ΜΕΡΟΣ VII ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Εκθέσεις Επιτροπής

39. Η Αρμόδια Αρχή παρέχει στην Επιτροπή συνδρομή και όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες για τη διενέργεια της αξιολόγησης και την προετοιμασία της έκθεσης που αυτή ετοιμάζει.

Έκδοση Κανονισμών

40. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και οι οποίοι ρυθμίζουν οποιοδήποτε θέμα καθίσταται αναγκαίο να ρυθμιστεί για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

Έκδοση διαταγμάτων

41. Ο Υπουργός δύναται, με διάταγμά του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας:

(α) να επιβάλλει τέλη·

(β) να ρυθμίζει οποιοδήποτε θέμα το οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού δυνάμει των άρθρων 8, 9, 17, 26 και 30 του παρόντος Νόμου.