Υγειονομική περίθαλψη για την οποία ισχύει η επιστροφή εξόδων

17. Κάθε πρόσωπο το οποίο είναι ασφαλισμένο στην Κυπριακή Δημοκρατία δικαιούται επιστροφή των εξόδων που δαπανήθηκαν κατά τη λήψη υγειονομικής περίθαλψης σε άλλο κράτος μέλος η οποία περιλαμβάνεται -

(α) Στον Κανονισμό 7 και στο Δεύτερο, Τρίτο και Τέταρτο Πίνακα των περί Κυβερνητικών Ιατρικών Ιδρυμάτων και Υπηρεσιών (Γενικών) Κανονισμών ή/και

(β) σε διάταγμα που εκδίδεται από τον Υπουργό στο οποίο καθορίζεται κάθε άλλη υγειονομική περίθαλψη η οποία δεν περιλαμβάνεται στην παράγραφο (α) του παρόντος άρθρου, την οποία μπορεί να λάβει πρόσωπο το οποίο είναι ασφαλισμένο στην Κυπριακή Δημοκρατία.