Εκ των προτέρων κοινοποίηση μέγιστου ποσού εκτίμησης εξόδων

17Β.-(1) Σε περίπτωση που ζητηθεί από πρόσωπο ασφαλισμένο στην Κυπριακή Δημοκρατία εκ των προτέρων κοινοποίηση, μέσω γραπτής επιβεβαίωσης, του μέγιστου ποσού που θα επιστραφεί κατ’ εκτίμηση, η εκτίμηση λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα:

(α) Την κλινική κατάσταση του ασφαλισμένου ασθενούς, επιση-μαίνοντας τις ιατρικές διαδικασίες που ενδέχεται να εφαρμοσθούν·

(β) τα τέλη των θεραπειών, τα οποία περιλαμβάνονται στις πρόνοιες των περί Κυβερνητικών Ιατρικών Ιδρυμάτων και Υπηρεσιών (Γενικών) Κανονισμών·

(γ) τα τέλη τα οποία περιλαμβάνονται στα σχετικά διατάγματα που βρίσκονται σε ισχύ.

(2) Για τα τέλη θεραπειών που δεν παρέχονται στα δημόσια νοσηλευτήρια, το ΕΣΕ διεξάγει έρευνα και σύμφωνα με τα αποτελέσματα αυτής κοινοποιεί στον ασφαλισμένο ασθενή το μέγιστο ποσό που θα επιστρέφεται κατ’ εκτίμηση σε αυτόν.

(3) Η εκ των προτέρων κοινοποίηση, μέσω γραπτής επιβεβαίωσης του μέγιστου ποσού που θα επιστραφεί κατ’ εκτίμηση δεν συνεπάγεται έγκριση της επιστροφής εξόδων για την αιτούμενη υπηρεσία υγείας.