Σύστημα προηγούμενης έγκρισης

16. Πρόσωπο, ασφαλισμένο στην Κυπριακή Δημοκρατία που αναζητά επιστροφή εξόδων για υγειονομική περίθαλψη που προτίθεται να λάβει σε άλλο κράτος μέλος δυνάμει του άρθρου 27, χρειάζεται να εξασφαλίσει προηγούμενη έγκριση από το Γενικό Διευθυντή στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη που εμπίπτει στην παράγραφο (α) του άρθρο 27, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια του άρθρου 21·

(β) για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη που εμπίπτει στην παράγραφο (β) του άρθρου 27, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια του άρθρου 21·