Κέντρα αριστείας

35.-(1) Η Αρμόδια Αρχή δύναται να ορίζει κέντρα αριστείας, τα οποία μετέχουν στην ανάπτυξη ευρωπαϊκών δικτύων αναφοράς ιδιαίτερα στον τομέα των σπάνιων νόσων, εφόσον αυτά πληρούν όλες τις απαιτούμενες προϋποθέσεις και τα κριτήρια που καθορίζονται σε κανονισμούς που εκδίδονται για το σκοπό αυτό.

(2)(α) Τα κέντρα αριστείας συμμετέχουν εθελοντικά στα ευρωπαϊκά δίκτυα αναφοράς και συμβάλλουν στις δραστηριότητές τους.

(β) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει κανονισμούς, με τους οποίους καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των κέντρων αριστείας σε ευρωπαϊκά δίκτυα αναφοράς.

(3) Η Αρμόδια Αρχή δύναται να παροτρύνει την ανάπτυξη ευρωπαϊκών δικτύων αναφοράς:

(α) με τη διασύνδεση των κατάλληλων παρόχων υγειονομικής περίθαλψης και κέντρων αριστείας στο σύνολο της επικράτειας της Δημοκρατίας και με τη διασφάλιση της διάδοσης πληροφοριών προς τους κατάλληλους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης και κέντρα αριστείας στο σύνολο της επικράτειας της Δημοκρατίας·

(β) με την παρότρυνση της συμμετοχής των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης και των κέντρων αριστείας στα ευρωπαϊκά δίκτυα αναφοράς.