Εκ των προτέρων κοινοποίηση

29.-(1) Σε περίπτωση που ζητηθεί από τους ασφαλισμένους ασθενείς, παρέχεται σε αυτούς εκ των προτέρων κοινοποίηση, μέσω γραπτής επιβεβαίωσης του μέγιστου ποσού που θα τους επιστραφεί κατ’ εκτίμηση. Η εκτίμηση αυτή λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα:

(α) την κλινική περίπτωση του ασφαλισμένου ασθενούς, επισημαίνοντας τις ιατρικές διαδικασίες που ενδέχεται να εφαρμοσθούν·

(β) τις τιμές των θεραπειών οι οποίες περιλαμβάνονται στους περί Κυβερνητικών Ιατρικών Ιδρυμάτων και Υπηρεσιών (Γενικούς) Κανονισμούς, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.

(γ) τις τιμές οι οποίες περιλαμβάνονται στα σχετικά διατάγματα που βρίσκονται σε ισχύ.

(2) Για τις τιμές θεραπειών που δεν παρέχονται στα δημόσια νοσηλευτήρια, το ΕΣΕ διεξάγει έρευνα και με βάση τα αποτελέσματα κοινοποιεί στον ασφαλισμένο ασθενή ένα μέγιστο ποσό που θα επιστρέφεται κατ’ εκτίμηση σε αυτόν.