Επιστροφή εξόδων

17Α.-(1) Η αναφερόμενη στην παράγραφο (α) του άρθρου 17 επιστροφή εξόδων υλοποιείται τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 16 εντός εύλογου χρονικού διαστήματος το οποίο δεν υπερβαίνει τις ενενήντα (90) ημέρες και σύμφωνα με την τιμολόγηση που περιλαμβάνεται στις πρόνοιες των περί Κυβερνητικών Ιατρικών Ιδρυμάτων και Υπηρεσιών (Γενικών) Κανονισμών.

(2) Η αναφερόμενη στην παράγραφο (β) του άρθρου 17 επιστροφή εξόδων υλοποιείται τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 16 εντός εύλογου χρονικού διαστήματος το οποίο δεν υπερβαίνει τις ενενήντα (90) ημέρες  και σύμφωνα με τις διατάξεις διατάγματος που εκδίδει ο Υπουργός, αφού λάβει υπόψη σχετική έκθεση που υποβάλλει το ΕΣΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (3) του παρόντος άρθρου.

(3) Το ΕΣΕ διεξάγει έρευνα για σκοπούς εκτίμησης της δαπάνης των παρεχόμενων υπηρεσιών διασυνοριακής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης που αναφέρονται στην παράγραφο (β) του άρθρου 17 και υποβάλλει στον Υπουργό σχετική έκθεση.