Διαδικασία επιστροφής εξόδων

17Γ.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 14, κάθε πρόσωπο το οποίο είναι ασφαλισμένο στην Κυπριακή Δημοκρατία και επιδιώκει ή επιθυμεί επιστροφή των εξόδων που δαπανήθηκαν κατά τη λήψη υγειονομικής περίθαλψης σε άλλο κράτος μέλος, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 16 του παρόντος Νόμου, υποβάλλει αίτημα στο ΕΣΕ για επιστροφή εξόδων, σε έντυπο που καθορίζεται σε σχετικό διάταγμα που εκδίδει ο Υπουργός.

(3) Το ΕΣΕ παραλαμβάνει την αίτηση για επιστροφή εξόδων και αφού ικανοποιηθεί ότι πληρούνται οι διατάξεις του παρόντος Νόμου την παραπέμπει για εξέταση από Επιτροπή Ειδικών κατάλληλης ειδικότητας για κλινική αξιολόγηση της υγειονομικής περίθαλψης που έχει λάβει το πρόσωπο που είναι ασφαλισμένο στην Κυπριακή Δημοκρατία.

(4) Το ΕΣΕ διαβιβάζει χωρίς καθυστέρηση τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ειδικών στο Γενικό Διευθυντή.

(5) Το ΕΣΕ ενημερώνει γραπτώς τον αιτητή για την έγκριση ή την απόρριψη από το Γενικό Διευθυντή του αιτήματος για επιστροφή εξόδων, εντός  του χρονικού διαστήματος που προβλέπεται στα εδάφια (1) και (2) του άρθρου 17Α,  από την ημέρα υποβολής της αίτησής του:

Νοείται ότι, σε περίπτωση απόρριψης της αίτησής του, ο αιτητής ενημερώνεται για τα δικαιώματά του ως προς τη δυνατότητα άσκησης ένδικων μέσων που του παρέχονται.