ΜΕΡΟΣ ΙV ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΩΣ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Πεδίο εφαρμογής του παρόντος Μέρους

13. Οι διατάξεις του παρόντος Μέρους εφαρμόζονται σε πρόσωπα ασφαλισμένα στην Κυπριακή Δημοκρατία που έχουν λάβει ή προτίθενται να λάβουν διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη σε άλλο κράτος μέλος.

Αρχές που διέπουν την παροχή διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης σε ασφαλισμένους στην Κυπριακή Δημοκρατία

14.-(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΚ) 883/2004, κάθε πρόσωπο το οποίο είναι ασφαλισμένο στην Κυπριακή Δημοκρατία δικαιούται επιστροφή των εξόδων που επιβαρύνθηκε κατά τη λήψη υγειονομικής περίθαλψης σε άλλο κράτος μέλος σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου.

(2) Ασφαλισμένο πρόσωπο στην Κυπριακή Δημοκρατία όταν λαμβάνει διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη απολαμβάνει τα ίδια δικαιώματα τα οποία θα απολάμβανε εάν ελάμβανε υγειονομική περίθαλψη σε συγκρίσιμη κατάσταση στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

(3) Κατά παρέκκλιση του εδαφίου (1), η Κυπριακή Δημοκρατία δυνάμει του παραρτήματος IV του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 έχει αναγνωρίσει δικαιώματα σε παροχές ασθένειας σε ασφαλισμένους συνταξιούχους και στα μέλη των οικογενειών τους, οι οποίοι κατοικούν σε διαφορετικό κράτος μέλος και τους παρέχει υγειονομική περίθαλψη δυνάμει του παρόντος Νόμου καταβάλλοντας τα έξοδα, εφόσον διαμένουν στο έδαφός του, ως εάν τα άτομα αυτά να είχαν τη συνήθη διαμονή τους στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Ευθύνες Αρμόδιας Αρχής, όταν η Δημοκρατία αποτελεί κράτος μέλος ασφάλισης

15.- Η Αρμόδια Αρχή διασφαλίζει ότι -

(α) οι διοικητικές διαδικασίες σχετικά με τη χρήση της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης και της επιστροφής των εξόδων υγειονομικής περίθαλψης που πραγματοποιήθηκε σε άλλο κράτος μέλος, βασίζονται σε αμερόληπτα και χωρίς διακρίσεις κριτήρια που είναι αναγκαία και ανάλογα προς τον επιδιωκόμενο στόχο·

(β) κάθε διοικητική διαδικασία αναφερομένη στην παράγραφο (α) είναι εύκολα προσβάσιμη και κάθε πληροφορία σχετική με τη διαδικασία αυτή διατίθεται στο ενδεδειγμένο επίπεδο. Κάθε διαδικασία εξασφαλίζει ότι τα αιτήματα αντιμετωπίζονται με αντικειμενικότητα και αμεροληψία·

(γ) κάθε διοικητική απόφαση σχετικά με τη χρήση της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης και την επιστροφή των εξόδων υγειονομικής περίθαλψης που πραγματοποιήθηκε σε άλλο κράτος μέλος είναι δεόντως αιτιολογημένη·

(δ) σε περίπτωση που πρόσωπο ασφαλισμένο στην Κυπριακή Δημοκρατία έλαβε διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη και εφόσον αποδεικνύεται αναγκαία η ιατρική παρακολούθησή του, παρέχεται η ίδια ιατρική παρακολούθηση σε αυτόν, με αυτήν που θα του παρείχετο αν η υγειονομική αυτή περίθαλψη είχε παρασχεθεί στο έδαφος της Δημοκρατίας·

(ε) σε περίπτωση που πρόσωπο ασφαλισμένο στην Κυπριακή Δημοκρατία επιδιώκει να λάβει ή λαμβάνει διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη, έχει εξ αποστάσεως πρόσβαση ή λαμβάνει ένα τουλάχιστον αντίγραφο του ιατρικού του φακέλου, που τηρείται στη Δημοκρατία, τηρουμένων των διατάξεων του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

(στ) στην περίπτωση που πρόσωπο ασφαλισμένο στη Δημοκρατία επιδιώκει να λάβει διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη λαμβάνεται υπόψη στη διαδικασία πληροφόρησης η συγκεκριμένη ιατρική κατάσταση του ασθενούς, το επείγον του χαρακτήρα του περιστατικού και οι ατομικές του περιστάσεις·

(ζ) στο πλαίσιο των πληροφοριών σχετικά με τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη, γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ των δικαιωμάτων που παρέχονται στους ασθενείς δυνάμει του παρόντος Νόμου και εκείνων που απορρέουν από  τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 883/2004.

Γενικές αρχές για επιστροφή εξόδων

16.-(1) Αρμόδιος για την εφαρμογή της επιστροφής εξόδων διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης είναι ο Γενικός Διευθυντής.

(2) Το ύψος των εξόδων διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης για τα οποία γίνεται επιστροφή  ανέρχεται στο ύψος των εξόδων που θα είχαν καλυφθεί, εάν η υγειονομική αυτή περίθαλψη είχε παρασχεθεί στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, χωρίς να υπερβαίνουν τα πραγματικά έξοδα της υγειονομικής περίθαλψης.

(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (2), ο  Γενικός Διευθυντής σε εξαιρετικές περιπτώσεις δύναται να επιτρέψει -

(α) Το πλήρες κόστος των εξόδων της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης σε περίπτωση που αυτά υπερβαίνουν το ύψος των εξόδων που θα αναλάμβανε να επιστρέψει ο Γενικός Διευθυντής σε περίπτωση που η υγειονομική περίθαλψη είχε παρασχεθεί στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας·

(β) άλλα συναφή έξοδα, όπως έξοδα διαμονής και μετακίνησης ή συμπληρωματικά έξοδα στα οποία ενδεχομένως υποβάλλονται τα άτομα με αναπηρία λόγω μίας ή περισσοτέρων αναπηριών όταν λαμβάνουν διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη, υπό τον όρο ότι τα έξοδα αυτά τεκμηριώνονται επαρκώς.

(4) Πρόσωπο που επιδιώκει την επιστροφή των εξόδων διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης, περιλαμβανομένης και της περίθαλψης που έλαβε μέσω τηλεϊατρικής, υπόκειται στους ίδιους όρους, κριτήρια επιλεξιμότητας, καθώς και κανονιστικές και διοικητικές διατυπώσεις, στις οποίες θα υπόκειτο αν αυτή η υγειονομική περίθαλψη είχε παρασχεθεί στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

(5) Ο Υπουργός δύναται, με διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να περιορίζει για επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος την επιστροφή των εξόδων διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης και τις προϋποθέσεις για τέτοια επιστροφή.

(6) Κανένας από τους όρους, τα κριτήρια επιλεξιμότητας, τις κανονιστικές και διοικητικές διατυπώσεις, καθώς και τους περιορισμούς που δυνατόν να επιβληθούν σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (2), (3) και (4) δεν μπορεί να εισάγει διακρίσεις ή να συνιστά εμπόδιο στην ελεύθερη κυκλοφορία ασθενών, υπηρεσιών ή αγαθών, εκτός εάν αυτό δικαιολογείται εξ αντικειμένου από απαιτήσεις σχεδιασμού, προκειμένου να διασφαλιστεί επαρκής και μόνιμη πρόσβαση σε ένα ισόρροπο φάσμα ποιοτικής νοσοκομειακής περίθαλψης στην Κυπριακή Δημοκρατία ή να υλοποιηθεί κατά το δυνατό ο στόχος της περιστολής των εξόδων και της πρόληψης της σπατάλης χρηματικών, τεχνικών και ανθρώπινων πόρων.

(7) Το ΕΣΕ κοινοποιεί στην Επιτροπή τυχόν αποφάσεις περιορισμού της επιστροφής εξόδων που καθορίζει ο Υπουργός για τους λόγους που αναφέρονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

(8) Επιστροφή εξόδων για  συναφή έξοδα, υπό την προϋπόθεση ότι τα έξοδα αυτά τεκμηριώνονται επαρκώς, καταβάλλεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Σε ασφαλισμένο ο οποίος είναι άπορος ή άπορο ανήλικο τέκνο κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών και στην τελευταία περίπτωση θα καταβάλλονται επίσης τα ναύλα για ένα συνοδό του.

(β) Σε άπορους ασφαλισμένους ασθενείς, για τους οποίους παρίσταται ανάγκη να παραμείνουν για θεραπεία στο κράτος μέλος για κάλυψη εξόδων διαμονής και συντήρησης, περιλαμβανομένων των εξόδων διακίνησης από και προς το ιατρικό ίδρυμα, τα οποία δεν θα υπερβαίνουν το πενήντα τοις εκατόν (50%) του επιδόματος συντήρησης που καταβάλλεται σε δημόσιους υπαλλήλους όταν μεταβαίνουν στην αντίστοιχη χώρα για υπηρεσιακούς λόγους.

(9) Η οικονομική κατάσταση ασφαλισμένου ασθενούς διαπιστώνεται με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης προς τον Γενικό Διευθυντή, όπως αυτή καθορίζεται σε σχετικό διάταγμα που εκδίδει ο Υπουργός, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

Υγειονομική περίθαλψη για την οποία ισχύει η επιστροφή εξόδων

17. Κάθε πρόσωπο το οποίο είναι ασφαλισμένο στην Κυπριακή Δημοκρατία δικαιούται επιστροφή των εξόδων που δαπανήθηκαν κατά τη λήψη υγειονομικής περίθαλψης σε άλλο κράτος μέλος η οποία περιλαμβάνεται -

(α) Στον Κανονισμό 7 και στο Δεύτερο, Τρίτο και Τέταρτο Πίνακα των περί Κυβερνητικών Ιατρικών Ιδρυμάτων και Υπηρεσιών (Γενικών) Κανονισμών ή/και

(β) σε διάταγμα που εκδίδεται από τον Υπουργό στο οποίο καθορίζεται κάθε άλλη υγειονομική περίθαλψη η οποία δεν περιλαμβάνεται στην παράγραφο (α) του παρόντος άρθρου, την οποία μπορεί να λάβει πρόσωπο το οποίο είναι ασφαλισμένο στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Επιστροφή εξόδων

17Α.-(1) Η αναφερόμενη στην παράγραφο (α) του άρθρου 17 επιστροφή εξόδων υλοποιείται τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 16 εντός εύλογου χρονικού διαστήματος το οποίο δεν υπερβαίνει τις ενενήντα (90) ημέρες και σύμφωνα με την τιμολόγηση που περιλαμβάνεται στις πρόνοιες των περί Κυβερνητικών Ιατρικών Ιδρυμάτων και Υπηρεσιών (Γενικών) Κανονισμών.

(2) Η αναφερόμενη στην παράγραφο (β) του άρθρου 17 επιστροφή εξόδων υλοποιείται τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 16 εντός εύλογου χρονικού διαστήματος το οποίο δεν υπερβαίνει τις ενενήντα (90) ημέρες  και σύμφωνα με τις διατάξεις διατάγματος που εκδίδει ο Υπουργός, αφού λάβει υπόψη σχετική έκθεση που υποβάλλει το ΕΣΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (3) του παρόντος άρθρου.

(3) Το ΕΣΕ διεξάγει έρευνα για σκοπούς εκτίμησης της δαπάνης των παρεχόμενων υπηρεσιών διασυνοριακής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης που αναφέρονται στην παράγραφο (β) του άρθρου 17 και υποβάλλει στον Υπουργό σχετική έκθεση.

Εκ των προτέρων κοινοποίηση μέγιστου ποσού εκτίμησης εξόδων

17Β.-(1) Σε περίπτωση που ζητηθεί από πρόσωπο ασφαλισμένο στην Κυπριακή Δημοκρατία εκ των προτέρων κοινοποίηση, μέσω γραπτής επιβεβαίωσης, του μέγιστου ποσού που θα επιστραφεί κατ’ εκτίμηση, η εκτίμηση λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα:

(α) Την κλινική κατάσταση του ασφαλισμένου ασθενούς, επιση-μαίνοντας τις ιατρικές διαδικασίες που ενδέχεται να εφαρμοσθούν·

(β) τα τέλη των θεραπειών, τα οποία περιλαμβάνονται στις πρόνοιες των περί Κυβερνητικών Ιατρικών Ιδρυμάτων και Υπηρεσιών (Γενικών) Κανονισμών·

(γ) τα τέλη τα οποία περιλαμβάνονται στα σχετικά διατάγματα που βρίσκονται σε ισχύ.

(2) Για τα τέλη θεραπειών που δεν παρέχονται στα δημόσια νοσηλευτήρια, το ΕΣΕ διεξάγει έρευνα και σύμφωνα με τα αποτελέσματα αυτής κοινοποιεί στον ασφαλισμένο ασθενή το μέγιστο ποσό που θα επιστρέφεται κατ’ εκτίμηση σε αυτόν.

(3) Η εκ των προτέρων κοινοποίηση, μέσω γραπτής επιβεβαίωσης του μέγιστου ποσού που θα επιστραφεί κατ’ εκτίμηση δεν συνεπάγεται έγκριση της επιστροφής εξόδων για την αιτούμενη υπηρεσία υγείας.

Διαδικασία επιστροφής εξόδων

17Γ.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 14, κάθε πρόσωπο το οποίο είναι ασφαλισμένο στην Κυπριακή Δημοκρατία και επιδιώκει ή επιθυμεί επιστροφή των εξόδων που δαπανήθηκαν κατά τη λήψη υγειονομικής περίθαλψης σε άλλο κράτος μέλος, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 16 του παρόντος Νόμου, υποβάλλει αίτημα στο ΕΣΕ για επιστροφή εξόδων, σε έντυπο που καθορίζεται σε σχετικό διάταγμα που εκδίδει ο Υπουργός.

(3) Το ΕΣΕ παραλαμβάνει την αίτηση για επιστροφή εξόδων και αφού ικανοποιηθεί ότι πληρούνται οι διατάξεις του παρόντος Νόμου την παραπέμπει για εξέταση από Επιτροπή Ειδικών κατάλληλης ειδικότητας για κλινική αξιολόγηση της υγειονομικής περίθαλψης που έχει λάβει το πρόσωπο που είναι ασφαλισμένο στην Κυπριακή Δημοκρατία.

(4) Το ΕΣΕ διαβιβάζει χωρίς καθυστέρηση τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ειδικών στο Γενικό Διευθυντή.

(5) Το ΕΣΕ ενημερώνει γραπτώς τον αιτητή για την έγκριση ή την απόρριψη από το Γενικό Διευθυντή του αιτήματος για επιστροφή εξόδων, εντός  του χρονικού διαστήματος που προβλέπεται στα εδάφια (1) και (2) του άρθρου 17Α,  από την ημέρα υποβολής της αίτησής του:

Νοείται ότι, σε περίπτωση απόρριψης της αίτησής του, ο αιτητής ενημερώνεται για τα δικαιώματά του ως προς τη δυνατότητα άσκησης ένδικων μέσων που του παρέχονται.

Σύσταση Επιτροπών Ειδικών

18.-(1) Ο Υπουργός ορίζει Επιτροπές Ειδικών οι οποίες εκδίδουν γνωμοδότηση προς το Γενικό Διευθυντή υπό μορφή τεκμηριωμένης έκθεσης όσον αφορά στην αξιολόγηση της υγειονομικής περίθαλψης που έχει λάβει το πρόσωπο που είναι ασφαλισμένο στην Κυπριακή Δημοκρατία, στην οποία περιγράφεται η πάθηση του προσώπου που αιτείται επιστροφή εξόδων και διατυπώνεται γνώμη για το κατά πόσον υπήρχε ή όχι ιατρική ανάγκη για διάγνωση ή θεραπεία του ασφαλισμένου προσώπου.

(2) Οι Επιτροπές Ειδικών απαρτίζονται από τρία (3) μέλη, εκ των οποίων τα δύο (2) είναι ιατρικοί λειτουργοί του δημόσιου τομέα και ένα (1) μέλος είναι ιατρός του ιδιωτικού τομέα.

(3) Τα μέλη της Επιτροπής Ειδικών που είναι ιατρικοί λειτουργοί του δημόσιου τομέα ορίζονται από τον Υπουργό, κατόπιν σύστασης του Διευθυντή, και όσον αφορά το μέλος που δεν είναι ιατρικός λειτουργός του δημόσιου τομέα, αυτό επιλέγεται από τον Υπουργό από κατάλογο που υποβάλλει ο νομοθετικά κατοχυρωμένος σύλλογος της ειδικότητας για την οποία η Επιτροπή Ειδικών ορίζεται.

(4) Οι ιατρικοί λειτουργοί του δημόσιου τομέα κατέχουν θέση όχι κατώτερη εκείνης του Βοηθού Διευθυντή Κλινικής.

(5) Σε περίπτωση που δεν μπορεί να συσταθεί Επιτροπή Ειδικών από ιατρικούς λειτουργούς που κατέχουν τέτοια θέση, ορίζονται ιατρικοί λειτουργοί από την αμέσως κατώτερη θέση.

(6) Σε περίπτωση που δεν υπάρχει στο δημόσιο τομέα επαρκής αριθμός ιατρικών λειτουργών συγκεκριμένης ειδικότητας για να συσταθεί νόμιμα, σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις, Επιτροπή Ειδικών της εν λόγω ειδικότητας, τότε ο Υπουργός, κατόπιν σύστασης του Διευθυντή, συμπληρώνει τα μέλη της εν λόγω Επιτροπής Ειδικών, με κατάλληλο αριθμό ιατρικών λειτουργών του δημόσιου τομέα συναφούς ειδικότητας.

(7) Το συντονισμό και την υποβοήθηση των Επιτροπών Ειδικών αναλαμβάνει ο Ιατρικός Διευθυντής του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας ή εκπρόσωπός του.

Διαδικασία ενώπιον της Επιτροπής Ειδικών

19.-(1) Η Επιτροπή Ειδικών συνέρχεται, ανάλογα με τις ανάγκες, και στις περιπτώσεις επειγόντων περιστατικών συνέρχεται άμεσα.

(2) H Επιτροπή Ειδικών, προτού εξετάσει την περίπτωση και εκδώσει γνωμοδότηση με βάση τα στη διάθεσή της στοιχεία, δύναται να ζητήσει από τον ασθενή να παρουσιαστεί σε αυτήν για εξέταση, εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η παρουσία του ασθενή είναι πρακτικά αδύνατη, ή να υποβληθεί σε οποιαδήποτε ειδική ιατρική ή άλλη εξέταση, η οποία θεωρείται αναγκαία για την έκδοση γνωμοδότησης.

(3) Η Επιτροπή Ειδικών προεδρεύεται από τον ιεραρχικά ανώτερο ιατρικό λειτουργό του δημόσιου τομέα που μετέχει σε αυτήν, και σε περίπτωση που τα μέλη της κατέχουν την ίδια θέση, από το αρχαιότερο μέλος.

(4) Οι αποφάσεις της Επιτροπής Ειδικών λαμβάνονται είτε ομόφωνα είτε κατά πλειοψηφία και αιτιολογούνται. Σε περίπτωση που η απόφαση δεν είναι ομόφωνη, το μέλος που διαφωνεί δύναται να εκθέσει γραπτώς τους λόγους της διαφωνίας του.

(5) Σε περίπτωση που, μέλος της Επιτροπής Ειδικών αδυνατεί να παραστεί σε συνεδρία, αυτή συνεδριάζει εφόσον παρίστανται τουλάχιστον δύο (2) μέλη. Σε τέτοια περίπτωση, η απόφαση πρέπει να είναι ομόφωνη. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατό να ληφθεί απόφαση, συγκαλείται νέα συνεδρία σε διάστημα δύο (2) εργάσιμων ημερών. Αν και σε αυτή τη συνεδρία δε ληφθεί απόφαση, για το θέμα αποφασίζει ο Γενικός Διευθυντής, με βάση την έκθεση που υποβάλλει η Επιτροπή Ειδικών και την έκθεση/αίτηση του ειδικού για την περίπτωση θεράποντα ιατρού.

Έκθεση της Επιτροπής Ειδικών

20. [Διαγράφηκε]
Κριτήρια για παραχώρηση προηγούμενης έγκρισης

21. [Διαγράφηκε]
Λόγοι άρνησης του Γενικού Διευθυντή για επιστροφή εξόδων

22.-(1) Η επιστροφή εξόδων δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες -

(α) Ο ασφαλισμένος ασθενής, σύμφωνα με κλινική αξιολόγηση, έχει  εκτεθεί με εύλογη βεβαιότητα σε κίνδυνο για την ασφάλειά του που δεν μπορεί να θεωρηθεί αποδεκτός, συνεκτιμώντας το πιθανό όφελος που είχε η επιδιωκόμενη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη·

(β) το ευρύ κοινό έχει εκτεθεί με εύλογη βεβαιότητα σε σημαντικό κίνδυνο ασφάλειας ως αποτέλεσμα της συγκεκριμένης διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης·

(γ) η εν λόγω διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη έχει παρασχεθεί από παρόχους υγειονομικής περίθαλψης που εγείρουν σοβαρές και συγκεκριμένες ανησυχίες αναφορικά με τη συμμόρφωσή τους προς τα πρότυπα και τις κατευθυντήριες γραμμές ποιότητας και ασφάλειας των ασθενών, καθώς και τις διατάξεις για την εποπτεία είτε τα εν λόγω πρότυπα και οι κατευθυντήριες γραμμές καθορίζονται από νομοθετικές ρυθμίσεις και διατάξεις είτε μέσω συστημάτων αξιολόγησης που έχει θεσπίσει το κράτος μέλος θεραπείας.

(2) Με την επιφύλαξη των παραγράφων (α) έως (γ) του εδαφίου (1), η Αρμόδια Αρχή δεν μπορεί να αρνηθεί να χορηγήσει επιστροφή εξόδων σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος ασθενής δικαιούται τη συγκεκριμένη υγειονομική περίθαλψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και σε περίπτωση που η εν λόγω υγειονομική περίθαλψη δεν μπορούσε να παρασχεθεί στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας εντός  ιατρικώς αποδεκτής προθεσμίας, με βάση αντικειμενική ιατρική αξιολόγηση της ιατρικής κατάστασής του, του ιστορικού και της πιθανής εξέλιξης της ασθένειάς του, της έντασης του πόνου που δοκιμάζει και/ή τη φύση της αναπηρίας του τη στιγμή που υπέβαλε ή υπέβαλε εκ νέου αίτηση.

Αναθεωρητικό Συμβούλιο

23.- (1) Ο Υπουργός συστήνει Αναθεωρητικό Συμβούλιο για να εξετάζει ιεραρχικές προσφυγές ασφαλισμένων όταν οι λόγοι της αίτησης για επανεξέταση αφορούν στη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ειδικών ως ακολούθως:

(α) διορίζει πενταμελές Αναθεωρητικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από τέσσερεις (4) ιατρικούς λειτουργούς του δημοσίου τομέα που κατέχουν θέση Διευθυντή Κλινικής και ένα επαγγελματία υγείας από τον ιδιωτικό τομέα, από κατάλογο που υποβάλλει ο νομοθετικά κατοχυρωμένος σύλλογος από τον οποίο αυτός προέρχεται:

Νοείται ότι, στο Αναθεωρητικό Συμβούλιο δεν μετέχουν ο θεράπων ιατρός ή μέλος της Επιτροπής Ειδικών, της οποίας η απόφαση αποτελεί αντικείμενο ιεραρχικής προσφυγής.

(β) Ο Πρόεδρος του Αναθεωρητικού Συμβουλίου είναι ιατρικός λειτουργός του δημοσίου τομέα, κάτοχος της ειδικότητας της Παθολογίας, δύο (2) μέλη του Αναθεωρητικού Συμβουλίου είναι ιατρικοί λειτουργοί του δημοσίου τομέα, κάτοχοι της ειδικότητας της Γενικής Χειρουργικής και της Καρδιολογίας, αντίστοιχα, και τα άλλα δύο (2) μέλη έχουν ειδικότητες κατάλληλες για την περίπτωση και ορίζονται από κατάλογο ειδικών, που εγκρίνεται από τον Υπουργό, για το σκοπό αυτό, ένας από τον ιδιωτικό και ένας από το δημόσιο τομέα.

(2) Το Αναθεωρητικό Συμβούλιο συνέρχεται μία (1) φορά την εβδομάδα. Στις περιπτώσεις εκτάκτων ή επειγόντων περιστατικών, συνέρχεται άμεσα.

(3) Το Αναθεωρητικό Συμβούλιο προτού εξετάσει την περίπτωση και αποφασίσει με βάση τα στη διάθεσή του στοιχεία, δύναται να ζητήσει από τον ασθενή να παρουσιαστεί ενώπιόν του για εξέταση, εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η παρουσία του ασθενή είναι πρακτικά αδύνατη, ή να υποβληθεί σε οποιαδήποτε ειδική ιατρική ή άλλη εξέταση, η οποία θεωρείται αναγκαία για την έκδοση γνωμοδότησης.

(4) Οι αποφάσεις του Αναθεωρητικού Συμβουλίου λαμβάνονται είτε ομόφωνα είτε κατά πλειοψηφία και αιτιολογούνται. Σε περίπτωση ισοψηφίας, ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων έχει νικώσα ψήφο. Σε περίπτωση που η απόφαση δεν είναι ομόφωνη, κάθε μέλος που διαφωνεί δύναται να εκθέσει τους λόγους της διαφωνίας του.

(5) Σε περίπτωση που λόγω απρόβλεπτου κωλύματος, μέλος του Συμβουλίου δεν μπορεί να παραστεί σε συνεδρία, το Αναθεωρητικό Συμβούλιο συνεδριάζει εφόσον παρίστανται τρία (3) μέλη, εκ των οποίων το ένα (1) μέλος κατέχει ειδικότητα κατάλληλη για την περίπτωση. Αν το μέλος που απουσιάζει είναι ο Πρόεδρος, τότε το Συμβούλιο προεδρεύεται από το αρχαιότερο μέλος.

Ιεραρχική Προσφυγή

24 -(1) Ασφαλισμένος, ο οποίος δεν ικανοποιείται από απόφαση του Γενικού Διευθυντή για οποιοδήποτε ζήτημα που αφορά την αίτηση του για προηγούμενη έγκριση, δικαιούται μέσα σε τριάντα (30) μέρες από την κοινοποίηση σ’ αυτόν της απόφασης, με γραπτή αίτησή του στο ΕΣΕ στην οποία εκθέτει τους λόγους της μη ικανοποίησής του, να ζητήσει επανεξέταση.

(2) Όταν οι λόγοι της αίτησης για επανεξέταση αφορούν τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ειδικών, αφού ζητηθούν οι απόψεις του θεράποντος ιατρού, όπου χρειάζεται, το ΕΣΕ παραπέμπει την υπόθεση στο Αναθεωρητικό Συμβούλιο, για γνωμοδότηση.

(3) Το Αναθεωρητικό Συμβούλιο υποβάλλει εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών πλήρως αιτιολογημένη και εμπεριστατωμένη έκθεση προς το ΕΣΕ στην οποία αναφέρει τους λόγους που συστήνει αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης της Επιτροπής Ειδικών, την οποία το ΕΣΕ διαβιβάζει στο Γενικό Διευθυντή.

(4) Ο Γενικός Διευθυντής, αφού λάβει υπόψη το περιεχόμενο της έκθεσης του Αναθεωρητικού Συμβουλίου και της έκθεσης του θεράποντος ιατρού, αποφασίζει το ταχύτερο δυνατό και κοινοποιεί την απόφασή του στον ενδιαφερόμενο ασφαλισμένο και στο ΕΣΕ, η οποία θα πρέπει να είναι αιτιολογημένη.

Άσκηση προσφυγής

25. Κατά της απόφασης του Γενικού Διευθυντή επιτρέπεται στον ενδιαφερόμενο ασφαλισμένο στην Κυπριακή Δημοκρατία, η άσκηση προσφυγής ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου σε διάστημα εβδομήντα πέντε (75) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης στον ενδιαφερόμενο της απόφασης.