Υποβολή αιτήματος για προηγούμενη έγκριση

17.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 14, πριν την αναχώρησή του από το έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας ο ασφαλισμένος ασθενής υποβάλλει στο ΕΣΕ αίτημα για προηγούμενη έγκριση, σε έντυπο που καθορίζεται σε σχετικό διάταγμα που εκδίδει ο Υπουργός.

(2) Το αίτημα συνοδεύεται από την υποβολή αντιγράφου της ταυτότητας νοσηλείας, την ιατρική έκθεση που περιλαμβάνει τη διάγνωση ή πάθηση, το ιστορικό, την παρούσα κατάσταση της υγείας του και τους λόγους που, κατά τη γνώμη του ιατρού, επιβάλλουν τη λήψη διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης από παροχέα υγείας σε άλλο κράτος μέλος ή και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα κρίνονται αναγκαία, όπως αυτά καθορίζονται στο εν λόγω έντυπο.

(3) Το ΕΣΕ, παραπέμπει άμεσα όλες τις αιτήσεις που πληρούν τις πιο πάνω προϋποθέσεις σε Επιτροπή Ειδικών κατάλληλης ειδικότητας για κλινική αξιολόγηση του ασφαλισμένου ασθενούς.