Λόγοι άρνησης του Γενικού Διευθυντή για επιστροφή εξόδων

22.-(1) Η επιστροφή εξόδων δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες -

(α) Ο ασφαλισμένος ασθενής, σύμφωνα με κλινική αξιολόγηση, έχει  εκτεθεί με εύλογη βεβαιότητα σε κίνδυνο για την ασφάλειά του που δεν μπορεί να θεωρηθεί αποδεκτός, συνεκτιμώντας το πιθανό όφελος που είχε η επιδιωκόμενη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη·

(β) το ευρύ κοινό έχει εκτεθεί με εύλογη βεβαιότητα σε σημαντικό κίνδυνο ασφάλειας ως αποτέλεσμα της συγκεκριμένης διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης·

(γ) η εν λόγω διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη έχει παρασχεθεί από παρόχους υγειονομικής περίθαλψης που εγείρουν σοβαρές και συγκεκριμένες ανησυχίες αναφορικά με τη συμμόρφωσή τους προς τα πρότυπα και τις κατευθυντήριες γραμμές ποιότητας και ασφάλειας των ασθενών, καθώς και τις διατάξεις για την εποπτεία είτε τα εν λόγω πρότυπα και οι κατευθυντήριες γραμμές καθορίζονται από νομοθετικές ρυθμίσεις και διατάξεις είτε μέσω συστημάτων αξιολόγησης που έχει θεσπίσει το κράτος μέλος θεραπείας.

(2) Με την επιφύλαξη των παραγράφων (α) έως (γ) του εδαφίου (1), η Αρμόδια Αρχή δεν μπορεί να αρνηθεί να χορηγήσει επιστροφή εξόδων σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος ασθενής δικαιούται τη συγκεκριμένη υγειονομική περίθαλψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και σε περίπτωση που η εν λόγω υγειονομική περίθαλψη δεν μπορούσε να παρασχεθεί στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας εντός  ιατρικώς αποδεκτής προθεσμίας, με βάση αντικειμενική ιατρική αξιολόγηση της ιατρικής κατάστασής του, του ιστορικού και της πιθανής εξέλιξης της ασθένειάς του, της έντασης του πόνου που δοκιμάζει και/ή τη φύση της αναπηρίας του τη στιγμή που υπέβαλε ή υπέβαλε εκ νέου αίτηση.