Ηλεκτρονική Υγεία

36.-(1) Η Αρμόδια Αρχή δύναται να ορίζει Εθνική Αρχή Ηλεκτρονικής Υγείας η οποία συνεργάζεται και ανταλλάσσει πληροφορίες με άλλα κράτη μέλη στο πλαίσιο εθελοντικού δικτύου που συνδέει τις αρμόδιες για την ηλεκτρονική υγεία εθνικές αρχές.

(2) Σε περίπτωση που ληφθεί απόφαση σύμφωνα με το εδάφιο (1), η Εθνική Αρχή Ηλεκτρονικής Υγείας μεταξύ άλλων-

(α)εκπονεί μη εξαντλητικό κατάλογο δεδομένων που πρέπει να περιλαμβάνονται στη συνοπτική έκθεση των ασθενών, και τα οποία μπορούν να συμβουλεύονται από κοινού οι επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου, ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια της διασυνοριακής περίθαλψης και ασφάλειας των ασθενών, και

(β) εφαρμόζει αποτελεσματικές μεθόδους που θα επιτρέπουν τη χρήση ιατρικών πληροφοριών για τη δημόσια υγεία και την έρευνα.