Έκδοση διαταγμάτων

41. Ο Υπουργός δύναται, με διάταγμά του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας:

(α) να επιβάλλει τέλη·

(β) να ρυθμίζει οποιοδήποτε θέμα το οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού δυνάμει των άρθρων 8, 9, 17, 26 και 30 του παρόντος Νόμου.