Συνεργασία για την αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας

37.-(1) Η Αρμόδια Αρχή δύναται να ορίζει εθνική αρχή ή αρμόδιο φορέα για την αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας, η οποία ή ο οποίος συνεργάζεται και ανταλλάσσει επιστημονικές πληροφορίες με τις εθνικές αρχές ή τους αρμόδιους φορείς άλλων κρατών μελών για την αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας.

(2) Σε περίπτωση που ληφθεί απόφαση σύμφωνα με το εδάφιο (1), η Αρμόδια Αρχή κοινοποιεί το όνομα και τα στοιχεία της εθνικής αρχής ή αρμόδιου φορέα για την αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας στην Επιτροπή.