ΠΕΜΠΤΟ ΜΕΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ-ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Εφαρμογή προνοιών κωδικών καλής πρακτικής και βασικές αρχές

22. Ο Φορέας εφαρμόζει τις πρόνοιες των κωδικών καλής πρακτικής και τις βασικές αρχές για τη διασυνοριακή εκπαίδευση που υιοθετούνται από αναγνωρισμένα σώματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα διεθνή δίκτυα αντίστοιχων φορέων στα οποία είναι μέλος, οι οποίες καθορίζονται και αναρτώνται σε τακτά διαστήματα στην ιστοσελίδα του Φορέα.

Δια-ιδρυματική συνεργασία εντός της Δημοκρατίας

23.-(1) Επιτρέπεται η ανάπτυξη διαπανεπιστημιακών προγραμμάτων μεταξύ πανεπιστήμιων, τα οποία ιδρύονται και λειτουργούν στη Δημοκρατία με βάση τις διατάξεις του εκάστοτε σε ισχύ περί Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) Νόμων του 2005 έως 2011.

(2) Επιτρέπεται η δια-ιδρυματική συνεργασία ιδρυμάτων ανώτερης εκπαίδευσης, τα οποία ιδρύονται και λειτουργούν στη Δημοκρατία με βάση τις διατάξεις του εκάστοτε σε ισχύ περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμων του 1996 έως 2013.

(3) Απαγορεύεται η διδασκαλία μέρους ή του συνόλου μονοετούς, διετούς ή τριετούς προγράμματος σπουδών το οποίο ανήκει σε ιδιωτική σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από ιδιωτικό πανεπιστήμιο, καθώς και η απονομή των τίτλων σπουδών από την ιδιωτική σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Παράρτημα τοπικού ιδρύματος σε κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα και στη Δημοκρατία

24. Τοπικό ίδρυμα ανώτερης εκπαίδευσης της Δημοκρατίας δύναται να ιδρύσει και να λειτουργεί παράρτημα σε κράτος μέλος ή τρίτη χώρα, υπό την προϋπόθεση ότι-

(α)(i)Από μέρους της Δημοκρατίας εφαρμόζεται κατ’ αναλογίαν και κατά περίπτωση, είτε η διαδικασία ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών πανεπιστημίων είτε η διαδικασία ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικής σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και για το σκοπό αυτό ο Φορέας μπορεί να ζητήσει τη συνεργασία αντίστοιχων σωμάτων της χώρας υποδοχής·

(ii)έχει άδεια λειτουργίας από τη Δημοκρατία, είναι αναγνωρισμένο και ανήκει στο σύστημα Ανώτερης Εκπαίδευσης της Δημοκρατίας.

(β)Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας παραρτήματος τοπικού ιδρύματος στη Δημοκρατία περιλαμβάνει και έγκριση των προσφερόμενων προγραμμάτων σπουδών και των μεθόδων με βάση τις οποίες παρέχεται η εκπαίδευση, οι οποίες μπορεί να είναι συμβατικού τύπου, εξ αποστάσεως ή συνδυασμός και των δύο μεθόδων και μόνο τέτοια εγκεκριμένα προγράμματα θα είναι αναγνωρισμένα.

(γ)Παράρτημα τοπικού ιδρύματος ανώτερης εκπαίδευσης, το οποίο ιδρύεται και λειτουργεί σύμφωνα με τις παραγράφους (α) και (β), υπόκειται σε περιοδικές Αξιολογήσεις από το Φορέα, κατ’ αναλογίαν των ισχυόντων για τα τοπικά ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης και σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι, για την Αξιολόγηση παραρτήματος τοπικού ιδρύματος στο εξωτερικό, ο Φορέας δύναται να συνεργάζεται με αντίστοιχους φορείς της χώρας υποδοχής.

Αξιολόγηση της ποιότητας διασυνοριακού προγράμματος σπουδών

25.-(1)Διασυνοριακό πρόγραμμα σπουδών, το οποίο προσφέρεται από τοπικό ίδρυμα ανώτερης εκπαίδευσης, Αξιολογείται και Πιστοποιείται κατ’ αναλογίαν του τρόπου Αξιολόγησης και Πιστοποίησης μη διασυνοριακού προγράμματος τοπικού ιδρύματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι, διασυνοριακό πρόγραμμα σπουδών πρέπει να είναι αναγνωρισμένο και από τις αρμόδιες αρχές των χωρών όπου το συνεργαζόμενο ίδρυμα λειτουργεί.

(2)Αναφορικά με διασυνοριακό πρόγραμμα σπουδών, το οποίο προσφέρεται εξ αποστάσεως από τοπικό ίδρυμα το οποίο δεν είναι τύπου ανοικτού πανεπιστημίου αλλά συμβατικού τύπου, ο Φορέας οφείλει να συμπεριλάβει στα κριτήρια αξιολόγησής του, τις ακόλουθες απαιτήσεις τις οποίες το εν λόγω ίδρυμα πρέπει να πληροί-

(α)Την υποχρέωση να διαθέτει την απαιτούμενη εκπαιδευτική υποδομή για την εξ αποστάσεως διδασκαλία·

(β)την υποχρέωση να διαθέτει την απαιτούμενη στήριξη στους διδασκομένους·

(γ)την υποχρέωση να διασφαλίζει ότι η μέθοδος αξιολόγησης των διδασκομένων είναι αξιόπιστη.