ΜΕΡΟΣ V ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΞΟΔΩΝ
Γενικές Αρχές κάλυψης εξόδων

26. [Διαγράφηκε]
Υγειονομική περίθαλψη για την οποία ισχύει η επιστροφή εξόδων

27. [Διαγράφηκε]
Επιστροφή εξόδων

28. [Διαγράφηκε]
Εκ των προτέρων κοινοποίηση

29. [Διαγράφηκε]
Διαδικασία επιστροφής εξόδων

30. [Διαγράφηκε]