Επιστροφή εξόδων

28.-(1) Τα έξοδα λήψης διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης που αναφέρεται στην παράγραφο (α) του άρθρου 27 επιστρέφονται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, σύμφωνα με την τιμολόγηση που περιλαμβάνεται στους περί Κυβερνητικών Ιατρικών Ιδρυμάτων και Υπηρεσιών (Γενικούς) Κανονισμούς όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.

(2) Τα έξοδα λήψης διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης που αναφέρεται στην παράγραφο (β) του άρθρου 27 επιστρέφονται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, σύμφωνα με τις διατάξεις διατάγματος που εκδίδει ο Υπουργός.

(3) Το ΕΣΕ διεξάγει έρευνα για σκοπούς εκτίμησης της δαπάνης των παρεχόμενων υπηρεσιών διασυνοριακής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης που αναφέρονται στην παράγραφο (β) του άρθρου 27 και παρέχει στον Υπουργό σχετική έκθεση στη βάση της οποίας ο Υπουργός εκδίδει το κατά το εδάφιο (2) του παρόντος Άρθρου διάταγμα.