ΜΕΡΟΣ VI ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
Αμοιβαία συνδρομή και συνεργασία

31.-(1) Η Αρμόδια Αρχή παρέχει την αμοιβαία συνδρομή που είναι απαραίτητη για τη συνεργασία μεταξύ των Εθνικών Σημείων Επαφής των άλλων κρατών μελών.

(2) Η Αρμόδια Αρχή διευκολύνει τη συνεργασία για την παροχή διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, καθώς και μέσω εθνικών συστημάτων τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών και άλλων μορφών διασυνοριακής συνεργασίας.

(3) Η Αρμόδια Αρχή διασφαλίζει ότι οι πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα άσκησης των επαγγελματιών του τομέα της υγείας που είναι εγκατεστημένοι στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, οι οποίες περιλαμβάνονται στα εθνικά μητρώα, διατίθενται κατόπιν αιτήσεως, στις αρχές άλλων κρατών μελών σύμφωνα με τα Μέρη ΙΙ, ΙΙΙ, IV και V του παρόντος Νόμου και σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

(4) Η ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του Συστήματος Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά.

Αναγνώριση συνταγών που έχουν εκδοθεί σε άλλο κράτος μέλος.

32.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Νόμου και άνευ επηρεασμού του περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόμου του 1977, επιτρέπεται η εκτέλεση συνταγών που έχουν εκδοθεί σε άλλο κράτος μέλος:

Νοείται ότι, τα φάρμακα που περιέχει η συνταγή πρέπει να καλύπτονται από άδεια κυκλοφορίας που έχει εκδοθεί σύμφωνα με τον περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμο, ή σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 726/2004.

(2) Απαγορεύεται η επιβολή οποιωνδήποτε περιορισμών στην αναγνώριση συνταγών για φάρμακα ή ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, εκτός εάν οι περιορισμοί αυτοί:

(α) περιορίζονται στα απολύτως αναγκαία και αναλογικά προς τη διαφύλαξη της ανθρώπινης υγείας και δεν εισάγουν διακρίσεις·

(β) βασίζονται σε θεμιτές και αιτιολογημένες αμφιβολίες ως προς τη γνησιότητα, το περιεχόμενο ή τη δυνατότητα κατανόησης μιας συγκεκριμένης συνταγής.

(3) Η αναγνώριση των συνταγών αυτού του είδους δεν θίγει τις διατάξεις του περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδοθέντων Κανονισμών ή των Διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει του περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

(4) Η αναγνώριση των συνταγών δεν θίγει το δικαίωμα του φαρμακοποιού, να αρνηθεί, για λόγους δεοντολογίας, τη χορήγηση φαρμάκου για το οποίο η συνταγή έχει εκδοθεί σε άλλο κράτος μέλος, στο οποίο ο φαρμακοποιός θα είχε δικαίωμα να αρνηθεί τη χορήγησή του, εάν η συνταγή είχε εκδοθεί στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

(5) Η Αρμόδια Αρχή λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα, επιπρόσθετα της αναγνώρισης της συνταγής, για να διασφαλίσει τη συνέχεια της θεραπείας όταν μια συνταγή εκδίδεται στο κράτος μέλος της θεραπείας και αφορά φάρμακα ή ιατροτεχνολογικά βοηθήματα διατιθέμενα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, και όταν η χορήγηση ζητείται στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Προϋποθέσεις αναγνώρισης των συνταγών για φάρμακα

33.-(1) Προκειμένου να επιτυγχάνεται η αναγνώριση των συνταγών για φάρμακα, τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στις συνταγές θα πρέπει να διευκολύνουν την ορθή ταυτοποίηση των φαρμάκων ως ακολούθως:

(α) τα φάρμακα θα πρέπει να αναφέρονται με την κοινόχρηστη ονομασία τους προκειμένου να διευκολύνεται η ορθή ταυτοποίηση των προϊόντων που διατίθενται στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης με διαφορετικές εμπορικές ονομασίες ή που δεν διατίθενται σε όλα τα κράτη μέλη·

(β) η εν λόγω κοινόχρηστη ονομασία που πρέπει να χρησιμοποιείται θα πρέπει να είναι είτε η διεθνής κοινόχρηστη ονομασία την οποία συνιστά η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας είτε, αν αυτή δεν υπάρχει, η συνήθης κοινόχρηστη ονομασία·

(γ) η εμπορική ονομασία του φαρμάκου θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για να εξασφαλιστεί η σαφής ταυτοποίηση των βιολογικών φαρμακευτικών προϊόντων σύμφωνα με τον περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμο, λόγω των ειδικών χαρακτηριστικών των εν λόγω προϊόντων, ή για άλλα φάρμακα όταν ο επαγγελματίας της υγείας που εκδίδει τη συνταγή το θεωρεί αναγκαίο από ιατρική άποψη.

(2) Συνταγές οι οποίες –

(α) εκδίδονται σε άλλο κράτος μέλος και εκτελούνται από εγγεγραμμένο φαρμακοποιό στη Δημοκρατία, ή

(β) εκδίδονται στη Δημοκρατία μετά από αίτημα ασθενούς με σκοπό να εκτελεστούν σε άλλο κράτος μέλος

πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα στοιχεία που παρατίθενται στο Παράρτημα ΙΙΙ του περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Νόμου, όπως αυτό εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται:

Νοείται ότι, οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου δεν εφαρμόζονται σε σχέση με συνταγές που εκδίδονται στη Δημοκρατία και εκτελούνται στη Δημοκρατία.

(3) Το εδάφιο (1) δεν εφαρμόζεται για τα φάρμακα που υπόκεινται σε ειδική ιατρική συνταγή που προβλέπεται στον περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

Προϋποθέσεις αναγνώρισης συνταγών για ιατροτεχνολογικά προϊόντα

34. Προκειμένου να επιτυγχάνεται η αναγνώριση των συνταγών για ιατροτεχνολογικά προϊόντα -

(α) τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στις συνταγές θα πρέπει να διευκολύνουν την ορθή ταυτοποίησή τους·

(β) η συνταγή θα πρέπει να περιλαμβάνει λεπτομερή στοιχεία για απευθείας επικοινωνία με το πρόσωπο που εξέδωσε τη συνταγή·

(γ) τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να δίνουν τη δυνατότητα στον επαγγελματία που εκτελεί τη συνταγή, όταν είναι αναγκαίο, να ζητήσει πληροφορίες για το συνταγογραφημένο ιατροτεχνολογικό προϊόν και να το ταυτοποιήσει ορθά· και

(δ) η συνταγή πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστο τα στοιχεία που παρατίθενται στο Παράρτημα ΙΙΙ του περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

Κέντρα αριστείας

35.-(1) Η Αρμόδια Αρχή δύναται να ορίζει κέντρα αριστείας, τα οποία μετέχουν στην ανάπτυξη ευρωπαϊκών δικτύων αναφοράς ιδιαίτερα στον τομέα των σπάνιων νόσων, εφόσον αυτά πληρούν όλες τις απαιτούμενες προϋποθέσεις και τα κριτήρια που καθορίζονται σε κανονισμούς που εκδίδονται για το σκοπό αυτό.

(2)(α) Τα κέντρα αριστείας συμμετέχουν εθελοντικά στα ευρωπαϊκά δίκτυα αναφοράς και συμβάλλουν στις δραστηριότητές τους.

(β) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει κανονισμούς, με τους οποίους καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των κέντρων αριστείας σε ευρωπαϊκά δίκτυα αναφοράς.

(3) Η Αρμόδια Αρχή δύναται να παροτρύνει την ανάπτυξη ευρωπαϊκών δικτύων αναφοράς:

(α) με τη διασύνδεση των κατάλληλων παρόχων υγειονομικής περίθαλψης και κέντρων αριστείας στο σύνολο της επικράτειας της Δημοκρατίας και με τη διασφάλιση της διάδοσης πληροφοριών προς τους κατάλληλους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης και κέντρα αριστείας στο σύνολο της επικράτειας της Δημοκρατίας·

(β) με την παρότρυνση της συμμετοχής των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης και των κέντρων αριστείας στα ευρωπαϊκά δίκτυα αναφοράς.

Ηλεκτρονική Υγεία

36.-(1) Η Αρμόδια Αρχή δύναται να ορίζει Εθνική Αρχή Ηλεκτρονικής Υγείας η οποία συνεργάζεται και ανταλλάσσει πληροφορίες με άλλα κράτη μέλη στο πλαίσιο εθελοντικού δικτύου που συνδέει τις αρμόδιες για την ηλεκτρονική υγεία εθνικές αρχές.

(2) Σε περίπτωση που ληφθεί απόφαση σύμφωνα με το εδάφιο (1), η Εθνική Αρχή Ηλεκτρονικής Υγείας μεταξύ άλλων-

(α)εκπονεί μη εξαντλητικό κατάλογο δεδομένων που πρέπει να περιλαμβάνονται στη συνοπτική έκθεση των ασθενών, και τα οποία μπορούν να συμβουλεύονται από κοινού οι επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου, ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια της διασυνοριακής περίθαλψης και ασφάλειας των ασθενών, και

(β) εφαρμόζει αποτελεσματικές μεθόδους που θα επιτρέπουν τη χρήση ιατρικών πληροφοριών για τη δημόσια υγεία και την έρευνα.

Συνεργασία για την αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας

37.-(1) Η Αρμόδια Αρχή δύναται να ορίζει εθνική αρχή ή αρμόδιο φορέα για την αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας, η οποία ή ο οποίος συνεργάζεται και ανταλλάσσει επιστημονικές πληροφορίες με τις εθνικές αρχές ή τους αρμόδιους φορείς άλλων κρατών μελών για την αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας.

(2) Σε περίπτωση που ληφθεί απόφαση σύμφωνα με το εδάφιο (1), η Αρμόδια Αρχή κοινοποιεί το όνομα και τα στοιχεία της εθνικής αρχής ή αρμόδιου φορέα για την αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας στην Επιτροπή.

Σπάνιες νόσοι

38.-(1) Η Αρμόδια Αρχή ενημερώνει-

(α) τους επαγγελματίες υγείας για τα εργαλεία που είναι στη διάθεσή τους σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ορθή διάγνωση σπανίων νόσων, και

(β) τους ασθενείς, τους επαγγελματίες υγείας και τους φορείς που χρηματοδοτούν τις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης για τις δυνατότητες που προσφέρει ο Κανονισμός (ΕΚ) 883/2004 για την παραπομπή ασθενών με σπάνιες νόσους σε άλλα κράτη μέλη ακόμα και για διάγνωση και θεραπείες που δεν παρέχονται στην Κυπριακή Δημοκρατία.