Προϋποθέσεις αναγνώρισης συνταγών για ιατροτεχνολογικά προϊόντα

34. Προκειμένου να επιτυγχάνεται η αναγνώριση των συνταγών για ιατροτεχνολογικά προϊόντα -

(α) τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στις συνταγές θα πρέπει να διευκολύνουν την ορθή ταυτοποίησή τους·

(β) η συνταγή θα πρέπει να περιλαμβάνει λεπτομερή στοιχεία για απευθείας επικοινωνία με το πρόσωπο που εξέδωσε τη συνταγή·

(γ) τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να δίνουν τη δυνατότητα στον επαγγελματία που εκτελεί τη συνταγή, όταν είναι αναγκαίο, να ζητήσει πληροφορίες για το συνταγογραφημένο ιατροτεχνολογικό προϊόν και να το ταυτοποιήσει ορθά· και

(δ) η συνταγή πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστο τα στοιχεία που παρατίθενται στο Παράρτημα ΙΙΙ του περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.