Υγειονομική περίθαλψη για την οποία ισχύει η επιστροφή εξόδων

27. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 16, η επιστροφή εξόδων διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης καταβάλλεται σε πρόσωπα ασφαλισμένα στην Κυπριακή Δημοκρατία που έλαβαν σε άλλο κράτος μέλος υγειονομική περίθαλψη που –

(α) περιλαμβάνεται στον Κανονισμό 7, καθώς και στο Δεύτερο, Τρίτο και Τέταρτο Πίνακα των περί Κυβερνητικών Ιατρικών Ιδρυμάτων και Υπηρεσιών (Γενικών) Κανονισμών όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται·

(β)δεν περιλαμβάνεται στις κατηγορίες που αναφέρονται στην παράγραφο (α).