Διαδικασία επιστροφής εξόδων

30.-(1) Πρόσωπο, ασφαλισμένο στην Κυπριακή Δημοκρατία που επιδιώκει επιστροφή εξόδων για διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη που έχει λάβει όπως αυτή ορίζεται στα άρθρα 27 και 28, υποβάλλει αίτημα για επιστροφή εξόδων στο ΕΣΕ.

(2) Η αίτηση υποβάλλεται στο έντυπο, το οποίο καθορίζεται με διάταγμα του Υπουργού που εκδίδει για το σκοπό αυτό.

(3) Η αίτηση συνοδεύεται από την υποβολή αντιγράφου της ταυτότητας νοσηλείας, της προηγούμενης έγκρισης από το Γενικό Διευθυντή, όπου αυτό ισχύει, το αυθεντικό τιμολόγιο ή και την απόδειξη πληρωμής, αντίγραφο της ιατρικής έκθεσης από το ιατρικό κέντρο ή τον αρμόδιο παροχέα υγείας σε περίπτωση προηγούμενης έγκρισης ή και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα κρίνονται αναγκαία από τον Υπουργό και καθορίζονται στο εν λόγω έντυπο.

(4) Το ΕΣΕ παραλαμβάνει την αίτηση για επιστροφή εξόδων από πρόσωπα ασφαλισμένα στην Κυπριακή Δημοκρατία, διεκπεραιώνει την αξιολόγησή της σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και υποβάλλει εισήγηση προς το Γενικό Διευθυντή.

(5) Το ΕΣΕ ενημερώνει γραπτώς τον αιτητή για την έγκριση ή την απόρριψη από το Γενικό Διευθυντή του αιτήματος για επιστροφή εξόδων, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την ημέρα υποβολής της αίτησής του.