Γενικές αρχές για επιστροφή εξόδων

16.-(1) Αρμόδιος για την εφαρμογή της επιστροφής εξόδων διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης είναι ο Γενικός Διευθυντής.

(2) Το ύψος των εξόδων διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης για τα οποία γίνεται επιστροφή  ανέρχεται στο ύψος των εξόδων που θα είχαν καλυφθεί, εάν η υγειονομική αυτή περίθαλψη είχε παρασχεθεί στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, χωρίς να υπερβαίνουν τα πραγματικά έξοδα της υγειονομικής περίθαλψης.

(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (2), ο  Γενικός Διευθυντής σε εξαιρετικές περιπτώσεις δύναται να επιτρέψει -

(α) Το πλήρες κόστος των εξόδων της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης σε περίπτωση που αυτά υπερβαίνουν το ύψος των εξόδων που θα αναλάμβανε να επιστρέψει ο Γενικός Διευθυντής σε περίπτωση που η υγειονομική περίθαλψη είχε παρασχεθεί στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας·

(β) άλλα συναφή έξοδα, όπως έξοδα διαμονής και μετακίνησης ή συμπληρωματικά έξοδα στα οποία ενδεχομένως υποβάλλονται τα άτομα με αναπηρία λόγω μίας ή περισσοτέρων αναπηριών όταν λαμβάνουν διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη, υπό τον όρο ότι τα έξοδα αυτά τεκμηριώνονται επαρκώς.

(4) Πρόσωπο που επιδιώκει την επιστροφή των εξόδων διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης, περιλαμβανομένης και της περίθαλψης που έλαβε μέσω τηλεϊατρικής, υπόκειται στους ίδιους όρους, κριτήρια επιλεξιμότητας, καθώς και κανονιστικές και διοικητικές διατυπώσεις, στις οποίες θα υπόκειτο αν αυτή η υγειονομική περίθαλψη είχε παρασχεθεί στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

(5) Ο Υπουργός δύναται, με διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να περιορίζει για επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος την επιστροφή των εξόδων διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης και τις προϋποθέσεις για τέτοια επιστροφή.

(6) Κανένας από τους όρους, τα κριτήρια επιλεξιμότητας, τις κανονιστικές και διοικητικές διατυπώσεις, καθώς και τους περιορισμούς που δυνατόν να επιβληθούν σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (2), (3) και (4) δεν μπορεί να εισάγει διακρίσεις ή να συνιστά εμπόδιο στην ελεύθερη κυκλοφορία ασθενών, υπηρεσιών ή αγαθών, εκτός εάν αυτό δικαιολογείται εξ αντικειμένου από απαιτήσεις σχεδιασμού, προκειμένου να διασφαλιστεί επαρκής και μόνιμη πρόσβαση σε ένα ισόρροπο φάσμα ποιοτικής νοσοκομειακής περίθαλψης στην Κυπριακή Δημοκρατία ή να υλοποιηθεί κατά το δυνατό ο στόχος της περιστολής των εξόδων και της πρόληψης της σπατάλης χρηματικών, τεχνικών και ανθρώπινων πόρων.

(7) Το ΕΣΕ κοινοποιεί στην Επιτροπή τυχόν αποφάσεις περιορισμού της επιστροφής εξόδων που καθορίζει ο Υπουργός για τους λόγους που αναφέρονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

(8) Επιστροφή εξόδων για  συναφή έξοδα, υπό την προϋπόθεση ότι τα έξοδα αυτά τεκμηριώνονται επαρκώς, καταβάλλεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Σε ασφαλισμένο ο οποίος είναι άπορος ή άπορο ανήλικο τέκνο κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών και στην τελευταία περίπτωση θα καταβάλλονται επίσης τα ναύλα για ένα συνοδό του.

(β) Σε άπορους ασφαλισμένους ασθενείς, για τους οποίους παρίσταται ανάγκη να παραμείνουν για θεραπεία στο κράτος μέλος για κάλυψη εξόδων διαμονής και συντήρησης, περιλαμβανομένων των εξόδων διακίνησης από και προς το ιατρικό ίδρυμα, τα οποία δεν θα υπερβαίνουν το πενήντα τοις εκατόν (50%) του επιδόματος συντήρησης που καταβάλλεται σε δημόσιους υπαλλήλους όταν μεταβαίνουν στην αντίστοιχη χώρα για υπηρεσιακούς λόγους.

(9) Η οικονομική κατάσταση ασφαλισμένου ασθενούς διαπιστώνεται με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης προς τον Γενικό Διευθυντή, όπως αυτή καθορίζεται σε σχετικό διάταγμα που εκδίδει ο Υπουργός, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.