε θέματος που αφορά το Φορέα, την ίδρυση, τη λειτουργία, τις αρμοδιότητές του, τα κριτήρια, τις μεθόδους και τις διαδικασίες για την άσκηση των αρμοδιοτήτων και εξουσιών του, οι οποίοι κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων προς έγκριση.

Καταβολή τελών

36. Με την υποβολή αίτησης για Αξιολόγηση καταβάλλεται στο Φορέα το σύνολο των τελών, ανάλογα με την περίπτωση, όπως αυτά καθορίζονται στο Παράρτημα.

Συστήματα ECTS και ECVET και Παράρτημα Διπλώματος

Τοπικό ίδρυμα ανώτερης εκπαίδευσης εφαρμόζει τις πρόνοιες του Συστήματος Συσσώρευσης και Μεταφοράς Πιστώσεων (ECTS) και του Συστήματος Συσσώρευσης και Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ECVET) τόσο για τη μεταφορά όσο και για τη συσσώρευση πιστώσεων και χορηγεί Παράρτημα Διπλώματος, σύμφωνα με τις δηλώσεις των Συνόδων των Υπουργών που είναι υπεύθυνοι για θέματα Ανώτερης Εκπαίδευσης στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτερης Εκπαίδευσης.

Μεταβατικές διατάξεις

38.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιωνδήποτε άλλων νόμων και τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 32, τα σώματα που προβλέπονται στις παραγράφους (α) έως (γ) αυτού, καταργούνται άμεσα από την ημερομηνία κατά την οποία το Υπουργικό Συμβούλιο διορίζει το Συμβούλιο του Φορέα και περαιτέρω κατά την ημερομηνία αυτή τερματίζεται και η θητεία των μελών τους, δυνάμει απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου.

(2) Πρόγραμμα σπουδών ιδιωτικής σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το οποίο δεν είναι Αξιολογημένο-Πιστοποιημένο κατά την ημερομηνία διορισμού του Συμβουλίου, αξιολογείται εντός των πρώτων πέντε (5) ετών από το διορισμό του Συμβουλίου:

Νοείται ότι, πρόγραμμα σπουδών το οποίο δεν αξιολογείται-πιστοποιείται εντός της περιόδου αυτής, διαγράφεται από το Μητρώο το οποίο τηρείται στο Υπουργείο:

Νοείται περαιτέρω ότι, ιδιωτική σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης η οποία δεν επιτυγχάνει την Πιστοποίηση έστω και ενός προγράμματος σπουδών εντός της περιόδου των πέντε (5) ετών, διαγράφεται από το πιο πάνω αναφερόμενο Μητρώο.

(3)(α) Διαδικασία Αξιολόγησης, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη κατά την ημερομηνία διορισμού του Συμβουλίου από οποιοδήποτε από τα σώματα τα οποία καταργούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1), των οποίων τις εξουσίες και αρμοδιότητες αναλαμβάνει ο Φορέας, σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 32, συνεχίζει και ολοκληρώνεται από το Φορέα.

(β) Οι δηλώσεις που υποβλήθηκαν μέχρι την ημερομηνία διορισμού του Συμβουλίου, από ιδιωτικές σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 23 των περί Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμων του 1996 έως 2013, διαβιβάζονται στο Φορέα ο οποίος αποφασίζει για τη διαδικασία που θα ακολουθήσει για την έγκριση της μεταβολής των στοιχείων που περιέχονται στη σχετική δήλωση:

Nοείται ότι, στην περίπτωση που η μεταβολή των στοιχείων αφορά την εγγραφή νέου προγράμματος σπουδών, ο Φορέας προβαίνει σε Προγραμματική Αξιολόγηση-Πιστοποίηση σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (5).

(4)(α) Πρόγραμμα σπουδών ιδιωτικής σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, το οποίο κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου διαθέτει Αξιολόγηση-Πιστοποίηση με ισχύ πέραν των πέντε (5) ετών, από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου η εν λόγω σχολή υποχρεούται κατά την λήξη της περιόδου αυτής να υποβάλει αμέσως το σχετικό πρόγραμμα σπουδών για επαναξιολόγηση και Πιστοποίηση με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(β) Παράλειψη εκ μέρους της ιδιωτικής σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τήρησης της υποχρέωσης που προβλέπεται στην παράγραφο (α), συνεπάγεται τη διαγραφή του προγράμματος από το Μητρώο κατά την λήξη της ισχύουσας Αξιολόγησης - Πιστοποίησής του.

(5) Από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου και έως ότου το Συμβούλιο καταρτίσει Κανονισμούς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35, τα νέα προγράμματα σπουδών των ιδρυμάτων ανώτερης εκπαίδευσης τυγχάνουν εκπαιδευτικής αξιολόγησης, στη βάση των σκοπών τέτοιας αξιολόγησης όπως προνοείται στο άρθρο 3, στη μορφή, με τις διαδικασίες και τα κριτήρια που ο Φορέας αποφασίζει και δημοσιοποιεί εκ των προτέρων, στην ιστοσελίδα του ανεξάρτητα και κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις των άρθρων 4, 10, 17, 18 και 20 αυτού:

Νοείται ότι, ο Φορέας εφαρμόζει, για την εκπαιδευτική αξιολόγηση, κατ’ αναλογία τις διατάξεις των άρθρων 6 και 16.

(6) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (5), από την ημερομηνία διορισμού του Συμβουλίου απαγορεύεται η λειτουργία, από ίδρυμα ανώτερης εκπαίδευσης, νέου προγράμματος σπουδών που δεν έχει εξασφαλίσει προηγουμένως από το Φορέα εκπαιδευτική αξιολόγηση του προγράμματος αυτού.

Σύγκρουση διατάξεων

39. Σε περίπτωση σύγκρουσης των διατάξεων του παρόντος Νόμου με τις διατάξεις-

(α) Των περί Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) Νόμων του 2005 έως 2011·

(β) των περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμων του 1989 έως 2013·

(γ) των περί Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμων του 2002 και 2010·

(δ) των περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμων του 2003 έως 2014 και

(ε) των περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμων του 1996 έως 2013,

υπερισχύουν οι διατάξεις του παρόντος Νόμου.

Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

40. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία που καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο με Απόφασή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας:

Νοείται ότι, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να καθορίζει διαφορετικές ημερομηνίες για την έναρξη της ισχύος διαφόρων διατάξεων του παρόντος Νόμου.

Ειδική διάταξη

41. Ανεξαρτήτως των διαλαμβανομένων στις διατάξεις του άρθρου 20, καθ’ όλη τη διάρκεια της κρίσης λόγω της πανδημίας του ιού COVID-19 και για όσο διάστημα βρίσκονται σε ισχύ τα σχετικά Υπουργικά Διατάγματα, εν πάση δε περιπτώσει ουχί αργότερον της 31ής Αυγούστου 2022, ισχύουν τα ακόλουθα꞉

(α) Ο Φορέας δύναται να αποφασίζει για τη διενέργεια Τμηματικής και Προγραμματικής Αξιολόγησης χωρίς την πραγματοποίηση επιτόπιων επισκέψεων από την Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης, στο πλαίσιο διαδικασίας και χρονοδιαγραμμάτων που γνωστοποιούνται από τον Φορέα στα ιδρύματα.

(β) Η πραγματοποίηση επιτόπιων επισκέψεων σε ιδρύματα κατά την πιο πάνω περίοδο δύναται να αντικατασταθεί κατόπιν συνεννόησης-

(i) Από καθορισμένες εξ αποστάσεως συνεντεύξεις με πρόσωπα τα οποία η Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης κρίνει αναγκαίο∙ ή/και

(ii) από τηλεπισκέψεις διά απευθείας οπτικής σύνδεσης σε χώρους του ιδρύματος, όπου τούτο κρίνεται αναγκαίο, προς διαπίστωση της ανταπόκρισης του τμήματος και του προγράμματος με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τα κριτήρια ποιότητας.

(γ) Η πραγματοποίηση επιτόπιων επισκέψεων δύναται να διενεργείται σε χώρους και υποδομές του ιδρύματος  από ένα ή, κατ’ ανώτατο αριθμό, δύο μέλη της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης.

(δ) Για τη διενέργεια με βάση τις παραγράφους (α) και (β) των Τμηματικών και Προγραμματικών Αξιολογήσεων Προγραμμάτων σπουδών τριετούς διάρκειας, επιπέδου Πτυχίου, Μάστερ και Διδακτορικού, τα ιδρύματα καταβάλλουν τα τέλη που προβλέπονται στο Παράρτημα, αφαιρετέων των εξόδων που καταβάλλονται στο πλαίσιο της διενέργειας επιτόπιων επισκέψεων και τα οποία αφορούν τα αεροπορικά εισητήρια, την παραμονή και τη διακίνηση των μελών της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης:

Νοείται ότι, ο Φορέας προβαίνει σε γραπτή ενημέρωση των ιδρυμάτων κατόπιν σχετικής συννενόησης, για το ύψος των πιο πάνω αφαιρετέων εξόδων.