Έκδοση Κανονισμών

40. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και οι οποίοι ρυθμίζουν οποιοδήποτε θέμα καθίσταται αναγκαίο να ρυθμιστεί για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.