Προοίμιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Εφαρμογής Κοινοτικών Αποφάσεων και Κοινοτικών Κανονισμών που αφορούν θέματα Αλιείας Νόμος του 2006.

Ερμηνεία

2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«Διευθυντής» σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και περιλαμβάνει κάθε λειτουργό του Τμήματος, κατάλληλα εξουσιοδοτημένο από τον ίδιο·

«Επιθεωρητής» σημαίνει Επιθεωρητή Αλιείας της Αρμόδιας Αρχής και περιλαμβάνει οποιοδήποτε οργανισμό, αρχή ή πρόσωπο ήθελε εξουσιοδοτηθεί από το Διευθυντή·

«Κοινοτική Απόφαση» σημαίνει Απόφαση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, όπως ορίζεται στο ΄Αρθρο 249 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και περιλαμβάνεται στο Πρώτο Παράρτημα·

Δεύτερο Παράρτημα.

«Κοινοτικός Κανονισμός» σημαίνει Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, όπως ορίζεται στο ΄Αρθρο 249 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και περιλαμβάνεται στο Δεύτερο Παράρτημα·

«Κράτος μέλος» σημαίνει Κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης·

«σχετικό μεταφορικό μέσο» σημαίνει μεταφορικό μέσο το οποίο εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου ή εκδιδόμενου δυνάμει αυτού διατάγματος ή Κοινοτικού Κανονισμού ή Κοινοτικής Απόφασης·

«σχετικό προϊόν» σημαίνει προϊόν το οποίο εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου ή εκδιδόμενου δυνάμει αυτού διατάγματος ή Κοινοτικού Κανονισμού ή Κοινοτικής Απόφασης·

«σχετικό υποστατικό ή άλλος χώρος» σημαίνει υποστατικό ή άλλος χώρος, που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου ή εκδιδόμενου δυνάμει αυτού διατάγματος ή Κοινοτικού Κανονισμού ή Κοινοτικής Απόφασης·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

(2) Οποιοιδήποτε άλλοι όροι που περιέχονται στον παρόντα Νόμο και δεν ορίζονται ειδικά σε αυτόν, έχουν την έννοια που τους αποδίδουν οι σχετικές Κοινοτικές Αποφάσεις και οι σχετικοί Κοινοτικοί Κανονισμοί.

(3) Στον παρόντα Νόμο, αναφορά σε -

(α) Κοινοτική Απόφαση, σημαίνει τη συγκεκριμένη Κοινοτική Απόφαση ως εκάστοτε τροποποιείται, έως ότου παύσει να ισχύει ή καταργηθεί·

(β) Κοινοτικό Κανονισμό, σημαίνει το συγκεκριμένο Κοινοτικό Κανονισμό ως εκάστοτε τροποποιείται, έως ότου παύσει να ισχύει ή καταργηθεί.

Πεδίο εφαρμογής

3. Ο παρών Νόμος και τα εκδιδόμενα δυνάμει αυτού διατάγματα δεν εφαρμόζονται αναφορικά με Κοινοτικούς Κανονισμούς και Κοινοτικές Αποφάσεις που δεν είναι σε ισχύ.

Καθορισμός Αρμόδιας Αρχής

4. Για σκοπούς εφαρμογής των Κοινοτικών Κανονισμών, των Κοινοτικών Αποφάσεων και του παρόντος Νόμου, Αρμόδια Αρχή είναι το Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

Εξουσίες Διευθυντή

5. Ο Διευθυντής έχει εξουσία να εξουσιοδοτεί Επιθεωρητές σε σχέση με την αποτελεσματική εφαρμογή του παρόντος Νόμου.

Εξουσίες των Επιθεωρητών

6.-(1) Κάθε Επιθεωρητής ή λειτουργός του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, με σκοπό τη διακρίβωση της εκπλήρωσης οποιασδήποτε υποχρέωσης, η οποία απορρέει από τον παρόντα Νόμο, εκδιδόμενο δυνάμει αυτού διάταγμα, Κοινοτικό Κανονισμό ή Κοινοτική Απόφαση, ή όταν έχει εύλογες αιτίες να υποψιάζεται ότι έχει διαπραχθεί αδίκημα ή πιθανό να διαπραχθεί αδίκημα με βάση τον παρόντα Νόμο, εκδιδόμενο δυνάμει αυτού διάταγμα, Κοινοτικό Κανονισμό ή Κοινοτική Απόφαση, έχει εξουσία σε εύλογο χρόνο και, σε αιτιολογημένες περιπτώσεις, σε οποιοδήποτε χρόνο -

(α) να εισέρχεται, να επιθεωρεί, να ερευνά και να διενεργεί έλεγχο σε οποιαδήποτε ιδιοκτησία, εκτός από κατοικία, οποιοδήποτε υποστατικό ή άλλο χώρο, το οποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι είναι σχετικό υποστατικό ή άλλος χώρος ή στον οποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι διεξάγεται οποιασδήποτε μορφής αλιευτική δραστηριότητα ή προσφέρεται ή παρέχεται σχετική υπηρεσία ή παρασκευάζεται προς διάθεση στην αγορά, αποθηκεύεται προς διάθεση στην αγορά, διατίθεται στην αγορά ή για εμπορικό, βιομηχανικό, βιοτεχνικό ή επαγγελματικό σκοπό χρησιμοποιείται σχετικό προϊόν ή αλιευτικό εργαλείο, να ανοίγει και εξετάζει οποιαδήποτε συσκευασία για την οποία έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι περιέχει σχετικό προϊόν ή αλιευτικό εργαλείο, να εξετάζει οτιδήποτε για το οποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι είναι σχετικό προϊόν ή αλιευτικό εργαλείο ή σχετίζεται με την προσφορά ή παροχή σχετικής υπηρεσίας, να παίρνει, αφού καταβάλει εύλογο τίμημα, δείγμα για το οποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι είναι σχετικό προϊόν ή σχετίζεται με την προσφορά ή παροχή σχετικής υπηρεσίας, να εξετάζει οτιδήποτε για το οποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι χρησιμοποιείται ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά την προαναφερόμενη παρασκευή προς διάθεση στην αγορά, αποθήκευση προς διάθεση στην αγορά, διάθεση στην αγορά ή χρήση και να επιθεωρεί και να εξετάζει το σχετικό υποστατικό ή άλλο χώρο καθώς και οποιαδήποτε εφαρμοστέα σε αυτό μέθοδο ή διαδικασία που αφορά το σχετικό υποστατικό ή άλλο χώρο ή την σχετική υπηρεσία ή το σχετικό προϊόν·

(β) να ανακόπτει, να εισέρχεται, να επιθεωρεί, να ερευνά και να διενεργεί έλεγχο σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο ξηράς, θάλασσας ή αέρα, το οποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι είναι σχετικό μεταφορικό μέσο ή στο οποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι διεξάγεται ή δυνατόν να διεξαχθεί οποιαδήποτε αλιευτική δραστηριότητα ή προσφέρεται ή παρέχεται σχετική υπηρεσία ή μεταφέρεται, διατίθεται στην αγορά ή για εμπορικούς ή επαγγελματικούς σκοπούς χρησιμοποιείται σχετικό προϊόν, να ανοίγει και εξετάζει οποιαδήποτε συσκευασία για την οποία έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι περιέχει αλιευτικό εργαλείο ή σχετικό προϊόν, να εξετάζει οτιδήποτε για το οποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι είναι αλιευτικό εργαλείο ή σχετικό προϊόν ή σχετίζεται με την προσφορά ή παροχή σχετικής υπηρεσίας, να παίρνει, αφού καταβάλει εύλογο τίμημα, δείγμα για το οποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι είναι σχετικό προϊόν ή σχετίζεται με την προσφορά ή παροχή σχετικής υπηρεσίας και να επιθεωρεί και εξετάζει το σχετικό μεταφορικό μέσο καθώς και οποιαδήποτε εφαρμοστέα σε αυτό μέθοδο ή διαδικασία που αφορά το σχετικό μεταφορικό μέσο ή τη σχετική υπηρεσία ή το σχετικό προϊόν·

(γ) να εξετάζει οποιαδήποτε στοιχεία, καταχωρισμένα σε μηχανικό, ηλεκτρικό ή ηλεκτρονικό σύστημα δεδομένων, και οποιαδήποτε βιβλία και έγγραφα, τα οποία βρίσκονται σε σχετικό υποστατικό ή άλλο χώρο (εξαιρουμένων των κατοικιών) ή σε σχετικό μεταφορικό μέσο, για τα οποία έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι περιέχουν πληροφορία ή καταχώρηση αναφορικά με σχετικό υποστατικό ή άλλο χώρο ή με σχετικό μεταφορικό μέσο ή με σχετική υπηρεσία ή με σχετικό προϊόν, να τα αντιγράφει και φωτοτυπεί και να παίρνει αντίγραφα, φωτοτυπίες και αποσπάσματά τους, νοουμένου, όσον αφορά τα αποσπάσματα, ότι έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι τα αποσπάσματα αυτά ενδεχομένως να χρειαστούν για αποδεικτικούς σκοπούς σε ποινική ή διοικητική διαδικασία αναφορικά με οποιαδήποτε παράβαση ή παράλειψη συμμόρφωσης με τον παρόντα Νόμο ή με εκδιδόμενο δυνάμει αυτού διάταγμα ή με Κοινοτικό Κανονισμό ή Κοινοτική Απόφαση·

(δ) να κατακρατεί ή δεσμεύει, για όσο χρόνο κρίνει αναγκαίο, οτιδήποτε για το οποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι είναι σχετικό μεταφορικό μέσο ή αλιευτικό εργαλείο ή σχετικό εξοπλισμό ή σχετικό προϊόν, αναφορικά με το οποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι έχει παραβιασθεί ή δύναται να παραβιασθεί ή ότι δεν έχει τύχει συμμόρφωσης οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου ή εκδιδόμενου δυνάμει αυτού διατάγματος ή Κοινοτικού Κανονισμού ή Κοινοτικής Απόφασης, και να διατάζει να παραμείνει ή μεταφερθεί το σχετικό μεταφορικό μέσο ή το σχετικό προϊόν σε οποιοδήποτε μέρος θα υποδείξει·

(ε) με την επιφύλαξη του εδαφίου (5), να καταστρέφει οποιοδήποτε αλιευτικό εργαλείο ή σχετικό εξοπλισμό ή σχετικό προϊόν, δείγμα ή μέρος δείγματος του οποίου Κυβερνητικός Αναλυτής πιστοποίησε ότι δεν πληροί τις απαιτήσεις του παρόντος Νόμου ή εκδιδόμενου δυνάμει αυτού διατάγματος ή Κοινοτικού Κανονισμού ή Κοινοτικής Απόφασης·

(στ) να εισέρχεται σε σχετικό υποστατικό ή άλλο χώρο (εξαιρουμένων των κατοικιών) και σε σχετικό μεταφορικό μέσο -

(i) συνοδευόμενος από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, του οποίου την παρουσία κρίνει αναγκαία για οποιοδήποτε σκοπό για τον οποίο ασκεί εξουσία δυνάμει του παρόντος άρθρου· και

(ii) φέροντας μαζί του οποιοδήποτε εξοπλισμό ή υλικά, που κρίνει αναγκαία για οποιοδήποτε σκοπό για τον οποίο ασκεί εξουσία δυνάμει του παρόντος άρθρου.

(2) Ο κάτοχος και ο υπεύθυνος οποιουδήποτε σχετικού υποστατικού ή άλλου χώρου ή σχετικού μεταφορικού μέσου και ο κάτοχος σχετικού προϊόντος και ο προσφέρων ή παρέχων σχετική υπηρεσία, και οποιοδήποτε πρόσωπο απασχολείται σε σχετικό υποστατικό ή άλλο χώρο ή σχετικό μεταφορικό μέσο, στο οποίο εισέρχεται Επιθεωρητής ή λειτουργός του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών δυνάμει του εδαφίου (1), έχουν έκαστος υποχρέωση να παρέχουν στον Επιθεωρητή ή στο λειτουργό του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών οποιαδήποτε πληροφορία που κατέχουν και διευκόλυνση, την οποία αυτός εύλογα απαιτεί, ο δε Επιθεωρητής ή ο λειτουργός του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών έχει εξουσία να απαιτεί και να λαμβάνει οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία και διευκόλυνση.

(3) Κάθε Επιθεωρητής ή λειτουργός του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών έχει υποχρέωση να επιδεικνύει, εφόσον του ζητηθεί, πριν και κατά την άσκηση οποιασδήποτε από τις εξουσίες που του χορηγούνται δυνάμει του παρόντος άρθρου, το πιστοποιητικό της ιδιότητάς του, το οποίο ο Διευθυντής έχει υποχρέωση να του παράσχει.

(4) Σε περίπτωση που, δυνάμει του παρόντος άρθρου, Επιθεωρητής ή λειτουργός του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών -

(α) Παίρνει δείγμα σχετικού προϊόντος, ή

(β) παίρνει αντίγραφο, φωτοτυπία ή απόσπασμα στοιχείων, βιβλίων ή εγγράφων, ή

(γ) κατακρατεί ή δεσμεύει σχετικό μεταφορικό μέσο ή αλιευτικό εργαλείο ή εξοπλισμό ή σχετικό προϊόν, ή

(δ) αποφασίζει να καταστρέψει σχετικό προϊόν,

πληροφορεί σχετικά το πρόσωπο του οποίου τα συμφέροντα επηρεάζονται από τη σχετική προαναφερόμενη πράξη ή απόφαση ή οδηγία, στις δε περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους (γ) και (δ), ο Επιθεωρητής ή ο λειτουργός του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών επιπλέον πληροφορεί το προαναφερόμενο πρόσωπο γραπτώς για τους λόγους στους οποίους βασίζεται η σχετική πράξη ή απόφαση ή οδηγία και -

(αα) περί του δικαιώματος του προαναφερόμενου προσώπου να προσβάλει την πράξη ή απόφαση ή οδηγία με προσφυγή στο Διευθυντή, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 9· και

(ββ) περί της προθεσμίας εντός της οποίας δύναται να ασκηθεί το προαναφερόμενο δικαίωμα, η οποία καθορίζεται στο άρθρο 9.

(5) Επιθεωρητής ή λειτουργός του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών δεν καταστρέφει σχετικό προϊόν, δυνάμει του εδαφίου (1)(ε) -

(α) Σε κάθε περίπτωση, ενόσω διαρκεί η προθεσμία για προσφυγή στο Διευθυντή, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 9· και

(β) σε περίπτωση που ασκηθεί προσφυγή στο Διευθυντή, μέχρις ότου ο Διευθυντής με απόφασή του επικυρώσει την απόφαση του Επιθεωρητή και κοινοποιήσει γραπτώς την απόφασή του επί της προσφυγής στον προσφεύγοντα:

Νοείται ότι, τα ευπαθή αλιεύματα που κατάσχονται για τα οποία δεν υπάρχει λόγος μη διάθεσής τους στην αγορά  δύναται να πωληθούν και το προϊόν αυτού να κρατηθεί, εφόσον εκκρεμεί απόφαση.

(6)(α) Το αντίτιμο για την καταστροφή σχετικού προϊόντος δυνάμει του εδαφίου (1)(ε) βαρύνει τον ιδιοκτήτη του σχετικού προϊόντος, ο οποίος έχει υποχρέωση να καταβάλει στην Αρμόδια Αρχή αυτό το αντίτιμο.

(β) Σε περίπτωση που ιδιοκτήτης σχετικού προϊόντος αρνείται ή παραλείπει να καταβάλει στην Αρμόδια Αρχή το αντίτιμο για την καταστροφή του σχετικού προϊόντος σύμφωνα με την παράγραφο (α), η Αρμόδια Αρχή έχει εξουσία να λάβει δικαστικά μέτρα με σκοπό την είσπραξη του οφειλόμενου ποσού ως αστικού χρέους οφειλόμενου στη Δημοκρατία.

(7) Κάθε Επιθεωρητής ενεργεί κατά την άσκηση των εξουσιών και εκτέλεση των καθηκόντων του βάσει του παρόντος Νόμου σύμφωνα με τις οδηγίες της Αρμόδιας Αρχής.

(8) Διαπράττει ποινικό αδίκημα πρόσωπο το οποίο -

(α) Αποκρύπτει, καταστρέφει ή παραποιεί πληροφορία, στοιχεία, βιβλίο ή έγγραφο που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο έρευνας ή δικαστικής διαδικασίας ή παρέχει σε Επιθεωρητή ψευδή, ελλιπή, ανακριβή ή παραπλανητική πληροφορία, στοιχεία, βιβλίο ή έγγραφο ή αρνείται να προσκομίσει σε Επιθεωρητή πληροφορία, στοιχεία, βιβλίο ή έγγραφο, την οποία πληροφορία, στοιχεία, βιβλίο ή έγγραφο Επιθεωρητής απαιτεί κατά την άσκηση των εξουσιών που του χορηγεί το παρόν άρθρο, ή

(β) μετακινεί, μεταβάλλει ή επεμβαίνει, με οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς την εξουσιοδότηση εξουσιοδοτημένου λειτουργού, σε οποιοδήποτε σχετικό μεταφορικό μέσο ή σχετικό προϊόν, το οποίο Επιθεωρητής κατακράτησε ή δέσμευσε δυνάμει του εδαφίου (1)(δ), ή

(γ) σκόπιμα παρεμποδίζει Επιθεωρητή από την άσκηση των εξουσιών που του χορηγεί το παρόν άρθρο ή παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε οδηγία ή εντολή Επιθεωρητή, η οποία δίδεται με βάση τον παρόντα Νόμο, και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες λίρες ή σε αμφότερες τις ποινές.

Δειγματοληψία και δοκιμή σχετικών προϊόντων

7.-(1) Σε περίπτωση που Επιθεωρητής παίρνει, δυνάμει του άρθρου 6(1), δείγμα σχετικού προϊόντος, με σκοπό να υποβάλει το εν λόγω δείγμα σε δοκιμή, πράττει σύμφωνα με εκείνη από τις ακόλουθες παραγράφους (α) και (β), την οποία κρίνει ως περισσότερο αρμόζουσα κατά περίπτωση:

(α) Διαιρεί επί τόπου, στην παρουσία προσώπου που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (i), το δείγμα σε τρία μέρη, σημαίνει και σφραγίζει ή ασφαλίζει κάθε μέρος κατά τέτοιο τρόπο όπως η φύση του το επιτρέπει, και -

(i) δίνει ένα μέρος στο πρόσωπο που κατέχει ή κατά οποιοδήποτε τρόπο δικαιούται σε φύλαξη ή έλεγχο του σχετικού προϊόντος, από το οποίο λήφθηκε το δείγμα ή στον αντιπρόσωπο ή σε εργοδοτούμενο του εν λόγω προσώπου, και

(ii) υποβάλλει ένα μέρος σε Κυβερνητικό Αναλυτή για δοκιμή, και

(iii) κρατά ένα μέρος για μελλοντική σύγκριση·

(β) αντί να διαιρέσει ένα δείγμα, παίρνει τρία δείγματα της ίδιας παρτίδας ή κωδικού, σημαίνει, και σφραγίζει ή ασφαλίζει κάθε δείγμα κατά τέτοιο τρόπο όπως η φύση του το επιτρέπει, και χειρίζεται τα δείγματα ως εάν να ήταν μέρη δείγματος σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παράγραφο (α).

(2) Σε περίπτωση που Επιθεωρητής παίρνει, δυνάμει του άρθρου 6(1), δείγμα σχετικού προϊόντος, έχει εξουσία να υποβάλει, δείγμα ή μέρος δείγματος, που αναφέρεται στο εδάφιο (1), σε Κυβερνητικό Αναλυτή για δοκιμή, για να διαπιστώσει κατά πόσο έχει παραβιασθεί ή δεν έχει τύχει συμμόρφωσης οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου ή εκδιδόμενου δυνάμει αυτού διατάγματος ή Κοινοτικού Κανονισμού ή Κοινοτικής Απόφασης, αναφορικά με το εν λόγω δείγμα ή μέρος αυτού ή το είδος από το οποίο λήφθηκε το δείγμα, νοουμένου ότι πρώτα ενημερώσει σχετικά τον κάτοχο ή τον αντιπρόσωπό του, που αναφέρεται στο εδάφιο (1)(α)(i).

(3)(α) Ο Κυβερνητικός Αναλυτής ή πρόσωπο που ενεργεί υπό τις οδηγίες και την άμεση επίβλεψή του, το συντομότερο δυνατό, υποβάλλει σε δοκιμή οποιοδήποτε δείγμα, που υποβάλλεται στον Κυβερνητικό Αναλυτή δυνάμει του εδαφίου (2), σύμφωνα με τις τυχόν προδιαγραφές Κοινοτικού Κανονισμού ή Κοινοτικής Απόφασης, οι οποίες αφορούν τέτοια δοκιμή.

(β) Σε περίπτωση που διενεργηθείσα, βάσει της παραγράφου (α), δοκιμή επί δείγματος καταδεικνύει ότι το δείγμα αντίκειται σε οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου ή εκδιδομένου δυνάμει αυτού διατάγματος ή Κοινοτικού Κανονισμού ή Κοινοτικής Απόφασης, ο Κυβερνητικός Αναλυτής εκδίδει, και αποστέλλει ή παραδίδει, στον Επιθεωρητή που του υπέβαλε το δείγμα, πιστοποιητικό, του τύπου που παρατίθεται στο Μέρος 1 του Τρίτου Παραρτήματος, το οποίο καταδεικνύει το αποτέλεσμα της διενεργηθείσας δοκιμής.

(γ) Σε περίπτωση που διενεργηθείσα, βάσει της παραγράφου (α), δοκιμή επί δείγματος καταδεικνύει ότι το δείγμα δεν αντίκειται σε οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου ή εκδιδόμενου δυνάμει αυτού διατάγματος ή Κοινοτικού Κανονισμού ή Κοινοτικής Απόφασης, ο Κυβερνητικός Αναλυτής εκδίδει, και αποστέλλει ή παραδίδει, στον επιθεωρητή τη συνήθη εργαστηριακή έκθεση, η οποία καταδεικνύει το αποτέλεσμα της διενεργηθείσας δοκιμής και την οποία συντάσσει βάσει των σχετικών τυποποιημένων διαδικασιών του Κυβερνητικού Εργαστηρίου στο οποίο ο Κυβερνητικός Αναλυτής υπηρετεί ή εργάζεται.

(δ) Για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου, του εδαφίου (6) και του Μέρους 1 του Τρίτου Παραρτήματος, ο όρος «δείγμα» περιλαμβάνει μέρος δείγματος.

(4) Κάθε πρόσωπο, υπό την ευθύνη του οποίου Κυβερνητικό Εργαστήριο λειτουργεί, λαμβάνει τα δέοντα μέτρα για τη συμμόρφωση κάθε Κυβερνητικού Αναλυτή και κάθε προσώπου που ενεργεί υπό τις οδηγίες και την άμεση επίβλεψη Κυβερνητικού Αναλυτή με την υποχρέωση που επιβάλλει το εδάφιο (3).

(5) Πιστοποιητικό που εκδίδεται και έκθεση που συντάσσεται βάσει του εδαφίου (3) θεωρούνται ως πιστοποιητικό και έκθεση, αντίστοιχα, για τους σκοπούς του άρθρου 12(1) του περί Αποδείξεως Νόμου.

(6) Σε περίπτωση που Επιθεωρητής πήρε, δυνάμει του άρθρου 6(1), δείγμα σχετικού προϊόντος και υπέβαλε το δείγμα σε Κυβερνητικό Αναλυτή για δοκιμή, πρόσωπο το οποίο κατέχει ή κατά οποιοδήποτε τρόπο δικαιούται σε φύλαξη ή έλεγχο του σχετικού προϊόντος, από το οποίο λήφθηκε το εν λόγω δείγμα, ή ο αντιπρόσωπός του εν λόγω προσώπου, δικαιούται να ζητήσει και να λάβει από την αρμόδια αρχή αντίγραφο του πιστοποιητικού ή, ανάλογα με την περίπτωση, αντίγραφο της εργαστηριακής έκθεσης, που εξέδωσε ο Κυβερνητικός Αναλυτής και που καταδεικνύει το αποτέλεσμα της δοκιμής:

Νοείται ότι ο αιτητής δικαιούται να λάβει αντίγραφο εργαστηριακής έκθεσης Κυβερνητικού Αναλυτή μόνο αφού καταβάλει στο πρόσωπο που του την παραδίδει το τυχόν σχετικό τέλος το οποίο ισχύει, στο Κυβερνητικό Εργαστήριο στο οποίο ο Κυβερνητικός Αναλυτής υπηρετεί ή εργάζεται, για την εκπόνηση τέτοιας εργαστηριακής έκθεσης.

(7) Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση και στην έκταση που είναι ασύμβατο με Κοινοτικό Κανονισμό ή Κοινοτική Απόφαση.

(8) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου -

«Κυβερνητικός Αναλυτής» σημαίνει χημικό ή άλλο επιστήμονα ή λειτουργό, που υπηρετεί ή εργάζεται σε Κυβερνητικό Εργαστήριο·

«Κυβερνητικό Εργαστήριο» σημαίνει εργαστήριο ή χημείο που καθορίζεται στο Μέρος 2 του Τρίτου Παραρτήματος.

Τεκμήρια

8.-(1) Σε περίπτωση ποινικής δίωξης βάσει του παρόντος Νόμου -

(α) Απόδειξη ότι σχετικό προϊόν βρισκόταν σε υποστατικό ή άλλο χώρο, ο οποίος χρησιμοποιείται για την παρασκευή προς διάθεση στην αγορά, αποθήκευση προς διάθεση στην αγορά ή διάθεση στην αγορά σχετικού προϊόντος, αποτελεί εκ πρώτης όψεως μαρτυρία ότι προοριζόταν για διάθεση στην αγορά·

(β) απόδειξη ότι ουσία, η οποία χρησιμοποιείται συνήθως στην παρασκευή σχετικού προϊόντος, βρισκόταν σε υποστατικό ή άλλο χώρο, ο οποίος χρησιμοποιείται για την παρασκευή προς διάθεση στην αγορά σχετικού προϊόντος, αποτελεί εκ πρώτης όψεως μαρτυρία ότι προοριζόταν να χρησιμοποιηθεί στην παρασκευή σχετικού προϊόντος·

(γ) απόδειξη ότι σχετικό προϊόν δεν πληροί οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου ή εκδιδόμενου δυνάμει αυτού διατάγματος ή Κοινοτικού Κανονισμού ή Κοινοτικής Απόφασης, και είναι μέρος μιας παρτίδας ή αποστολής σχετικών προϊόντων της ίδιας περιγραφής ή τάξης, αποτελεί εκ πρώτης όψεως μαρτυρία ότι όλα τα σχετικά προϊόντα σε εκείνη την παρτίδα ή αποστολή δεν πληρούν τη συγκεκριμένη διάταξη.

(2) Κάθε Επιθεωρητής ασκεί τις εξουσίες τις οποίες του χορηγεί το άρθρο 6 βάσει των τεκμηρίων τα οποία καθορίζονται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου, εκτός εάν ικανοποιηθεί ότι οποιοδήποτε από τα τεκμήρια δεν ισχύει σε συγκεκριμένη περίπτωση.

(3) Τα εδάφια (1) και (2) δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση και στην έκταση που είναι ασύμβατα με Κοινοτικό Κανονισμό ή Κοινοτική Απόφαση.

Ιεραρχική προσφυγή

9.-(1) Μέσα σε τριάντα ημέρες από την πληροφόρηση, δυνάμει του άρθρου 6(4) -

(α) Για κατακράτηση ή δέσμευση σχετικού μεταφορικού μέσου ή σχετικού προϊόντος από Επιθεωρητή, ή

(β) για απόφαση Επιθεωρητή για καταστροφή σχετικού προϊόντος, πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον δικαιούται να προσβάλει τη σχετική πράξη ή απόφαση, με γραπτή και αιτιολογημένη προσφυγή στο Διευθυντή.

(2) Σε περίπτωση υποβολής προσφυγής δυνάμει του εδαφίου (1), ο Διευθυντής την εξετάζει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, δυνάμενος κατά την κρίση του να ακούσει τον προσφεύγοντα ή να δώσει σε αυτόν την ευκαιρία να υποστηρίξει γραπτώς περαιτέρω τους λόγους στους οποίους στηρίζεται η προσφυγή.

(3) Ο Διευθυντής έχει εξουσία να αναθέτει σε έναν ή περισσότερους λειτουργούς, που υπόκεινται σε αυτόν, την εξέταση θεμάτων που αφορούν την προαναφερόμενη προσφυγή και να απαιτεί από αυτούς να του υποβάλουν το πόρισμα τέτοιας εξέτασης πριν από την έκδοση της απόφασής του επί της προσφυγής.

(4) Ο Διευθυντής, σε χρόνο ο οποίος, λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις της προσβαλλόμενης πράξης ή απόφασης επί του προσφεύγοντα, είναι εύλογος, εκδίδει και διαβιβάζει γραπτώς την απόφασή του επί της προσφυγής στον προσφεύγοντα, διά της οποίας απόφασης αποδέχεται εν όλω ή εν μέρει ή απορρίπτει την προσφυγή και ακυρώνει ή τροποποιεί ή επικυρώνει, αντίστοιχα, την προσβαλλόμενη πράξη ή απόφαση.

(5) Διαπράττει ποινικό αδίκημα πρόσωπο το οποίο -

(α) Υποβάλλει προσφυγή, δυνάμει του εδαφίου (1), η οποία περιέχει ψευδή ή παραπλανητικά στοιχεία, ή

(β) υποβάλλει πληροφορία, βάσει του εδαφίου (2), η οποία είναι ψευδής ή παραπλανητική, και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες λίρες ή σε αμφότερες τις ποινές.

Υλοποίηση υποχρέωσης ή διακριτικής ευχέρειας που απορρέει από Κοινοτικό Κανονισμό ή Κοινοτική Απόφαση

10.-(1) Σε περίπτωση που Κοινοτικός Κανονισμός ή Κοινοτική Απόφαση εναποθέτει υποχρέωση ή διακριτική ευχέρεια στη Δημοκρατία, για θέματα άλλα από αυτά τα οποία ρυθμίζονται από τα άλλα άρθρα του παρόντος Νόμου ή για θέματα άλλα από αυτά τα οποία σχετίζονται με την ίδρυση νομικού προσώπου, και το Υπουργικό Συμβούλιο κρίνει ότι η φύση τέτοιας υποχρέωσης ή διακριτικής ευχέρειας απαιτεί τη θέσπιση νομικής διάταξης, έχει εξουσία να εκδίδει διάταγμα προς υλοποίηση της προαναφερόμενης υποχρέωσης ή διακριτικής ευχέρειας της Δημοκρατίας.

(2) Τα ακόλουθα συνιστούν μη εξαντλητικό κατάλογο θεμάτων για τα οποία το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία να εκδίδει διάταγμα δυνάμει του εδαφίου (1) -

(α) Επιβολή υποχρέωσης όπως σήμανση προϊόντος αναγράφεται σε συγκεκριμένη γλώσσα· και

(β) αναστολή ή προσωρινός περιορισμός διάταξης πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

(3) Πρόσωπο που διενεργεί πράξη ή παράλειψη κατά παράβαση οποιουδήποτε διατάγματος το οποίο εκδίδεται δυνάμει του παρόντος άρθρου, διαπράττει ποινικό αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους 3 μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή σε αμφότερες τις ποινές.

Αδικήματα και ποινές

11. Οποιοδήποτε πρόσωπο -

(α) Παρακωλύει και/ή εμποδίζει το έργο οποιωνδήποτε παρατηρητών κατά την άσκηση των προβλεπομένων από Κοινοτική Απόφαση ή Κοινοτικό Κανονισμό καθηκόντων τους·

(β) χρησιμοποιεί αλιευτικές μεθόδους που απαγορεύονται από Κοινοτική Απόφαση ή/και Κοινοτικό Κανονισμό·

(γ) παραλείπει να προσδέσει ή να αποθηκεύσει αλιευτικά εργαλεία, η χρήση των οποίων απαγορεύεται σε συγκεκριμένη αλιευτική ζώνη σύμφωνα με Κοινοτική Απόφαση ή/και Κοινοτικό Κανονισμό·

(δ) διεξάγει αλιεία ή διατηρεί επί του σκάφους είδη των οποίων το απόθεμα υπόκειται σε αναστολή ή απαγόρευση αλιείας δυνάμει Κοινοτικής Απόφασης ή/και Κοινοτικού Κανονισμού·

(ε) αλιεύει σε ζώνη ή/και αλιεύει κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης περιόδου, στην οποία ή κατά τη διάρκεια της οποίας η αλιεία απαγορεύεται δυνάμει Κοινοτικής Απόφασης ή/και Κοινοτικού Κανονισμού·

(στ) παραβαίνει διατάξεις Κοινοτικής Απόφασης ή/και Κοινοτικού Κανονισμού που διέπουν τα ελάχιστα μεγέθη·

(ζ) δεν τηρεί θεσπιζόμενους με Κοινοτικές Αποφάσεις ή/και Κοινοτικούς Κανονισμούς κανόνες και διαδικασίες που διέπουν τις μεταφορτώσεις και τις αλιευτικές εργασίες και συνεπάγονται κοινή δράση δύο ή περισσοτέρων σκαφών·

(η) νοθεύει ή δεν καταχωρίζει απαραίτητα για σκοπούς ελέγχου της τήρησης Κοινοτικής Απόφασης ή/και Κοινοτικού Κανονισμού δεδομένα, σε ημερολόγια πλοίου, δηλώσεις εκφόρτωσης, δηλώσεις πώλησης, δηλώσεις ανάληψης και μεταφορικά έγγραφα ή δε φυλάσσει ή δεν υποβάλλει στην Αρμόδια Αρχή τα εν λόγω έγγραφα·

(θ) εκ προθέσεως παραβαίνει τις διατάξεις Κοινοτικής Απόφασης ή/και Κοινοτικού Κανονισμού που διέπουν την εκ του μακρόθεν ανακοίνωση των κινήσεων των αλιευτικών σκαφών καθώς και των στοιχείων που αφορούν τα αλιευτικά προϊόντα, τα οποία ευρίσκονται επί του σκάφους·

(ι) είναι υπεύθυνο σκάφους από το οποίο εκφορτώνονται αλιευτικά προϊόντα που δεν τηρούν τους προβλεπόμενους από Κοινοτική Απόφαση ή/και Κοινοτικό Κανονισμό κανόνες περί ελέγχου και εφαρμογής·

(ια) αποθηκεύει, μεταποιεί, διαθέτει προς πώληση ή/και μεταφέρει προϊόντα που δεν τηρούν τις ισχύουσες προδιαγραφές εμπορίας και ιδιαίτερα αυτές που αφορούν τα ελάχιστα μεγέθη σύμφωνα με τις Κοινοτικές Αποφάσεις και τους Κοινοτικούς Κανονισμούς·

(ιβ) παραβαίνει οποιαδήποτε επιτακτική ή απαγορευτική διάταξη Κοινοτικής Απόφασης ή Κοινοτικού Κανονισμού·

είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες λίρες ή σε αμφότερες τις ποινές.

Δικαίωμα κατάσχεσης

12.-(1) Ανεξάρτητα από το αν συντρέχει περίπτωση ποινικής ευθύνης δυνάμει του παρόντος Νόμου ή άλλης νομοθεσίας, ο Διευθυντής, όταν έχει εύλογο λόγο να πιστεύει ότι οποιοδήποτε πρόσωπο διέπραξε οποιοδήποτε αδίκημα δυνάμει των παραγράφων (β), (δ) και (ε) του άρθρου 11, έχει εξουσία να προβεί σε κατάσχεση των σχετικών αλιευτικών εργαλείων και/ή των αλιευτικών προϊόντων και/ή των αλιευμάτων, ανάλογα με την περίπτωση.

(2) Προτού προβεί σε κατάσχεση δυνάμει του εδαφίου (1), ο Διευθυντής ειδοποιεί το επηρεαζόμενο πρόσωπο για την πρόθεσή του να προβεί σε κατάσχεση, ενημερώνοντάς το για τους λόγους για τους οποίους προτίθεται να ενεργήσει τοιουτοτρόπως και παρέχοντας σε αυτό το δικαίωμα υποβολής παραστάσεων εντός προθεσμίας δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία ειδοποίησης.

(3) Ο Διευθυντής προβαίνει σε κατάσχεση, δυνάμει του εδαφίου (1) με αιτιολογημένη απόφασή του, η οποία καθορίζει την παράβαση και η οποία πληροφορεί το επηρεαζόμενο πρόσωπο περί του δικαιώματός του να προσβάλει την απόφαση με προσφυγή στον Υπουργό, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο εδάφιο (4) και περί της προθεσμίας εντός της οποίας δύναται να ασκηθεί το εν λόγω δικαίωμα.

(4) Οποιοδήποτε επηρεαζόμενο πρόσωπο, δυνάμει του εδαφίου (1) δικαιούται, εντός προθεσμίας τριάντα ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτό της απόφασης της κατάσχεσης, να προσβάλει την απόφαση με γραπτή και αιτιολογημένη προσφυγή στον Υπουργό. Ο Υπουργός έχει εξουσία να αναθέτει σε ένα ή περισσότερους λειτουργούς, που υπόκεινται σε αυτόν, την εξέταση θεμάτων που αφορούν την προαναφερόμενη προσφυγή και να απαιτεί από αυτούς να του υποβάλουν το πόρισμα τέτοιας εξέτασης πριν από την έκδοση της απόφασής του επί της προσφυγής. Ο Υπουργός εξετάζει την προσφυγή, δυνάμενος κατά την κρίση του να ακούσει τον προσφεύγοντα ή να δώσει σε αυτόν την ευκαιρία να υποστηρίξει γραπτώς περαιτέρω τους λόγους στους οποίους στηρίζεται η προσφυγή, και εκδίδει και διαβιβάζει την απόφασή του στον προσφεύγοντα. Ο Υπουργός έχει εξουσία να εκδίδει μια από τις ακόλουθες αποφάσεις:

(α) Να επικυρώσει την προσβληθείσα απόφαση·

(β) να ακυρώσει την προσβληθείσα απόφαση·

(γ) να τροποποιήσει την προσβληθείσα απόφαση·

(δ) να προβεί σε έκδοση νέας απόφασης σε αντικατάσταση της προσβληθείσας.

Εξώδικη ρύθμιση

13.-(1) Ο Διευθυντής, όταν έχει εύλογο λόγο να πιστεύει ότι κάποιο πρόσωπο διέπραξε αδίκημα κατά παράβαση του παρόντος Νόμου, έχει την εξουσία να ρυθμίσει εξώδικα το αδίκημα αυτό, αποδεχόμενος την καταβολή από τον παραβάτη ποσού που δε θα υπερβαίνει σε καμία περίπτωση το ποσό της χρηματικής ποινής που προβλέπεται για το αδίκημα αυτό.

(2) Εάν η πράξη ή η παράλειψη την οποία ο Διευθυντής ή ο Επιθεωρητής θεωρεί ότι σύμφωνα με το εδάφιο (1) συνιστά αδίκημα δεν τερματιστεί σύμφωνα με τις οδηγίες του, εντός ενός χρονικού διαστήματος που ο ίδιος θεωρεί εύλογο, τότε για κάθε μέρα που η πράξη ή παράλειψη συνεχίζεται ή επαναλαμβάνεται, θα θεωρείται ότι διαπράττει νέο αδίκημα του οποίου ο Διευθυντής μπορεί, είτε να προβαίνει σε ξεχωριστή εξώδικη ρύθμιση, όπως προβλέπεται στο εδάφιο (1), είτε να προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες για δίωξη του παραβάτη ενώπιον Δικαστηρίου.

(3) Κάθε ποσό που καταβάλλεται με βάση τα εδάφια (1) και (2), θεωρείται χρηματική ποινή που επιβλήθηκε λόγω καταδίκης για το σχετικό αδίκημα.

(4) Με την καταβολή του ποσού που αναφέρεται πιο πάνω, ο Διευθυντής εκδίδει σχετική απόδειξη στο πρόσωπο που το καταβάλλει, στην οποία αναγράφονται τα εξής-

(α) Το όνομα του προσώπου που πιστεύεται ότι διέπραξε το αδίκημα·

(β) συνοπτική αναφορά του αδικήματος·

(γ) ο τόπος και η ημερομηνία διάπραξής του· και

(δ) το ποσό που καταβλήθηκε.

(5) Μετά την εξώδικη ρύθμιση του αδικήματος, την καταβολή του ποσού και την έκδοση της απόδειξης όπως αναφέρεται πιο πάνω, δε χωρεί οποιαδήποτε περαιτέρω διαδικασία σχετικά με το αδίκημα.

(6) Η εξώδικη ρύθμιση αδικήματος και η καταβολή του σχετικού ποσού σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις, δεν θεωρείται ως καταδίκη. Σε περίπτωση, όμως, καταδικαστικής απόφασης για διάπραξη άλλου παρόμοιου αδικήματος, το Δικαστήριο μπορεί να λάβει υπόψη τα πιο πάνω γεγονότα για σκοπούς επιμέτρησης της ποινής. Για τους σκοπούς αυτούς, η προβλεπόμενη στο εδάφιο (4) απόδειξη, αποτελεί πλήρη απόδειξη των γεγονότων που αναφέρονται σ’ αυτήν και συνεπάγεται την απαλλαγή του κατηγορουμένου.

Τροποποίηση των Παραρτημάτων

14. Τα Παραρτήματα του παρόντος Νόμου δύνανται να τροποποιούνται με διάταγμα του Υπουργού, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

΄Εναρξη της ισχύος των διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου

15. ΄Εκαστο διάταγμα, το οποίο εκδίδεται δυνάμει των άρθρων 10 και 14 του παρόντος Νόμου, δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και, εκτός αν προβλέπεται σε αυτό διαφορετικά, τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Πρώτο Παράρτημα

(Άρθρο 2)

Κοινοτικές Αποφάσεις

 

1. 93/619/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 19ης Νοεμβρίου 1993 για τη σύσταση επιστημονικής, τεχνικής και οικονομικής επιτροπής αλιείας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 297, 2.12.1993, σ. 25)·

 

2. 2004/585/ΕΚ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 19ης Ιουλίου 2004, για την ίδρυση περιφερειακών γνωμοδοτικών συμβουλίων δυνάμει της κοινής αλιευτικής πολιτικής, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 256, 3.8.2004, σ. 17)·

 

3. 2004/774/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 9ης Νοεμβρίου 2004, με την οποία κηρύσσεται η έναρξη λειτουργίας του γνωμοδοτικού περιφερειακού συμβουλίου Βορείου Θαλάσσης στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 342, 18.11.2004, σ. 28)·

 

4. 2005/606/EK: Απόφαση της Επιτροπής, της 5ης Αυγούστου 2005, για την κήρυξη της έναρξης λειτουργίας του γνωμοδοτικού περιφερειακού συμβουλίου πελαγικών αποθεμάτων στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 206, 9.8.2005, σ. 21)·

 

5. 2005/668/EK: Απόφαση της Επιτροπής, της 22ας Σεπτεμβρίου 2005, για την κήρυξη της έναρξης λειτουργίας του Περιφερειακού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου για τα Βόρεια Δυτικά ύδατα στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 249, 24.9.2005, σ. 18)·

 

6. 84/17/ΕΟΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 22ας Δεκεμβρίου 1983 για την εκτέλεση από το Ηνωμένο Βασίλειο ορισμένων μέτρων προσαρμογής της παραγωγικής ικανότητας στον τομέα της αλιείας κατ' εφαρμογή της οδηγίας 83/515/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 18, 21.1.1984, σ. 39)·

 

7. 84/117/ΕΟΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 24ης Φεβρουαρίου 1984 για την πραγματοποίηση από τη Δανία ορισμένων ενεργειών προσαρμογής της παραγωγικής ικανότητας στον τομέα της αλιείας κατ' εφαρμογή της οδηγίας 83/515/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 64, 6.3.1984, σ. 12)·

 

8. 84/262/ΕΟΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 4ης Μαΐου 1984 για την πραγματοποίηση από το Βέλγιο ορισμένων ενεργειών προσαρμογής της παραγωγικής ικανότητας στον τομέα της αλιείας, κατ' εφαρμογή της οδηγίας 83/515/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 131, 17.5.1984, σ. 42)·

 

9. 84/376/ΕΟΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 6ης Ιουλίου 1984 όσον αφορά την πραγματοποίηση από τη Γερμανία ορισμένων ενεργειών προσαρμογής της παραγωγικής ικανότητας στον τομέα της αλιείας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 196, 26.7.1984, σ. 54)·

 

10. 84/589/ΕΟΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 1984 για την πραγματοποίηση από την Ελλάδα ορισμένων ενεργειών προσαρμογής της παραγωγικής ικανότητας στον τομέα της αλιείας κατ' εφαρμογή της οδηγίας 83/515/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 322, 11.12.1984, σ. 13)·

 

11. 85/154/ΕΟΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 4ης Φεβρουαρίου 1985 για την πραγματοποίηση από τη Γαλλία ορισμένων ενεργειών προσαρμογής της παραγωγικής ικανότητας στον τομέα της αλιείας κατ' εφαρμογή της οδηγίας 83/515/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 59, 27.2.1985, σ. 24)·

 

12. 85/437/ΕΟΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 11ης Σεπτεμβρίου 1985 για την πραγματοποίηση από τις Κάτω Χώρες ορισμένων δράσεων προσαρμογής της παραγωγικής ικανότητας στον τομέα της αλιείας κατ' εφαρμογή της οδηγίας 83/515/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 252, 21.9.1985, σ. 28)·

 

13. 85/474/ΕΟΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 16ης Σεπτεμβρίου 1985 σχετικά με τις αιτήσεις επιστροφής και πληρωμής προκαταβολών σχετικά με ορισμένες δράσεις προσαρμογής της παραγωγικής ικανότητας στον τομέα της αλιείας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 284, 24.10.1985, σ. 1)·

 

14. 85/482/ΕΟΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 18ης Οκτωβρίου 1985 για την πραγματοποίηση από την Ιταλία ορισμένων ενεργειών προσαρμογής της παραγωγικής ικανότητας στον τομέα της αλιείας κατ' εφαρμογή της οδηγίας 83/515/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 287, 29.10.1985, σ. 31)·

 

15. 86/352/ΕΟΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 10ης Ιουλίου 1986 σχετικά με την τροποποίηση της εφαρμογής, από τη Γερμανία, ορισμένων ενεργειών προσαρμογής της παραγωγικής ικανότητας στον τομέα της αλιείας, κατ εφαρμογή της οδηγίας 83/515/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 205, 29.7.1986, σ. 50)·

 

16. 86/539/ΕΟΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 3ης Νοεμβρίου 1986 σχετικά με την εφαρμογή εκ μέρους της Πορτογαλίας ορισμένων ενεργειών προσαρμογής της παραγωγικής ικανότητας στον τομέα της αλιείας κατ εφαρμογή της οδηγίας 83/515/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 319, 14.11.1986, σ. 74)·

 

17. 86/540/ΕΟΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 4ης Νοεμβρίου 1986 σχετικά με την εφαρμογή εκ μέρους της Ισπανίας ορισμένων ενεργειών προσαρμογής της παραγωγικής ικανότητας στον τομέα της αλιείας κατ' εφαρμογή της οδηγίας 83/515/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 319, 14.11.1986, σ. 75)·

 

18. 92/86/ΕΟΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 1991 όσον αφορά ορισμένες προσαρμογές των μέτρων που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 4028/86 για την πρώην Λαοκρατική Δημοκρατία της Γερμανίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 32, 8.2.1992, σ. 29)·

 

19. 92/448/ΕΟΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 30ής Ιουλίου 1992 για τη χορήγηση κοινοτικής συνδρομής σε ορισμένα ειδικά μέτρα εκτέλεσης του προγράμματος ειδικών επιλογών λόγω του απομακρυσμένου και νησιωτικού χαρακτήρα της Μαδέρας και των Αζορών (Poseima), όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 248, 28.8.1992, σ. 73)·

 

20. 92/449/ΕΟΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 30ής Ιουλίου 1992 για τη χορήγηση κοινοτικής συνδρομής σε ορισμένα ειδικά μέτρα εκτέλεσης του προγράμματος ειδικών επιλογών λόγω του απομακρυσμένου και νησιωτικού χαρακτήρα των Καναρίων Νήσων (Poseican), όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 248, 28.8.1992, σ. 75)·

 

21. 94/929/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 22ας Δεκεμβρίου 1994 για την έγκριση του κοινοτικού προγράμματος σχετικά με τις διαρθρωτικές παρεμβάσεις στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας καθώς και της μεταποίησης και εμπορίας των προϊόντων τους στη Γερμανία - (στόχος αριθ. 5α) εκτός των περιοχών του στόχου αριθ. 1, περίοδος 1994-1999), όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 364, 31.12.1994, σ. 51)·

 

22. 95/84/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 20ής Μαρτίου 1995 για την εφαρμογή του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2930/86 του Συμβουλίου που ορίζει τα χαρακτηριστικά των αλιευτικών σκαφών, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 67, 25.3.1995, σ. 33)·

 

23. 2003/245/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 4ης Απριλίου 2003, για τις αιτήσεις που λήφθηκαν από την Επιτροπή για την αύξηση των στόχων των ΠΠΠ IV προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι βελτιώσεις στον τομέα της ασφάλειας, της θαλάσσιας ναυσιπλοΐας, της υγιεινής, της ποιότητας των προϊόντων και των συνθηκών εργασίας για σκάφη ολικού μήκους άνω των 12 μέτρων, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 90, 8.4.2003, σ. 48)·

 

24. 2005/128/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 14ης Φεβρουαρίου 2005, σχετικά με τη χορήγηση στην Ιταλία μερικής παρέκκλισης για την υποβολή στοιχείων για τις εκφορτώσεις αλιευτικών προϊόντων στα κράτη μέλη, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 43, 15.2.2005, σ. 27)·

 

25. 94/117/ΕΚ: Απόφαση του Συμβουλίου της 21ης Φεβρουαρίου 1994 για τον καθορισμό ελαχίστων απαιτήσεων όσον αφορά την υποδομή και τον εξοπλισμό, που πρέπει να τηρούνται από ορισμένες μικρές εγκαταστάσεις που εξασφαλίζουν τη διανομή αλιευτικών προϊόντων στην Ελλάδα, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 54, 25.2.1994, σ. 28)·

 

26. 95/173/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 7ης Μαρτίου 1995 για τον καθορισμό των ειδικών όρων εισαγωγής προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας καταγωγής Περού, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 116, 23.5.1995, σ. 41)·

 

27. 95/453/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 23ης Οκτωβρίου 1995 για καθορισμό των ειδικών όρων εισαγωγής ζώντων διθύρων μαλακίων, εχινοδέρμων, χιτωνοφόρων και θαλασσίων γαστεροπόδων καταγωγής Δημοκρατίας της Κορέας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 264, 7.11.1995, σ. 35)·

 

28. 95/538/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 6ης Δεκεμβρίου 1995, για τον καθορισμό των ειδικών όρων εισαγωγής των προϊόντων της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας καταγωγής Ιαπωνίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 304, 16.12.1995, σ. 52)·

 

29. 96/355/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 30ής Μαΐου 1996 για τον καθορισμό των ειδικών όρων εισαγωγής των προϊόντων της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας καταγωγής Σενεγάλης, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 137, 8.6.1996, σ. 24)·

 

30. 96/356/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 30ής Μαΐου 1996 για τον καθορισμό των ειδικών όρων εισαγωγής των προϊόντων της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας καταγωγής Γκάμπια, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 137, 8.6.1996, σ. 31)·

 

31. 2003/566/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 28ης Ιουλίου 2003, για τη χρηματοδοτική συμβολή για την υλοποίηση δράσεων προβλεπόμενων από τα κράτη μέλη στη διάρκεια του έτους 2003 για την εφαρμογή των καθεστώτων ελέγχου, επιθεώρησης και εποπτείας της κοινής αλιευτικής πολιτικής, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 192, 31.7.2003, σ. 44)·

 

32. 2003/607/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 18ης Αυγούστου 2003, σχετικά με τον καθορισμό ειδικών όρων που διέπουν τις εισαγωγές αλιευτικών προϊόντων από τη Σλοβακία, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 210, 20.8.2003, σ. 20)·

 

33. 2003/759/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 15ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με τον καθορισμό ειδικών όρων που διέπουν τις εισαγωγές αλιευτικών προϊόντων από τη Μπελίζε, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 273, 24.10.2003, σ. 18)·

 

34. 2003/760/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 15ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με τον καθορισμό ειδικών όρων που διέπουν τις εισαγωγές αλιευτικών προϊόντων από τη Γαλλική Πολυνησία, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 273, 24.10.2003, σ. 23)·

 

35. 2004/30/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 23ης Δεκεμβρίου 2003, για τον καθορισμό ειδικών όρων που διέπουν τις εισαγωγές επεξεργασμένων και κατεψυγμένων δίθυρων μαλακίων, εχινοδέρμων, χιτωνοφόρων και θαλάσσιων γαστεροπόδων καταγωγής Περού, και για την κατάργηση των αποφάσεων 2001/338/ΕΚ και 95/174/ΕΚ, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 6, 10.1.2004, σ. 53)·

 

36. 2005/633/EK: Απόφαση της Επιτροπής, της 30ής Αυγούστου 2005, για την κατανομή μιας πρόσθετης ημέρας απουσίας από λιμάνι στη Γερμανία σύμφωνα με το παράρτημα IVα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 27/2005 του Συμβουλίου, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 226, 1.9.2005, σ. 10)·

 

37. 89/631/ΕΟΚ: Απόφαση του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 1989 για κοινοτική χρηματοδοτική συμμετοχή στις δαπάνες στις οποίες υποβάλλονται τα κράτη μέλη προκειμένου να εξασφαλίσουν την τήρηση του κοινοτικού συστήματος για τη διατήρηση και τη διαχείριση των αλιευτικών πόρων, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 364,14.12.1989, σ. 64)·

 

38. 96/286/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 11ης Απριλίου 1996, για τις λεπτομέρειες εφαρμογής της απόφασης 95/527/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδοτική συμμετοχή της Κοινότητας σε ορισμένες δαπάνες στις οποίες υποβάλλονται τα κράτη μέλη για την εφαρμογή του καθεστώτος ελέγχου που εφαρμόζεται στην κοινή αλιευτική πολιτική, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 106, 30.4.1996, σ. 37)·

 

39. 1999/405/ΕΚ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1999, που εξουσιοδοτεί το Βασίλειο της Ισπανίας να προσχωρήσει προσωρινά στη σύμβαση για την ίδρυση της διαμερικανικής επιτροπής για τον τροπικό τόνο (IATTC) , όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 155, 22.6.1999, σ. 37)·

 

40. 2000/487/ΕΚ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 17ης Ιουλίου 2000, σχετικά με την αποδοχή, από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, της τροποποίησης του κειμένου της συμφωνίας για την ίδρυση της γενικής επιτροπής αλιείας για τη Μεσόγειο, για την θέσπιση ανεξάρτητου προϋπολογισμού της εν λόγω οργάνωσης, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 197, 3.8.2000, σ. 35)·

 

41. 2001/431/ΕΚ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 28ης Μαΐου 2001, σχετικά με τη χρηματοδοτική συμμετοχή της Κοινότητας σε ορισμένες δαπάνες αναλαμβανόμενες από τα κράτη μέλη για την εφαρμογή καθεστώτων ελέγχου, επιθεώρησης και επιτήρησης στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 154, 9.6.2001, σ. 22)·

 

42. 2003/185/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 14ης Μαρτίου 2003, για τη χορήγηση πρόσθετων ημερών απουσίας των αλιευτικών σκαφών από λιμάνια σε κράτη μέλη σύμφωνα με το παράρτημα XVII του κανονισμού (EΚ) αριθ. 2341/2002 του Συμβουλίου, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 71, 15.3.2003, σ. 28)·

 

43. 2003/557/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 24ης Ιουλίου 2003, για την προσωρινή κατανομή στις Κάτω Χώρες πρόσθετων ημερών απουσίας από λιμένες για αλιευτικά σκάφη που διαθέτουν δοκότρατες, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 189, 29.7.2003, σ. 48)·

 

44. 2004/65/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 30ής Δεκεμβρίου 2003, για τη χρηματοδοτική συμβολή για την υλοποίηση ορισμένων δράσεων προβλεπόμενων από τα κράτη μέλη στη διάρκεια του έτους 2003 για την εφαρμογή των καθεστώτων ελέγχου, επιθεώρησης και εποπτείας της κοινής αλιευτικής πολιτικής (δεύτερη φάση), όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 13, 20.1.2004, σ. 36)·

 

45. 2004/465/ΕΚ: Απόφαση του Συμβουλίου της 29.4.2004 για κοινοτική χρηματοδοτική συμμετοχή στα προγράμματα ελέγχου της αλιείας των κρατών μελών, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 157, 30.4.2004, σ. 114)·

 

46. 2004/682/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 9ης Σεπτεμβρίου 2004, για τη χορήγηση πρόσθετων ημερών απουσίας από λιμένα στη Δανία και στο Ηνωμένο Βασίλειο σύμφωνα με το παράρτημα V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2287/2003 του Συμβουλίου, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 311, 8.10.2004, σ. 32)·

 

47. 2004/690/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 7ης Οκτωβρίου 2004, σχετικά με τη χρηματοδοτική συμβολή της Κοινότητας για την αγορά και τον εξοπλισμό αλιευτικών σκαφών με ηλεκτρονικές συσκευές εντοπισμού το 2004, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 314, 13.10.2004, σ. 11)·

 

48. 2004/890/ΕΚ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2004, για την αποχώρηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας από τη Σύμβαση για την αλιεία και τη διατήρηση των ζώντων πόρων της Βαλτικής Θάλασσας και των Belts, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 375, 23.12.2004, σ. 27)·

 

49. 2005 /38/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 27ης Δεκεμβρίου 2004, για τη χορήγηση πρόσθετων ημερών απουσίας από λιμένα στις Κάτω Χώρες σύμφωνα με το παράρτημα V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2287/2003 του Συμβουλίου, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 19, 21.1.2005, σ. 75)·

 

50. 2005/322/EK: Απόφαση της Επιτροπής, της 26ης Φεβρουαρίου 2005, για την αίτηση που υποβλήθηκε από το Ηνωμένο Βασίλειο σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 του Συμβουλίου για τη διατήρηση και βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 104, 23.4.2005, σ. 37)·

 

51. 2005/424/EK: Απόφαση της Επιτροπής, της 3ης Ιουνίου 2005, περί κοινοτικής χρηματοδοτικής συμμετοχής στα προγράμματα ελέγχου, επιθεώρησης και επιτήρησης των κρατών μελών για το 2005, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 144, 8.6.2005, σ. 43)·

 

52. 2005/425/EK: Απόφαση της Επιτροπής, της 6ης Ιουνίου 2005, για την κατανομή μιας πρόσθετης ημέρας απουσίας από λιμάνι στη Δανία και στο Ηνωμένο Βασίλειο σύμφωνα με το παράρτημα IVα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 27/2005 του Συμβουλίου, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 144, 8.6.2005, σ. 51)·

 

53. 83/653/ΕΟΚ: Απόφαση του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1983 σχετικά με την κατανομή των δυνατοτήτων αλιείας ρέγγας στη Βόρεια Θάλασσα από την 1η Ιανουαρίου 1984, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 371, 31.12.1983, σ. 39)·

 

54. 87/277/ΕΟΚ: Απόφαση του Συμβουλίου της 18ης Μαΐου 1987 σχετικά με την κατανομή των δυνατοτήτων αλίευσης γάδου στην περιοχή του Spitzberg και της νήσου των ʼρκτων και στη διαίρεση 3Μ όπως ορίζεται από τη σύμβαση NAFO, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 135, 23.5.1987, σ. 29)·

 

55. 2000/439/ΕΚ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 2000, περί χρηματοδοτικής συνδρομής της Κοινότητας στις δαπάνες των κρατών μελών για τη συλλογή δεδομένων και για τη χρηματοδότηση μελετών και πιλοτικών σχεδίων άσκησης της κοινής αλιευτικής πολιτικής, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 176, 15.7.2000, σ. 42)·

 

56. 2003/553/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 23ης Ιουλίου 2003, για την επιλεξιμότητα των δαπανών που θα πραγματοποιηθούν από ορισμένα κράτη μέλη κατά το 2003 για τη συλλογή και διαχείριση των δεδομένων που χρειάζονται κατά την άσκηση της κοινής αλιευτικής πολιτικής, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 187, 26.7.2003, σ. 51)·

 

57. 2004/555/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 15ης Ιουλίου 2004, για την επιλεξιμότητα των δαπανών στις οποίες πρέπει να υποβληθούν ορισμένα κράτη μέλη το 2004 για τη συλλογή και τη διαχείριση δεδομένων που απαιτούνται για την άσκηση της κοινής αλιευτικής πολιτικής, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 248, 22.7.2004, σ. 12)·

 

58. 2005/486/EK: Απόφαση της Επιτροπής, της 23ης Ιουνίου 2005, για την επιλεξιμότητα των δαπανών στις οποίες πρέπει να υποβληθούν ορισμένα κράτη μέλη το 2005 για τη συλλογή και τη διαχείριση δεδομένων που απαιτούνται για την άσκηση της κοινής αλιευτικής πολιτικής, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 181, 13.7.2005, σ. 31)·

 

59. 88/307/ΕΟΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 2ας Μαΐου 1988 σχετικά με την επιλεξιμότητα των δαπανών για τη βελτίωση των μέσων επιτήρησης και ελέγχου που απαιτούνται για την εφαρμογή του κοινοτικού καθεστώτος διατήρησης των αλιευτικών πόρων, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 136, 6.1988, σ. 14)·

 

60. 94/502/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 27ης Ιουλίου 1994 σχετικά με την επιλεξιμότητα των δαπανών που πρέπει να πραγματοποιηθούν από το Βέλγιο, τη Δανία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Ιρλανδία, τις Κάτω Χώρες και το Ηνωμένο Βασίλειο για την εφαρμογή των προτύπων σχεδίων που αφορούν τη χρησιμοποίηση των συστημάτων συνεχούς εντοπισμού των αλιευτικών πλοίων, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 202, 8.1994, σ. 28)·

 

61. 94/645/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 19ης Σεπτεμβρίου 1994 σχετικά με την επιλεξιμότητα των δαπανών που πρέπει να πραγματοποιηθούν από την Ιταλία για την εφαρμογή των προτύπων σχεδίων που αφορούν τη χρησιμοποίηση των συστημάτων συνεχούς εντοπισμού των αλιευτικών πλοίων, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 249, 4.9.1994, σ. 20)·

 

62. 2001/382/ΕΚ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 14ης Μαΐου 2001, σχετικά με τη χρηματοδοτική συμμετοχή της Κοινότητας στις δαπάνες για την εφαρμογή ορισμένων μέτρων διαχείρισης αποθεμάτων άκρως μεταναστευτικών ειδών, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 137,19.5.2001, σ. 25)·

 

63. 2005/429/EK: Απόφαση της Επιτροπής, της 2ας Ιουνίου 2005, περί θεσπίσεως ειδικού προγράμματος παρακολούθησης για την αποκατάσταση των αποθεμάτων γάδου, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 148, 11.6.2005, σ. 36)·

 

64. 90/554/ΕΟΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 14ης Φεβρουαρίου 1990 σχετικά με τα σχέδια της ισπανικής υπουργικής απόφασης όσον αφορά την τεχνική υποστήριξη στον αλιευτικό στόλο κατά το 1988, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 314, 14.11.1990, σ. 13)·

 

65. 95/195/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 14ης Φεβρουαρίου 1995 σχετικά με την ενίσχυση που χορηγεί η περιοχή της Σαρδηνίας (Ιταλία) στον αλιευτικό τομέα (προσωρινός παροπλισμός πλοίων), όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 126, 9.6.1995, σ. 32)·

 

66. 2000/610/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 28ης Ιουνίου 2000, σχετικά με το καθεστώς ενίσχυσης που προβλέπεται στον περιφερειακό νόμο (περιφέρεια Σικελίας) αριθ. 23 της 28ης Μαρτίου 1995 «Κανόνες που εφαρμόζονται στις ενώσεις συλλογικών εγγυήσεων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις» - Τομέας αλιείας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 259, 13.10.2000, σ. 62)·

 

67. 2001/1/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 15ης Φεβρουαρίου 2000, σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις που χορήγησε η Γερμανία στην Dessauer Gerateindustrie GmbH, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 1, 4.1.2001, σ. 10)·

 

68. 2005/238/: Απόφαση της Επιτροπής, της 14ης Ιουλίου 2004, σχετικά με τις ενισχύσεις που χορηγήθηκαν στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας στην Κορσική από το 1986 έως το 1999, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 74, 19.3.2005, σ. 41)·

 

69. 1999/337/ΕΚ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 26ης Απριλίου 1999, για την υπογραφή από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα της συμφωνίας για το διεθνές πρόγραμμα διατήρησης των δελφινιών, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 132, 27.5.1999, σ. 1)·

 

70. 1999/386/ΕΚ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 7ης Ιουνίου 1999, για την προσωρινή εφαρμογή από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα της συμφωνίας για το διεθνές πρόγραμμα διατήρησης των δελφινιών, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 147, 12.6.1999, σ. 23)·

 

71. 2000/487/ΕΚ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 17ης Ιουλίου 2000, σχετικά με την αποδοχή, από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, της τροποποίησης του κειμένου της συμφωνίας για την ίδρυση της γενικής επιτροπής αλιείας για τη Μεσόγειο, για την θέσπιση ανεξάρτητου προϋπολογισμού της εν λόγω οργάνωσης, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 197, 3.8.2000, σ. 35).

 

72. 2005/606/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 5ης Αυγούστου 2005, για την κήρυξη της έναρξης λειτουργίας του γνωμοδοτικού περιφερειακού συμβουλίου πελαγικών αποθεμάτων στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 206, 09.08.2005, σ. 0021).

 

73. 2005/668/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 22ας Σεπτεμβρίου2005, για την κήρυξη της έναρξης λειτουργίας του Περιφερειακού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου για τα Βόρεια Δυτικά Ύδατα στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 249, 24.9.2005, σ. 18).

 

74. 2005/938/ΕΚ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 2005, για την έγκριση εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας της συμφωνίας για το διεθνές πρόγραμμα διατήρησης των δελφινιών, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 348, 30.12.2005, σ. 26).

 

75. 2006/191/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2006, για την κήρυξη της έναρξης λειτουργίας του Περιφερειακού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου για τη Βαλτική Θάλασσα στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 66, 8.3.2006, σ. 50).

 

76. 2006/199/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 22ας Φεβρουαρίου 2006, για τον καθορισμό ιδιαίτερων όρων για τις εισαγωγές αλιευτικών προϊόντων από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδά της E.E.: L 71, 10.3,2006, σ. 17).

 

77. 2006/236/ΕΚ : Απόφαση της Επιτροπής της 21ης Μαρτίου 2006 σχετικά με τις ειδικές συνθήκες που διέπουν τα αλιευτικά προϊόντα που εισάγονται από την Ινδονησία και προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 83, 22.3.2006, σ. 16).

 

78. 2006/315/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 28ης Απριλίου 2006, για την επιλεξιμότητα των δαπανών στις οποίες πρέπει να υποβληθούν ορισμένα κράτη μέλη το 2006 για τη συλλογή και τη διαχείριση δεδομένων που απαιτούνται για την άσκηση της κοινής αλιευτικής πολιτικής, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 116, 29.4.2006, σ. 68).

 

79. 2006/316/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 28ης Απριλίου 2006, για την κατανομή στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Δανία και τη Γερμανία ημερών παρουσίας σε μια περιοχή σύμφωνα με το στοιχείο 8.1 .η) του παραρτήματος ΙIΑ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 51/2006 τουΣυμβουλίου, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 80, 17.3.2006, σ. 76).

 

80. 2006/392/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 30ής Μαΐου 2006, περί κοινοτικής χρηματοδοτικής συμμετοχής στα προγράμματα ελέγχου, επιθεώρησης και επιτήρησης των κρατών μελών για το 2006, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 152 της 7.6.2006, σ. 22).

 

81. 2006/496/ΕΚ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 6ης Ιουλίου 2006, για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της αλιευτικής συμφωνίας του Νοτίου Ινδικού Ωκεανού, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 196, 18.7.2006, σ. 14).

 

82. 2006/686/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 12ης Οκτωβρίου 2006, για τη διάθεση στις Κάτω Χώρες πρόσθετων ημερών αλιείας στο Skagerrak, εντός της περιοχής IV, διαίρεση IIa (ύδατα ΕΚ) και διαιρέσεις VIIa και VIa [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 282, 13.10.2006, σ. 50).

 

83. 2006/788/ΕΚ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 7ης Νοεμβρίου 2006, για τη σύναψη συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών σχετικά με την προσωρινή εφαρμογή του πρωτοκόλλου που  καθορίζει, για την περίοδο από τις 3 Δεκεμβρίου 2005 έως τις 2 Δεκεμβρίου 2011, τις αλιευτικές δυνατότητες και τη χρηματική αντιπαροχή που προβλέπονται στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Γκαμπόν για την αλιεία στα ανοικτά των ακτών της Γκαμπόν, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 319, 18.11.2006, σ. 15).

 

84. 2006/1006/ΕΚ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 2006 για τη σύναψη της συμφωνίας υπό τη μορφή ανταλλαγής επιστολών σχετικά με την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και της Κυβέρνησης της Δανίας και της Τοπικής Κυβέρνησης της Γροιλανδίας, αφετέρου, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 411, 30.12,2006, σ. 27).

 

85. 2007/82/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 2ας Φεβρουαρίου 2007, σχετικά με τη λήψη επειγόντων μέτρων για την αναστολή των εισαγωγών αλιευτικών προϊόντων προοριζόμενων για την ανθρώπινη διατροφή από τη Δημοκρατία της Γουινέας, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 28, 3.2.2007, σ. 25).

 

86. 2007/166/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 9ης Ιανουαρίου 2007, για την έγκριση του καταλόγου κοινοτικών επιθεωρητών και μέσων επιθεώρησης δυνάμει του άρθρου 28 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 του Συμβουλίου για τη διατήρηση και βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 76, 16.3.2007, σ. 22).

 

87. 2007/167/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 15ης Μαρτίου 2007, σχετικά με παρέκκλιση από τους κανόνες καταγωγής που καθορίζονται στην απόφαση 2001/822/ΕΚ του Συμβουλίου, όσον αφορά ορισμένα προϊόντα αλιείας που εισάγονται από τις νήσους Σαιν Πιέρ και Μικελόν, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 76, 16.3.2007, σ. 32).

 

88. 2007/206/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 29ης Μαρτίου 2007, σχετικά με την έναρξη λειτουργίας του περιφερειακού γνωμοδοτικού συμβουλίου για το στόλο ανοιχτής θαλάσσης/μεγάλων αποστάσεων στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 91, 31.3.2007, σ. 52).

 

89. 2007/218/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 28ης Μαρτίου 2007, για την τροποποίηση της απόφασης C(2006) 4332 τελικό για τον καθορισμό, ανά κράτος μέλος, της ετήσιας ενδεικτικής κατανομής των κοινοτικών πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου2007 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013 [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2007) 1313] όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 5.4.2007, σ. 37).

 

90. 2007/222/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 4ης Απριλίου 2007, σχετικά με την έναρξη λειτουργίας του Περιφερειακού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου για τα νοτιοδυτικά ύδατα στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 95, 5.4.2007, σ. 52).

 

91. 2007/532/ΕΚ: Απόφαση του Συμβουλίου  της 23ης Ιουλίου 2007, για τη σύναψη της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών σχετικά με την προσωρινή εφαρμογή του πρωτοκόλλου που καθορίζει, για την περίοδο από την 1η Ιουνίου 2006 έως την 31η Μαϊου 2010, τις αλιευτικές δυνατότητες και τη χρηματική αντιπαροχή που προβλέπονται στη συμφωνία μεταξύ της Λαϊκής Δημοκρατίας του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 205, 7.8.2007, σ. 59).

 

92. 2007/567/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 7ης Αυγούστου 2007, περί κοινοτικής χρηματοδοτικής συμμετοχής στις δαπάνες των κρατών μελών για την εφαρμογή συστημάτων παρακολούθησης και ελέγχου που εφαρμόζονται στην κοινή αλιευτική πολιτική για το 2007, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 217, 22.8.2007, σ. 24).

 

93. 2007/605/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 7ης Αυγούστου 2007, σχετικά με την επιλεξιμότητα των δαπανών στις οποίες υποβάλλονται ορισμένα κράτη μέλη το 2007 για τη συλλογή και τη διαχείριση δεδομένων που απαιτούνται για την άσκηση της κοινής αλιευτικής πολιτικής όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 2381 1 1.9.2007, σ. 34).

 

94. 2007/797/ΕΚ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 15ης Νοεμβρίου 2007, για τη σύναψη της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών σχετικά με την προσωρινή εφαρμογή των τροποποιήσεων του πρωτοκόλλου που καθορίζει, για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2007 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012, τις αλιευτικές δυνατότητες και τη χρηματική αντιπαροχή που προβλέπονται στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Μαδαγασκάρης για την αλιεία στα ανοικτά των ακτών της Μαδαγασκάρης, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 331, 17.12.2007, σ. 3).

 

95. 2007/798/ΕΚ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 22ας Νοεμβρίου 2007, για τη σύναψη της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών σχετικά με την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Μοζαμβίκης, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 331 , 17.12.2007, σ. 31).

 

96. 2007/854/ΕΚ: Απόφαση του Συμβουλίουι της 4ης Δεκεμβρίου 2007, για τη σύναψη της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών σχετικά με την προσωρινή εφαρμογή του πρωτοκόλλου που καθορίζει, για την περίοδο από 16 Ιουνίου 2007 έως 15 Ιουνίου 2011, τις αλιευτικές δυνατότητες και τη χρηματική αντιπαροχή που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Γουινέας-Μπισσάου, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 342, 27.12.2007, σ. 1).

 

97. 2008/69/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 21 ης Δεκεμβρίου 2007, περί κοινοτικής χρηματοδοτικής συμμετοχής για δαπάνες οι οποίες πραγματοποιούνται από τα κράτη μέλη για την εφαρμογή των καθεστώτων παρακολούθησης και ελέγχου της κοινής αλιευτικής πολιτικής για το 2007 (δεύτερη δόση) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2007) 6595] , όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 18, 23.1.2008, σ. 21).

 

98. 2008/150/ΕΚ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2008, για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και για την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών σχετικά με τις τροποποιήσεις του πρωτοκόλλου με το οποίο καθορίζονται οι αλιευτικές δυνατότητες και η χρηματική αντιπαροχή που προβλέπονται στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών για την περίοδο από 18 Ιανουαρίου 2005 έως 17 Ιανουαρίου 2011, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 48, 22.2.2008, σ. 31).

 

99. 2008/151/ΕΚ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2008, για τη σύναψη της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών σχετικά με την προσωρινή εφαρμογή του πρωτοκόλλου που καθορίζει, για την περίοδο από την 1η Ιουλίου 2007 έως την 30ή Ιουνίου 2013, τις αλιευτικές δυνατότητες και τη χρηματική αντιπαροχή που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Ακτής Ελεφαντοστού όσον αφορά την αλιεία εντός των αλιευτικών ζωνών της Ακτής Ελεφαντοστού, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 48, 22.2.2008, σ. 37)

 

100. 2008/201/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 28ης Φεβρουαρίου 2008 για ανάθεση στην Κοινοτική Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας ορισμένων καθηκόντων βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1042/2006 και τροποποίησης της απόφασης 2007/166/ΕΚ για την έγκριση του καταλόγου κοινοτικών επιθεωρητών και μέσων επιθεώρησης στον τομέα της αλιείας, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 60, 5.3.2008, σ. 36).

 

101. 2008/292/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 4ης Απριλίου 2008, με την οποία ορίζεται ότι ο Εύξεινος Πόντος και τα ποτάμια συστήματα που συνδέονται με αυτόν δεν αποτελούν φυσικό ενδιαίτημα για το ευρωπαϊκό χέλι για τους σκοπούς του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1100/2007 του Συμβουλίου, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 98, 10.4.2008, σ. 14).

 

102. 2008/323/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 1 ης Απριλίου 2008, περί θεσπίσεως ειδικού προγράμματος ελέγχου και επιθεώρησης για την αποκατάσταση των αποθεμάτων τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 110, 22.4.2008, σ.7).

 

103. 2008/695/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 29ης Αυγούστου 2008, περί της έναρξηςλειτουργίας του Περιφερειακού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου για τη Μεσόγειο Θάλασσα στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 232, 30.8.2008, σ. 12).

 

104. 2008/793/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 1ης Οκτωβρίου 20081 σχετικά με την επιλεξιμότητα των δαπανών στις οποίες υποβάλλονται ορισμένα κράτη μέλη το 2008 για τη συλλογή και τη διαχείριση των δεδομένων που απαιτούνται για την άσκηση της κοινής αλιευτικής πολιτικής, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 272, 14.9.2008, σ. 11).

 

105. 2008/860/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 29ης Οκτωβρίου 2008 περί κοινοτικής χρηματοδοτικής συμμετοχής στα προγράμματα των κρατών μελών για τον έλεγχο, επιθεώρηση και επιτήρηση της αλιείας για το 2008, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 303, 14.11.2008, σ. 13).

 

106. 2008/949/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 6ης Νοεμβρίου 2008, περί θέσπισης πολυετούς κοινοτικού προγράμματος δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 199/2008 του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση κοινοτικού πλαισίου για τη συλλογή, διαχείριση και χρήση δεδομένων στον τομέα της αλιείας και τη στήριξη όσον αφορά τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις για την κοινή αλιευτική πολιτική, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E,: L 346, 23.12.2008, σ. 37).

 

107. 2009/296/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 25ης Μαρτίου 2009, περί θεσπίσεως ειδικού προγράμματος ελέγχου και επιθεώρησης για την αποκατάσταση των αποθεμάτων τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2009) 2032], όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 80, 26.3.2009, σ. 18).

 

108. 2009/309/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 1ης Απριλίου 2009, για κατάργηση 13 αποφάσεων άνευ αντικειμένου στον τομέα της κοινής αλιευτικής πολιτικής, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 90, 2.4.2009, σ. 24).

 

109. 2009/310/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 2ας Απριλίου 2009, περί εγκρίσεως των αιτήσεων της Κύπρου, της Μάλτας, της Αυστρίας, της Ρουμανίας και της Σλοβακίας όσον αφορά απαλλαγή από την υποχρέωση για την εκπόνηση προγράμματος διαχείρισης χελιού, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1100/2007 του Συμβουλίου, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 91, 3.4.2009, σ. 23).

 

110. 2009/447/ΕΚ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 25ης Μάϊου 2009, περί κατάργησης της οδηγίας83/515/ΕΟΚ και 11 αποφάσεων άνευ αντικειμένου στον τομέα της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 149, 12.6.2009. σ. 62).

 

111. 2009/746/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 9ης Οκτωβρίου 2009, περί κοινοτικής χρηματοδοτικής συμμετοχής στα προγράμματα των κρατών μελών για τον έλεγχο, επιθεώρηση και επιτήρηση της αλιείας το 2009, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 267, 10.10.2009, σ. 20).

 

112. 2009/811/ΕΚ: Αττόφαση της Επιτροπής, της 2ας Οκτωβρίου 2009, σχετικά με την κοινοτική χρηματοδοτική συνεισφορά στα εθνικά προγράμματα ορισμένων κρατών μελών το 2009 για τη συλλογή, διαχείριση και χρήση δεδομένων στον τομέα της αλιείας, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 289, 5.11.2009, σ. 16).

 

113. 2009/988/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2009, με την οποία η Κοινοτική Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας ορίζεται φορέας αρμόδιος για την εκτέλεση ορισμένων καθηκόντων δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου, όπως εκάστοτε τροποποείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 338, 19.12.2009, σ. 104).

 

114. 2009/1016/ΕΚ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2009, της σχετικά με την κατάργηση της απόφασης 2009/473/ΕΚ για τη σύναψη της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών σχετικά με την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Γουινέας, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 348, 29.12.2009, σ. 53).

 

115. 2010/93/ΕΕ : Απόφαση της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2009, περί Θεσπίσεως κοινοτικού προγράμματος για τη συλλογή, διαχείριση και χρήση δεδομένων στον τομέα της αλιείας για την περίοδο 2011-2013 [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2009) 10121], όπως εκαστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 41, 16.2.2010, σ. 8).

 

116. 2010/210/ΕΕ: Απόφαση της Επιτροπής, της 6ης Απριλίου 2010, για τροποποίηση της απόφασης 2009/296/ΕΚ περί θεσπίσεως ειδικού προγράμματος ελέγχου και επιθεώρησης για την αποκατάσταση των αποθεμάτων τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2010) 2060).

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 89, 9.4.2010, σ. 20).

 

117. 2010/352/ΕΕ: Απόφαση της Επιτροπής, της 22ας Ιουνίου 2010, περί χρηματοδοτικής συμμετοχής της Ένωσης στα προγράμματα των κρατών μελών για τον έλεγχο, την επιθεώρηση και την επιτήρηση της αλιείας για το 2010, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 160, 26.6.2010, σ. 1 1).

 

118. 2010/711/ΕΕ: Απόφαση της Επιτροπής, της 23ης Νοεμβρίου 2010, περί συμπληρωματικής χρηματοδοτικής ενίσχυσης από την Ένωση το 2010 στις δαπάνες που πραγματοποιούνται από τα κράτη μέλη για ορισμένα έργα στον τομέα του ελέγχου, της επιθεώρησης και της επιτήρησης της αλιείας όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 309, 25.11.2010, σ. 7).

 

119. 2010/717/ΕΕ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 8ης Νοεμβρίου 2010, για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των τροποποιήσεων της σύμβασης περί της μελλοντικής πολυμερούς συνεργασίας στον τομέα της αλιείας του Βορειοδυτικού Ατλαντικού, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 321, 7.12.2010, σ. 1).

 

120. 2010/763/ΕΕ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 6ης Δεκεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Νήσων Σολομώντος, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 324, 9.12.2010, σ. 48).

 

121. 2011/207/ΕΕ: Απόφαση της Επιτροπής, της 29ης Μαρτίου 2011, περί θεσπίσεως ειδικού προγράμματος ελέγχου και επιθεώρησης για την αποκατάσταση των αποθεμάτων τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2011) 1984], όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 87, 2.4.2011, σ. 9).

 

122. 2011/294/ΕΕ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 13ης Μαΐου 2011, για τη σύναψη του πρωτοκόλλου σχετικό με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ένωσης των Κομορών, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 134, 21.5.2011, σ. 1).

 

123. 2011/310/ΕΕ: Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, της 24ης Μαΐου 2011, περί θεσπίσεως ειδικού προγράμματος ελέγχου και επιθεώρησης όσον αφορά την αλιεία πελαγικών ειδών στα δυτικά ύδατα του Βορειοανατολικού Ατλαντικού, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 138, 26.5.2011, σ. 59).

 

124. 2011/420/ΕΕ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2011, για τη σύναψη πρωτοκόλλου σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 188, 19.7.2011, σ. 1).

 

125. 2011/431/ΕΕ: Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, της 11ης Ιουλίου 2011, περί χρηματοδοτικής συμμετοχής της Ένωσης στα προγράμματα των κρατών μελών για τον έλεγχο, την επιθεώρηση και την επιτήρηση της αλιείας για το 2011, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 188, 19.7.2011, σ. 50).

 

126. 2011/443/ΕΕ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2011, όσον αφορά την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνει το κράτος λιμένα για την πρόληψη, αποτροπή και εξάλειψη της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας, όπως εκάστοτε τροποοιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 191, 22.7.2011, σ. 1).

 

127. 2011/474/ΕΕ : Απόφαση του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2011, σχετικά με τη σύναψη πρωτοκόλλου περί καθαρισμού των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 196, 28.7.2011, σ. 1).

 

128. 2011/679/ΕΕ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 10ης Οκτωβρίου 2011, για τη σύναψη του πρωτοκόλλου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκραήος του Πράσινου Ακρωτηρίου σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ των δύο μερών, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 269, 14.10.2010, σ. 17).

 

129.2011/779/ΕΕ: Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, της 25ης Νοεμβρίου 2011, περί πρόσθετης χρηματοδοτικής συμμετοχής στα προγράμματα των κρατών μελών για τον έλεγχο, την επιθεώρηση και την επιτήρηση της αλιείας για το 2011, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 318, 1.12.2011, σ. 20).

130. 2011/855/ΕΕ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 14ης Νοεμβρίου 2011, όσον αφορά την υπογραφή εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την προσωρινή εφαρμογή του πρωτοκόλλου το οποίο συμφωνήθηκε μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Γουινέας-Μπισάου, σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεγαξύ των δύο πλευρών, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 344, 28.12.2011, σ. 1).

 

131. 2012/15/ΕΕ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου για την κατάργηση της απόφασης 2011/491/ΕΕ του Συμβουλίου για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και την προσωρινή εφαρμογή του πρωτοκόλλου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου του Μαρόκου σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Βασιλείου γου Μαρόκου, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 6, 10.1.2012, σ. 1).

 

132. 2012/130/ΕΕ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 3ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της σύμβασης για τη διατήρηση και διαχείριση των αλιευτικών πόρων της ανοικτής θάλασσας στον Νότιο Ειρηνικό Ωκεανό, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 67, 6.3.2012, σ. 1).

 

133. 2012/145/ΕΕ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 28ης Φεβρουαρίου 2012, σχετικά με τη σύναψη του πρωτοκόλλου που συμφωνήθηκε μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Γουινέας-Μπισάου, σχετικό με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ των δύο πλευρών, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 72, 10.3.2012, σ. 1).

 

134. 2012/294/ΕΕ: Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, της 25ης Μαΐου 2012, περί χρηματοδοτικής συμμετοχής της Ένωσης στα προγράμματα των κρατών μελών για τον έλεγχο, την επιθεώρηση και την επιτήρηση της αλιείας για το 2012, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 150, 9.6.2012, σ. 86).

 

135. 2012/807/ΕΕ: Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2012, περί θεσπίσεως ειδικού προγράμματος ελέγχου και επιθεώρησης όσον αφορά την αλιεία πελαγικών ειδών στα δυτικά ύδατα του Βορειοανατολικού Ατλαντικού, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 350, 20.12.2012, σ. 99).

 

136. 2012/826/ΕΕ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2012, για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και την προσωρινή εφαρμογή του πρωτοκόλλου το οποίο συμφωνήθηκε μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Μαδαγασκάρης σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ των δύο Μερών, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 331, 31.12.2012, σ. 11).

 

137. 2012/827/ΕΕ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2012, για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και την προσωρινή εφαρμογή του πρωτοκόλλου σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται επί δύο έτη στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ισλαμικής Δημοκρατίας της Μαυριτανίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 361, 31.12.2012, σ. 43).

 

138. 2013/41/ΕΕ: Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής, της 10ης Ιουλίου 2013, περί ενωσιακής χρηματοδοτικής συμμετοχής στα προγράμματα ελέγχου της αλιείας των κρατών μελών για το 2013 [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2013) 4256] Εκτελεστική, όπως εκάστοτε τροποποιείται

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 204, 31.7.2013, σ. 33).

 

139. 2013/506/ΕΕ: Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής, της 1ης Οκτωβρίου 2013, σχετικά με τη χρηματοδοτική συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα εθνικά προγράμματα 9 κρατών μελών (Βέλγιο, Εσθονία, Ιρλανδία, Ελλάδα, Γαλλία, Κύπρος, Κάτω Χώρες, Πολωνία και Πορτογαλία) το 2013 για τη συλλογή, διαχείριση και χρήση δεδομένων στον τομέα της αλιείας [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2013) 6255], όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 276, 17.10.2013, σ. ).

 

140. 2013/762/ΕΕ: Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, της 9ης Δεκεμβρίου 2013, περί πρόσθετης χρηματοδοτικής συμμετοχής στα προγράμματα ελέγχου της αλιείας των κρατών μελών για το 2013 [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2013) 8576], όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 338, 17.12.2013, σ. 70).

 

140. 2014/120/ΕΕ: Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2014, για την κατάρτιση καταλόγου επιθεωρητών της Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 79 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 66, 6.3.2014, σ. 31).

 

141. 2014/156/ΕΕ: Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, της 19ης Μαρτίου 2014, για τη θέσπιση ειδικού προγράμματος ελέγχου και επιθεώρησης όσον αφορά την αλιεία αποθεμάτων τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο θάλασσα, ξιφία στη Μεσόγειο θάλασσα και για την αλιεία των αποθεμάτων σαρδέλας και γαύρου στη Βόρεια Αδριατική, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 85, 21.3.2014, σ. 15).

 

142. 2014/170/ΕΕ: Εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου, της 24ης Μαρτίου 2014, για την κατάρτιση καταλόγου μη συνεργαζόμενων χωρών στην καταπολέμηση της ΠΛΑ αλιείας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 περί δημιουργίας κοινοτικού συστήματος πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 91, 27.3.2014, σ. 43).

 

143. 2014/464/ΕΕ: Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, της 15ης Ιουλίου 2014, για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων της Ένωσης για την πολιτική επιβολής και ελέγχου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 209, 16.7.2014, σ. 59).

 

144. 2014/715/ΕΕ: Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, της 14ης Οκτωβρίου 2014, για τον χαρακτηρισμό των τρίτων χωρών που η Επιτροπή θεωρεί μη συνεργαζόμενες τρίτες χώρες δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου περί δημιουργίας κοινοτικού συστήματος πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 297, 15.10.2014, σ. 23).

 

145. 2014/914/ΕΕ: Εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 2014, περί τροποποιήσεως της εκτελεστικής απόφασης αριθ. 2014/170/ΕΕ για την κατάρτιση καταλόγου μη συνεργαζόμενων τρίτων χωρών στην καταπολέμηση της ΠΛΑ αλιείας σύμφωνα με τον κανονσιμό (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 περί δημιουργίας κοινοτικού συστήματος πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας, όσον αφορά την Μπελίζε, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 360, 17.12.2014, σ. 53).

 

146. Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2015/645 της Επιτροπής, της 20ής Απριλίου 2015, για την κατάρτιση καταλόγου επιθεωρητών οι οποίοι δύνανται να διεξάγουν επιθεωρήσεις σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 106, 24.4.2015, σ. 31).

 

147. Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2016/1251 της Επιτροπής, της 12ης Ιουλίου 2016, για τη θέσπιση πολυετούς προγράμματος της Ένωσης για τη συλλογή, διαχείριση και χρήση δεδομένων στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας για την περίοδο 2017-2019 [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2016) 4329], όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 207, 1.08.2016, σ. 113).

 

148. Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2016/1701 της Επιτροπής, της 19ης Αυγούστου 2016, περί θεσπίσεως κανόνων σχετικά με το μορφότυπο για την υποβολή προγραμμάτων εργασιών για τη συλλογή δεδομένων στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας [κοινοποιηθείσα υπό τον αιρθμό C(2016) 5304], όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 260, 27.09.2016, σ. 153).

 

149. Απόφαση (ΕΕ) 2017/418 του Συμβουλίου, της 28ης Φεβρουαρίου 2017, σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμπραξης βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης των Νήσων Κουκ και του πρωτοκόλλου εφαρμογής της, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L64, 10.05.2017, σ. 1).

 

150. Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ), Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2016/1138 της Επιτροπής, της 11ης Ιουλίου 2016, για την τροποποίηση των μορφοτύπων που βασίζονται στο πρότυπο UN/CEFACT για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την αλιεία [κοινοποιηθείσα υπο τον αριθμό C(2016) 4226], όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L188, 13.07.2016, σ. 26).

 

151. Εκτλεστική απόφαση ΕΕ2017/1949 της Επιτροπής, της 25ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την κατάργηση της εκτελεστικής απόφασης 2014/715/ΕΕ για τον χαρακτηρισμό της Σρι Λάνκα ως τρίτης χώρας που η Επιτροπή θεωρεί ως μη συνεργαζόμενη τρίτη χώρα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου περί δημιουργίας κοινοτικού συστήματος πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας όπως εκάστοτε τροποποιείται

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L276, 26.10.2017, σ. 62).

 

152. Απόφαση (ΕΕ) 2018/1069 του Συμβουλίου, της 26ης Ιουλίου 2018, για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ένωσης, και την προσωρινή εφαρμογή του πρωτοκόλλου σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Ακτής του Ελεφαντοστού (2018-2024) όπως εκάστοτε τροποποιείται,

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L194, 31.7.2018, σ. 1).


153. Απόφαση (ΕΕ) 2018/1257 του Συμβουλίου, της 18ης Σεπτεμβρίου 2018, σχετικά με την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας για την αποτροπή της άναρχης αλιείας ανοικτής θάλασσας στον κεντρικό Αρκτικό Ωκεανό, όπως εκάστοτε τροποποιείται,

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L238, 21.9.2018, σ. 1).


154. Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2018/1283 της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 2018, για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τον μορφότυπο και τα χρονοδιαγράμματα για την υποβολή ετήσιων εκθέσεων συλλογής δεδομένων στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, όπως εκάστοτε τροποποιείται,

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L242, 26.9.2018, σ. 1).


155. Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2018/1986 της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 2018, για τη θέσπιση ειδικού προγράμματος ελέγχου και επιθεώρησης όσον αφορά ορισμένους τύπους αλιείας και την κατάργηση των εκετελεστικών αποφάσεων 2012/807/ΕΕ, 2013/328/ΕΕ, 2013/305/ΕΕ και 2014/156/ΕΕ, όπως εκάστοτε τροποποιείται,

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L317, 14.12.2018, σ. 29).


156. Απόφαση (ΕΕ) 2018/2068 του Συμβουλίου, της 29ης Νοεμβρίου 2018, για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ένωσης, της συμφωνίας σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου του Μαρόκου, του πρωτοκόλλου εφαρμογής της, καθώς και της ανταλλαγής επιστολών που συνοδεύουν τη συμφωνία, όπως εκάστοτε τροποποιείται,

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L331, 28.12.2018, σ. 1).

 

157. Απόφαση (ΕΕ) 2019/407 του Συμβουλίου της 4ης Μαρτίου 2019 σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας για την αποτροπή της άναρχης αλιείας ανοικτής θάλασσας στον κεντρικό Άρκτικό Ωκεανό, όπς εκάστοτε τροποποιείται,

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L73, 15.3.2019, σ. 1).

 

158. Απόφαση (ΕΕ) 2019/441 του Συμβουλίου της 4ης Μαρτίου 2019, για τη σύναψη της συμφωνίας σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου του Μαρόκου, του πρωτοκόλλου εφαρμογής της, καθώς και της ανταλλαγής επιστολών που συνοδεύουν τη συμφωνία, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L77, 23.3.2019, σ. 4).

 

159. Απόφαση (ΕΕ) 2022/314 του Συμβουλίου, της 15ης Φεβρουαρίου 2022, σχετικά με την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη σύμβαση για τη διατήρηση και τη διαχείριση των αλιευτικών πόρων της ανοικτής θάλασσας στον Βόρειο Ειρηνικό Ωκεανό, όπως εκάστοτε τροποποιείται,

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε L 55 της 28.2.2022, σ. 12).

 

160. Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2023/97 της Επιτροπής της 5ης Ιανουαρίου 2023 για τον χαρακτηρισμό του Καμερούν ως μη συνεργαζόμενης τρίτης χώρας στην καταπολέμηση της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας, όπως εκάστοτε τροποποιείται,

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε L 8 της 11.1.2023, σ. 4).

Δεύτερο Παράρτημα

(Άρθρο 2)

Κοινοτικοί Κανονισμοί

 

1. Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 31/83 του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1982 περί ενδιάμεσης κοινής δράσης αναδιάρθρωσης του τομέα της παράκτιας αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 005, 07.01.1983, σ. 1)·

 

2. Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3252/87 του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 1987 για το συντονισμό και την προώθηση της έρευνας στον τομέα της αλιείας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 314, 04.11.1987, σ. 17)·

 

3. Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3571/90 του Συμβουλίου της 4ης Δεκεμβρίου 1990 για τη θέσπιση ορισμένων μέτρων σχετικών με την εφαρμογή της κοινής αλιευτικής πολιτικής στην πρώην Λαοκρατική Δημοκρατία της Γερμανίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 353, 17.12.1990, σ. 10)·

 

4. Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3880/91 του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 1991 σχετικά με την υποβολή στατιστικών για τις ονομαστικές αλιεύσεις από τα κράτη μέλη που αλιεύουν στο Βορειοανατολικό Ατλαντικό, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 365, 31.12.1991, σ. 1)·

 

5. Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2018/93 του Συμβουλίου της 30ής Ιουνίου 1993 σχετικά με την υποβολή στατιστικών για τις αλιεύσεις και την αλιευτική δραστηριότητα των κρατών μελών που αλιεύουν στο Βορειοδυτικό Ατλαντικό, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 186, 28.07.1993, σ. 1)·

 

6. Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 του Συμβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 1993 για τη θέσπιση συστήματος ελέγχου της κοινής αλιευτικής πολιτικής, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 261, 20.10.1993, σ. 1)·

 

7. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 897/94 της Επιτροπής της 22ας Απριλίου 1994 για τη θέσπιση των λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 του Συμβουλίου όσον αφορά τα πειραματικά σχέδια σχετικά με το συνεχή εντοπισμό των κοινοτικών αλιευτικών σκαφών, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 104, 23.04.1994, σ. 18)·

 

8. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1275/94 του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 1994 για την προσαρμογή του καθεστώτος που προβλέπεται στα κεφάλαια «Αλιεία» της πράξης προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 140, 03.06.1994, σ. 1)·

 

9. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1449/98 της Επιτροπής της 7ης Ιουλίου 1998 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 του Συμβουλίου όσον αφορά τις εκθέσεις αλιευτικής προσπάθειας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 192, 08.07.1998, σ. 4)·

 

10. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2091/98 της Επιτροπής της 30ής Σεπτεμβρίου 1998 για τη διάκριση σε τμήματα του κοινοτικού αλιευτικού στόλου και της αλιευτικής προσπάθειας στο πλαίσιο των πολυετών προγραμμάτων προσανατολισμού, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 266, 01.10.1998, σ. 36)·

 

11. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1447/1999 του Συμβουλίου, της 24ης Ιουνίου 1999, περί πίνακος ενεργειών που θίγουν σοβαρά τους κανόνες της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 167, 02.07.1999, σ. 5)·

 

12. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2740/1999 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 1999, για θέσπιση των λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1447/1999 του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 1999 περί πίνακος ενεργειών που θίγουν σοβαρά τους κανόνες της κοινής αλιευτικής πολιτικής, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 328, 22.12.1999, σ. 62)·

 

13. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 657/2000 του Συμβουλίου, της 27ης Μαρτίου 2000, σχετικά με την ενίσχυση του διαλόγου μεταξύ του τομέα της αλιείας και των κύκλων που αφορά η κοινή αλιευτική πολιτική, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 080, 31.03.2000, σ. 7)·

 

14. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1702/2000 της Επιτροπής, της 31ης Ιουλίου 2000, σχετικά με τη διακοπή της αλιείας μπακαλιάρου από σκάφη που φέρουν σημαία Ισπανίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 195, 01.08.2000, σ. 21)·

 

15. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 500/2001 της Επιτροπής, της 14ης Μαρτίου 2001, για τη θέσπιση των λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/1993 του Συμβουλίου σχετικά με τον έλεγχο των αλιευμάτων των κοινοτικών αλιευτικών σκαφών στα ύδατα τρίτων χωρών και στην ανοικτή θάλασσα, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 073, 15.03.2001, σ. 8)·

 

16. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2561/2001 του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2001, για την προώθηση της μετατροπής των στόλων οι οποίοι εξαρτώντο, μέχρι το 1999, από την αλιευτική συμφωνία με το Μαρόκο, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 344, 28.12.2001, σ. 17)·

 

17. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2372/2002 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2002, για τη θέσπιση ειδικών μέτρων για την αποζημίωση της ισπανικής αλιείας, οστρακοκαλλιέργειας και υδατοκαλλιέργειας που έχουν πληγεί από τη ρύπανση πετρελαίου που προκλήθηκε από το πλοίο Prestige, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της  Ε.Ε.: L 358, 31.12.2002, σ. 81)·

 

18. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2244/2003 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2003, για τη θέσπιση λεπτομερών διατάξεων όσον αφορά δορυφορικά συστήματα παρακολούθησης σκαφών, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της  Ε.Ε.: L 333, 20.12.2003, σ. 17)·

 

19. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 26/2004 της Επιτροπής, της 30ής Δεκεμβρίου 2003, σχετικά με το μητρώο του κοινοτικού αλιευτικού στόλου, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 005, 09.01.2004, σ. 25)·

 

20. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 639/2004 του Συμβουλίου, της 30ής Μαρτίου 2004, για τη διαχείριση αλιευτικών στόλων που είναι νηολογημένοι σε εξόχως απόκεντρες περιοχές της Κοινότητας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 102, 07.04.2004, σ. 9)·

 

21. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2103/2004 της Επιτροπής, της 9ης Δεκεμβρίου 2004, για τη διαβίβαση δεδομένων σχετικά με ορισμένους τύπους αλιείας στα Δυτικά ύδατα και στη Βαλτική Θάλασσα, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της  Ε.Ε.: L 365, 10.12.2004, σ. 12)·

 

22. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2104/2004 της Επιτροπής, της 9ης Δεκεμβρίου 2004, περί λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 639/2004 του Συμβουλίου για τη διαχείριση αλιευτικών στόλων που είναι νηολογημένοι σε εξόχως απόκεντρες περιοχές της Κοινότητας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της  Ε.Ε.: L 365, 10.12.2004, σ. 19)·

 

23. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 356/2005 της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2005, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων για τη σήμανση και ταυτοποίηση αλιευτικών εργαλείων και δοκοτρατών, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της  Ε.Ε.: L 056, 02.03.2005, σ. 8)·

 

24. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 768/2005 του Συμβουλίου, της 26ης Απριλίου 2005, για την ίδρυση Κοινοτικής υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2847/93 για τη θέσπιση συστήματος ελέγχου που εφαρμόζεται στην κοινή αλιευτική πολιτική, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 128, 21.05.2005, σ. 1)·

 

25. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1570/2005 της Επιτροπής, της 27ης Σεπτεμβρίου 2005, για τη διόρθωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2104/2004 περί λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 639/2004 του Συμβουλίου για τη διαχείριση αλιευτικών στόλων που είναι νηολογημένοι στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Κοινότητας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 252, 28.09.2005, σ. 6)·

 

26. Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1985/74 της Επιτροπής της 25ης Ιουλίου 1974 περί των λεπτομερειών καθορισμού των τιμών αναγωγής και της καθιερώσεως τιμής «ελεύθερο στα σύνορα» για τους κυπρίνους, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 207, 29.07.1974, σ. 30)·

 

27. Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 110/76 του Συμβουλίου της 19ης Ιανουαρίου 1976 περί καθορισμού γενικών κανόνων στον τομέα των προϊόντων αλιείας σχετικά με την παροχή επιστροφών κατά την εξαγωγή και κριτηρίων για τον καθορισμό του ύψους τους, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 020, 28.01.1976, σ. 48)·

 

28. Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1180/77 του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 1977 περί των εισαγωγών στην Κοινότητα ορισμένων γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 142, 09.06.1977, σ. 10)·

 

29. Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 686/78 της Επιτροπής της 6ης Απριλίου 1978 περί συμπληρωματικών διατάξεων σχετικών με την παροχή των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τομέα των προϊόντων αλιείας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 093, 07.04.1978, σ. 12)·

 

30. Κανονισμός (EOK) αριθ. 3510/82 της Επιτροπής της 23ης Δεκεμβρίου 1982 περί καθορισμού των συντελεστών εφαρμογής που εφαρμόζονται στους τόνους, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της  Ε.Ε.: L 368, 28.12.1982, σ. 27)·

 

31. Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3117/85 του Συμβουλίου της 4ης Νοεμβρίου 1985 για τη θέσπιση γενικών κανόνων σχετικά με τη χορήγηση εξισωτικών αποζημιώσεων για τις σαρδέλες, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 297, 09.11.1985, σ. 1)·

 

32. Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3459/85 της Επιτροπής της 6ης Δεκεμβρίου 1985 για τη θέσπιση των λεπτομερειών εφαρμογής όσον αφορά τη χορήγηση αντισταθμιστικής αποζημίωσης για τις σαρδέλες του Ατλαντικού, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 332, 10.12.1985, σ. 16)·

 

33. Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3460/85 της Επιτροπής της 6ης Δεκεμβρίου 1985 για τη θέσπιση των λεπτομερειών εφαρμογής όσον αφορά τη χορήγηση αντισταθμιστικής αποζημίωσης για τις σαρδέλες της Μεσογείου, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 332, 10.12.1985, σ. 19)·

 

34. Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3703/85 της Επιτροπής της 23ης Δεκεμβρίου 1985 για τη θέσπιση των λεπτομερειών εφαρμογής των κοινών προδιαγραφών εμπορίας για ορισμένα νωπά ψάρια ή διατηρημένα με απλή ψύξη, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 351, 28.12.1985, σ. 63)·

 

35. Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 254/86 της Επιτροπής της 4ης Φεβρουαρίου 1986 για τη θέσπιση των λεπτομερειών εφαρμογής σχετικά με την προοδευτική κατάργηση των ποσοτικών περιορισμών που εφαρμόζονται στα κράτη μέλη, εκτός από την Ισπανία και την Πορτογαλία, για τις κονσέρβες σαρδέλας και τόνου προέλευσης Ισπανίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 031, 06.02.1986, σ. 13)·

 

36. Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3599/90 της Επιτροπής της 13ης Δεκεμβρίου 1990 για την επανόρθωση των ζημιών, που προκλήθηκαν από την παύση της αλιείας γλώσσας της κοινής που πραγματοποιήθηκε κατά το 1989 από τα σκάφη υπό σημαία κράτους μέλους, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 350, 14.12.1990, σ. 50)·

 

37. Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3600/90 της Επιτροπής της 13ης Δεκεμβρίου 1990 για την επανόρθωση των ζημιών, που προκλήθηκαν από την παύση της αλιείας μπακαλιάρου που πραγματοποιήθηκε κατά το 1989 από τα σκάφη υπό σημαία κράτους μέλους, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 350, 14.12.1990, σ. 52)·

 

38. Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3863/91 της Επιτροπής της 16ης Δεκεμβρίου 1991 για καθορισμό του ελάχιστου μεγέθους εμπορίας του κάβουρα που εφαρμόζεται σε ορισμένες παράκτιες ζώνες του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 363, 31.12.1991, σ. 1)·

 

39. Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2038/93 της Επιτροπής της 27ης Ιουλίου 1993 περί των λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1658/93 του Συμβουλίου για την καθιέρωση ειδικών μέτρων για τους παραγωγούς κεφαλοπόδων που είναι εγκατεστημένοι στις Καναρίους Νήσους, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 185, 28.07.1993, σ. 7)·

 

40. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3690/93 του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1993 για τη θέσπιση ενός κοινοτικού καθεστώτος που θα καθορίζει τις ελάχιστες πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στις άδειες αλιείας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 341, 31.12.1993, σ. 93)·

 

41. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1093/94 του Συμβουλίου της 6ης Μαΐου 1994 για τον καθορισμό των όρων υπό τους οποίους τα αλιευτικά σκάφη τρίτων χωρών μπορούν να εκφορτώσουν απευθείας και να διαθέτουν στο εμπόριο τα αλιεύματά τους στους λιμένες της Κοινότητας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 121, 12.05.1994, σ. 3)·

 

42. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 347/96 της Επιτροπής, της 27ης Φεβρουαρίου 1996, για τη θέσπιση συστήματος ταχείας ανακοίνωσης της θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία του σολομού στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) , όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 049, 28.02.1996, σ. 7)·

 

43. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1419/96 της Επιτροπής της 22ας Ιουλίου 1996 για τον καθορισμό του ποσού της ενίσχυσης στην ιδιωτική αποθεματοποίηση όσον αφορά τα καλαμάρια Loligo patagonica, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 182, 23.07.1996, σ. 11)·

 

44. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2406/96 του Συμβουλίου της 26ης Νοεμβρίου 1996 περί καθορισμού κοινών προδιαγραφών εμπορίας ορισμένων αλιευτικών προϊόντων, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 334, 23.12.1996, σ. 1)·

 

45. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 887/97 της Επιτροπής της 16ης Μαΐου 1997 για τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 712/97 του Συμβουλίου για τη θέσπιση ειδικού μέτρου υπέρ των παραγωγών κεφαλόποδων που είναι εγκατεστημένοι στις Καναρίους Νήσους, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 126, 17.05.1997, σ. 9)·

 

46. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2378/1999 της Επιτροπής, της 9ης Νοεμβρίου 1999, περί διορθώσεως του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1282/1999 για τη χορήγηση αντισταθμιστικής αποζημίωσης στις οργανώσεις παραγωγών για αλιεύματα τόνου που παραδίδονται στη βιομηχανία μεταποίησης κατά τη διάρκεια της περιόδου από 1ης Οκτωβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 1998, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 287, 10.11.1999, σ. 12)·

 

47. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 1999, για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 017, 21.01.2000, σ. 22)·

 

48. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1103/2000 της Επιτροπής, της 25ης Μαΐου 2000, για τη χορήγηση αντισταθμιστικής αποζημίωσης στις οργανώσεις παραγωγών για αλιεύματα τόνου που παραδίδονται στη βιομηχανία μεταποίησης κατά τη διάρκεια της περιόδου από 1ης Ιουλίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου 1999, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 125, 26.05.2000, σ. 18)·

 

49. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1886/2000 της Επιτροπής, της 6ης Σεπτεμβρίου 2000, για θέσπιση λεπτομερών κανόνων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου όσον αφορά την επέκταση σε μη μέλη ορισμένων κανόνων που υιοθετήθηκαν από οργανώσεις παραγωγών στον τομέα της αλιείας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 227, 07.09.2000, σ. 11)·

 

50. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1924/2000 της Επιτροπής, της 11ης Σεπτεμβρίου 2000, για τον καθορισμό λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 104/2000 για τη χορήγηση ειδικής αναγνώρισης σε οργανώσεις παραγωγών στον τομέα της αλιείας για τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντών τους, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 230, 12.09.2000, σ. 5)·

 

51. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1925/2000 της Επιτροπής, της 11ης Σεπτεμβρίου 2000, για τον καθορισμό των γενεσιουργών αιτίων για τις συναλλαγματικές ισοτιμίες προς εφαρμογή κατά τον υπολογισμό ορισμένων ποσών που προβλέπονται από τους μηχανισμούς του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 230, 12.09.2000, σ. 7)·

 

52. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1926/2000 της Επιτροπής, της 11ης Σεπτεμβρίου 2000, για τη χορήγηση αντισταθμιστικής αποζημίωσης στις οργανώσεις παραγωγών για αλιεύματα τόνου που παραδόθηκαν στη βιομηχανία μεταποίησης κατά τη διάρκεια της περιόδου από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 1999, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. L 230, 12.09.2000, σ. 10)·

 

53. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2508/2000 της Επιτροπής, της 15ης Νοεμβρίου 2000, για τον καθορισμό των λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου όσον αφορά επιχειρησιακά προγράμματα στον τομέα της αλιείας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 289, 16.11.2000, σ. 8)·

 

54. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2509/2000 της Επιτροπής, της 15ης Νοεμβρίου 2000, περί θεσπίσεως λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου όσον αφορά τη χορήγηση οικονομικής αποζημίωσης για αποσύρσεις ορισμένων αλιευτικών προϊόντων, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 289, 16.11.2000, σ. 11)·

 

55. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2813/2000 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 2000, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου όσον αφορά τη χορήγηση ενίσχυσης στην ιδιωτική αποθεματοποίηση για ορισμένα αλιευτικά προϊόντα, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 326, 22.12.2000, σ. 30)·

 

56. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2814/2000 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 2000, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου όσον αφορά τη χορήγηση ενίσχυσης στη μεταφορά για ορισμένα αλιευτικά προϊόντα, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 326, 22.12.2000, σ. 34)·

 

57. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 80/2001 της Επιτροπής, της 16ης Ιανουαρίου 2001, περί των λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου όσον αφορά τις κοινοποιήσεις σχετικά με την αναγνώριση των οργανώσεων παραγωγών, καθώς και τον καθορισμό των τιμών και των παρεμβάσεων στο πλαίσιο της κοινής οργάνωσης αγορών στον τομέα των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 013, 17.01.2001, σ. 3)·

 

58. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 150/2001 της Επιτροπής, της 25ης Ιανουαρίου 2001, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου όσον αφορά τις επιβαλλόμενες στις οργανώσεις παραγωγών κυρώσεις για παρατυπία των μέτρων παρεμβάσεως στον αλιευτικό τομέα και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 142/98, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 024, 26.01.2001, σ. 10)·

 

59. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 585/2001 της Επιτροπής, της 26ης Μαρτίου 2001, για την χορήγηση αντισταθμιστικής αποζημίωσης στις οργανώσεις παραγωγών για αλιεύματα τόνου που παραδόθηκαν στη βιομηχανία μεταποίησης κατά τη διάρκεια της περιόδου από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Μαρτίου 2000, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 086, 27.03.2001, σ. 8)·

 

60. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 939/2001 της Επιτροπής, της 14ης Μαΐου 2001, για τη θέσπιση των λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου όσον αφορά τη χορήγηση κατ' αποκοπή ενίσχυσης για ορισμένα προϊόντα αλιείας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 132, 15.05.2001, σ. 10)·

 

61. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1812/2001 της Επιτροπής, της 14ης Σεπτεμβρίου 2001, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1886/2000 όσον αφορά την επέκταση στα μη μέλη ορισμένων κανόνων που υιοθετήθηκαν από τις οργανώσεις παραγωγών στον τομέα της αλιείας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 246, 15.09.2001, σ. 5)·

 

62. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1813/2001 της Επιτροπής, της 14ης Σεπτεμβρίου 2001, για τη θέσπιση των λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου όσον αφορά τους όρους χορήγησης και ανάκλησης της αναγνώρισης των διεπαγγελματικών οργανώσεων, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 246, 15.09.2001, σ. 7)·

 

63. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2065/2001 της Επιτροπής, της 22ας Οκτωβρίου 2001, για καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου, όσον αφορά την ενημέρωση του καταναλωτή στον τομέα των προϊόντων της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) , όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 278, 23.10.2001, σ. 6)·

 

64. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2183/2001 της Επιτροπής, της 9ης Νοεμβρίου 2001, για τη θέσπιση των λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου σχετικά με τη χορήγηση αντισταθμιστικής αποζημίωσης για τον τόνο που προορίζεται για τη βιομηχανία μεταποίησης, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 293, 10.11.2001, σ. 11)·

 

65. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2318/2001 της Επιτροπής, της 29ης Νοεμβρίου 2001, για τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου για αναγνώριση των οργανώσεων παραγωγών στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 313, 30.11.2001, σ. 9)·

 

66. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2493/2001 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2001, για τη διάθεση ορισμένων προϊόντων αλιείας που έχουν αποτελέσει αντικείμενο απόσυρσης από την αγορά, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 337, 20.12.2001, σ. 20)·

 

67. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2496/2001 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2001, για τη χορήγηση αντισταθμιστικής αποζημίωσης στις οργανώσεις παραγωγών για αλιεύματα τόνου που παραδόθηκαν στη βιομηχανία μεταποίησης κατά τη διάρκεια της περιόδου από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Μαρτίου 2001, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 337, 20.12.2001, σ. 25)·

 

68. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2306/2002 της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2002, για τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 όσον αφορά την κοινοποίηση των τιμών των εισαγόμενων αλιευτικών προϊόντων, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 348, 21.12.2002, σ. 94)·

 

69. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1984/2003 του Συμβουλίου, της 8ης Απριλίου 2003, για τη θέσπιση κοινοτικού συστήματος στατιστικής καταγραφής όσον αφορά τον τόνο (Thunnus thynnus), τον ξιφία και το μεγαλόφθαλμο τόνο, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 295, 13.11.2003, σ. 1)·

 

70. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2244/2003 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2003, για τη θέσπιση λεπτομερών διατάξεων όσον αφορά δορυφορικά συστήματα παρακολούθησης σκαφών, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 333, 20.12.2003, σ. 17)·

 

71. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2326/2003 του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2003, για τον καθορισμό των τιμών προσανατολισμού και των κοινοτικών τιμών παραγωγής ορισμένων προϊόντων αλιείας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 104/2000, για την αλιευτική περίοδο 2004, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 345, 31.12.2003, σ. 27)·

 

72. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2328/2003 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2003, για τη θέσπιση καθεστώτος αντιστάθμισης του επιπλέον κόστους που συνεπάγεται ο εξόχως απόκεντρος χαρακτήρας των Αζορών, της Μαδέρας, των Καναρίων Νήσων και των γαλλικών διαμερισμάτων της Γουιάνας και της Ρεϋνιόν για τη διάθεση ορισμένων αλιευτικών προϊόντων, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 345, 31.12.2003, σ. 34)·

 

73. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 425/2004 της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2004, σχετικά με τον καθορισμό, για την αλιευτική περίοδο 2004, των κοινοτικών τιμών απόσυρσης και πώλησης των προϊόντων αλιείας που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 070, 09.03.2004, σ. 14)·

 

74. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 427/2004 της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2004, για τον καθορισμό των τιμών αναφοράς ορισμένων αλιευτικών προϊόντων για την αλιευτική περίοδο 2004, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 070, 09.03.2004, σ. 24)·

 

75. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 428/2004 της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2004, για τον καθορισμό του ύψους της ενίσχυσης μεταφοράς και της κατ' αποκοπή πριμοδότησης για ορισμένα αλιευτικά προϊόντα κατά την αλιευτική περίοδο 2004, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 070, 09.03.2004, σ. 27)·

 

76. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 430/2004 της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2004, για τον καθορισμό της κατ' αποκοπή αξίας των προϊόντων αλιείας που αποσύρονται από την αγορά κατά την αλιευτική περίοδο 2004, η οποία υπεισέρχεται στον υπολογισμό της χρηματικής αντιστάθμισης και της σχετικής προκαταβολής, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 070, 09.03.2004, σ. 30)·

 

77. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2132/2004 του Συμβουλίου, της 6ης Δεκεμβρίου 2004, περί καθορισμού της τιμής προσανατολισμού και της κοινοτικής τιμής παραγωγής ορισμένων προϊόντων αλιείας βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000, για την αλιευτική περίοδο 2005, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 369, 16.12.2004, σ. 1)·

 

78. Κανoνισμός (ΕΚ) αριθ. 2258/2004 της Επιτροπής, της 28ης Δεκεμβρίου 2004, για καθορισμό, για την αλιευτική περίοδο 2005, των κοινοτικών τιμών απόσυρσης και πώλησης των προϊόντων αλιείας που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 389, 30.12.2004, σ. 5)·

 

79. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2259/2004 της Επιτροπής, της 28ης Δεκεμβρίου 2004, περί καθορισμού, για την αλιευτική περίοδο 2005, των κοινοτικών τιμών πώλησης αλιευτικών προϊόντων που απαριθμούνται στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 389, 30.12.2004, σ. 13)·

 

80. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2260/2004 της Επιτροπής, της 28ης Δεκεμβρίου 2004, περί καθορισμού των τιμών αναφοράς ορισμένων αλιευτικών προϊόντων για την αλιευτική περίοδο 2005, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 389, 30.12.2004, σ. 15)·

 

81. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2261/2004 της Επιτροπής, της 28ης Δεκεμβρίου 2004, για τον καθορισμό του ύψους της ενίσχυσης μεταφοράς και της κατ' αποκοπήν πριμοδότησης για ορισμένα αλιευτικά προϊόντα κατά την αλιευτική περίοδο 2005, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 389, 30.12.2004, σ. 19)·

 

82. Κανoνισμός (ΕΚ) αριθ. 2262/2004 της Επιτροπής, της 28ης Δεκεμβρίου 2004, περί καθορισμού του ποσού της ενίσχυσης στην ιδιωτική αποθεματοποίηση για ορισμένα αλιευτικά προϊόντα κατά τη διάρκεια της αλιευτικής περιόδου 2005, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 389, 30.12.2004, σ. 21)·

 

83. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2263/2004 της Επιτροπής, της 28ης Δεκεμβρίου 2004, περί καθορισμού της κατ' αποκοπήν αξίας των προϊόντων αλιείας που αποσύρονται από την αγορά κατά την αλιευτική περίοδο 2005, η οποία υπεισέρχεται στον υπολογισμό της χρηματικής αντιστάθμισης και της σχετικής προκαταβολής, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 389, 30.12.2004, σ. 22)·

 

84. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 110/2005 της Επιτροπής, της 24ης Ιανουαρίου 2005, για τη χορήγηση αντισταθμιστικής αποζημίωσης στις οργανώσεις παραγωγών για αλιεύματα τόνου που παραδόθηκαν στη βιομηχανία μεταποίησης κατά τη διάρκεια της περιόδου από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2003, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 021, 25.01.2005, σ. 5)·

 

85. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1342/2005 της Επιτροπής, της 16ης Αυγούστου 2005, για τη χορήγηση αντισταθμιστικής αποζημίωσης στις οργανώσεις παραγωγών για τα αλιεύματα τόνου που παραδόθηκαν στη βιομηχανία μεταποίησης κατά τη διάρκεια της περιόδου από 1ης Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2004, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 212, 17.08.2005, σ. 5)·

 

86. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1343/2005 της Επιτροπής, της 16ης Αυγούστου 2005, για τη χορήγηση αντισταθμιστικής αποζημίωσης στις οργανώσεις παραγωγών για τα αλιεύματα τόνου που παραδόθηκαν στη βιομηχανία μεταποίησης κατά τη διάρκεια της περιόδου από 1ης Απριλίου έως 30 Ιουνίου 2004, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 212, 17.08.2005, σ. 8)·

 

87. Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 493/87 της Επιτροπής της 18ης Φεβρουαρίου 1987 που καθορίζει λεπτομερείς κανόνες για την επανόρθωση των ζημιών που προκαλούνται από την παύση ορισμένων δραστηριοτήτων αλιείας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 050, 19.02.1987, σ. 13)·

 

88. Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1382/87 της Επιτροπής της 20ής Μαΐου 1987 που θεσπίζει λεπτομερείς κανόνες όσον αφορά την επιθεώρηση των αλιευτικών σκαφών, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 132, 21.05.1987, σ. 11)·

 

89. Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3499/91 του Συμβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 1991 για την κοινοτική πλαισίωση μελετών και προτύπων σχεδίων που αφορούν τη διατήρηση και διαχείριση των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 331, 03.12.1991, σ. 1)·

 

90. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3680/93 του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1993 για τον καθορισμό ορισμένων μέτρων διατήρησης και διαχείρησης των αλιευτικών πόρων της ζώνης διακανονισμού όπως ορίζεται στη σύμβαση για τη μελλοντική πολυμερή συνεργασία στην αλιεία του Βορειοδυτικού Ατλαντικού, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 341, 31.12.1993, σ. 42)·

 

91. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1626/94 του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1994 για τη θέσπιση ορισμένων τεχνικών μέτρων διατήρησης των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 171, 06.07.1994, σ. 1)·

 

92. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1627/94 του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1994 για τη θέσπιση των γενικών διατάξεων για τις ειδικές άδειες αλιείας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 171, 06.07.1994, σ. 7)·

 

93. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3317/94 του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 1994 σχετικά με τον καθορισμό των γενικών διατάξεων για τις άδειες αλιείας στα ύδατα τρίτης χώρας βάσει αλιευτικής συμφωνίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 350, 31.12.1994, σ. 13)·

 

94. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2943/95 της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 1995, για λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1627/94 του Συμβουλίου για τη θέσπιση των γενικών διατάξεων που αφορούν τις ειδικές άδειες αλιείας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 308, 21.12.1995, σ. 15)·

 

95. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3069/95 του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1995 για τη θέσπιση ευρωπαϊκού κοινοτικού προγράμματος παρατηρητών για κοινοτικά σκάφη αλιεύοντα στη ζώνη διακανονισμού της οργάνωσης αλιείας του βορειοδυτικού Ατλαντικού (NAFO), όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 329, 30.12.1995, σ. 5)·

 

96. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 414/96 του Συμβουλίου, της 4ης Μαρτίου 1996, για τη θέσπιση ορισμένων μέτρων ελέγχου που εφαρμόζονται στις αλιευτικές δραστηριότητες στα ύδατα της Βαλτικής Θάλασσας των BELTS και ORESUND, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 059, 08.03.1996, σ. 1)·

 

97. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 894/97 του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 1997 για τη θέσπιση ορισμένων τεχνικών μέτρων διατήρησης των αλιευτικών πόρων, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 132, 23.05.1997, σ. 1)·

 

98. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 850/98 του Συμβουλίου της 30ής Μαρτίου 1998 για τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων μέσω τεχνικών μέτρων προστασίας των νεαρών θαλάσσιων οργανισμών, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 125, 27.04.1998, σ. 1)·

 

99. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1434/98 του Συμβουλίου της 29ης Ιουνίου 1998 περί των όρων υπό τους οποίους επιτρέπεται να εκφορτώνεται ρέγγα για βιομηχανικούς σκοπούς, πλην της άμεσης ανθρώπινης κατανάλωσης, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 191, 07.07.1998, σ. 10)·

 

100. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1448/1999 του Συμβουλίου, της 24ης Ιουνίου 1999, για τη θέσπιση μεταβατικών μέτρων διαχείρισης ορισμένων αλιευτικών δραστηριοτήτων στη Μεσόγειο και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1626/94, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 167, 02.07.1999, σ. 7)·

 

101. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2791/1999 του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1999, για τη θέσπιση ορισμένων μέτρων ελέγχου που εφαρμόζονται στη ζώνη της Σύμβασης για τη μελλοντική πολυμερή συνεργασία στον τομέα της αλιείας στο Βορειοανατολικό Ατλαντικό, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 337, 30.12.1999, σ. 1)·

 

102. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1085/2000 της Επιτροπής, της 15ης Μαΐου 2000, για τον καθορισμό ορισμένων όρων εφαρμογής των μέτρων ελέγχου που ισχύουν στη ζώνη της σύμβασης για τη μελλοντική πολυμερή συνεργασία στον τομέα της αλιείας στο Βορειοανατολικό Ατλαντικό, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 128, 29.05.2000, σ. 1)·

 

103. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1262/2000 του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2000, περί μέτρων ελέγχου για τα σκάφη υπό σημαία μη συμβαλλόμενων μερών στην Οργάνωση Αλιείας Βορειοδυτικού Ατλαντικού (NAFO) , όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 144, 17.06.2000, σ. 1)·

 

104. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1543/2000 του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 2000, περί κοινοτικού πλαισίου συλλογής και διαχείρισης των αλιευτικών δεδομένων άσκησης της κοινής αλιευτικής πολιτικής, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 176, 15.07.2000, σ. 1)·

 

105. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1639/2001 της Επιτροπής, της 25ης Ιουλίου 2001, για τον καθορισμό των στοιχειωδών και εκτεταμένων κοινοτικών προγραμμάτων για τη συλλογή δεδομένων στον τομέα της αλιείας και για τη θέσπιση των λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1543/2000 του Συμβουλίου, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 222, 17.08.2001, σ. 53)·

 

106. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1936/2001 του Συμβουλίου, της 27ης Σεπτεμβρίου 2001, περί ορισμένων μέτρων ελέγχου των δραστηριοτήτων αλιείας των άκρως μεταναστευτικών ειδών ιχθύων, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 263, 03.10.2001, σ. 1)·

 

107. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2341/2002 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2002, περί καθορισμού, για το 2003, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων, των αλιευτικών δυνατοτήτων και των συναφών όρων στα κοινοτικά ύδατα και, για τα κοινοτικά σκάφη, σε άλλα ύδατα όπου απαιτούνται περιορισμοί αλιευμάτων, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 356, 31.12.2002, σ. 12)·

 

108. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2002, για τη διατήρηση και βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στο πλαίσιο της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 358, 31.12.2002, σ. 59)·

 

109. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 677/2003 της Επιτροπής, της 14ης Απριλίου 2003, για τη θέσπιση επειγόντων μέτρων για την αποκατάσταση του αποθέματος γάδου στη Βαλτική Θάλασσα, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 097, 15.04.2003, σ. 31)·

 

110. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 728/2003 της Επιτροπής, της 25ης Απριλίου 2003, για την προσαρμογή ορισμένων αλιευτικών ποσοστώσεων για το 2003 σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 847/96 του Συμβουλίου για τη θέσπιση συμπληρωματικών όρων για την ετήσια διαχείριση των TAC και ποσοστώσεων, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 105, 26.04.2003, σ. 3)·

 

111. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1185/2003 του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2003, σχετικά με την αφαίρεση πτερυγίων καρχαρία επί του σκάφους, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 167, 04.07.2003, σ. 1)·

 

112. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1438/2003 της Επιτροπής, της 12ης Αυγούστου 2003, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής για την κοινοτική πολιτική που αφορά το στόλο όπως ορίζεται στο κεφάλαιο III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 του Συμβουλίου, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 204, 13.08.2003, σ. 21)·

 

113. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1461/2003 της Επιτροπής, της 18ης Αυγούστου 2003, για τη θέσπιση όρων για πιλοτικά έργα για την ηλεκτρονική διαβίβαση πληροφοριών σχετικά με τις αλιευτικές δραστηριότητες και για την τηλεανίχνευση, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 208, 19.08.2003, σ. 14)·

 

114. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 του Συμβουλίου, της 4ης Νοεμβρίου 2003, για τη διαχείριση της αλιευτικής προσπάθειας όσον αφορά ορισμένες αλιευτικές ζώνες και πόρους της Κοινότητας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2847/93 και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 685/95 και (ΕΚ) αριθ. 2027/95, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 289, 07.11.2003, σ. 1)·

 

115. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2287/2003 του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2003, περί καθορισμού, για το 2004, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων, των αλιευτικών δυνατοτήτων και των συναφών όρων στα κοινοτικά ύδατα και, για τα κοινοτικά σκάφη, σε άλλα ύδατα όπου απαιτούνται περιορισμοί αλιευμάτων, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 344, 31.12.2003, σ. 1)·

 

116. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1415/2004 του Συμβουλίου, της 19ης Ιουλίου 2004, για καθορισμό της μέγιστης ετήσιας αλιευτικής προσπάθειας για ορισμένες ζώνες και τύπους αλιείας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 258, 05.08.2004, σ. 1)·

 

117. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2104/2004 της Επιτροπής, της 9ης Δεκεμβρίου 2004, περί λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 639/2004 του Συμβουλίου για τη διαχείριση αλιευτικών στόλων που είναι νηολογημένοι σε εξόχως απόκεντρες περιοχές της Κοινότητας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 365, 10.12.2004, σ. 19)·

 

118. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1281/2005 της Επιτροπής, της 3ης Αυγούστου 2005, για τη διαχείριση των αδειών αλιείας και τις ελάχιστες πληροφορίες που αυτές πρέπει να περιέχουν, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 365, 10.12.2004, σ. 19)·

 

119. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1539/2005 της Επιτροπής, της 22ας Σεπτεμβρίου 2005, περί παρατάσεως των επειγόντων μέτρων για την προστασία και αποκατάσταση του αποθέματος γαύρου στην υποπεριοχή ICES VIII, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 247, 23.09.2005, σ. 9)·

 

120. Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2166/83 της Επιτροπής της 29ης Ιουλίου 1983 για τη θέσπιση συστήματος αδειών για ορισμένες δραστηριότητες αλιείας που ασκούνται σε περιοχή της βόρειας Σκωτίας (περιοχή Shetland) , όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 206, 30.07.1983, σ. 71)·

 

121. Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2807/83 της Επιτροπής της 22ας Σεπτεμβρίου 1983 για τον καθορισμό των ειδικών λεπτομερειών που αφορούν την καταγραφή πληροφοριών σχετικά με τα αλιεύματα των κρατών μελών, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 276, 10.10.1983, σ. 1)·

 

122. Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 954/87 της Επιτροπής της 1ης Απριλίου 1987 σχετικά με δειγματοληπτικό έλεγχο των αλιευμάτων με σκοπό τον προσδιορισμό του ποσοστού των επιδιωκόμενων και των προστατευόμενων ειδών κατά την αλίευση με δίχτυα με μικρά μάτια, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 090, 02.04.1987, σ. 27)·

 

123. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 737/95 της Επιτροπής της 30ής Μαρτίου 1995 σχετικά με τη διακοπή της αλιείας του χάλιμπατ της Γροιλανδίας από σκάφη που φέρουν τη σημαία του κράτους μέλους, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 073, 01.04.1995, σ. 66)·

 

124. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 847/96 του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 1996, που αφορά τη θέσπιση συμπληρωματικών όρων για την ετήσια διαχείριση των TAC και των ποσοστώσεων, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 115, 09.05.1996, σ. 3)·

 

125. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 779/97 του Συμβουλίου της 24ης Απριλίου 1997 για τη θέσπιση καθεστώτος διαχείρισης των αλιευτικών προσπαθειών στη Βαλτική Θάλασσα, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 113, 30.04.1997, σ. 1)·

 

126. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1059/97 της Επιτροπής της 11ης Ιουνίου 1997 για την προσαρμογή του ανώτατου ετήσιου επιπέδου αλιευτικής προσπάθειας για ορισμένες αλιευτικές μεθόδους, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 154, 12.06.1997, σ. 26)·

 

127. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2268/97 της Επιτροπής της 14ης Νοεμβρίου 1997 για την προσαρμογή του ανώτατου ετήσιου επιπέδου αλιευτικής προσπάθειας για ορισμένες αλιευτικές μεθόδους, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 313, 15.11.1997, σ. 1)·

 

128. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 88/98 του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 1997 για τον καθορισμό ορισμένων τεχνικών μέτρων διατήρησης των αλιευτικών πόρων στα ύδατα της Βαλτικής Θάλασσας, των Lille και Store Baelt και του Οresund, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 009, 15.01.1998, σ. 1)·

 

129. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1570/1999 του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 1999, για την κατανομή αλιευτικών δυνατοτήτων για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 48/1999 περί καθορισμού, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων, των συνολικών επιτρεπόμενων αλιευμάτων (TAC) για το 1999 καθώς και ορισμένων όρων υπό τους οποίους είναι δυνατόν να αλιεύονται, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 187, 20.07.1999, σ. 5)·

 

130. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1619/1999 της Επιτροπής της 23ης Ιουλίου 1999 για την προσαρμογή ορισμένων αλιευτικών ποσοστώσεων για το 1999 σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 847/96 του Συμβουλίου περί θεσπίσεως συμπληρωματικών όρων για την ετήσια διαχείριση των TAC και ποσοστώσεων, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 192, 24.07.1999, σ. 14)·

 

131. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2762/1999 της Επιτροπής, της 22ας Δεκεμβρίου 1999, για την προσαρμογή του ανώτατου ετήσιου επιπέδου αλιευτικής προσπάθειας για ορισμένες αλιευτικές μεθόδους, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 331, 23.12.1999, σ. 59)·

 

132. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2549/2000 του Συμβουλίου, της 17ης Νοεμβρίου 2000, περί πρόσθετων τεχνικών μέτρων για την αποκατάσταση του αποθέματος του μπακαλιάρου gadus morhua στη Θάλασσα της Ιρλανδίας (διαίρεση ICES VII a) , όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 292, 21.11.2000, σ. 5)·

 

133. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 300/2001 του Συμβουλίου, της 14ης Φεβρουαρίου 2001, για τη θέσπιση μέτρων που θα εφαρμοστούν το 2001 για την αποκατάσταση του αποθέματος γάδου στη Θάλασσα της Ιρλανδίας (διαίρεση ICES VIIa) , όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 044, 15.02.2001, σ. 12)·

 

134. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1162/2001 της Επιτροπής, της 14ης Ιουνίου 2001, για θέσπιση μέτρων αποκατάστασης του αποθέματος μπακαλιάρου "Merluccius merluccius" στις υποπεριοχές CIEM III, IV, V, VI και VIΙ και στις διαιρέσεις CIEM VIIIa,b,d και e καθώς και συναφών όρων για τον έλεγχο δραστηριοτήτων αλιευτικών σκαφών, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 159, 15.06.2001, σ. 4)·

 

135. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1171/2001 της Επιτροπής, της 14ης Ιουνίου 2001, σχετικά με τη διακοπή της αλιείας του είδους "προσφυγάκι" από σκάφη που φέρουν σημαία Γερμανίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 161, 16.06.2001, σ. 3)·

 

136. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2602/2001 της Επιτροπής, της 27ης Δεκεμβρίου 2001, περί θεσπίσεως πρόσθετων τεχνικών μέτρων για την αποκατάσταση του αποθέματος μπακαλιάρου "Merluccius merluccius" στις υποπεριοχές ICES III, IV, V, VI και VII και στις διαιρέσεις ICES VIIIa,b,d,e, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 345, 29.12.2001, σ. 49)·

 

137. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 494/2002 της Επιτροπής, της 19ης Μαρτίου 2002, περί θεσπίσεως πρόσθετων τεχνικών μέτρων για την αποκατάσταση του αποθέματος μπακαλιάρου "Merluccius merluccius" στις υποπεριοχές ICES III, IV, V, VI και VII και στις διαιρέσεις ICES VIIIa,b,d,e, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 077, 20.03.2002, σ. 8)·

 

138. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2347/2002 του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, για τη θέσπιση ειδικών απαιτήσεων πρόσβασης και συναφών όρων που εφαρμόζονται στην αλιεία αποθεμάτων βαθέων υδάτων, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 351, 28.12.2002, σ. 6)·

 

139. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 831/2003 της Επιτροπής, της 8ης Μαΐου 2003, για τη διακοπή της αλιείας γαρίδας Αρκτικής από σκάφη που φέρουν σημαία Σουηδίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 120, 15.05.2003, σ. 14)·

 

140. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 876/2003 της Επιτροπής, της 21ης Μαΐου 2003, για τον καθορισμό ειδικών μέτρων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2347/2002 του Συμβουλίου όσον αφορά τα αλιεύματα και τις εκφορτώσεις αποθεμάτων βαθέων υδάτων για εποχικούς τύπους αλιείας από τη Δανία στο Skagerrak και στη Βόρειο Θάλασσα, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 126, 22.05.2003, σ. 22)·

 

141. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 918/2003 της Επιτροπής, της 26ης Μαΐου 2003, για τη διακοπή της αλιείας μπακαλιάρου εγκλεφίνου από σκάφη που φέρουν σημαία Βελγίου, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 130, 27.05.2003, σ. 11)·

 

142. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 919/2003 της Επιτροπής, της 26ης Μαΐου 2003, για τη διακοπή της αλιείας νταουκιού του Ατλαντικού από σκάφη που φέρουν σημαία Βελγίου, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 130, 27.05.2003, σ. 12)·

 

143. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 978/2003 της Επιτροπής, της 5ης Ιουνίου 2003, για τη διακοπή της αλιείας μπρόσμιου από σκάφη που φέρουν σημαία Ισπανίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 141, 07.06.2003, σ. 14)·

 

144. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1265/2003 της Επιτροπής, της 16ης Ιουλίου 2003, για διακοπή της αλιείας μπακαλιάρου από σκάφη που φέρουν σημαία Ισπανίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 178, 17.07.2003, σ. 13)·

 

145. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1278/2003 της Επιτροπής, της 17ης Ιουλίου 2003, για διακοπή της αλιείας μπακαλιάρου από σκάφη που φέρουν σημαία Ισπανίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 180, 18.07.2003, σ. 40)·

 

146. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1353/2003 της Επιτροπής, της 30ής Ιουλίου 2003, σχετικά με τη διακοπή της αλιείας του καπελάνου από σκάφη που φέρουν σημαία κράτους μέλους, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 192, 31.07.2003, σ. 18)·

 

147. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1388/2003 της Επιτροπής, της 1ης Αυγούστου 2003, σχετικά με τη διακοπή της αλιείας μπακαλιάρου εγκλεφίνουαπό σκάφη που φέρουν σημαία Βελγίου, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 196, 02.08.2003, σ. 24)·

 

148. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1389/2003 της Επιτροπής, της 1ης Αυγούστου 2003, σχετικά με τη διακοπή της αλιείας γλώσσας από σκάφη που φέρουν σημαία Βελγίου, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 196, 02.08.2003, σ. 25)·

 

149. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1394/2003 της Επιτροπής, της 4ης Αυγούστου 2003, σχετικά με τη διακοπή της αλιείας χωματίδας από σκάφη που φέρουν σημαία Βελγίου, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. L 197, 05.08.2003, σ. 9)·

 

150. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1403/2003 της Επιτροπής, της 6ης Αυγούστου 2003, σχετικά με τη διακοπή της αλιείας μουρούνας από σκάφη που φέρουν σημαία Γαλλίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 199, 07.08.2003, σ. 12)·

 

151. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1404/2003 της Επιτροπής, της 6ης Αυγούστου 2003, για τη διακοπή της αλιείας πεσκαντρίτσας από σκάφη που φέρουν σημαία Γαλλίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 199, 07.08.2003, σ. 13)·

 

152. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1476/2003 της Επιτροπής, της 20ής Αυγούστου 2003, σχετικά με τη διακοπή της αλιείας μουρούνας από σκάφη που φέρουν σημαία Ισπανίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 211, 21.08.2003, σ. 16)·

 

153. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1562/2003 της Επιτροπής, της 4ης Αυγούστου 2003, σχετικά με τη διακοπή της αλιείας μπακαλιάρου εγκλεφίνου από σκάφη που φέρουν σημαία Σουηδίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 222, 05.09.2003, σ. 25)·

 

154. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1563/2003 της Επιτροπής, της 4ης Σεπτεμβρίου 2003, για διακοπή της αλιείας μπακαλιάρου από σκάφη που φέρουν σημαία Σουηδίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 222, 05.09.2003, σ. 26)·

 

155. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1578/2003 της Επιτροπής, της 8ης Σεπτεμβρίου 2003, για διακοπή της αλιείας νταουκιού του Ατλαντικού από σκάφη που φέρουν σημαία Σουηδίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 225, 09.09.2003, σ. 5)·

 

156. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1592/2003 της Επιτροπής, της 11ης Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με τη διακοπή της αλιείας γάδου από σκάφη που φέρουν σημαία Κάτω Χωρών, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 228, 12.09.2003, σ. 9)·

 

157. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1593/2003 της Επιτροπής, της 11ης Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με τη διακοπή της αλιείας μπακαλιάρου εγκλεφίνου από σκάφη που φέρουν σημαία Κάτω Χωρών, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 228, 12.09.2003, σ. 10)·

 

158. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1601/2003 της Επιτροπής, της 12ης Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με τη διακοπή της αλιείας του είδους προσφυγάκι από σκάφη που φέρουν σημαία Κάτω Χωρών, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 229, 13.09.2003, σ. 11)·

 

159. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1602/2003 της Επιτροπής, της 12ης Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με τη διακοπή της αλιείας ρέγγας από σκάφη που φέρουν σημαία Κάτω Χωρών, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. L 229, 13.09.2003, σ. 12)·

 

160. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1603/2003 της Επιτροπής, της 12ης Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με τη διακοπή της αλιείας ποντικιού από σκάφη που φέρουν σημαία Γερμανίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 229, 13.09.2003, σ. 13)·

 

161. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1604/2003 της Επιτροπής, της 12ης Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με τη διακοπή της αλιείας νταουκιού του Ατλαντικού από σκάφη που φέρουν σημαία Βελγίου, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 229, 13.09.2003, σ. 14)·

 

162. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1612/2003 της Επιτροπής, της 12ης Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με τη διακοπή της αλιείας νταουκιού του Ατλαντικού από σκάφη που φέρουν σημαία Βελγίου, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 230, 16.09.2003, σ. 25)·

 

163. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1613/2003 της Επιτροπής, της 12ης Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με τη διακοπή της αλιείας γάδου από σκάφη που φέρουν σημαία Ισπανίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 230, 16.09.2003, σ. 26)·

 

164. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1617/2003 της Επιτροπής, της 15ης Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με τη διακοπή της αλιείας πεσκαντρίτσας από σκάφη που φέρουν σημαία Βελγίου, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 231, 17.09.2003, σ. 3)·

 

165. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1618/2003 της Επιτροπής, της 15ης Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με τη διακοπή της αλιείας ζαγκέτας από σκάφη που φέρουν σημαία Βελγίου, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 231, 17.09.2003, σ. 4)·

 

166. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1619/2003 της Επιτροπής, της 15ης Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με τη διακοπή της αλιείας καραβίδας από σκάφη που φέρουν σημαία Βελγίου, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 231, 17.09.2003, σ. 5)·

 

167. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1659/2003 της Επιτροπής, της 18ης Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με τη διακοπή της αλιείας γλώσσας της κοινής από σκάφη που φέρουν σημαία Βελγίου, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 234, 20.09.2003, σ. 9)·

 

168. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1664/2003 της Επιτροπής, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με τη διακοπή της αλιείας μπακαλιάρου μερλούκιου από σκάφη που φέρουν σημαία Βελγίου, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 235, 23.09.2003, σ. 5)·

 

169. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1807/2003 της Επιτροπής, της 14ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με τη διακοπή της αλιείας γάδου από σκάφη που φέρουν σημαία Πορτογαλίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 265, 16.10.2003, σ. 8)·

 

170. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1808/2003 της Επιτροπής, της 15ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με τη διακοπή της αλιείας σαφριδιού από σκάφη που φέρουν σημαία Ισπανίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 265, 16.10.2003, σ. 9)·

 

171. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1840/2003 της Επιτροπής, της 16ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με τη διακοπή της αλιείας πεσκαντρίτσας από σκάφη που φέρουν σημαία Ισπανίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 268, 18.10.2003, σ. 57)·

 

172. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1848/2003 της Επιτροπής, της 20ής Οκτωβρίου 2003, σχετικά με τη διακοπή της αλιείας γάδου από σκάφη που φέρουν σημαία Πορτογαλίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 269, 21.10.2003, σ. 6)·

 

173. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1940/2003 της Επιτροπής, της 30ής Οκτωβρίου 2003, για τη διακοπή της αλιείας καθρεπτόψαρου του Ατλαντικού από σκάφη που φέρουν σημαία Γαλλίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 285, 01.11.2003, σ. 32)·

 

174. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1997/2003 της Επιτροπής, της 13ης Νοεμβρίου 2003, για διακοπή της αλιείας νταουκιού του Ατλαντικού από σκάφη που φέρουν σημαία Σουηδίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 296, 14.11.2003, σ. 13)·

 

175. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1998/2003 της Επιτροπής, της 13ης Νοεμβρίου 2003, για διακοπή της αλιείας γάδου από σκάφη που φέρουν σημαία Σουηδίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 296, 14.11.2003, σ. 14)·

 

176. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2023/2003 της Επιτροπής, της 17ης Νοεμβρίου 2003, για διακοπή της αλιείας γάδου από σκάφη που φέρουν σημαία Σουηδίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 299, 18.11.2003, σ. 5)·

 

177. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2024/2003 της Επιτροπής, της 17ης Νοεμβρίου 2003, για διακοπή της αλιείας μπακαλιάρου εγκελφίνου από σκάφη που φέρουν σημαία Σουηδίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 299, 18.11.2003, σ. 6)·

 

178. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2025/2003 της Επιτροπής, της 17ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με τη διακοπή της αλιείας ποντικιού από σκάφη που φέρουν σημαία Σουηδίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 299, 18.11.2003, σ. 7)·

 

179. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2026/2003 της Επιτροπής, της 17ης Νοεμβρίου 2003, για διακοπή της αλιείας γλώσσας της κοινής από σκάφη που φέρουν σημαία Σουηδίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 299, 18.11.2003, σ. 8)·

 

180. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2063/2003 της Επιτροπής, της 24ης Νοεμβρίου 2003, για διακοπή της αλιείας του είδους προσφυγάκι από σκάφη που φέρουν σημαία Σουηδίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 308, 25.11.2003, σ. 12)·

 

181. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2120/2003 της Επιτροπής, της 2ας Δεκεμβρίου 2003, σχετικά με τη διακοπή της αλιείας ρέγγας από σκάφη που φέρουν σημαία Γερμανίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 318, 03.12.2003, σ. 11)·

 

182. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2200/2003 της Επιτροπής, της 16ης Δεκεμβρίου 2003, σχετικά με τη διακοπή της αλιείας ποντικιού από σκάφη που φέρουν σημαία Ισπανίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 328, 17.12.2003, σ. 25)·

 

183. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2209/2003 της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2003, σχετικά με τη διακοπή της αλιείας γλώσσας της κοινής από σκάφη που φέρουν σημαία Βελγίου, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 330, 18.12.2003, σ. 20)·

 

184. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2248/2003 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2003, σχετικά με τη διακοπή της αλιείας νταουκιού του Ατλαντικού από σκάφη που φέρουν σημαία Βελγίου, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 333, 20.12.2003, σ. 41)·

 

185. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2255/2003 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2003, σχετικά με τη διακοπή της αλιείας γλώσσας της κοινής από σκάφη που φέρουν σημαία Βελγίου, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 333, 20.12.2003, σ. 48)·

 

186. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2264/2003 της Επιτροπής, της 22ας Δεκεμβρίου 2003, σχετικά με τη διακοπή της αλιείας γάδου από σκάφη που φέρουν σημαία Ηνωμένου Βασιλείου, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 336, 23.12.2003, σ. 20)·

 

187. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2265/2003 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2003, σχετικά με τη διακοπή της αλιείας γλώσσας της κοινής από σκάφη που φέρουν σημαία Γερμανίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 336, 23.12.2003, σ. 21)·

 

188. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2267/2003 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2003, σχετικά με τη διακοπή της αλιείας μουρούνας από σκάφη που φέρουν σημαία Γερμανίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 336, 23.12.2003, σ. 23)·

 

189. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2282/2003 της Επιτροπής, της 22ας Δεκεμβρίου 2003, σχετικά με τη διακοπή της αλιείας ιππόγλωσσας Γροιλανδίας από σκάφη που φέρουν σημαία Ηνωμένου Βασιλείου, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 336, 23.12.2003, σ. 94)·

 

190. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 413/2004 της Επιτροπής, της 5ης Μαρτίου 2004, σχετικά με τη διακοπή της αλιείας μουρούνας από σκάφη που φέρουν σημαία Ισπανίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 068, 06.03.2004, σ. 5)·

 

191. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 423/2004 του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2004, για τη θέσπιση μέτρων για την αποκατάσταση των αποθεμάτων γάδου, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 070, 09.03.2004, σ. 8)·

 

192. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 429/2004 της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2004, για τον καθορισμό του ποσού της ενίσχυσης στην ιδιωτική αποθεματοποίηση για ορισμένα αλιευτικά προϊόντα κατά τη διάρκεια της αλιευτικής περιόδου 2004, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 070, 09.03.2004, σ. 29)·

 

193. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 756/2004 της Επιτροπής, της 22ας Απριλίου 2004, σχετικά με τη διακοπή της αλιείας γαρίδας από σκάφη που φέρουν σημαία κράτους μέλους, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. L 118, 23.04.2004, σ. 35)·

 

194. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 762/2004 της Επιτροπής, της 23ης Απριλίου 2004, για την προσαρμογή ορισμένων αλιευτικών ποσοστώσεων για το 2004 σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 847/96 του Συμβουλίου για τη θέσπιση συμπληρωματικών όρων για την ετήσια διαχείριση των TAC και των ποσοστώσεων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) , όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 120, 24.04.2004, σ. 8)·

 

195. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 811/2004 του Συμβουλίου της 21.4.2004 για τη θέσπιση μέτρων αποκατάστασης των αποθεμάτων μερλούκιου του Βορρά, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 150, 30.04.2004, σ. 1)·

 

196. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1256/2004 της Επιτροπής, της 5ης Μαΐου 2004, σχετικά με τη διακοπή της αλιείας μπακαλιάρου εγκλεφίνου από σκάφη που φέρουν σημαία Γερμανίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 239, 09.07.2004, σ. 3)·

 

197. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1257/2004 της Επιτροπής, της 7ης Ιουλίου 2004, σχετικά με τη διακοπή της αλιείας του είδους προσφυγάκι από σκάφη που φέρουν σημαία κράτους μέλους, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 239, 09.07.2004, σ. 4)·

 

198. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1278/2004 της Επιτροπής, της 12ης Ιουλίου 2004, σχετικά με τη διακοπή της αλιείας μπακαλιάρου εγκλεφίνου από σκάφη που φέρουν σημαία Βελγίου, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 241, 13.07.2004, σ. 14)·

 

199. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1283/2004 της Επιτροπής, της 13ης Ιουλίου 2004, σχετικά με τη διακοπή της αλιείας χωματίδας με κίτρινη ουρά από σκάφη που φέρουν σημαία κράτους μέλους, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 242, 14.07.2004, σ. 3)·

 

200. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1286/2004 της Επιτροπής, της 14ης Ιουλίου 2004, σχετικά με τη διακοπή της αλιείας νταουκιού του Ατλαντικού από σκάφη που φέρουν σημαία Βελγίου, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 243, 15.07.2004, σ. 3)·

 

201. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1494/2004 της Επιτροπής, της 23ης Αυγούστου 2004, σχετικά με τη διακοπή της αλιείας γουρλομάτη του Ατλαντικού από σκάφη που φέρουν σημαία Γερμανίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 274, 24.08.2004, σ. 11)·

 

202. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1495/2004 της Επιτροπής, της 23ης Αυγούστου 2004, σχετικά με τη διακοπή της αλιείας αμμόχελου από σκάφη που φέρουν σημαία Σουηδίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 274, 24.08.2004, σ. 12)·

 

203. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1500/2004 της Επιτροπής, της 24ης Αυγούστου 2004, σχετικά με τη διακοπή της αλιείας γλώσσας από σκάφη που φέρουν σημαία Σουηδίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 275, 25.08.2004, σ. 11)·

 

204. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1507/2004 της Επιτροπής, της 25ης Αυγούστου 2004, σχετικά με τη διακοπή της αλιείας μπακαλιάρου από σκάφη που φέρουν σημαία Σουηδίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 276, 26.08.2004, σ. 9)·

 

205. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1508/2004 της Επιτροπής, της 25ης Αυγούστου 2004, σχετικά με τη διακοπή της αλιείας γλώσσας από σκάφη που φέρουν σημαία Βελγίου, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 276, 26.08.2004, σ. 10)·

 

206. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1509/2004 της Επιτροπής, της 25ης Αυγούστου 2004, σχετικά με τη διακοπή της αλιείας μπακαλιάρου από σκάφη που φέρουν σημαία Ισπανίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 276, 26.08.2004, σ. 11)·

 

207. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1563/2004 της Επιτροπής, της 31ης Αυγούστου 2004, σχετικά με τη διακοπή της αλιείας του είδους προσφυγάκι από σκάφη που φέρουν σημαία Γαλλίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 284, 03.09.2004, σ. 3)·

 

208. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1568/2004 της Επιτροπής, της 2ας Σεπτεμβρίου 2004, σχετικά με τη διακοπή της αλιείας γουρλομάτη του Ατλαντικού από σκάφη που φέρουν σημαία Γαλλίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 285, 04.09.2004, σ. 13)·

 

209. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1569/2004 της Επιτροπής, της 2ας Σεπτεμβρίου 2004, σχετικά με τη διακοπή της αλιείας κίτρινου μπακαλιάρου από σκάφη που φέρουν σημαία Πορτογαλίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 285, 04.09.2004, σ. 14)·

 

210. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1573/2004 της Επιτροπής, της 6ης Σεπτεμβρίου 2004, σχετικά με τη διακοπή της αλιείας γλώσσας της κοινής από σκάφη που φέρουν σημαία Γαλλίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 287, 08.09.2004, σ. 3)·

 

211. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1598/2004 της Επιτροπής, της 10ης Σεπτεμβρίου 2004, σχετικά με τη διακοπή της αλιείας ζαγκέτας από σκάφη που φέρουν σημαία Πορτογαλίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 292, 15.09.2004. σ. 3)·

 

212. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1599/2004 της Επιτροπής, της 10ης Σεπτεμβρίου 2004, σχετικά με τη διακοπή της αλιείας αμμόχελου από σκάφη που φέρουν σημαία κράτους μέλους, εκτός της Δανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 292, 15.09.2004, σ. 4)·

 

213. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1600/2004 της Επιτροπής, της 13ης Σεπτεμβρίου 2004, σχετικά με τη διακοπή της αλιείας πεσκαντρίτσας από σκάφη που φέρουν σημαία Γαλλίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 292, 15.09.2004, σ. 5)·

 

214. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1608/2004 της Επιτροπής, της 13ης Σεπτεμβρίου 2004, σχετικά με τη διακοπή της αλιείας πεσκαντρίτσας από σκάφη που φέρουν σημαία Βελγίου, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 293, 16.09.2004, σ. 3)·

 

215. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1609/2004 της Επιτροπής, της 13ης Σεπτεμβρίου 2004, για διακοπή της αλιείας γλώσσας της κοινής από σκάφη που φέρουν σημαία Βελγίου, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 293, 16.09.2004, σ. 4)·

 

216. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1645/2004 της Επιτροπής, της 20ής Σεπτεμβρίου 2004, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2287/2003 του Συμβουλίου όσον αφορά τις αλιευτικές δυνατότητες για τον καπελάνο στα ύδατα της Γροιλανδίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 296, 21.09.2004, σ. 3)·

 

217. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1700/2004 της Επιτροπής, της 29ης Σεπτεμβρίου 2004, σχετικά με τη διακοπή της αλιείας ρέγγας από σκάφη που φέρουν σημαία Γερμανίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 305, 01.10.2004, σ. 27)·

 

218. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1745/2004 της Επιτροπής, της 6ης Οκτωβρίου 2004, σχετικά με τη διακοπή της αλιείας χωματίδας από σκάφη που φέρουν σημαία Βελγίου, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 311, 08.10.2004, σ. 24)·

 

219. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1758/2004 της Επιτροπής, της 8ης Οκτωβρίου 2004, σχετικά με τη διακοπή της αλιείας γλώσσας της κοινής από σκάφη που φέρουν σημαία Γαλλίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 313, 12.10.2004, σ. 13)·

 

220. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1778/2004 της Επιτροπής, της 13ης Οκτωβρίου 2004, για διακοπή της αλιείας μουρούνας από σκάφη που φέρουν σημαία Ηνωμένου Βασιλείου, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 316, 15.10.2004, σ. 72)·

 

221. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1779/2004 της Επιτροπής, της 13ης Οκτωβρίου 2004, σχετικά με τη διακοπή της αλιείας ποντικιού από σκάφη που φέρουν σημαία Δανίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 316, 15.10.2004, σ. 73)·

 

222. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1797/2004 της Επιτροπής, της 14ης Οκτωβρίου 2004, σχετικά με τη διακοπή της αλιείας μουρούνας από σκάφη που φέρουν σημαία Ηνωμένου Βασιλείου, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 317, 16.10.2004, σ. 31)·

 

223. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1802/2004 της Επιτροπής, της 15ης Οκτωβρίου 2004, σχετικά με τη διακοπή της αλιείας ποντικιού από σκάφη που φέρουν σημαία Ηνωμένου Βασιλείου, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 318, 19.10.2004, σ. 3)·

 

224. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1964/2004 της Επιτροπής, της 12ης Νοεμβρίου 2004, σχετικά με τη διακοπή της αλιείας μπρόσμιου από σκάφη που φέρουν σημαία Ιρλανδίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 339, 16.11.2004, σ. 3)·

 

225. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1971/2004 της Επιτροπής, της 16ης Νοεμβρίου 2004, για τη διακοπή της αλιείας κοκκινόψαρου από σκάφη που φέρουν σημαία Πορτογαλίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 341, 17.11.2004, σ. 20)·

 

226. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2063/2004 της Επιτροπής, της 30ής Νοεμβρίου 2004, σχετικά με τη διακοπή της αλιείας γάδου από σκάφη που φέρουν σημαία Πορτογαλίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 357, 02.12.2004, σ. 17)·

 

227. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2064/2004 της Επιτροπής, της 30ής Νοεμβρίου 2004, σχετικά με τη διακοπή της αλιείας μαύρου σπαθόψαρου από σκάφη που φέρουν σημαία Ισπανίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 357, 02.12.2004, σ. 18)·

 

228. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2065/2004 της Επιτροπής, της 30ής Νοεμβρίου 2004, σχετικά με τη διακοπή της αλιείας γάδου από σκάφη που φέρουν σημαία Γερμανίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 357, 02.12.2004, σ. 19)·

 

229. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2091/2004 της Επιτροπής, της 6ης Δεκεμβρίου 2004, σχετικά με τη διακοπή της αλιείας γλώσσας της κοινής από σκάφη που φέρουν σημαία Γαλλίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 362, 09.12.2004, σ. 3)·

 

230. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2097/2004 της Επιτροπής, της 8ης Δεκεμβρίου 2004, σχετικά με τη διακοπή της αλιείας ρέγγας από σκάφη που φέρουν σημαία Γαλλίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 365, 10.12.2004, σ. 3)·

 

231. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2098/2004 της Επιτροπής, της 8ης Δεκεμβρίου 2004, σχετικά με τη διακοπή της αλιείας ρέγγας από σκάφη που φέρουν σημαία Γαλλίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 365, 10.12.2004, σ. 4)·

 

232. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2110/2004 της Επιτροπής, της 9ης Δεκεμβρίου 2004, σχετικά με τη διακοπή της αλιείας καραβίδας από σκάφη που φέρουν σημαία Γαλλίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 366, 11.12.2004, σ. 6)·

 

233. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2111/2004 της Επιτροπής, της 9ης Δεκεμβρίου 2004, σχετικά με τη διακοπή της αλιείας ρέγγας από σκάφη που φέρουν σημαία Γαλλίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 366, 11.12.2004, σ. 7)·

 

234. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2270/2004 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2004, σχετικά με τον καθορισμό για το 2005 και το 2006 των αλιευτικών δυνατοτήτων για τα κοινοτικά αλιευτικά σκάφη και για ορισμένα αποθέματα ιχθύων βαθέων υδάτων, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 396, 31.12.2004, σ. 4)·

 

235. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 27/2005 του Συμβουλίου, της 22ης Δεκεμβρίου 2004, περί καθορισμού, για το 2005, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων, των αλιευτικών δυνατοτήτων και των συναφών όρων στα κοινοτικά ύδατα και, για τα κοινοτικά σκάφη, σε άλλα ύδατα όπου απαιτούνται περιορισμοί αλιευμάτων, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 012, 14.01.2005, σ. 1)·

 

236. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 557/2005 της Επιτροπής, της 11ης Απριλίου 2005, για διακοπή της αλιείας γαρίδας Αρκτικής από σκάφη που φέρουν σημαία κράτους μέλους, εκτός της Εσθονίας, της Λεττονίας, της Λιθουανίας και της Πολωνίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 094, 13.04.2005, σ. 21)·

 

237. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1147/2005 της Επιτροπής, της 15ης Ιουλίου 2005, για απαγόρευση της αλιείας του αμμόχελου με ορισμένα αλιευτικά εργαλεία στη Βόρεια Θάλασσα και στο Skagerrak, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 185, 16.07.2005, σ. 19)·

 

238. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1156/2005 της Επιτροπής, της 18ης Ιουλίου 2005, για θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας για τον γρεναδιέρο των βράχων στη ζώνη VIII, IX, X, XII, XIV (κοινοτικά ύδατα και διεθνή ύδατα) από σκάφη που φέρουν τη σημαία της Ισπανίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 187, 19.07.2005, σ. 16)·

 

239. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1170/2005 της Επιτροπής, της 19ης Ιουλίου 2005, για θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας για τη γαρίδα της Αρκτικής στη ζώνη 3L από σκάφη που φέρουν τη σημαία της Λιθουανίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 188, 20.07.2005, σ. 25)·

 

240. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1178/2005 της Επιτροπής, της 20ής Ιουλίου 2005, για θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας για το ποντικόψαρο στις ζώνες CIEM II, IV, V, από σκάφη που φέρουν τη σημαία της Γαλλίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 189, 21.07.2005, σ. 28)·

 

241. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1189/2005 της Επιτροπής, της 20ής Ιουλίου 2005, για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας για τη γλώσσα στις ζώνες VII b, c από σκάφη που φέρουν τη σημαία της Γαλλίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 193, 23.07.2005, σ. 25)·

 

242. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1202/2005 της Επιτροπής, της 26ης Ιoυλίου 2005, για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας για τους σαλούβαρδους στις ζώνες V, VΙ, VΙΙ σε κοινοτικά και διεθνή ύδατα, από σκάφη που φέρουν τη σημαία της Γερμανίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 195, 27.07.2005, σ. 13)·

 

243. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1265/2005 της Επιτροπής, της 29ης Ιουλίου 2005, για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας για το αμμόχελο στις ζώνες ICES IIa, IIIa και IV στα κοινοτικά ύδατα από σκάφη που φέρουν τη σημαία της Δανίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 201, 02.08.2005, σ. 31)·

 

244. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1266/2005 της Επιτροπής, της 29ης Ιουλίου 2005, για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας για την πεσκαντρίτσα στις ζώνες ICES VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1, από σκάφη που φέρουν τη σημαία της Γαλλίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 201, 02.08.2005, σ. 33)·

 

245. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1303/2005 της Επιτροπής, της 9ης Αυγούστου 2005, για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας για τη γλώσσα στις ζώνες II, IV ICES (ύδατα ΕΚ) από σκάφη που φέρουν τη σημαία της Γαλλίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 207, 10.08.2005, σ. 13)·

 

246. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1304/2005 της Επιτροπής, της 9ης Αυγούστου 2005, για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας για το προσφυγάκι στη ζώνη ICES Vb (ύδατα Νήσων Φερόε) από σκάφη που φέρουν τη σημαία της Γαλλίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 207, 10.08.2005, σ. 15)·

 

247. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1350/2005 της Επιτροπής, της 16ης Αυγούστου 2005, για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας για το σκουμπρί στις ζώνες ICES IIa (ύδατα ΕΚ), IIIa, IIIb, c, d (ύδατα ΕΚ), IV από σκάφη που φέρουν τη σημαία της Γαλλίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της  Ε.Ε.: L 213, 18.08.2005. σ. 3)·

 

248. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1351/2005 της Επιτροπής, της 16ης Αυγούστου 2005, για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας για την καραβίδα στη ζώνη VIIIc ICES από σκάφη που φέρουν τη σημαία της Γαλλίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 213, 18.08.2005, σ. 5)·

 

249. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1352/2005 της Επιτροπής, της 16ης Αυγούστου 2005, για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας για το σαλούβαρδο στις ζώνες VIII, IX ICES (κοινοτικά και διεθνή ύδατα) από σκάφη που φέρουν τη σημαία της Γαλλίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 213, 18.08.2005, σ. 7)·

 

250. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1361/2005 της Επιτροπής, της 17ης Αυγούστου 2005, για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας για τον μπρόσμιο στις ζώνες ICES V, VI, VII (κοινοτικά ύδατα και διεθνή ύδατα) από σκάφη που φέρουν τη σημαία της Ισπανίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 214, 19.08.2005, σ. 57)·

 

251. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1362/2005 της Επιτροπής, της 18ης Αυγούστου 2005, για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας για τους σαλούβαρδους στις ζώνες ICES V, VI, VII (κοινοτικά και διεθνή ύδατα), από σκάφη που φέρουν τη σημαία της Ισπανίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 214, 19.08.2005, σ. 59)·

 

252. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1363/2005 της Επιτροπής, της 18ης Αυγούστου 2005, για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας για το ποντικόψαρο στις ζώνες ICES VI, VII (κοινοτικά και διεθνή ύδατα) από σκάφη που φέρουν τη σημαία της Ισπανίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 214, 19.08.2005, σ. 61)·

 

253. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1404/2005 της Επιτροπής, της 26ης Αυγούστου 2005, για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας για την πεσκαντρίτσα στις ζώνες VIII a, b, d, e ICES από σκάφη που φέρουν τη σημαία του Βελγίου, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 222, 27.08.2005, σ. 8)·

 

254. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1405/2005 της Επιτροπής, της 26ης Αυγούστου 2005, για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας για τη γλώσσα στις ζώνες VIIIa, b ICES από σκάφη που φέρουν τη σημαία του Βελγίου, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 222, 27.08.2005, σ. 10)·

 

255. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1415/2005 της Επιτροπής, της 26ης Αυγούστου 2005, για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας για το ποντικόψαρο στις ζώνες ICES I, II σε κοινοτικά ύδατα και διεθνή ύδατα από σκάφη που φέρουν τη σημαία της Γερμανίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 222, 27.08.2005, σ. 23)·

 

256. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1416/2005 της Επιτροπής, της 26ης Αυγούστου 2005, για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας για τον γάδο στις ζώνες ICES I, II (νορβηγικά ύδατα) από σκάφη που φέρουν τη σημαία της Ισπανίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 222, 27.08.2005, σ. 25)·

 

257. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1426/2005 της Επιτροπής, της 30ής Αυγούστου 2005, για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας για την πεσκαντρίτσα στις ζώνες VIII c, IX, X, CECAF 34.1.1 (κοινοτικά ύδατα) από σκάφη που φέρουν τη σημαία της Πορτογαλίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 225, 31.08.2005, σ. 13)·

 

258. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1444/2005 της Επιτροπής, της 2ας Σεπτεμβρίου 2005, για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας για το κοκκινόψαρο στη ζώνη NAFO 3M από σκάφη που φέρουν τη σημαία της Ισπανίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 229, 06.09.2005, σ. 4)·

 

259. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1448/2005 της Επιτροπής, της 5ης Σεπτεμβρίου 2005, για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας για το καθρεπτόψαρο του Ατλαντικού στις ζώνες ICES I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII και XIV (κοινοτικά και διεθνή ύδατα) από σκάφη που φέρουν σημαία Γαλλίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 230, 07.09.2005, σ. 3)·

 

260. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1449/2005 της Επιτροπής, της 5ης Σεπτεμβρίου 2005, για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας για τις μπερυτσίδες στις ζώνες ICES III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII (κοινοτικά και διεθνή ύδατα) από σκάφη που φέρουν σημαία Γαλλίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 230, 07.09.2005, σ. 5)·

 

261. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1485/2005 της Επιτροπής, της 14ης Σεπτεμβρίου 2005, για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας για το γάδο στις ζώνες ICES Ι, ΙΙ (νορβηγικά ύδατα) από σκάφη που φέρουν τη σημαία της Πορτογαλίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε: L 238, 15.09.2005, σ. 3)·

 

262. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1486/2005 της Επιτροπής, της 14ης Σεπτεμβρίου 2005, για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας για το χάλιμπατ της Γροιλανδίας στη ζώνη NAFO 3LMNO από σκάφη που φέρουν τη σημαία της Ισπανίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 238, 15.09.2005, σ. 5)·

 

263. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1499/2005 της Επιτροπής, της 15ης Σεπτεμβρίου 2005, για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας για το μπακαλιάρο στις ζώνες ICES I, ΙΙ (νορβηγικά ύδατα) από σκάφη που φέρουν τη σημαία της Ισπανίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 240, 16.09.2005, σ. 40)·

 

264. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1504/2005 της Επιτροπής, της 15ης Σεπτεμβρίου 2005, για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας για το γάδο στις ζώνες ICES I, ΙΙ b από σκάφη που φέρουν τη σημαία της Πορτογαλίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 241, 17.09.2005, σ. 3)·

 

265. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1625/2005 της Επιτροπής, της 4ης Οκτωβρίου 2005, για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας για τον βακαλάο στις ζώνες ICES Ι, ΙΙ β του διεθνούς συμβουλίου εξερεύνησης της θάλασσας από σκάφη που φέρουν τη σημαία της Γερμανίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 259, 05.10.2005, σ. 19)·

 

266. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1635/2005 της Επιτροπής, της 6ης Οκτωβρίου 2005, για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας για τη ρέγγα στις υποδιαιρέσεις 22-24 από σκάφη που φέρουν τη σημαία της Πολωνίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 261, 07.10.2005, σ. 18)·

 

267. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1644/2005 της Επιτροπής, της 7ης Οκτωβρίου 2005, για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας για τη ρέγγα στις ζώνες Vb, VIaN (ύδατα ΕΚ) και VIb από σκάφη που φέρουν τη σημαία της Γαλλίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 263, 08.10.2005, σ. 6)·

 

268. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1674/2005 της Επιτροπής, της 13ης Οκτωβρίου 2005, για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας για το γάδο στις ζώνες ICES Ι, ΙΙb από σκάφη που φέρουν τη σημαία της Πολωνίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 269, 14.10.2005, σ. 14)·

 

269. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1753/2005 της Επιτροπής, της 26ης Οκτωβρίου 2005, για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας για τον τόνο στον Ατλαντικό Ωκεανό, ανατολικά του γεωγραφικού μήκους 45° Δ, και στη Μεσόγειο από σκάφη που φέρουν τη σημαία της Γαλλίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 284, 27.10.2005, σ. 3)·

 

270. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1765/2005 της Επιτροπής, της 27ης Οκτωβρίου 2005, για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας για το ποντικόψαρο στη ζώνη ICES ΙΙΙ (κοινοτικά και διεθνή ύδατα) από σκάφη που φέρουν τη σημαία της Δανίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 285, 28.10.2005, σ. 23)·

 

271. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1779/2005 της Επιτροπής, της 27ης Οκτωβρίου 2005, για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας για τη σαρδελόρεγγα στη ζώνη ICES IIΙα από σκάφη που φέρουν τη σημαία της Δανίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 288, 29.10.2005, σ. 12)·

 

272. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1780/2005 της Επιτροπής, της 27ης Οκτωβρίου 2005, για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας για το μαύρο σπαθόψαρο στις ζώνες VIII, IX, X (κοινοτικά και διεθνή ύδατα) από σκάφη που φέρουν τη σημαία της Γαλλίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 288, 29.10.2005, σ. 14)·

 

273. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1781/2005 της Επιτροπής, της 27ης Οκτωβρίου 2005, για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας για τη ρέγγα στις ζώνες I, II, ICES από σκάφη που φέρουν τη σημαία της Πολωνίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 288, 29.10.2005, σ. 16)·

 

274. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1882/2005 της Επιτροπής, της 17ης Νοεμβρίου 2005, για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας για την καραβίδα στη ζώνη IV ICES (ύδατα Νορβηγίας) από σκάφη που φέρουν τη σημαία της Δανίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 301, 18.11.2005, σ. 6)·

 

275. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1883/2005 της Επιτροπής, της 17ης Νοεμβρίου 2005, για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας για τη ρέγγα στις ζώνες Ι, ΙΙ ICES (κοινοτικά και διεθνή ύδατα) από σκάφη που φέρουν τη σημαία της Δανίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 301, 18.11.2005, σ. 8)·

 

276. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1894/2005 της Επιτροπής, της 17ης Νοεμβρίου 2005, για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας του μερλούκιου στις ζώνες ICES Vb (κοινοτικά ύδατα), VI, VII, XII και XIV από σκάφη που φέρουν τη σημαία της Ισπανίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 302, 19.11.2005, σ. 26)·

 

277. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1902/2005 της Επιτροπής, της 21ης Νοεμβρίου 2005, για θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας για την πεσκαντρίτσα στη ζώνη VΙΙ ICES από σκάφη που φέρουν τη σημαία της Ισπανίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 303, 22.11.2005, σ. 26)·

 

278. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1903/2005 της Επιτροπής, της 21ης Νοεμβρίου 2005, για θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας για το σκουμπρί στη ζώνη ICES IIa (μη κοινοτικά ύδατα), Vb (κοινοτικά ύδατα), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV από σκάφη που φέρουν τη σημαία της Γαλλίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 303, 22.11.2005, σ. 28)·

 

279. Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 148/83 της Επιτροπής της 21ης Ιανουαρίου 1983 για τη δημιουργία συστήματος επίβλεψης σχετικά με τις εξαγωγές ορισμένων προϊόντων αλιείας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 018, 22.01.1983, σ. 19)·

 

280. Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3440/84 της Επιτροπής της 6ης Δεκεμβρίου 1984 σχετικά με τα προσαρτήματα στα δίχτυα μηχανότρατας (τράτας), δανικής τράτας και άλλα παρόμοια δίχτυα, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 318, 07.12.1984, σ. 23)·

 

281. Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1899/85 του Συμβουλίου της 8ης Ιουλίου 1985 που καθορίζει το ελάχιστο μέγεθος των ματιών των διχτυών που χρησιμοποιούνται για την αλιεία του καπελάν στο τμήμα της ζώνης της σύμβασης περί της μελλοντικής πολυμερούς συνεργασίας στον τομέα της αλιείας στο βορειοανατολικό Ατλαντικό που εκτείνεται έξω από τα θαλάσσια ύδατα που υπόκεινται στη δικαιοδοσία αλιείας των συμβαλλομένων μερών της σύμβασης αυτής, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 179, 11.07.1985, σ. 2)·

 

282. Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3531/85 της Επιτροπής της 12ης Δεκεμβρίου 1985 για τον καθορισμό ορισμένων τεχνικών μέτρων και μέτρων ελέγχου σχετικά με τις αλιευτικές δραστηριότητες σκαφών με ισπανική σημαία στα ύδατα των λοιπών κρατών μελών εκτός της Πορτογαλίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 336, 14.12.1985, σ. 20)·

 

283. Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3561/85 της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 1985 σχετικά με πληροφορίες όσον αφορά τις επιθεωρήσεις των αλιευτικών δραστηριοτήτων οι οποίες πραγματοποιούνται από τις εθνικές αρχές ελέγχου, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 339, 18.12.1985, σ. 29)·

 

284. Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3715/85 της Επιτροπής της 27ης Δεκεμβρίου 1985 για τον καθορισμό ορισμένων τεχνικών μέτρων και μέτρων ελέγχου που αφορούν τις αλιευτικές δραστηριότητες σκαφών με πορτογαλική σημαία στα ύδατα των λοιπών κρατών μελών, εκτός της Ισπανίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 360, 31.12.1985, σ. 1)·

 

285. Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3716/85 της Επιτροπής της 27ης Δεκεμβρίου 1985 για τον καθορισμό ορισμένων τεχνικών μέτρων και μέτρων ελέγχου σχετικά με τις αλιευτικές δραστηριότητες, στα ύδατα της Ισπανίας, των σκαφών με σημαία των άλλων κρατών μελών, εκτός της Πορτογαλίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 360, 31.12.1985, σ. 7)·

 

286. Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3717/85 της Επιτροπής της 27ης Δεκεμβρίου 1985 για τον καθορισμό ορισμένων τεχνικών μέτρων και μέτρων ελέγχου σχετικά με τις αλιευτικές δραστηριότητες σκαφών με πορτογαλική σημαία στα ύδατα της Ισπανίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 360, 31.12.1985, σ. 14)·

 

287. Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3718/85 της Επιτροπής της 27ης Δεκεμβρίου 1985 για τον καθορισμό ορισμένων τεχνικών μέτρων και μέτρων ελέγχου σχετικά με τις αλιευτικές δραστηριότητες σκαφών με ισπανική σημαία στα ύδατα της Πορτογαλίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 360, 31.12.1985, σ. 20)·

 

288. Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3719/85 της Επιτροπής της 27ης Σεπτεμβρίου 1985 για τον καθορισμό ορισμένων τεχνικών μέτρων και μέτρων ελέγχου σχετικά με τις αλιευτικές δραστηριότητες, στα ύδατα της Πορτογαλίας, σκαφών με σημαία των άλλων κρατών μελών, εκτός της Ισπανίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 360, 31.12.1985, σ. 26)·

 

289. Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3781/85 του Συμβουλίου της 31ης Δεκεμβρίου 1985 για τη θέσπιση των μέτρων που πρέπει να ληφθούν για τους συναλλασσόμενους που δεν τηρούν ορισμένες διατάξεις σχετικά με τις δραστηριότητες αλιείας που προβλέπονται στην πράξη προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 363, 31.12.1985, σ. 26)·

 

290. Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1638/87 του Συμβουλίου της 9ης Ιουνίου 1987 που καθορίζει το ελάχιστο μέγεθος ματιών των τρατών μεσόνερων οι οποίες χρησιμοποιούνται για την αλιεία προσφυγακιών στο τμήμα της ζώνης, στην οποία εφαρμόζεται η σύμβαση για τη μελλοντική πολυμερή συνεργασία στον τομέα της αλιείας στο Βορειοανατολικό Ατλαντικό, το οποίο εκτείνεται πέρα των θαλασσίων υδάτων που υπάγονται στη δικαιοδοσία αλιείας των συμβαλλομένων μερών αυτής της σύμβασης, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 153, 13.06.1987, σ. 7)·

 

291. Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 189/92 του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 1992 για τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής ορισμένων μέτρων ελέγχου που εγκρίθηκαν από την οργάνωση αλιείας Βορειοδυτικού Ατλαντικού, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 021, 30.01.1992, σ. 4)·

 

292. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3071/95 του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 1995 για τη δέκατη ένατη τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3094/86 για τη θέσπιση ορισμένων τεχνικών μέτρων διατήρησης των αλιευτικών πόρων, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της  Ε.Ε.: L 329, 30.12.1995, σ. 14)·

 

293. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1922/1999 της Επιτροπής, της 8ης Σεπτεμβρίου 1999, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/98 του Συμβουλίου όσον αφορά τους όρους υπό τους οποίους τα σκάφη συνολικού μήκους άνω των οκτώ μέτρων επιτρέπεται να χρησιμοποιούν δοκότρατες σε ορισμένα ύδατα της Κοινότητας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 238, 09.09.1999, σ. 8)·

 

294. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 973/2001 του Συμβουλίου, της 14ης Μαΐου 2001, που προβλέπει τεχνικά μέτρα διατήρησης για ορισμένα αποθέματα άκρως μεταναστευτικών ειδών, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 137, 19.05.2001, σ. 1)·

 

295. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2056/2001 της Επιτροπής, της 19ης Οκτωβρίου 2001, για θέσπιση συμπληρωματικών τεχνικών μέτρων αποκατάστασης των αποθεμάτων γάδου στη Βόρεια θάλασσα και στα δυτικά της Σκωτίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 277, 20.10.2001, σ. 13)·

 

296. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 129/2003 της Επιτροπής, της 24ης Ιανουαρίου 2003, για θέσπιση λεπτομερών κανόνων για τον προσδιορισμό του μεγέθους των ματιών και του πάχους του νήματος των διχτυών αλιείας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 022, 25.01.2003, σ. 5)·

 

297. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 600/2004 του Συμβουλίου, της 22ας Μαρτίου 2004, για τη θέσπιση ορισμένων τεχνικών μέτρων που εφαρμόζονται στις αλιευτικές δραστηριότητες στη ζώνη της σύμβασης για τη διατήρηση της θαλάσσιας πανίδας και χλωρίδας της Ανταρκτικής, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 097, 01.04.2004, σ. 1)·

 

298. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 601/2004 του Συμβουλίου, της 22ας Μαρτίου 2004, για τον καθορισμό ορισμένων μέτρων ελέγχου που εφαρμόζονται στις αλιευτικές δραστηριότητες στη ζώνη της σύμβασης για τη διατήρηση της θαλάσσιας πανίδας και χλωρίδας της Ανταρκτικής και για την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 3943/90, (ΕΚ) αριθ. 66/98 και (ΕΚ) αριθ. 1721/1999, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 097, 01.04.2004, σ. 16)·

 

299. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 908/2000 της Επιτροπής, της 2ας Μαΐου 2000, σχετικά με τις λεπτομέριες υπολογισμού των ενισχύσεων που χορηγούνται από τα κράτη μέλη στις οργανώσεις παραγωγών στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 105, 03.05.2000, σ. 15)·

 

300. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2370/2002 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2002, περί θεσπίσεως επείγοντος κοινοτικού μέτρου για τη διάλυση αλιευτικών σκαφών, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 358, 31.12.2002, σ. 57)·

 

301. Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3179/78 του Συμβουλίου της 28ης Δεκεμβρίου 1978 περί συνάψεως από την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα της συμβάσεως περί της μελλοντικής πολυμερούς συνεργασίας στον τομέα της αλιείας του Βορειοδυτικού Ατλαντικού, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 378, 30.12.1978, σ. 1)·

 

302. Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 654/81 του Συμβουλίου της 10ης Μαρτίου 1981 περί τροποποίησης του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3179/78 «περί συνάψεως συμβάσεως από την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα περί της μελλοντικής πολυμερούς συνεργασίας στον τομέα της αλιείας του Βορειοδυτικού Ατλαντικού», όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 069, 14.03.1981, σ. 1)·

 

303. Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1956/88 του Συμβουλίου της 9ης Ιουνίου 1988 σχετικά με την έγκριση των διατάξεων για την εφαρμογή του Προγράμματος της Αμοιβαίας Διεθνούς Επιθεώρησης που εγκρίθηκε από την Οργάνωση Αλιείας του Βορειοδυτικού Ατλαντικού (NAFO) , όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 175, 06.07.1988, σ. 1)·

 

304. Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2868/88 της Επιτροπής της 16ης Σεπτεμβρίου 1988 για τη θέσπιση λεπτομερειών εφαρμογής του προγράμματος της αμοιβαίας διεθνούς επιθεώρησης που έχει εγκριθεί από την οργάνωση αλιείας του βορειοδυτικού Ατλαντικού, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 257, 17.09.1988, σ. 20)·

 

305. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3359/94 του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 1994 για την ακύρωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2905/94 για τη θέσπιση των λεπτομερειών εφαρμογής του μηχανισμού εποπτείας της αγοράς για ορισμένα αλιευτικά προϊόντα προέλευσης Νορβηγίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα, της Ε.Ε.: L 356, 31.12.1994, σ. 3)·

 

306. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 882/2003 του Συμβουλίου, της 19ης Μαΐου 2003, για τη θέσπιση συστήματος παρακολούθησης και ελέγχου του τόνου, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 127, 23.05.2003, σ. 1)·

 

307. Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2213/80 τού Συμβουλίου τής 27ης Ιουνίου 1980 περί συνάψεως της συμφωνίας μεταξύ τής κυβερνήσεως τής Δημοκρατίας τής Γουϊνέας Μπισάου και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος περί τής αλιείας στά ανοικτά των ακτών τής Γουϊνέας Μπισάου και των δύο ανταλλαγών επιστολών πού αναφέρονται σ αυτή, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 226, 29.08.1980, σ. 33)·

 

308. Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 225/85 του Συμβουλίου της 29ης Ιανουαρίου 1985 που προβλέπει ορισμένα ειδικά μέτρα σχετικά με το ιδιαίτερο καθεστώς που εφαρμόζεται στη Γροιλανδία για την αλιεία, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 029, 01.02.1985, σ. 18)·

 

309. Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 568/86 του Συμβουλίου της 24ης Φεβρουαρίου 1986 σχετικά με την εφαρμογή του πρωτοκόλλου αριθ. 4, που προσαρτάται στην πράξη προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, για το μηχανισμό συμπληρωματικών επιβαρύνσεων στα πλαίσια των αλιευτικών συμφωνιών που συνάπτει η Κοινότητα με τρίτες χώρες, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 055, 01.03.1986, σ. 103)·

 

310. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2562/2001 του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2001, για τη σύναψη του πρωτοκόλλου για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και του χρηματικού ανταλλάγματος που προβλέπονται στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Μαδαγασκάρης σχετικά με την αλιεία στα ανοικτά της Μαδαγασκάρης για την περίοδο από 21ης Μαΐου 2001 έως τις 20 Μαΐου 2004, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 344, 28.12.2001, σ. 21)·

 

311. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2140/2004 της Επιτροπής, της 15ης Δεκεμβρίου 2004, περί λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1245/2004 όσον αφορά τις αιτήσεις αδειών αλιείας στα ύδατα που υπάγονται στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Γροιλανδίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 369, 16.12.2004, σ. 49)·

 

312. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 172/2005 του Συμβουλίου, της 18ης Ιανουαρίου 2005, για τη σύναψη της συμφωνίας υπό μορφήν ανταλλαγής επιστολών σχετικά με την παράταση, για την περίοδο από τις 28 Φεβρουαρίου 2004 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2004, του πρωτοκόλλου που καθορίζει τις αλιευτικές δυνατότητες και τη χρηματική αντιπαροχή που προβλέπονται στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ισλαμικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας των νήσων Κομορών για την αλιεία στα ανοικτά των νήσων Κομορών, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 029, 02.02.2005, σ. 1).

 

313. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2017/2005 της Επιτροπής, της 8ηςΔεκεμβρίου 2005, για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας για το κοκκινόψαρο στη ζώνη NAFO 3Μ από σκάφη που φέρουν τη σημαία κράτους μέλους, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 324, 10.12.2005, σ. 0019).

 

314. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2031/2005 της Επιτροπής, της 12ης Δεκεμβρίου 2005, για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας για τις μπερυτσίδες στις ζώνες lCES ΙΙΙ, IV, V, VI, VIII, IX, Χ, ΧΙΙ (κοινοτικά και διεθνή ύδατα) από σκάφη που φέρουν τη σημαία της Ισπανίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 327, 14.12.2005, σ. 0015).

 

315. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ, 2032/2005 της Επιτροπής, της 12ης Δεκεμβρίου 2005, για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας για το μαύρο σπαθόψαρο στις ζώνες ICES V, VI, VII, XII (κοινοτικά και διεθνή ύδατα) από σκάφη που φέρουν τη σημαία της Ισπανίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 327, 14.12.2005, σ. 0017).

 

316 .Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2033/2005 του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 2005, για καθορισμό της τιμής προσανατολισμού και της κοινοτικής τιμής παραγωγής ορισμένων προϊόντων αλιείας βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000, για την αλιευτική περίοδο 2006, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 328, 15.12.2005, σ. 1).

 

317. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ, 2097/2005 της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2005, για την άρση της απαγόρευσης αλιείας γαρίδας της Αρκτικής στη ζώνη NAFO 3L από σκάφη που φέρουν σημαία Λιθουανίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 335, 21.12.2005, σ. 31).

 

318.Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2098/2005 της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2005, για την άρση της απαγόρευσης αλιείας σαρδελόρεγγας στη ζώνη lCES ΙΙΙa από σκάφη που φέρουν σημαία Δανίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 335, 21.12.2005, σ. 32).

 

319. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2099/2005 της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2005, για την άρση της απαγόρευσης αλιείας μερλούκιου στις ζώνες lCES Vb (κοινοτικά ύδατα), VI, VIII, XII, XIV από σκάφη που φέρουν τη σημαία της Ισπανίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 335, 21.12.2005, σ. 33).

 

320. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2115/2005 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2005, για τη θέσπιση σχεδίου ανάκτησης του χάλιμπατ της Γροιλανδίας στο πλαίσιο της Οργάνωσης Αλιείας Βορειοδυτικού Ατλαντικού, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 340, 23.12.2005, σ. 3).

 

321. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2157/2005 της Επιτροπής, της 23ης Δεκεμβρίου 2005, περί καθορισμού των τελών έκδοσης αδειών για το έτος 2006 στα κοινοτικά σκάφη που αλιεύουν στα ύδατα της Γροιλανδίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 342, 24/12/2005 σ. 0059).

 

322. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2166/2005 του   της 20ής Δεκεμβρίου 2005, για τη θέσπιση μέτρων αποκατάστασης των αποθεμάτων μερλούκιου του Νότου και καραβίδας στην Κανταβρική Θάλασσα και στη Δυτική Ιβηρική Χερσόνησο και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/98 για τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων μέσω τεχνικών μέτρων προστασίας των νεαρών θαλάσσιων οργανισμών, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 345 της 28.12.2005, σ. 5).

 

323. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2176/2005 της Επιτροπής, της 23ης Δεκεμβρίου 2005, για τον καθορισμό, για την αλιευτική περίοδο 2006, των κοινοτικών τιμών απόσυρσης και πώλησης των προϊόντων αλιείας που απαριθμούνταί στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 347, 30.12.2005, σ. 11).

 

324. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2177/2005 της Επιτροπής, της 23ης Δεκεμβρίου 2005, περί καθορισμού, για την αλιευτική περίοδο 2006, των κοινοτικών τιμών πώλησης αλιευτικών προϊόντων που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 347, 30.12.2005, σ. 19).

 

325. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2178/2005 της Επιτροπής, της 23ης Δεκεμβρίου 2005, περί καθορισμού των τιμών αναφοράς ορισμένων αλιευτικών προϊόντων για την αλιευτική περίοδο 2006, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 347, 30.12.2005, σ. 21).

 

326. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2179/2005 της Επιτροπής, της 23ης Δεκεμβρίου 2005, για τον καθορισμό του ύψους της ενίσχυσης μεταφοράς και της κατ' αποκοπή πριμοδότησης για ορισμένα αλιευτικά προϊόντα κατά την αλιευτική περίοδο 2006, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 347, 30.12.2005, σ. 25).

 

327. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2180/2005 της Επιτροπής, της 23ης Δεκεμβρίου 2005, για τον καθορισμό του ποσού της ενίσχυσης στην ιδιωτική αποθεματοποίηση για ορισμένα αλιευτικά προϊόντακατά τη διάρκεια της αλιευτικής περιόδου 2006, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 347, 30.12.2005, σ. 27).

 

328.Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2181/2005 της Επιτροπής, της 23ης Δεκεμβρίου 2005, περί καθορισμού της κατ'αποκοπή αξίας των προϊόντων αλιείας που αποσύρονται από την αγορά κατά την αλιευτική περίοδο 2006, η οποία υπεισέρχεται στον υπολογισμό της χρηματικής αντιστάθμισης και της σχετικής προκαταβολής, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 347, 30.12.2005, σ. 28)

 

329. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 51/2006 του συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2005, περί καθορισμού, για το 2006, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων, των αλιευτικών δυνατοτήτων και των συναφών όρων στα κοινοτικά ύδατα και, για τα κοινοτικά σκάφη, σε άλλα ύδατα όπου απαιτούνται περιορισμοί αλιευμάτων, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 16, 20.1.2006, σ. 1)

 

330. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 52/2006 του συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2005, περί καθορισμού, για το 2006, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων, των αλιευτικών δυνατοτήτων και των συναφών όρων στη Βαλτική Θάλασσα, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 16, 20.1.2006, σ, 184).

 

331. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 324/2006 της Επιτροπής, της 23ης Φεβρουαρίου 2006, για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας για την πεσκαντρίτσα στη ζώνη VIIIc, ΙΧ, Χ, CECAF, 34.1.1., όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 54, 24.2.2006, σ. 6).

 

332. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 388/2006 του Συμβουλίου, της 23ης Φεβρουαρίου 2006, σχετικά με τη θέσπιση πολυετούς προγράμματος για τη βιώσιμη εκμετάλλευση του αποθέματος γλώσσας στον Βισκαϊκό Κόλπο, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 65, 7.3.2006, σ. 1).

 

333. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 440/2006 της Επιτροπής, της 15ης Μαρτίου 2006, για θέσπιση απαγόρευσης αλιείας της γαρίδας της Αρκτικής στη ζώνη NAFO 3L από σκάφη που φέρουν σημαία Πολωνίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 80, 17.3.2006, σ. 23).

 

334. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 549/2006 της Επιτροπής, της 3ης Απριλίου 2006, για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας γαρίδας της Αρκτικής στη ζώνη NAFO 3L από σκάφη που φέρουν σημαία κράτους μέλους πλην της Εσθονίας, της Λεττονίας και της Λιθουανίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 96, 5.4.2006, σ. 3).

 

335. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 556/2006 της Επιτροπής, της 5ης Απριλίου 2006, για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας ρέγγας στα κοινοτικά, νορβηγικά και διεθνή ύδατα της ζώνης ICES Ι και ΙΙ από σκάφη που φέρουν σημαία Πολωνίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 98, 6.4.2006, σ. 63).

 

336. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 563/2006 του Συμβουλίου,της 13ης Μαρτίου 2006, σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Νήσων Σολομώντος για την αλιεία στα ανοικτά των Νήσων Σολομώντος, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 105, 13.4.2006, σ. 33).

 

337. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 614/2006 της Επιτροπής, της 19ης Απριλίου 2006, για τη Θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας μαύρου σπαθόψαρου στη ζώνη ICES VIII, ΙΧ, Χ (ύδατα ΕΚ και διεθνή  ύδατα) από σκάφη που φέρουν σημαία Γαλλίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 108,  21.4.2006, σ. 3.

 

338. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 636/2006 της Επιτροπής, της 20ής Μαρτίου 2006, για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας ρέγγας στη ζώνη ICES IV c, VII d από σκάφη που φέρουν σημαία Γαλλίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 112, 26.4.2006, σ. 10).

 

339. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 742/2006 της Επιτροπής, της 17ης Μαϊου 2006, για την προσαρμογή ορισμένων αλιευτικών ποσοστώσεων για το 2006 σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 847/1996 του Συμβουλίου περί θεσπίσεως συμπληρωματικών όρων για την ετήσια διαχείριση των TACs και των ποσοστώσεων, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L. 300, 31.10.2006, σ. 54).

 

340. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 764/2006 του Συμβουλίου, της 22ας Μαϊου 2006, σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Βασιλείου του Μαρόκου, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 141, 29.5.2006, σ. 1).

 

341. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 805/2006 του Συμβουλίου, της 25ης Απριλίου 2006. σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Μικρονησίας για την αλιεία στις Ηνωμένες Πολιτείες της Μικρονησίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 151, 6.6.2006, σ. 1).

 

342. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 837/2006 της Επιτροπής, της 6ης Ιουνίου 2006, για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας ιππόγλωσσας Γροιλανδίας στη ζώνη ICES II a (ύδατα ΕΚ) IV, VI (ύδατα ΕΚ και διεθνή ύδατα) από σκάφη που φέρουν σημαία Ισπανίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 152, 7.6.2006, σ. 9).

 

343. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 846/2006 της Επιτροπής, της 7ης Ιουνίου 2006, για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας γάδου στις ζώνες ICES Ι, ΙΙ (νορβηγικά ύδατα) από σκάφη που φέρουν σημαία Πορτογαλίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 156, 9.6.2006, σ. 6).

 

344. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 861/2006 του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2006, για τη θέσπιση κοινοτικών χρηματοδοτικών μέτρων για την εφαρμογή της κοινής αλιευτικής πολιτικής καθώς και στον τομέα του Δικαίου της Θάλασσας, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 160, 14.6.2006, σ. 1).

 

345. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 867/2006 της Επιτροπής, της 13ης Ιουνίου 2006, για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας ρέγγας στη ζώνη ICES ΙΙΙ d, υποδιαιρέσεις 25-27, 28.2, 29 και 32 από σκάφη που φέρουν σημαία Γερμανίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 163, 15.6.2006, σ. 3).

 

346. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 946/2006 της Επιτροπής, της 23ης Ιουνίου2006, για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας παπαλίνας (σαρδελόρεγγας) στη ζώνη lCES lllb, c, d (ύδατα ΕΚ) από σκάφη που φέρουν σημαία Γερμανίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 173, 27.6.2006, σ. 13).

 

347. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1019/2006 της Επιτροπής, της 4ης Ιουλίου 2006, για απαγόρευση αλιείας του είδους σαλούβαρδοι στις υποπεριοχές ICES VIII, ΙΧ (ύδατα ΕΚ και διεθνή ύδατα) από σκάφη  που φέρουν σημαία Γαλλίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 183, 5.7.2006, σ. 13).

 

348. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1020/2006 της Επιτροπής, της 4ης Ιουλίου 2006, για απαγόρευση της αλιείας μουρούνας στις υποπεριοχές ICES VI, VII (ύδατα ΕΚ και διεθνή ύδατα) από σκάφη που φέρουν σημαία Ισπανίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 183, 5.7.2006, σ. 15).

 

349. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1042/2006 της Επιτροπής, της 7ης Ιουλίου2006, για καθορισμό λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του άρθρου 28 παράγραφοι 3 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 του Συμβουλίου, για τη διατήρηση και βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 187, 8.7.2006, σ. 14).

 

350. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1091/2006 της Επιτροπής, της 13ης Ιουλίου 2006, για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας αμμόχελου στις ζώνες ICES IIa (ύδατα ΕΚ), ΙΙΙa, IV (ύδατα ΕΚ) από σκάφη που φέρουν σημαία κράτους μέλους εκτός της Δανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη E.E.: 195, 15.7.2006, σ. 9).

 

351. Κανονισμός αριθ. 1116/2006 της Επιτροπής, της 20ης Ιουλίου 2006, για απαγόρευση της αλιείας του γαύρου στην υποπεριοχή ICES VIII, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 199, 21.7.2006, σ. 8).

 

352. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1185/2006 του Συμβουλίου, της 24ης Ιουλίου 2006, σχετικά με την καταγγελία της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Αγκόλας για την αλιεία στα ανοικτά των ακτών της Αγκόλας και σχετικά με παρέκκλιση από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2792/1999, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 214, 4.8.2006, σ. 10).

 

353. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 του Συμβουλίου, της 27ης Ιουλίου 2006, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 223, 15.8.2006, σ. 1).

 

354. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1208/2006 της Επιτροπής, της 8ης Αυγούστου 2006, για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας σκουμπριού στις ζώνες ICES IΙa (κοινοτικά ύδατα), ΙΙΙa, IIIb, c, d (κοινοτικά ύδατα), IV από σκάφη που φέρουν σημαία του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 219, 10.8.2006, σ. 10).

 

355. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1209/2006 της Επιτροπής, της 9ης Αυγούστου 2006, για απαγόρευση αλιείας μουρούνας στις υποπεριοχές ICES VI, VII (ύδατα ΕΚ και διεθνή ύδατα) από σκάφη που φέρουν σημαία Ηνωμένου Βασιλείου, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 219, 10.8.2006, σ. 5).

 

356. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1223/2006 της Επιτροπής, της 10ης Αυγούστου 2006, για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας κοκκινόψαρου στη ζώνη NAFO 3Μ από σκάφη που φέρουν σημαία Ισπανίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 221, 12.8.2006, σ. 5).

 

357. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1292/2006 της Επιτροπής, της 30ής Αυγούστου 2006, για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας γάδου στις ζώνες lCES Ι, Ι Ι (νορβηγικά ύδατα) από σκάφη που φέρουν σημαία Ισπανίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 236, 31.8.2006, σ. 22).

 

358. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1293/2006 της Επιτροπής, της 30ής Αυγούστου 2006, για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας για την πεσκαντρίτσα στη ζώνη ICES IV, (νορβηγικά ύδατα) από σκάφη που φέρουν σημαία Γερμανίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 236, 31.8.2006, σ. 24).

 

359. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1294/2006 της Επιτροπής, της 30ής Αυγούστου 2006, για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας μπρόσμιου στη ζώνη ICES ΙV (νορβηγικά ύδατα) από σκάφη που φέρουν σημαία Γερμανίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 236, 31.8.2006, σ. 26).

 

360. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1353/2006 της Επιτροπής, της 13ης Σεπτεμβρίου 2006, για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας γαύρου στη ζώνη lCES VIII από σκάφη που φέρουν σημαία Γαλλίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφμερίδα της E.E.: 252, 15.9.2006, 3).

 

361. Κανονισμός αριθ. 1354/2006 της Επιτροπής, της 13ης Σεπτεμβρίου 2006, για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας σκουμπριού στις ζώνες ICES IIa (ύδατα ΕΚ), ΙΙΙa, IIIb, c, d (ύδατα ΕΚ), IV από σκάφη που φέρουν σημαία Γαλλίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 252, 15.9.2006, σ. 5).

 

362. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1355/2006 της Επιτροπής, της 13ης Σεπτεμβρίου 2006, για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας του είδους καθρεπτόψαρο Ατλαντικού στις ζώνες ICES ΙΙ, III, IV, V, VIII, ΙΧ, Χ, XII, XIV (κοινοτικά και διεθνή ύδατα) από σκάφη που φέρουν σημαία Γαλλίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 252, 15.9.2006, σ. 7).

 

363. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1356/2006 της Επιτροπής, της 13ης Σεπτεμβρίου 2006, για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας του είδους λυθρίνι πελαγίσιο στις ζώνες ICES VI, VII, VIII (ύδατα ΕΚ και διεθνή ύδατα) από σκάφη που φέρουν σημαία Κάτω Χωρών, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 252, 15.9.2006, σ. 9).

 

364. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1379/2006 της Επιτροπής, της 18ης Σεπτεμβρίου 2006 για απαγόρευση της αλιείας του είδους σαλούβαρδοι στις ζώνες ICES VIII, ΙΧ (ύδατα ΕΚ και διεθνή ύδατα) από σκάφη που φέρουν σημαία Πορτογαλίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 256, 20.9.2006, σ. 3).

 

365. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1382/2006 της Επιτροπής, της 19ης Σεπτεμβρίου 2006, για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας κοκκινόψαρου στις ζώνες ICES V, XII, XIV (ύδατα ΕΚ και διεθνή) από σκάφη που φέρουν σημαία Λεττονίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 256, 20.9.2006, σ. 9).

 

366. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1383/2006 της Επιτροπής, της 19ης Σεπτεμβρίου 2006, για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας μπρόσμιου στη ζώνη ICES IV (νορβηγικά ύδατα) από σκάφη που φέρουν σημαία Ηνωμένου Βασιλείου, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 256, 20.9.2006, σ. 11).

 

367. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1402/2006 της Επιτροπής, της 22ας Σεπτεμβρίου 2006, γα τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας για την πεσκαντρίτσα στη ζώνη ICES IV (νορβηγικά ύδατα) από σκάφη που φέρουν σημαία των Κάτω Χωρών, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 263, 23.9.2006, σ. 3).

 

368. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1403/2006 της Επιτροπής, της 22ας Σεπτεμβρίου 2006, για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας γλώσσας στη ζώνη ICES Vllla, b από σκάφη που φέρουν σημαία Βελγίου, όπως εκάστοτε τροττοποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 263, 23.9.2006, σ. 5).

 

369. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1404/2006 της Επιτροπής, της 22ας Σεπτεμβρίου 2006, για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας ευρωπαϊκής χωματίδας στη ζώνη ICES ΙΙΙa Skagerrak από σκάφη που φέρουν σημαία των Κάτω Χωρών, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 263, 23.9.2006, σ. 7).

 

370. Κανονισμός αριθ. 1408/2006 της Επιτροπής, της 22ας Σεπτεμβρίου 2006, για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας για το γάδο στις ζώνες ICES Ι, ΙΙ b από σκάφη που φέρουν σημαία Πολωνίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 265, 26.9.2006, σ. 12).

 

371. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1409/2006 της Επιτροπής, της 22ας Σεπτεμβρίου 2006, για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας γάδου στις ζώνες ICES Ι, ΙΙ (νορβηγικά ύδατα) από σκάφη που φέρουν σημαία Γαλλίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 265, 26.9.2006, σ. 14).

 

372. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1490/2006 της Επιτροπής, της 6ης Οκτωβρίου 2006, για απαγόρευση της αλιείας του είδους σαλούβαρδοι στις ζώνες ICES VIII, ΙΧ (ύδατα ΕΚ και διεθνή ύδατα) από σκάφη που φέρουν σημαία Ισπανίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 278, 10.10.2006, σ. 13).

 

373. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1491/2006 του Συμβουλίου, της 10ης Οκτωβρίου 2006 για τη σύναψη της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών σχετικά με την παράταση του πρωτοκόλλου που καθορίζει τις αλιευτικές δυνατότητες και τη χρηματική αντιστάθμιση που προβλέπονται στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Γουινέας-Μπισάου για την αλιεία στα ανοικτά των ακτών της Γουινέας-Μπισάου, για την περίοδο από 16 Ιουνίου 2006 έως 15 Ιουνίου 2007, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 279, 11.10.2006, σ. 1).

 

374. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1493/2006 της Επιτροπής, της 9ης Οκτωβρίου 2006, για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας ρέγγας στα κοινοτικά, νορβηγικά και διεθνή ύδατα των ζωνών ICES Ι και ΙΙ από σκάφη που φέρουν σημαία Ηνωμένου Βασιλείου, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 279, 11.10.2006, σ. 5).

 

375. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1514/2006 της Επιτροπής, της 11ης Οκτωβρίου 2006, για απαγόρευση της αλιείας του είδους σαλούβαρδοι στις ζώνες ICES V, VI και VII (ύδατα ΕΚ και διεθνή ύδατα) από σκάφη που φέρουν σημαία Ισπανίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 280, 12.10.2006, σ. 27).

 

376. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1524/2006 της Επιτροπής, της 12ης Οκτωβρίου 2006, για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας για τον τόνο στον Ατλαντικό Ωκεανό, ανατολικά του γεωγραφικού μήκους 45ο Δ και στη Μεσόγειο από σκάφη που φέρουν σημαία Γαλλίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 282, 13.10.2006, σ. 32).

 

377. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1553/2006 της Επιτροπής, της 17ης Οκτωβρίου 2006, για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας για το γάδο στις ζώνες ICES Ι και IIb από σκάφη που φέρουν σημαία Ηνωμένου Βασιλείου, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 287, 18.10.2006, σ. 32).

 

378. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1562/2006 του Συμβουλίου, της 5ηςΟκτωβρίου 2006, σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 290, 20.10.2006, σ. 1).

 

379. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1563/2006 του Συμβουλίου, της 5ης Οκτωβρίου 2006, σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ένωσης των Κομορών, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 290, 20.10.2006, σ. 6).

 

380. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1588/2006 της Επιτροπής, της 23ης Οκτωβρίου 2006, για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας γαρίδας της Αρκτικής στα νορβηγικά ύδατα, νοτίως των 62ο Β, από σκάφη που φέρουν σημαία Σουηδίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 294, 25.10.2006, σ. 27).

 

381. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1589/2006 της Επιτροπής, της 24ης Οκτωβρίου 2006, για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας κοκκινόψαρου στη ζώνη NAFO 3Μ από σκάφη που φέρουν σημαία Εσθονίας, Γερμανίας, Λεττονίας, Λιθουανίας και Πορτογαλίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 294, 25.10.2006, σ. 29).

 

382. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1596/2006 της Επιτροπής, της 25ης Οκτωβρίου 2006, για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας γαρίδας της Αρκτικής στη ζώνη NAFO 3L από σκάφη που φέρουν σημαία Λεττονίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 298, 27.10.2006, σ. 3).

 

383. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1621/2006 της Επιτροπής, της 30ής Οκτωβρίου 2006, για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας μαύρου μπακαλιάρου στις ζώνες ICES IIa (ύδατα ΕΚ), ΙΙΙa, IIIb, c, d (ύδατα ΕΚ), IV από σκάφη που φέρουν σημαία Σουηδίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 300, 31.10,2006, σ. 43).

 

384. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1631/2006 της Επιτροπής, της 31ης Οκτωβρίου 2006, για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας γλώσσας στη ζώνη ICES ΙΙΙa, IIIb, c, d (ύδατα ΕΚ) από σκάφη που φέρουν σημαία Σουηδίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 302, 1.11.2006, σ. 45).

 

385. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1641/2006 της Επιτροπής, της 6ης Νοεμβρίου 2006, για τη Θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας γάδου στη ζώνη ICES IIa (ύδατα ΕΚ) και IV από σκάφη που φέρουν σημαία Σουηδίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 308, 8.11.2006, σ. 3).

 

386. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1675/2006 της Επιτροπής, της 13ης Νοεμβρίου 2006, για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας του  είδους προσφυγάκι στη ζώνη ICES V b (ύδατα νήσων Φερόε) από σκάφη που φέρουν σημαία Γαλλίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 313, 14.11.2006, σ. 3).

 

387. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1684/2006 της Επιτροπής, της 14ης Νοεμβρίου 2006, για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας γάδου στη ζώνη ICES ΙΙΙa Skagerrak από σκάφη που φέρουν σημαία Γερμανίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 314, 15.11.2006, σ. 22).

 

388. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1691/2006 της Επιτροπής, της 15ης Νοεμβρίου 2006, για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας γάδου στη ζώνη ICES ΙΙΙa Kattegat από σκάφη που φέρουν σημαία Γερμανίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 316, 16.11.2006, σ. 10).

 

389. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1696/2006 της Επιτροπής, της 16ης Νοεμβρίου 2006, για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας λεμονόγλωσσας και καλκανιού στη ζώνη ICES IIa (ύδατα ΕΚ), IV (ύδατα ΕΚ) από σκάφη που φέρουν σημαία Γερμανίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 318, 17.11.2006, σ. 9).

 

390. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1706/2006 της Επιτροπής, της 16ης Νοεμβρίου 2006, για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας μαύρου μπακαλιάρου στις ζώνες ICES IIa (ύδατα ΕΚ), ΙΙΙa, IIIbcd (ύδατα ΕΚ), IV από σκάφη που φέρουν σημαία Βελγίου, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 319, 18.11.2006, σ. 9).

 

391. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1715/2006 της Επιτροπής, της 20ής Νοεμβρίου 2006, για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας κοκκινόψαρου στις ζώνες ICES V, XII, XIV από σκάφη που φέρουν σημαία Πορτογαλίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 321, 21.11.2006, σ. 18).

 

392. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1716/2006 της Επιτροπής, της 20ής Νοεμβρίου 2006, για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας καραβίδας στη ζώνη lCES a, b, d, e από σκάφη που φέρουν σημαία Βελγίου, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 321, 21.11.2006, σ. 20).

 

393. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1801/2006 του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2006, για τη σύναψη συμφωνίας σύμπραξης στον τομέα της αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ισλαμικής Δημοκρατίας της Μαυριτανίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 343, 8.12.2006, σ. 1).

 

394. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ, 1834/2006 της Επιτροπής, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας μπακαλιάρου μερλούκιου στη ζώνη ICES VIIIc, ΙΧ, Χ, CECAF 34.1.1 (ύδατα ΕΕ) από σκάφη που φέρουν σημαία Πορτογαλίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 354, 14.12.2006, σ. 29).

 

395. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1835/2006 της Επιτροπής, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας πεσκαντρίτσας στη ζώνη ICES VIIIc, ΙΧ, Χ, CECAF 34.1.1 (ύδατα ΕΕ) από σκάφη που φέρουν σημαία Πορτογαλίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 354, 14.12.2006. σ. 31).

 

396.Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1836/2006 της Επιτροπής, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας μπακαλιάρου μερλούκιου στη ζώνη ICES lla (ύδατα ΕΚ), IV (ύδατα ΕΚ) από σκάφη που φέρουν σημαία Βελγίου, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 354, 14.12.2006, σ. 33).

 

397. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1837/2006 της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 2006, για την άρση της απαγόρευσης αλιείας ρέγγας στη ζώνη ICES IVc, \/lld από σκάφη που φέρουν σημαία Γαλλίας,όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 354, 14.12.2006, σ. 35).

 

398. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1845/2006 της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας ρέγγας στις ζώνες lCES Vb, VIaN (ύδατα ΕΚ), \/lb από σκάφη που φέρουν σημαία Γαλλίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 355, 15.12.2006, σ. 17).

 

399. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1846/2006 της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας σκουμπριού στις ζώνες ICES ΙΙa (μη κοινοτικά ύδατα), Vb (ύδατα ΕΚ), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV από σκάφη που φέρουν σημαία Γαλλίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 355, 15.12.2006, σ. 19).

 

400. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1880/2006 της Επιτροπής, της 14ης Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας ιππόγλωσσας Γροιλανδίας στη ζώνη NAFO 3LMNO από σκάφη που φέρουν σημαία Πορτογαλίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 364, 20.12.2006, σ. 3).

 

401. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1886/2006 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας ιππόγλωσσας Γροιλανδίας στη ζώνη NAFO 3LMNO από σκάφη   που φέρουν σημαία Ισπανίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 364, 20.12.2006, σ. 64).

 

402.Κανονισμός (ΕΚ) αριθ, 1887/2006 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2006, περί αναστολής της απαγόρευσης της αλιείας γλώσσας στις ζώνες lCES ΙΙΙ a, ΙΙΙ b, c, d (ύδατα ΕΚ) από σκάφη που φέρουν σημαία Σουηδίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 364, 20.12.2006, σ. 66).

 

403. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1921/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης 2006, σχετικά με την υποβολή στατιστικών στοιχείων για τις εκφορτώσεις αλιευτικών προϊόντων τα κράτη μέλη και την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.1382/91 του Συμβουλίου, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 403, 30.12.2006, σ. 1).

 

404. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1941/2006 του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2006, περί καθορισμού, για το 2007, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων, των αλιευτικών δυνατοτήτων και των συναφών όρων στη Βαλτική Θάλασσα, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 367, 22.12.2006, σ. 1).

 

405. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1966/2006 του Συμβουλίου, της 21 ης Δεκεμβρίου. 2006, για την ηλεκτρονική καταχώρηση και αναφορά αλιευτικών δραστηριοτήτων καθώς και για τα μέσα τηλεπαρακολούθησης, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 409, 30.12.2006, σ. 1).

 

406. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με μέτρα διαχείρισης για τη βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο Θάλασσα, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1626/94, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 409, 30.12.2006, σ. 11).

 

407. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1969/2006 του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2006, περί καθορισμού της τιμής προσανατολισμού και της κοινοτικής τιμής παραγωγής ορισμένων προϊόντων αλιείας βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000, για την αλιευτική περίοδο 2007, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 368, 23.12.2006, σ. 1).

 

408. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1985/2006 της Επιτροπής της 22ας Δεκεμβρίου 2006 για τις λεπτομέρειες υπολογισμού των ενισχύσεων που χορηγούνται από τα κράτη μέλη στις οργανώσεις παραγωγών στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 387, 29.12.2006, σ. 14).

 

409. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2015/2006 του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2006, περί καθορισμού, για το 2007 και το 2008, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων βαθέων υδάτων, των αλιευτικών δυνατοτήτων για τα κοινοτικά σκάφη, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 384, 29.12.2006, σ. 28).

 

410. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2027/2006 του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 414, 30.12.2006, σ. 1).

 

411. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2032/2006 της Επιτροπής, της 21 ης Δεκεμβρίου 2006, για τον καθορισμό, για την αλιευτική περίοδο 2007, των κοινοτικών τιμών απόσυρσης και πώλησης των προϊόντων αλιείας που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 414, 30.12.2006, σ. 58).

 

412. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2033/2006 της Επιτροπής, της 21 ης Δεκεμβρίου 2006, περί καθορισμού, για την αλιευτική περίοδο 2007, των κοινοτικών τιμών πώλησης αλιευτικών προϊόντων που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 414, 30.12.2006, σ. 66).

 

413. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2034/2006 της Επιτροπής, της 21 ης Δεκεμβρίου 2006, περί καθορισμού των τιμών αναφοράς ορισμένων αλιευτικών προϊόντων για την αλιευτική περίοδο 2007, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.:L 414, 30.12.2006, σ. 68).

 

414. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2035/2006 της Επιτροπής, της 21 ης Δεκεμβρίου 2006, για τον καθορισμό του ύψους της ενίσχυσης μεταφοράς και της κατ' αποκοπή πριμοδότησης για ορισμένα αλιευτικά προϊόντα κατά την αλιευτική περίοδο 2007, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 414, 30.12.2006, σ. 72).

 

415. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2036/2006 της Επιτροπής, της 21 ης Δεκεμβρίου 2006, για τον καθορισμό του ποσού της ενίσχυσης στην ιδιωτική αποθεματοποίηση για ορισμένα αλιευτικά προϊόντα κατά τη διάρκεια της αλιευτικής περιόδου 2007, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 414, 30.12.2006, σ. 74).

 

416. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2037/2006 της Επιτροπής, της 21 ης Δεκεμβρίου 2006, περί καθορισμού της κατ' αποκοπή αξίας των προϊόντων αλιείας που αποσύρονται από την αγορά κατά την αλιευτική περίοδο 2007, η οποία υπεισέρχεται στον υπολογισμό της χρηματικής αντιστάθμισης και της σχετικής προκαταβολής, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 414, 30.12.2006, σ. 75).

 

417. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 41/2007 του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 2006, περί καθορισμού, για το 2007, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων, των αλιευτικών δυνατοτήτων και των συναφών όρων στα κοινοτικά ύδατα και, για τα κοινοτικά σκάφη, σε ύδατα όπου απαιτούνται περιορισμοί αλιευμάτων, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 15, 20.1.2007, σ. 68).

 

418. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 146/2007 της Επιτροπής, της 15ης Φεβρουαρίου 2007, για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3440/84 όσον αφορά τις προϋποθέσεις για ορισμένα δίχτυα τράτας σε σκάφη τα οποία χρησιμοποιούν συστήματα άντλησης αλιευμάτων, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 46, 16.2.2007, σ. 9).

 

419. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 147/2007 της Επιτροπής, της 15ης Φεβρουαρίου 2007, για την προσαρμογή ορισμένων αλιευτικών ποσοστώσεων από το 2007 έως το 2012 σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 του Συμβουλίου για τη διατήρηση και βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 46, 16.2.2007, σ. 10).

 

420. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 391/2007 της Επιτροπής, της 11ης Απριλίου 2007, για τη θέσπιση λεπτομερειακών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 861/2006, αναφορικά με τις δαπάνες που αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη για την εφαρμογή των καθεστώτων παρακολούθησης και ελέγχου στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 97, 12.4.2007, σ. 30).

 

421. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 450/2007 του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2007, σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Δημοκρατίας της Γκαμπόν και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 109, 26.4.2007, σ. 1).

 

422. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 498/2007 της Επιτροπής, της 26ης Μαρτίου 2007, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 120, 10.5.2007, σ. 1).

 

423. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 509/2007 του Συμβουλίου, της 7ης Μαΐου 2007, για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου βιώσιμης εκμετάλλευσης του αποθέματος γλώσσας στη Δυτική Μάγχη, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 122, 11.5.2007, σ. 7).

 

424. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 520/2007 του Συμβουλίου, της 7ης Μαϊου 2007, για τη θέσπιση τεχνικών μέτρων διατήρησης για ορισμένα αποθέματα άκρως μεταναστευτικών ειδών και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 973/2001, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E. L 123, 12.5.2007, σ. 3).

 

425. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 708/2007 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουνίου 2007, για τη χρήση στην υδατοκαλλιέργεια ξένων και απόντων σε τοπικό επίπεδο ειδών, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 168, 28.6.2007, σ. 1).

 

426. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 791/2007 της 21ης Μαϊου 2007] για τη θέσπιση καθεστώτος αντιστάθμισης του επιπλέον κόστους που επιβαρύνει την εμπορία ορισμένων προϊόντων αλιείας των εξόχως απόκεντρων περιοχών Αζορών Μαδέρας, Καναρίων Νήσων, Γουιάνας και Ρεϋνιόν, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 176, 6.7.2007, σ. 1).

 

427. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 893/2007 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2007, για τη σύναψη συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και της Δημοκρατίας του Κιριμπάτιι αφετέρου, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 205, 7.8.2007) σ. 1).

 

428.Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 894/2007 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2007, σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας σύμπραξης στον τομέα της αλιείας μεταξύ της Λαϊκής Δημοκρατίας του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 205, 7.8.2007, σ. 35).

 

429. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1073/2007 της Επιτροπής, της 19ης Σεπτεμβρίου 2007) περί της θέσπισης απαγόρευσης της αλιείας τόνου από κοινοτικά σκάφη στον Ατλαντικό Ωκεανό, ανατολικά του γεωγραφικού μήκους 45o Δ, και στη Μεσόγειο, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 245, 20.9.2007, σ. 3).

 

430. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1084/2007 της Επιτροπής της 19 Σεπτεμβρίου 2007, για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας κοκκινόψαρου στη ζώνη NAFO 3Μ από σκάφη που φέρουν τη σημαία όλων των κρατών μελών πλην της Ισπανίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.:L245, 20.9.2007, σ. 267).

 

431. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1098/2007 του Συμβουλίου, της 18ης Σεπτεμβρίου 2007, για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για τα αποθέματα γάδου της Βαλτικής Θάλασσας και για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 779/97 όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 248, 22.9.2007, σ. 1 έως 10).

 

432. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1100/2007 του Συμβουλίου, της 18ης Σεπτεμβρίου 2007, για τη θέσπιση μέτρων για την ανασύσταση του αποθέματος ευρωπαϊκού χελιού,όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 248, 22.9.2007, σ. 17).

 

433. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1303/2007 της Επιτροπής, της 5ης Νοεμβρίου 2007, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1966/2006 του Συμβουλίου, σχετικά με την ηλεκτρονική καταχώριση και αναφορά αλιευτικών δραστηριοτήτων καθώς και για τα μέσα τηλεπαρακολούθησης, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 290, 8.1 Ι .2007, σ. 3).

 

434. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1386/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τον καθορισμό των μέτρων διατήρησης και επιβολής της εφαρμογής που ισχύουν στη ζώνη διακανονισμού της Οργάνωσης Αλιείας Βορειοδυτικού Ατλαντικού (NAFO), όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 318, 5.12.2007, σ. 1).

 

435. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1404/2007 του Συμβουλίου, της 26ης Νοεμβρίου 2007, περί καθορισμού, για το 2008, των αλιευτικών δυνατοτήτων και των συναφών όρων στη Βαλτική Θάλασσα για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L. 312, 30.11.2007, σ. 1).

 

436. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1447/2007 του Συμβουλίου, της 4ης Δεκεμβρίου 2007, περί καθορισμού, για την αλιευτική περίοδο 2008, τιμών προσανατολισμού και κοινοτικών τιμών παραγωγού για ορισμένα αλιευτικά προϊόντα δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 323, 8.12.2007, σ.1).

 

437. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1446/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Νοεμβρίου 2007, σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Μοζαμβίκης, όπως εκάστοτε τροποποιείται

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 331 ,17.12.2007, σ. 1).

 

438. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1537/2007 της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 20071 περί της χορήγησης αντισταθμιστικής αποζημίωσης στις οργανώσεις παραγωγών για τα αλιεύματα τόνου που παραδόθηκαν στη βιομηχανία μεταποίησης κατά τη διάρκεια της περιόδου από 1ης Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2007 όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 337, 21.12.2007, σ.46).

 

439. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1542/2007 της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2007, σχετικά με διαδικασίες εκφόρτωσης και ζύγισης γα τη ρέγγα, το σκουμπρί και το σαφρίδι, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 337, 21.12.2007, σ.46).

 

440. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1559/2007 του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2007, για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου αποκατάστασης του τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 520/2007, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 340, 22.12.2007, σ.8).

 

441. Κανονσμός (ΕΚ) αριθ. 1566/2007, της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 2007, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1966/2006 του Συμβουλίου, σχετικά με την ηλεκτρονική καταχώριση και αναφορά αλιευτικών δραστηριοτήτων καθώς και για τα μέσα τηλεπαρακολούθησης, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 340, 22.12.2007, σ.46.

 

442. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1570/2007 της Επιτροπής, της 21 ης Δεκεμβρίου 2007, σχετικά με τον καθορισμό, για την αλιευτική περίοδο 2008, των κοινοτικών τιμών απόσυρσης και πώλησης των προϊόντων αλιείας που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 340, 22.12.2007, σ.69).

 

443. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 15712007 της Επιτροπής της 21 ης Δεκεμβρίου 2007, περί καθορισμού, για την αλιευτική περίοδο 2008, των κοινοτικών τιμών πώλησης αλιευτικών προϊόντων που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 340, 22.12.2007, σ.77).

 

444. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1572/2007 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 2007, περί καθορισμού των τιμών αναφοράς ορισμένων αλιευτικών προϊόντων για την αλιευτική περίοδο 2008, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 340, 22.12.2007, σ.79).

 

445. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1573/2007 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 2007, περί καθορισμού του ύψους της ενίσχυσης μεταφοράς και της κατ' αποκοπή πριμοδότησης για ορισμένα αλιευτικά προϊόντα κατά την αλιευτική περίοδο 2008, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 340, 22.12.2007, σ.83).

 

446. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1574/2007 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 2007, περί καθορισμού του ποσού της ενίσχυσης στην ιδιωτική αποθεματοποίηση για ορισμένα αλιευτικά προϊόντα κατά τη διάρκεια της αλιευτικής περιόδου 2008, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 340, 22.12.2007, σ. 85).

 

447. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1575/2007 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 2007, περί καθορισμού της κατ' αποκοπή αξίας των προϊόντων αλιείας που αποσύρονται από την αγορά κατά την αλιευτική περίοδο 2008, η οποία υπεισέρχεται στον υπολογισμό της χρηματικής αντιστάθμισης και της σχετικής προκαταβολής, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 340, 22.12.2007, σ.86).

 

448. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1579/2007 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2007, περί καθορισμού για το 2008, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων, των αλιευτικών δυνατοτήτων και των συναφών όρων στον Εύξεινο Πόντο, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 346 29.12.2007, σ.1).

 

449. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 31/2008 του Συμβουλίου, της 15ης Νοεμβρίου 2007, σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Μαδαγασκάρης, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδας της E.E.: L 15, 18.1.2008, σ.1.

 

450. Κανονισμός του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 40/2008, της 16ης Ιανουαρίου 2008 περί καθορισμού, για το 2008, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων, των αλιευτικών δυνατοτήτων και των συναφών όρων στα κοινοτικά ύδατα και, για τα κοινοτικά σκάφη, σε άλλα ύδατα όπου απαιτούνται περιορισμοί αλιευμάτων, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 19, 23.1.2008, σ.1).

 

451. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 169/2008 της Επιτροπής, της 25ης Φεβρουαρίου 2008, περί εξαίρεσης των υποδιαιρέσεων lCES 27 και 28.2 από ορισμένες υποχρεώσεις περιορισμού της αλιευτικής προσπάθειας και καταγραφής για το 2008, δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1098/2007 του Συμβουλίου για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για τα αποθέματα γάδου της Βαλτικής Θάλασσας και για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L51 , 26.2.2008, σ.3).

 

452. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 199/2008 του Συμβουλίου, της 25ης Φεβρουαρίου 2008, σχετικά με τη θέσπιση κοινοτικού πλαισίου για τη συλλογή, διαχείριση και χρήση δεδομένων στον τομέα της αλιείας και τη στήριξη όσον αφορά τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις για την κοινή αλιευτική πολιτική, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L60, 5.3.2008, σ. 1).

 

453. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 241/2008 του Συμβουλίου, της 17ης Μαρτίου 2008, σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Γουινέας-Μπισσάου, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L75, 18.3.2008, σ.49).

 

454. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 242/2008 του Συμβουλίου, της 17ης Μαρτίου 2008, για τη σύναψη συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαίκής Κοινότητας αφενός, και της Ακτής Ελεφαντοστού αφετέρου, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L75, 18.3.2008, σ.51).

 

455. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 446/2008 της Επιτροπής, της 22ας Μαϊου 2008, για την προσαρμογή ορισμένων ποσοστώσεων τόνου για το 2008, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 του Συμβουλίου για τη θέσπιση συστήματος ελέγχου που εφαρμόζεται στην κοινή αλιευτική πολιτική.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 134, 23.5.2008, σ. 11).

 

456. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 506/2008 γης Εττιτροπήςι της 6ης Ιουνίου 20081 για την τροποποίηση του παραρτήματος IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 708/2007 του Συμβουλίου για τη χρήση στην υδατοκαλλιέργεια ξένων και απόντων σε τοπικό εττίπεδο ειδών, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: 148, 7.6.2008, σ. 36).

 

457. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 517/2008 της Επιτροπής, της 10ης Ιουνίου 2008, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/98 όσον αφορά γον προσδιορισμό του μεγέθους των ματιών και τη μέτρηση του πάχους του νήματος των διχτυών αλιείας, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 151, 11.6.2008, σ. 5).

 

458. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 530/2008 της Επιτροπής, της 12ης Ιουνίου 2008, για τη θέσπιση επειγόντων μέτρων όσον αφορά τα σκάφη γρι-γρι που αλιεύουν τόνο στον Ατλαντικό Ωκεανό, ανατολικά του γεωγραφικού μήκους 45ο Δ, και στη Μεσόγειο, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 155, 13.6.2008, σ. 9).

 

459. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 535/2008 της Επιτροπής, της 13ης Ιουνίου 2008, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 708/2007 του Συμβουλίου για τη χρήση στην υδατοκαλλιέργεια ξένων και απόντων σε τοπικό επίπεδο ειδών, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 156, 14.6.2008, σ. 6).

 

460. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 665/2008 της Επιτροπής, της 14ης Ιουλίου 2008, περί καθορισμού λεπτομερών κανόνων για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 199/2008 του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση κοινοτικού πλαισίου για τη συλλογή, διαχείριση και χρήση δεδομένων στον τομέα της αλιείας και τη στήριξη όσον αφορά τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις για την κοινή αλιευτική πολιτική όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 186, 15.7.2008, σ. 3).

 

461. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 696/2008 της Εττιτροπήςι της 23ης Ιουλίου 2008, περί λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου όσον αφορά την επέκταση σε μη μέλη ορισμένων κανόνων που θεσπίζονται από οργανώσεις παραγωγών στον τομέα της αλιείας, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 24.7.2008, σ. 6).

 

462. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 734/2008 του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2008, για την προστασία ευπαθών θαλάσσιων οικοσυστημάτων της ανοικτής θάλασσας από τις δυσμενείς συνέπειες της χρήσης αλιευτικών εργαλείων βυθού, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 201, 30.7.2008, σ. 8).

 

463. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 744/2008 του Συμβουλίου, της 24ης Ιουλίου 2008, για τη θέσπιση προσωρινών ειδικών μέτρων με στόχο την προώθηση της αναδιάρθρωσης των αλιευτικών στόλων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας οι οποίοι πλήττονται από την οικονομική κρίση, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 202, 31.7.2008, σ. 1).

 

464. Κανονσμός (ΕΚ) αριθ. 762/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, περί των στατιστικών στοιχείων που πρέπει να υποβάλλουν τα κράτη μέλη σχετικά με την υδατοκαλλιέργεια και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 788/96 του Συμβουλίου, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 218, 13.8.2008, σ. 1).

 

465. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2008, περί δημιουργίας κοινοτικού συστήματος πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της παράνομης λαθραίας και άναρχης αλιείας, τροποποίησης των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, (ΕΚ) αριθ. 1936/2001 και (ΕΚ) αριθ. 601/2004 και κατάργησης των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1093/94 και (ΕΚ) αριθ. 1447/1999, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 286, 29.10.2008, σ. 1).

 

466. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1006/2008 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2008, σχετικά με τις άδειες αλιείας κοινοτικών αλιευτικών σκαφών εκτός των υδάτων της Κοινότητας και για την πρόσβαση σκαφών τρίτων χωρών στα ύδατα της Κοινότητας, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 και (ΕΚ) αριθ. 1627/94 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3317/94, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 286, 29.10.2008, σ. 33).

 

467. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1077/2008 της Εππροπής, της 3ης Νοεμβρίου 2008, περί της θέσπισης λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1966/2006 του Συμβουλίου σχετικά με την ηλεκτρονική καταχώριση και αναφορά αλιευτικών δραστηριοτήτων, καθώς και για τα μέσα τηλεπαρακολούθησης, και περί της κατάργησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1566/2007, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.:L 295, 4.11.2008, σ. 3).

 

468. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1078/2008 της Επιτροπής, της 3ης Νοεμβρίου 2008, περί θεσπίσεως λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 861/2006 του Συμβουλίου όσον αφορά τις δαπάνες στις οποίες υποβάλλονται τα κράτη μέλη για τη συλλογή και διαχείριση των βασικών δεδομένων αλιείας, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 295, 4.11.2008, σ. 24).

 

469. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1299/2008 του Συμβουλίου, της 9ης Δεκεμβρίου 2008, περί καθορισμού, για την αλιευτική περίοδο 2009, τιμών προσανατολισμού και κοινοτικών τιμών παραγωγού για ορισμένα αλιευτικά προϊόντα δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E. E.: L 344, 20.12.2008,  σ. 1).

 

470. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1306/2008 της Εππροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2008 περί καθορισμού των κοινοτικών τιμών πώλησης των αλιευτικών προϊόντων που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου, για την αλιευτική περίοδο 2009, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E. E.: 344, 20.12.2008, σ. 35).

 

471. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1307/2008 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2008, περί καθορισμού των τιμών αναφοράς ορισμένων αλιευτικών προϊόντων για την αλιευτική περίοδο 2009, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 344, 20.12.2007, σ. 37).

 

472. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1308/2008 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2008, περί καθορισμού του ποσού της ενίσχυσης για ιδιωτική αποθεματοποίηση όσον αφορά ορισμένα αλιευτικά προϊόντα κατά την αλιευτική περίοδο 2009, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 344, 20.12.2008, σ. 41).

 

473. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ, 1309/2008 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2008, περί του καθορισμού, για την αλιευτική περίοδο 2009, των κοινοτικών τιμών απόσυρσης και πώλησης των αλιευτικών προϊόντων που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 344, 20.12.2008, σ. 42).

 

474. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1310/2008 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2008, περί καθορισμού της κατ' αποκοπή αξίας των προϊόντων αλιείας που αποσύρονται από την αγορά κατά την αλιευτική περίοδο 2009, η οποία υπεισέρχεται στον υπολογισμό της χρηματικής αντιστάθμισης και της σχετικής προκαταβολής, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 344, 20.12.2008, σ. 52).

 

475. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1311/2008 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2008, περί καθορισμού του ύψους της ενίσχυσης μεταφοράς και της κατ' αποκοπή ενίσχυσης για ορισμένα αλιευτικά προϊόντα κατά την αλιευτική περίοδο 2009, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E. L 344, 20.12.2008, σ. 54).

 

476. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 43/2009 του Συμβουλίου, της 16ης Ιανουαρίου 2009, περί καθορισμού, για το 2009, γα ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων, των αλιευτικών δυνατοτήτων και των συναφών όρων στα κοινοτικά ύδατα και, για τα κοινοτικά σκάφη, σε άλλα ύδατα όπου απαιτούνται περιορισμοί αλιευμάτων, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: 22, 26.1.2009, σ. 1).

 

477. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 148/2009 της Επιτροπής, της 20ής Φεβρουαρίου 2009, περί κατάργησης 11 κανονισμών άνευ αντικειμένου στον τομέα της κοινής αλιευτικής πολιτικής, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 501 21.2.2009. σ. 10).

 

478. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 248/2009 της Επιτροπής, της 19ης Μαρτίου 2009, περί των λεπτομερειών εφαρμογής του κανόνισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου όσον αφορά τις κοινοποιήσεις σχετικά με την αναγνώριση των οργανώσεων παραγωγών, καθώς και τον καθορισμό των τιμών και των παρεμβάσεων στο πλαίσιο της κοινής οργάνωσης αγορών στον τομέα των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (αναδιατύπωση), όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 79, 25.3.2009, σ. 7).

 

479. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 216/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2009, σχετικά με την υποβολή στατιστικών για τις ονομαστικές αλιεύσεις από τα κράτη μέλη που αλιεύουν σε ορισμένες ζώνες εκτός του Βόρειου Ατλαντικού (αναδιατύπωση), όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 87, 31.3.2009, σ. 1).

 

480. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 302/2009 του Συμβουλίου, της 6ης Απριλίου 2009, για τη  θέσπιση πολυετούς σχεδίου αποκατάστασης του τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 43/2000 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1559/2007, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 96, 15.4.2009, σ.1).

 

481. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 409/2009 της Επιτροπής, της 18ης Mαϊου 2009, σχετικά με τη θέσπιση κοινοτικών συντελεστών μετατροπής και κωδικών παρουσίασης για τη μετατροπή του βάρους μεταποιηθέντων ιχθύων σε βάρος ζωντανών ιχθύων και περί τροποποίησης ταυ κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2807/83 της Επιτροπής, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 123, 19.5.2009, σ. 78).

 

482. Κανονισμός (ΕΚ) αρεθ. 439/2009 του Συμβουλίου, της 23ης Μαρτίου 2009, σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας περί συνεργασίας στους τομείς της αλιείας και της προστασίας των έμβιων θαλάσσιων πόρων στη Βαλτική Θάλασσα, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 129, 28.5.2009, σ. 1).

 

483. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 492/2009 του Συμβουλίου, της 25 Μαϊου 2009, περί κατάργησης 14 κανονισμών άνευ αντικειμένου στον τομέα της κοινής αλιευτικής πολιτικής όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 149, 12.6.2009, σ. 1).

 

484. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1010/2009 της Επιτροπής, της 22ας Οκτωβρίου 2009, για θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου, περί δημιουργίας κοινοτικού συστήματος πρόληψης, αποτροπής εξάλειψης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: 202, 27.10.2009, σ. 5).

 

485. Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1196/2009 της Επιτροπής, της 4ης Δεκεμβρίου 2009, περί θεσπίσεως απαγόρευσης της αλιείας κοκκινόψαρου στη ζώνη NAFO, διαίρεση 3Μ, από σκάφη  φέρουν σημαία οποιουδήποτε κράτους μέλους, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: 321 , 8.12.2009, σ. 49).

 

486. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1212/2009 του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, περί καθορισμού, για την αλιευτική περίοδο 2010, τιμών προσονατολισμού και κοινοτικών τιμών παραγωγού για ορισμένα αλιευτικά προϊόντα δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000, οπως εκάστοτε τροποποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 327, 12.12,2009, σ. 1).

 

487. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου της 20ής Νοεμβρίου 2009 περί θεσπίσεως κοινοτικού συστήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής πολιτικής, τροποποιήσεως των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 847/96, (ΕΚ) αριθ. 2371/2002, (ΕΚ) αριθ. 811/2004, (ΕΚ) αριθ. 768/2005, (ΕΚ) αριθ. 2115/2005, (ΕΚ) αριθ. 2166/2005, (ΕΚ) αριθ. 388/2006, (ΕΚ) αριθ. 509/2007, (ΕΚ) 676/2007, (ΕΚ) αριθ. 1098/2007, (ΕΚ) αριθ. 1300/2008, (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 και καταργήσεως των κανονισμών (EOK) αριθ. 2847/93, (ΕΚ) αριθ. 1627/94 και (ΕΚ) αριθ. 1966/2006, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 343, 22.12.2009, σ. 1).

 

488. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1276/2009 της Επιτροπής, της 22ας Δεκεμβρίου 2009, περί καθορισμού της κατ' αποκοπήν αξίας των προϊόντων αλειίας που αποσύρονται από την αγορά κατά την αλιευτική περίοδο 2010, η οποία υπεισέρχεται στον υπολογισμό της χρηματικής αντιστάθμισης και της σχετικής προκαταβολής, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 344, 23.12.2009, σ. 10).

 

489. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1277/2009 της Επιτροπής, της 22ας Δεκεμβρίου 2009, περί του καθορισμού, για την αλιευτική περίοδο 2010, των κοινοτικών τιμών απόσυρσης και πώλησης των αλιευτικών προϊόντων απαριθμούνται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2010 του Συμβουλίου, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 344, 23.12.2009, σ. 12).

 

490. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1278/2009 της Επιτροπής, της 22ας Δεκεμβρίου 2009, περί καθορισμού του ποσού της ενίσχυσης για ιδιωτική αποθεματοποίηση όσον αφορά ορισμένα αλιευτικά προϊόντα κατά την αλιευτική περίοδο 2010, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 344, 23.12.2009, σ. 22).

 

491. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1279/2009 της Επιτροπής, της 22ας Δεκεμβρίου 2009, περί καθορισμού του ποσού της ενίσχυσης στη μεταφορά και της κατ' αποκοπή ενίσχυσης για ορισμένα αλιευτικά προϊόντα κατά την αλιευτική περίοδο 2010, όπως εκάστοτε τροποποπείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 344, 23.12.2009, σ. 23).

 

492. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1280/2009 της Επιτροπής, της 22ας Δεκεμβρίου 2009, περί καθορισμού των τιμών αναφοράς ορισμένων προϊόντων για την αλιευτική περίοδο 2010, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 344, 23.12.2009, σ. 25).

 

493. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1281/2009 της Επιτροπής, της 22ας Δεκεμβρίου 2009, περί καθορισμού των κοινοτικών τιμών πώλησης των αλιευτικών προϊόντων που απαριθμούνται στο Παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου, για την αλιευτική περίοδο 2010, όπως εκάστοτε τροποποείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: 344, 23.12.2009, σ. 29).

 

494. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1282/2009 της Επιτροπής, της 22ας Δεκεμβρίου 2009, περί τροποποίησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 409/2009 σχετικά με τη θέσπιση κοινοτικών συντελεστών μετατροπής και κωδικών παρουσίασης για τη μετατροπή του βάρους μεταποιηθέντων ιχθύων σε βάρος ζωντανών ιχθύων, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 344, 23.12.2009, σ. 31).

 

495. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1288/2009 του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με τη θέσπιση μεταβατικών τεχνικών μέτρων από 1ης Ιανουαρίου 2010 έως 30 Ιουνίου 201 1, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 347, 24.12.2009, σ. 6).

 

496. Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 53/2010 του Συμβουλίου, της 14ης Ιανουαρίου 2010, περί καθορισμού, για το 2010, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων, των αλιευτικών δυνατοτήτων στα ύδατα της ΕΕ και, για τα σκάφη της ΕΕ, σε άλλα ύδατα όπου απαιτούνται περιορισμοί αλιευμάτων και περί τροποποιήσεως των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1359/2008, (ΕΚ) αριθ. 754/2009, (ΕΚ) αριθ. 1226/2009 και (ΕΚ) αριθ. 1287/2009, της, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 21 , 26.1.2010, σ. 1).

 

497. Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 86/2010 της Επιτροπής, της 29ης Ιανουαρίου 2010, περί τροποποίησης του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου όσον αφορά τον ορισμό των προϊόντων αλιείας κσι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1010/2009 της Επιτροπής όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών για επιθεωρήσεις σε σκάφη τρίτων χωρών και διοικητικές διευθετήσεις για τα πιστοποητικά αλιευμάτων, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 26, 30.1.2010, σ. 1).

 

498. Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 201/2010 της Επιτροπής, της 10ης Μαρτίου 2010, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1006/2008 του Συμβουλίου σχετικά με τις άδειες αλιείας κοινοτικών αλιευτικών σκαφών εκτός των υδάτων της Κοινότητας και για την πρόσβαση σκαφών τρίτων χωρών στα ύδατα της Κοινότητας, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 61, 11.3.2010, σ. 10).

 

499. Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 395/2010 της Επιτροπής, της 7ης Μαΐου 2010, για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1010/2009 της Επιτροπής όσον αφορά διοικητικές διευθετήσεις για τα πιστοποιητικά αλιευμάτων, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 115, 8.5.2010, σ. 1).

 

500. Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 468/2010 της Επιτροπής, της 28ης Μαϊου 2010, περί θεσπίσεως του καταλόγου της ΕΕ με τα σκάφη που συμμετέχουν σε παράνομη, λαθραία και άναρχη αλιεία, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 131 , 29.5.2010, σ. 22).

 

501. Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 640/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Ιουλίου 2010, σχετικά με τη θέσπιση προγράμματος τεκμηρίωσης αλιευμάτων για τον τόνο Thunnus thynnus και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1984/2003 του Συμβουλίου, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 194, 24.7.2010, σ. 1).

 

502. Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1013/2010 της Επιτροπής, της 10ης Νοεμβρίου 2010, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής για την πολιτική της Ένωσης που αφορά τον στόλο όπως ορίζεται στο κεφάλαιο ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 του Συμβουλίου, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 293, 11.11.2010. σ. 1).

 

503. Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1225/2010 του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2010, για καθορισμό, για το 2011 και το 2012, των αλιευτικών δυνατοτήτων των σκαφών της ΕΕ για αποθέματα ιχθύων ορισμένων ειδών βαθέων υδάτων, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 336, 21.12.2010, σ. 1).

 

504. Κανονισμός (ΕΕ) 1258/2010 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2010, για καθορισμό, για την αλιευτική περίοδο του 2011, τιμών προσανατολισμού ενωσιακών τιμών παραγωγής για ορισμένα αλιευτικά προϊόντα δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 343, 29.12.2010, σ. 6).

 

505. (ΕΕ) αριθ. 1236/2010 του Ευρωπαϊκού Κονοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 2010, για τη θέσπιση συστήματος ελέγχου και επιβολής που εφαρμόζεται στη ζώνη της σύμβασης για τη μελλοντεκή πολυμερή συνεργασία στον τομέα της αλιείας στο Βορειοανατολικό Ατλαντικό και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2791/1999 τουΣυμβουλίου, όπως τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 348, 31 .12.2010, σ. 17).

 

506. Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 57/2011 του Συμβουλίου, της 18ης Ιανουαρίου 2011, περί καθορισμού, για το 2011, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων, των αλιευτικών δυνατοτήτων στα ύδατα της ΕΕ και, για τα σκάφη της ΕΕ, σε ορισμένα μη ενωσιακό ύδατα, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 24. 27.1.2011, σ. 1).

 

507. Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 75/2011 της Επιτροπής, της 28ης Ιανουαρίου 2011, περί θεσπίσεως απαγόρευσης της αλιείας γαλάζιου μάρλιν στον Ατλαντικό Ωκεανό από σκάφη που φέρουν σημαία κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 27, 1.2.2011, σ. 9).

 

508. Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 120/2011 της Επιτροπής, της 11ης Φεβρουαρίου 2011, περί καθορισμού των τιμών αναφοράς ορισμένων αλιευτικών προϊόντων για την αλιευτική περίοδο 2011, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 38, 12.2.2011, σ. 1).

 

509. Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 122/2011 της Επιτροπής, της 11ης Φεβρουαρίου 2011, περί του καθορισμού, για την αλιευτική περίοδο 2011, των ενωσιακών τιμών απόσυρσης και πώλησης των αλιευτικών προϊόντων που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 38, 12.2.2011, σ. 9).

 

510. Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 123/2011 της Επιτροπής, της 11ης Φεβρουαρίου 2011, περί καθορισμού των ενωσιακών τιμών πώλησης των αλιευτικών προϊόντων που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου, για την αλιευτική περίοδο 2011, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε,: L 38, 12.2.2011, σ. 19).

 

511. Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 124/2011 της Επιτροπής, της 11ης Φεβρουαρίου 2011, περί καθορισμού του ποσού της ενίσχυσης για ιδιωτική αποθεματοποίηση όσον αφορά ορισμένα αλιευτικά προϊόντα κατά την αλιευτική περίοδο 2011, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 38, 12.2.2011, σ. 21).

 

512. Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 125/2011 της Επιτροπής, της 11ης Φεβρουαρίου 2011, περί καθορισμού του ύψους της ενίσχυσης μεταφοράς και της κατ' αποκοπή ενίσχυσης για ορισμένα αλιευτικά προϊόντα κατά την αλιευτική περίοδο 2011, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 38, 12.2.2011, σ. 22).

 

513. Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 404/2011 της Επιτροπής, της 8ης Απριλίου 2011, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 περί της θέσπισης κοινοτικού συστήματος ελέγχου για την εξασφάλιση της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 112, 30.4.2011, σ.1).

 

514. Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 501/2011 του Συμβουλίου, της 24ης Φεβρουαρίου 2011, σχετικά με την κατανομή των αλιευτικών δυνατοτήτων βάσει του πρωτοκόλλου της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 136, 24.5.2011, σ. 2).

 

515. Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 660/2011 του Συμβουλίου, της 9ης Ιουνίου 2011, σχετικά με την κατανομή των αλιευτικών δυνατοτήτων δυνάμει γου πρωτοκόλλου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία  αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ των δύο μερών, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 181, 9.7.2011, σ. 20).

 

516. Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 793/2011 της Επιτροπής, της 5ης Αυγούστου 2011, για τη θέσπιση απαγόρευσης αλιείας για την κατηγορία 9 (μηχανότρατες-ψυγεία πελαγικής αλιείας) στην οικονομική ζώνη της Μαυριτανίας από σκάφη που φέρουν τη σημαία κρότους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 204, 9.8.2011, σ. 18).

 

517. Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1293/2011 της Επιτροπής, της 9ης Δεκεμβρίου 2011, περί θεσπίσεως απαγόρευσης της αλιείας βιομηχανοποιήσιμων ψαριών στα νορβηγικά ύδατα της ζώνης από σκάφη που φέρουν σημαία κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 329, 13.12.2011, σ. 3).

 

518. Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1385/2011 του Συμβουλίου, της 14ης Νοεμβρίου 2011, οχετικά με την κατανομή γων αλιευτικών δυνατοτήτων δυνάμει γου πρωτοκόλλου που συμφωνήθηκε μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Γουινέας-Μπισάου σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ των δύο πλευρών, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 344, 28.12.2011, σ. 34).

 

519. Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1388/2011 του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2011, για καθορισμό, για την αλιευτική περίοδο του 2012, τιμών προσανατολισμού και ενωσιακών τιμών παραγωγής για ορισμένα αλιευτικά προϊόντα δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 346, 30.12.2011, σ. 1).

 

520. Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1343/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με ορισμένες διατάξεις περί αλιείας στην περιοχή της συμφωνίας ΓΕΑΜ (Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο) και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 του Συμβουλίου σχετικά με μέτρα διαχείρισης για τη βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο Θάλασσα, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 347, 30.12.2011, σ. 44).

 

521. Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 5/2012 του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2011, περί καθορισμού, για το 2012, των αλιευτικών δυνατοτήτων στον Εύξεινο Πόντο για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 3, 6.1.2012, σ. 1).

 

522. Κατ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 32/2012 της Επιτροπής, της 14ης Νοεμβρίου 2011, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1236/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για τη θέσπιση συστήματος ελέγχου και επιβολής που εφαρμόζεται στη ζώνη της σύμβασης για τη μελλοντική πολυμερή συνεργασία στον τομέα της αλιείας στο Βορειοανατολικό Ατλαντικό, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 13, 17.1.2012, σ. 1).

 

523. Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 43/2012 του Συμβουλίου, της 17ης Ιανουαρίου 2012, σχετικά με τον καθορισμό, για το 2012, των αλιευτικών δυνατοτήτων που διατίθενται σε σκάφη ΕΕ, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων που δεν αποτελούν αντικείμενο διεθνών διαπραγματεύσεων ή συμφωνιών, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 1. 27.1.2012, σ. 1).

 

524. Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 44/2012 του Συμβουλίου, της 17ης Ιανουαρίου 2012, για τον καθορισμό, για το 2012, των αλιευτικών δυνατοτήτων που διατίθενται στα ύδατα ΕΕ, και σε σκάφη ΕΕ, σε ορισμένα ύδατα που δεν ανήκουν στην ΕΕ, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων που αποτελούν αντικείμενο διεθνών διαπραγματεύσεων ή συμφωνιών, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 25. 27.1.2012, σ. 55).

 

525. Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 194/2012 της Επιτροπής, της 8ης Μαρτίου 2012. περί καθορισμού του ποσού της ενίσχυσης για ιδιωτική αποθεματοποίηση όσον αφορά ορισμένα αλιευτικά προϊόντα κατά την αλιευτική περίοδο 2012, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 71, 9.3.2012. σ. 10).

 

526. Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 195/2012 της Επιτροπής, της 8ης Μαρτίου 2012, περί καθορισμού των ενωσιακών τιμών πώλησης των αλιευτικών προϊόντων που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου, για την αλιευτική περίοδο 2012, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 71, 9.3.2012, σ. 11).

 

527. Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 196/2012 της Επιτροπής, της 8ης Μαρτίου 2012, περί καθορισμού του ύψους της ενίσχυσης μεταφοράς και της κατ' αποκοπή ενίσχυσης για ορισμένα αλιευτικά προϊόντα κατά την αλιευτική περίοδο 2012, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 71, 9.3.2012, σ. 13).

 

528. Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 197/2012 της Επιτροπής, της 8ης Μαρτίου 2012, περί του καθορισμού των τιμών αναφοράς ορισμένων αλιευτικών προϊόντων για την αλιευτική περίοδο 2012, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. L 71. 9.3.2012. σ. 15).

 

529. Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 198/2012 της Επιτροπής, της 8ης Μαρτίου 2012, περί του καθορισμού, για την αλιευτική περίοδο 2012, των ενωσιακών τιμών απόσυρσης και πώλησης των αλιευτικών προϊόντων που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 71, 9.3.2012, σ. 19).

 

530. Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 199/2012 της Επιτροπής, της 8ης Μαρτίου 2012, περί καθορισμού της κατ' αποκοπήν αξίας των προϊόντων αλιείας που αποσύρονται από την αγορά κατά την αλιευτική περίοδο 2012, η οποία λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της χρηματικής αντιστάθμισης και της σχετικής προκαταβολής, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L. 71, 9.3.2012, σ. 29).

 

531. Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 433/2012 της Επιτροπής, της 23ης Μαϊου 2012, για τη θέσπιση των λεπτομερών κανόνων εφαρμογής για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.1236/2010 του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση συστήματος ελέγχου και επιβολής που εφαρμόζεται στη ζώνη της σύμβασης για τη μελλοντική πολυμερή συνεργασία στον τομέα της αλιείας στο Βορειοανατολικό Ατλαντικό, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 136, 25.5.2012, σ. 41).

 

532. Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 460/2012 της Επιτροπής, της 29ης Μαϊου 2012, περί θεσπίσεως απαγόρευσης αλιείας για την κατηγορία 9 (μηχανότρατες-ψυγεία πελαγικής αλιείας) στην οικονομική ζώνη της Μαυριτανίας από σκάφη που φέρουν τη σημαία κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 142, 1.6.2012, σ. 26).

 

533. Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 920/2012 της Επιτροπής, της 4ης Οκτωβρίου 2012, περί απαγόρευσης των αλιευτικών δραστηριοτήτων από παραγαδιάρικα που φέρουν σημαία Κύπρου ή ειναι νηολογημένα στην Κύπρο, τα οποία αλιεύουν ερυθρό τόνο στον Ατλαντικό Ωκεανό, ανατολικά του γεωγραφικού μήκους 45ο Δ, και στη Μεσόγειο Θάλασσα, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 274, 9.10.2012, σ. 18).

 

534. Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1026/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για τη λήψη ορισμένων μέτρων με στόχο τη διατήρηση των ιχθυαποθεμάτων, κατά των χωρών οι οποίες επιτρέπουν τη διεξαγωγή μη βιώσιμης αλιείας, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 316, 14.11.2012, σ. 34).

 

535. Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1220/2012 του Συμβουλίου, της 3ης Δεκεμβρίου 2012, σχετικά με τη λήψη εμπορικών μέτρων ώστε να εξασφαλιστεί ο εφοδιασμός των μεταποιητών της Ένωσης με ορισμένα προϊόντα αλιείας από το 2013 έως το 2015, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 104/2000 και (ΕΕ) αριθ. 1344/2011, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 349, 19.12.2012, σ. 4).

 

536. Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ, 1234/2012 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2012, για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 468/2010 περί θεσπίσεως του καταλόγου της ΕΕ με τα σκάφη που συμμετέχουν σε παράνομη, λαθραία και άναρχη αλιεία, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 350, 20.12.2012, σ. 38).

 

537. Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1261/2012 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2012, περί καθορισμού, για το 2013, των αλιευτικών δυνατοτήτων στον Εύξεινο Πόντο για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 356, 22.12.2012, σ. 19).

 

538. Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1262/2012 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2012, περί καθορισμού για το 2013 και το 2014, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων βαθέων υδάτων, των αλιευτικών δυνατοτήτων για τα σκάφη της ΕΕ, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 356, 22.12.2012, σ. 22).

 

539. Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1258/2012 του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2012, σχετικά με την κατανομή των αλιευτικών δυνατοτήτων βάσει του πρωτοκόλλου που συμφωνήθηκε μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Μαδαγασκάρης και καθορίζει τις αλιευτικές δυνατότητες και τη χρηματική αντιπαροχή που προβλέπονται στην ισχύουσα συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ των δύο μερών, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 361, 31.12.2012, σ. 85).

 

540. Κανονισμός (ΕΕ) αριθ 1259/2012 του Συμβουλίου, της 3ης Δεκεμβρίου 2012, για την κατανομή των αλιευτικών δυνατοτήτων βάσει του πρωτοκόλλου σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται επί δύο έτη στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ισλαμικής Δημοκρατίας της Μαυριτανίας και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1801/2006, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 364, 31.12.2012, σ. 87).

 

541. Κανονισμός ΕΕ) αριθ. 39/2013 του Συμβουλίου, της 21ης Ιανουαρίου 2013, σχετικά με τον καθορισμό, για το 2013, των αλιευτικών δυνατοτήτων που διατίθενται σε σκάφη ΕΕ, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων που δεν αποτελούν αντικείμενα διεθνών διαπραγματεύσεων ή συμφωνιών, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 23, 25.1.2013, σ. 1).

 

542. Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 40/2013 του Συμβουλίου, της 21ης Ιανουαρίου 2013, σχετικά με τον καθορισμό, για το 2013, των αλιευτικών δυνατοτήτων οι οποίες στα ύδατα ΕΕ και οι οποίες παρέχονται σε σκάφη ΕΕ σε ορισμένα ύδατα εκτός ΕΕ για ορισμένα αποθέματα ιχθύων ή ομάδες αποθεμάτων ιχθύων που αποτελούν αντικείμενο διεθνών διαπραγματεύσεων ή συμφωνιών, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 23, 25.1.2013, σ. 54).

 

543. Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αιρθ. 136/2013 της Επιτροπής, της 18ης Φεβρουαρίου 2013, περί εξαιρέσεως των υποδιαιρέσεων ICES 24 και 28.2 από ορισμένες υποχρεώσεις περιορισμού της αλιευτικής προσπάθειας για το 2013, κατ' εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1098/2007 του Συμβουλίου για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για τα αποθέματα γάδου της Βαλτικής θάλασσας και για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 46, 19.2.2013, σ. 8).

 

544. Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 793/2013 της Επιτροπής, της 20ής Αυγούστου 2013, για τη θέσπιση μέτρων όσον αφορά τις Φερόες Νήσους, προκειμένου να εξασφαλιστεί η διατήρηση του αποθέματος ατλαντοσκανδιναβικής ρέγγας, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 223, 21.8.2013, σ. 1).

 

545. Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 897/2013 του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2013, για την κατανομή των αλιευτικών δυνατοτήτων βάσει του πρωτοκόλλου σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Γκαμπόν, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 250, 20.9.2013, σ. 24).

 

546. Κανονσμός (ΕΕ) αριθ. 1180/2013 του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2013, περί καθορισμού, για το 2014, των αλιευτικών δυνατοτήτων για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων στη Βαλτική θάλασσα, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 313, 22.11.2013, σ. 4).

 

547. Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1270/2013 του Συμβουλίου, της 15ης Νοεμβρίου 2013, σχετικά με την κατανομή των αλιευτικών δυνατοτήτων βάσει του πρωτοκόλλου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου του Μαρόκου σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου του Μαρόκου, όπως εκάστοτε τροποποιείται

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 328, 7.12.2013, σ. 40).

 

548. Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1354/2013 της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί εξαιρέσεως των υποδιαιρέσεων ICES 27 και 28.2 από ορισμένες υποχρεώσεις περιορισμού της αλιευτικής προσπάθειας για το 2014, κατ' εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1098/2007 του Συμβουλίου για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για τα αποθέματα γάδου της Βαλτικής θάλασσας και για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 341, 18.12.2013, σ. 34).

 

549. Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1418/2013 της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τα σχέδια παραγωγής και εμπορίας, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 353, 28.12.2013, σ. 40).

 

550. Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1419/2013 της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για την αναγνώριση των οργανώσεων παραγωγών και των διεπαγγελματικών οργανώσεων και τη δημοσίευση των τιμών ενεργοποίησης, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κοινή οργάνωση των αγορών προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 353, 28.12.2013, σ. 43).

 

551. Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1420/2013 της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 347/96, (ΕΚ) αριθ. 1924/2000, (ΕΚ) αριθ. 1925/2000, (ΕΚ) αριθ. 2508/2000, (ΕΚ) αριθ. 2509/2000, (ΕΚ) αριθ. 2813/2000, (ΕΚ) αριθ. 2814/2000, (ΕΚ) αριθ. 150/2001, (ΕΚ) αριθ. 939/2001, (ΕΚ) αριθ. 1813/2001, (ΕΚ) αριθ. 2065/2001, (ΕΚ) αριθ. 2183/2011, (ΕΚ) αριθ. 2318/2001, (ΕΚ) αριθ. 2493/2001, (ΕΚ) αριθ. 2306/2002, (ΕΚ) αριθ. 802/2006, (ΕΚ) αριθ. (ΕΚ) αριθ. 2003/2006, (ΕΚ) αριθ. 696/2008 και (ΕΚ) αριθ. 248/2009 μετά  την έγκριση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου για την κοινή οργάνωση των αγορών προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 353, 28.12.2013, σ. 48).

 

552. Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, την τροποποίηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1184/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 354, 28.12.2013, σ. 1).

 

553. Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική, την τροποποίηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και την κατάργσηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 και (ΕΚ) 639/2004 και της απόφασης 2004/585/ΕΚ του Συμβουλίου, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 354, 28.12.2013, σ. 22).

 

554. Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 11/2014 του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την κατανομή των αλιευτικών δυνατοτήτων βάσει του πρωτοκόλλου σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 4, 9.1.2014, σ. 38).

 

555. Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 43/2014 του Συμβουλίου, της 20ής Ιανουαρίου 2014, σχετικά με τον καθορισμό, για το 2014, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων, των αλιευτικών δυνατοτήτων στα ενωσιακά ύδατα, και για τα ενωσιακά εδάφη, σε ορισμένα μη ενωσιακά ύδατα, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 24, 28.12.2014, σ. 1).

 

556. Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαϊου 2014, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2328/2003, (ΕΚ) αριθ. 861/2006, (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 και (ΕΚ) αριθ. 791/2007 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1255/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 149, 20.5.2014, σ. 1).

 

557. Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 763/2014 της Επιτροπής, της 11ης Ιουλίου 2014, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, όσον αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μέτρων πληροφόρησης και δημοσιότητας καθώς και οι οδηγίες για τη δημιουργία εμβλήματος της Ένωσης, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 209, 16.7.2014, σ. 1).

 

558. Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 771/2014 της Επιτροπής, της 14ης Ιουλίου 2014, σχετικά με τη θέσπιση κανόνων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας όσον αφορά το υπόδειγμα για τα επιχειρησιακά προγράμματα, τη δομή των προγραμμάτων αντιστάθμισης του πρόσθετου κόστους με το οποίο επιβαρύνονται οι οικονομικοι φορείς κατά την αλίευση, καλλιέργεια, μεταποίηση και εμπορία ορισμένων αλιευτικών προϊόντων και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας από τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, το υπόδειγμα για τη διαβίβαση δημοσιονομικών στοιχείων, το περιεχόμενο των εκθέσεων εκ των προτέρων αξιολόγησης και τις ελάχιστες απαιτήσεις για το σχέδιο αξιολόγησης που πρέπει να υποβληθούν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 209, 16.7.2014, σ. 20).

 

559. Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 772/2014 της Επιτροπής, της 14ης Ιουλίου 2014, για τον καθορισμό των κανόνων σχετικά με την ένταση των κρατικών ενισχύσεων που πρέπει να εφαρμόζονται στο σύνολο των επιλέξιμων ορισμένων δράσεων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 209, 16.7.2014, σ. 47).

 

560. Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1221/2014 του Συμβουλίου, της 10ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με τον καθορισμό, για το 2015, των αλιευτικών δυνατοτήτων για ορισμένα αποθέματα ιχθυών και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων που ισχύουν στη Βαλτική Θάλασσα και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 43/2014 και (ΕΕ) αριθ. 1180/2013, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 330, 15.11.2014, σ. 16).

 

561. Κατ΄εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1014/2014 της Επιτροπής, της 22ας Ιουλίου 2014, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κανονισμών του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθμ. 2328/2003, (ΕΚ) αριθ. 861/2006, (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 και (ΕΚ) αριθ. 791/2007 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1255/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το περιεχόμενο και τη δομή ενός κοινού συστήματος παρακολούθησης και αξιολόγησης για τις πράξεις που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 283, 27.9.2014, σ. 11).

 

562. Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1221/2014 του Συμβουλίου, της 10ης Νοεμβρίου 2014, αχετικά με τον καθορισμό, για το 2015, των αλιευτικών δυνατοτήτων για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων που ισχύουν στη Βαλτική Θάλασσα και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 43/2014 και (ΕΕ) αριθ. 1180/2013, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 330, 15.11.2014, σ. 16).

 

563. Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1242/2014 της Επιτροπής, της 20ής Νοεμβρίου 2014, σχετικά με τη θέσπιση κανόνων, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, όσον αφορά την παρουσίαση των σχετικών σωρευτικών δεδομένων για τις πράξεις, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 334, 21.11.2014, σ. 11).

 

564. Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1243/2014 της Επιτροπής της 20ής Νοεμβρίου 2014, σχετικά με τη θέσπιση κανόνων. σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, όσον αφορά τις πληροφορίες που πρέπει να αποστέλλουν τα κράτη μέλη, καθώς και τις ανάγκες σε δεδομένα και τις συνέργειες μεταξύ δυνητικών πηγών δεδομένων, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 334, 21.11.2014, σ. 39).

 

565. Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1266/2014 της Επιτροπής, της 25ης Νοεμβρίου 2014, περί θέσπισης απαγόρευσης της αλιείας γάδου στη ζώνη NAFO 3Μ από σκάφη που φέρουν σημαία κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 343, 28.11.2014, σ. 3).

 

566. Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1362/2014 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2014, για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με απλουστευμένη διαδικασία για την έγκριση ορισμένων τροποποιήσεων επιχειρησιακών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και κανόνων σχετικά με τη μορφή και την παρουσίαση των ετήσιων εκθέσεων για την υλοποίηση των εν λόγω προγραμμάτων, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 365, 19.12.2014, σ. 124).

 

567. Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1367/2014 του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 2014, σχετικά με τπμ καθορισμό, για το 2015 και το 2016, των αλιευτικών δυνατοτήτων για τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη για ορισμένα αποθέματα ιχθύων βαθεών υδάτων, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 366, 20.12.2014, σ. 1).

 

568. Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1392/2014 της Επιτροπής, της 20ής Οκτωβρίου 2014, για τη θέσπιση σχεδίου απορρίψεων για ορισμένους τύπους αλιείας μικρών πελαγικών ειδών στη Μεσόγειο θάλασσα, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 370, 30.12.2014, σ. 21).

 

569. Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/98 της Επιτροπής. της 18ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με την εφαρμογή των διεθνών υποχρεώσεων της Ένωσης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, δυνάμει της διεθνούς σύμβασης για τη διατήρηση των θυννοειδών του Ατλαντικού και της σύμβασης περί της μελλοντικής πολυμερούς συνεργασίας στον τομέα της αλιείας του Βορειοδυτικού Ατλαντικού, όπως τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 16, 23.1.2015, σ. 23).

 

570. Κανονισμός (ΕΕ) 2015/104 του Συμβουλίου, της 19ης Ιανουαρίου 2015, σχετικά με τον καθορισμό, για το 2015, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων, των αλιευτικών δυνατοτήτων στα ενωσιακά ύδατα, και για τα ενωσιακά σκάφη, σε ορισμένα μη ενωσιακά ύδατα, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 43/2014 καθώς και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 779/2014, όπως τροποποιήθηκε.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 22, 28.1.2015, σ. 1).

 

571. Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/288 της Επιτρπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2014, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας όσον αφορά τη χρονική περίοδο έναρξης της λήξης της κατά την οποία θεωρούνται απαράδεκτες οι αιτήσεις, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 51, 24.2.2015, σ. 1).

 

572. Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/531 της Επιτροπής, της 24ης Νοεμβρίου 2014, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με τον καθορισμό των δαπανών που είναι επιλέξιμες για ενίσχυση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, προκειμένου να βελτιωθεί η υγιεινή, η υγεία, η ασφάλεια και οι εργασιακές συνθήκες για τους αλιείς, η προστασία και η αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων, η άμβλυνση της κλιματικής αλλαγής και η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των αλιευτικών σκαφών, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 86, 31.3.2015, σ. 1).

 

573. Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/616 της Επιτροπής, της 13ης Φεβρουαρίου 2015, για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 480/2014 όσον αφορά τις παραπομπές στις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 102, 21.4.2015, σ. 33).

 

574. Κανονισμός (ΕΕ) 2015/812 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαϊου 2015, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 850/98, (ΕΚ) αριθ. 2187/2005, (ΕΚ) αριθ. 1967/2006, (ΕΚ) αριθ. 1098/2007, (ΕΚ) αριθ. 254/2002, (ΕΚ) αριθ. 2347/2013 και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου, και των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την υποχρέωση εκφόρτωσης, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1434/98 του Συμβουλίου, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 133, 29.5.2015, σ. 1).

 

575. Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/852 της Επιτροπής, της 27ης Μαρτίου 2015, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό των περιπτώσεων μη συμμόρφωσης με τους κανόνες της κοινής αλιευτικής πολιτικής που μπορεί να οδηγήσει σε διακοπή της προθεσμίας πληρωμής ή σε αναστολή των πληρωμών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 135, 2.6.2015, σ. 13).

 

576. Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/316της Επιτροπής, της 30ής Ιουλίου 2015, για τη θέσπιση παρέκκλισης από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 850/98 του Συμβουλίου όσον αφορά το ελάχιστο μέγεθος αναφοράς διατήρησης  για το λαβράκι (Dicentrarchus labrax), όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 203, 31.7.2015, σ. 9).

 

577. Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2072 του Συμβουλίου, της 17ης Νοεμβρίου 2015, για τον καθορισμό, για το 2016, των αλιευτικών δυνατοτήτων για ορισμένα αποθέματα ιχθύων στη Βαλτική Θάλασσα και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) 2015/104, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 302, 19.11.2015, σ. 1).

 

578. Κανονισμός (ΕΕ) 2016/72 του Συμβουλίου, της 22ας Ιανουαρίου 2016, σχετικά με τον καθορισμό, για το 2016, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων, των αλιευτικών δυνατοτήτων στα ενωσιακά ύδατα, και για τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη, σε ορισμένα μη ενωσιακά ύδατα, καθώς και για την τροποποίηση του κανονισμού 2015/104, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 22, 28.1.2016, σ. 1).

 

579. Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1139 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Ιουλίου 2016, για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για τα αποθέματα γάδου, ρέγγας και παπαλίνας της Βαλτικής Θάλασσας και για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2187/2005 του Συμβουλίου και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1098/2007 του Συμβουλίου, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L191, 15.7.2016, σ. 1).

 

580. Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1627 του Ευρωπαϊκού Κοινοβοουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου αποκατάστασης του τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 302/2009 του Συμβουλίου, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L252, 16.9.2016, σ. 1).

 

581. Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2017/86 της Επιτροπής, της 20ής Οκτωβρίου 2016, για τη θέσπιση σχεδίου απορρίψεων για ορισμένους τύπους αλιείας βενθοπελαγικών ειδών στη Μεσόγειο θάλασσα, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L14, 18.1.2017, σ. 4).

 

582. Κανονισμός (ΕΕ) 2017/127 του Συμβουλίου, της 20ής Ιανουαρίου 2017, σχετικά με τον καθορισμό, για το 2017, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων, των αλιευτικών δυνατοτήτων στα ενωσιακά ύδατα και, για τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη, σε ορισμένα μη ενωσιακά ύδατα, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 24, 28.1.2017, σ. 1).

 

583. Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2017/787 της Επιτροπής, της 6ης Φεβρουαρίου 2017, σχετικά με το μητρώο αλιευτικού στόλου της Ένωσης, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 34, 9.2.2017, σ. 9).

 

584. Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2017/787 της Επιτροπής, της 8ης Μαϊου 2017, για τον καθορισμό ελάχιστου μεγέθους αναφοράς διατήρησης του είδους λυθρίνι πελαγίσιο στα ύδατα του Βορειοανατολικού Ατλαντικού Ωκεανού, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 119, 9.5.2017, σ. 4).

 

585. Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2017, σχετικά με τη θέσπιση ενωσιακού πλαισίου για τη συλλογή, διαχείριση και χρήση δεδομένων στον τομεά της αλιείας και τη στήριξη όσον αφορά τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις για την κοινή αλιευτική πολιτική και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 199/2008 του Συμβουλίου, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 157, 20.6.2017, σ. 1).

 

586. Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1130 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2017, που ορίζει τα χαρακτηριστικά των αλιευτικών σκαφών, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 169, 30.6.2017, σ. 31).

 

587. Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2107 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Νοεμβρίου 2017, για τον καθορισμό μέτρων διαχείρισης, διατήρησης και ελέγχου που εφαρμόζονται στη ζώνη της σύμβασης της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού (ICCAT) και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1936/2001, (ΕΚ) αριθ. 1984/2003 και (ΕΚ) αριθ. 520/2007, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L315, 30.11.2017, σ. 1).

 

588. Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2403 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2017, σχετικά με τη βιώσιμη διαχείριση των εξωτερικών αλιευτικών στόλων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1006/2008 του Συμβουλίου, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 347, 28.12.2017, σ. 81).

 

589. Κανονισμός (ΕΕ) 2018/120 του Συμβουλίου, της 23ης Ιανουαρίου 2018, σχετικά με τον καθορισμό για το 2018, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων, των αλιευτικών δυνατοτήτων στα ενωσιακά ύδατα, και για τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη, σε ορισμένα μη ενωσιακά ύδατα, καθώς και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/127, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 27, 31.1.2018, σ. 1).

 

590. Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2018/161 της Επιτροπής, της 23ης Οκτωβρίου 2017, για τη θέσπιση εξαίρεσης de minimis από την υποχρέωση εκφόρτωσης για ορισμένους τύπους αλιείας μικρών πελαγικών ειδών στη Μεσόγειο θάλασσα, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 30, 2.2.2018, σ. 1).

 

591. Κανονισμός (ΕΕ) 2018/975 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2018, για τη θέσπιση μέτρων διαχείρισης και ελέγχου που εφαρμόζονται στην περιοχή της σύμβασης της Περιφερειακής Οργάνωσης Διαχείρισης της Αλιείας του Νοτίου Ειρηνικού (SPRFMO) όπως εκάστοτε τροποποιείται,

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 179, 16.7.2018, σ. 30).

 

592. Κανονισμός (ΕΕ) 2019/124 του Συμβουλίου, της 30ής Ιανουαρίου 2019, σχετικά με τον καθορισμό, για το 2019, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων, των αλιευτικών δυνατοτήτων στα ενωσιακά ύδατα και, για τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη, σε ορισμένα μη ενωσιακά ύδατα, όπως εκάστοτε τροποποιείται,

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L29, 31.12.2018, σ. 1).

 

593. Κανονισμός (ΕΕ) 2019/440 του Συμβουλίου, της 29ης Νοεμβρίου 2018, για την κατανομή των αλιευτικών δυνατοτήτων βάσει της συμφωνίας σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου του Μαρόκου και του πρωτοκόλλου εφαρμογής της, όπως εκάστοτε τροποποιείται,

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L77, 26.3.2019, σ. 1).

 

594. Κανονισμός (ΕΕ) 2019/473 του Ευρωπϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαρτίου 2019, για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας, όπως εκάστοτε τροποποιείται,

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L83, 25.3.2019, σ. 18).

 

595. Κανονισμός (ΕΕ) 2019/833 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2019, για τον καθορισμό μέτρων διατήρησης και ελέγχου που εφαρμόζονται στη ζώνη διακανονισμού της Οργάνωσης Αλιείας Βορειοδυτικού Ατλαντικού και την τροποποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1627 και για την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2115/2005 και (ΕΚ) αριθ. 1386/2007, όπως εκάτοτε τροποποιείται,

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L141, 28.5.2019, σ. 1).

 

596. Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1022 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου σχετικά με τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης βενθοπελαγικών αποθεμάτων στη δυτική Μεσόγειο Θάλασσα και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014, όπως εκάστοτε τροποποιείται,

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L172, 26.6.2019, σ. 1).

 

597. Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, σχετικά με τη διατήρηση αλιευτικών πόρων και την προστασία θαλάσσιων οικοσυστημάτων μέσω τεχνικών μέτρων, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2019/2006, (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου και των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, (ΕΕ) 2016/1139, (ΕΕ) 2018/973, (ΕΕ) 2019/472 και (ΕΕ) 2019/1022 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 894/97, (ΕΚ) αριθ. 850/98, (ΕΚ) αριθ. 2549/2000, (ΕΚ) αριθ. 254/2002, (ΕΚ) αριθ. 812/2004 και (ΕΚ) αριθ. 2187/2005 του Συμβουλίου, όπως εκάτοτε τροποποιείται,

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L198, 25.7.2018, σ. 105).

 

598. Κανονισμός (ΕΕ) 2019/2236 του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2019 περί καθορισμού, για το 2020, των αλιευτικών δυνατοτήτων στη Μεσόγειο και στον Εύξεινο Πόντο για ορισμένα αποθέματα και ομάδες αποθεμάτων ισθύων,

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L336, 30.12.2019, σ. 14).

 

599. Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2020/4 της Επιτροπής τς 29ης Αυγούστου 2019 σχετικά με την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/86 για τη θέσπιση σχεδίου απορρίψεων για ορισμένους τύπους αλιείας βενθοπελαγικών ειδών στη Μεσόγειο Θάλασσα, όπως εκάστοτε τροποποιείται,

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L2, 6.1.2020, σ. 5).

 

600. Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2020/38 της Επιτροπής της 16ης Ιανουαρίου 2020 για τον καθορισμό τεχνικών λειτουργικών απαιτήσεων για την καταγραφή, τη μορφοποίηση και τη διαβίβαση των πληροφοριών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/2403 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη βιώσιμη διαχείριση των εξωτερικών αλιευτικών στόλων, όπως εκάστοτε τροποποιείται,

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L13, 17.1.2020, σ. 15).

 

601. Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/38 της Επιτροπής της 16ης Ιανουαρίου 2020 για τον καθορισμό τεχνικών λειτουργικών απαιτήσεων για την καταγραφή, τη μορφοποίηση και τη διαβίβαση των πληροφοριών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/2403 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη βιώσιμη διαχείριση των εξωτερικών αλιευτικών στόλων, όπως εκάστοτε τροποποιείται,

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L13, 17.01.2020, σ. 15.)·

 

602. Κανονισμός (ΕΕ) 2020/123 του Συμβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 2020, σχετικά με τον καθορισμό για το 2020 για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων, των αλιευτικών δυνατοτήτων στα ενωσιακά ύδατα και για τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη, σε ορισμένα μη ενωσιακά ύδατα, όπως εκάστοτε τροποποιείται,

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L25, 30.01.2020, σ. 1.)·

 

603. Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2020/124 της Επιτροπής της 15ης Οκτωβρίου 2019 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/833 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό μέτρων διατήρησης και ελέγχου που εφαρμόζονται στη ζώνη διακανονισμού της Οργάνωσης Αλιείας Βορειοδυτικού Ατλαντικού, όπως εκάστοτε τροποποιείται,

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L34Ι, 6.02.2020, σ. 1.)·

 

604. Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/269 της Επιτροπής της 26ης Φεβρουαρίου 2020 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 468/2010 περί θεσπίσεως του καταλόγου της ΕΕ με τα σκάφη που συμμετέχουν σε παράνομη, λαθραία και άναρχη αλιεία [Μέρος Β – Σκάφη που περιλαμβάνονται στο άρθρο 30 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008], όπως εκάστοτε τροποποιείται,

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L56, 27.02.2020, σ. 7.)· 

 

605. Κανονισμός (ΕΕ) 2020/271 του Συμβουλίου της 20ής Φεβρουαρίου 2020 για την κατανομή των αλιευτικών  δυνατοτήτων βάσει του πρωτοκόλλου σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών (2020-2026), όπως εκάστοτε τροποποιείται,

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L60, 28.02.2020, σ. 1.)·

 

606. Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/967 της Επιτροπής, της 3ης Ιουλίου 2020, για τον καθορισμό των λεπτομερών κανόνων σχετικά με το σήμα και τα χαρακτηριστικά εφαρμογής ηχητικών αποτρεπτικών συσκευών, όπως αναφέρεται στο παράρτημα XIII μέρος Α του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διατήρηση αλιευτικών πόρων και την προστασία θαλάσσιων οικοσυστημάτων μέσω τεχνικών μέτρων, όπως εκάστοτε τροποποιείται,

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L213, 6.07.2020, σ. 4. )·

 

607. Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2020/2014 της Επιτροπής, της 21ης Αυγούστου 2020, για τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής της υποχρέωσης εκφόρτωσης για ορισμένους τύπους αλιείας στη Βόρεια Θάλασσα για την περίοδο 2021-2023, όπως εκάστοτε τροποποιείται,

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L425, 10.12.2020, σ. 1.)·

 

608. Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2020/2015 της Επιτροπής, της 21ης Αυγούστου 2020, για τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής της υποχρέωσης εκφόρτωσης για ορισμένους τύπους αλιείας στα Δυτικά Ύδατα για την περίοδο 2021-2023, όπως εκάστοτε τροποποιείται,

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L425, 10.12.2020, σ. 22.) ·

 

609. Κανονισμός (ΕΕ) 2021/56 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιανουαρίου 2021, για τη θέσπιση μέτρων διαχείρισης, διατήρησης και ελέγχου που εφαρμόζονται στην περιοχή της σύμβασης της Παναμερικανικής Επιτροπής Τροπικού Τόνου και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 520/2007 του Συμβουλίου, όπως εκάστοτε τροποποιείται,

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L24, 26.1.2021, σ. 1.)·

 

610. Κανονισμός (ΕΕ) 2021/90 του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2021, σχετικά με τον καθορισμό για το 2021 των αλιευτικών δυνατοτήτων στη Μεσόγειο Θάλασσα και στον Εύξεινο Πόντο για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων, όπως εκάστοτε τροποποιείται

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L31, 29.1.2021, σ. 1.)·

 

611. Κανονισμός (ΕΕ) 2021/91 του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2021, σχετικά με τον καθορισμό, για τα έτη 2021 και 2022, των αλιευτικών δυνατοτήτων για τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη για ορισμένα αποθέματα ιχθύων βαθέων υδάτων, όπως εκάστοτε τροποποιείται,

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L31, 29.1.2021, σ. 20.)·

 

612. Κανονισμός (ΕΕ) 2021/92 του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου  2021, σχετικά με τον καθορισμό, για το 2021, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων, των αλιευτικών δυνατοτήτων στα ενωσιακά ύδατα και για τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη, σε ορισμένα μη ενωσιακά ύδατα, όπως εκάστοτε τροποποιείται,

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L31, 29.1.2021, σ. 31.)·

 

613. Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1139 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Ιουλίου 2021 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1004, όπως εκάστοτε τροποποιείται,

(Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ L 247 της 13.7.2021, σ. 1.) ·

 

614. Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1888 του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2021 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2022, των αλιευτικών δυνατοτήτων για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων στη Βαλτική Θάλασσα και με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2021/92 όσον αφορά ορισμένες αλιευτικές δυνατότητες σε άλλα ύδατα,), όπως εκάστοτε τροποποιείται,

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 384 της 29.10.2021, σ. 1.)·

 

615. Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2021/2064 της Επιτροπής της 25ης Αυγούστου2021 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη θέσπιση εξαίρεσης de minimis από την υποχρέωση εκφόρτωσης για ορισμένους τύπους βενθοπελαγικής αλιείας στην Αδριατική θάλασσα και τη Νοτιοανατολική Μεσόγειο θάλασσα, όπως εκάστοτε τροποποιείται,

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 421 της 26.11.2021, σ. 9.)·

 

616. Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2021/2066 της Επιτροπής της 25ης Αυγούστου 2021 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1022 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις λεπτομέρειες εφαρμογής της υποχρέωσης εκφόρτωσης για ορισμένα βενθοπελαγικά αποθέματα στη δυτική Μεσόγειο θάλασσα για την περίοδο 2022-2024, όπως εκάστοτε τροποποιείται,

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 421 της 26.11.2021, σ. 17.)· 

617. Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2022/45 της Επιτροπής, της 13ης Ιανουαρίου 2022, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2021/1139 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας, σχετικά με περιπτώσεις μη συμμόρφωσης και περιπτώσεις σοβαρής μη συμμόρφωσης με τους κανόνες  της κοινής αλιευτικής πολιτικής που μπορούν να οδηγήσουν σε διακοπή προθεσμίας πληρωμής ή σε αναστολή των πληρωμών στο πλαίσιο του εν λόγω ταμείου, όπως εκάστοτε τροποποιείται,

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 9, 14.01.2022, σ. 20.)·

 

618. Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2022/46 της Επιτροπής, της 13ης Ιανουαρίου 2022, σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2021/1139 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ)2017/1004 όσον αφορά τον προσδιορισμό ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών και τον προσδιορισμό μεθοδολογικών στοιχείων για τον καθορισμό της συνήθους αλιευτικής προσπάθειας των αλιευτικών σκαφών, όπως εκάστοτε τροποποιείται,

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 9, 14.01.2022, σ. 27.)·

 

619. Κανονισμός (ΕΕ) 2022/109 του Συμβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 2022, σχετικά με τον καθορισμό, για το 2022, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων, των αλιευτικών δυνατοτήτων στα ενωσιακά ύδατα και για τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη σε ορισμένα μη ενωσιακά ύδατα, όπως εκάστοτε τροποποιείται,

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 21, 31.01.2022, σ. 1.)·

 

620. Κανονισμός (ΕΕ) 2022/110 του Συμβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 2022, σχετικά με τον καθορισμό για το 2022 των αλιευτικών δυνατοτήτων που ισχύουν στη Μεσόγειο Θάλασσα και στον Εύξεινο Πόντο για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και  ομάδες αποθεμάτων ιχθύων, όπως εκάστοτε τροποποιείται,

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L21, 31.1.2022, σ. 165.)·

 

621. Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2022/2181 της Επιτροπής της 29ης Ιουνίου 2022 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2021/1139 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας όσον αφορά τις ημερομηνίες έναρξης και τις χρονικές περιόδους για το απαράδεκτο των αιτήσεων στήριξης, όπως εκάστοτε τροποποιείται,

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε L208 της 9.11.2022, σ. 7.)·

 

622. Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/1614 της Επιτροπής της 15ης Σεπτεμβρίου 2022 για τον καθορισμό των υφιστάμενων περιοχών αλιείας βαθέων υδάτων και την κατάρτιση καταλόγου των περιοχών στις οποίες είναι γνωστή ή πιθανή η ύπαρξη ευπαθών θαλάσσιων οικοσυστημάτων, όπως εκάστοτε τροποποιείται,

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 242 της 19.9.2022, σ. 1.)·

 

623. Κανονισμός (ΕΕ) 2022/2056 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 2022 για τη θέσπιση μέτρων διατήρησης και διαχείρισης που εφαρμόζονται στην περιοχή της σύμβασης αλιείας Δυτικού και Κεντρικού Ειρηνικού και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 520/2007 του Συμβουλίου, όπως εκάστοτε τροποποιείται,

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L276 της 26.10.2022, σ. 1.)·

 

624. Κανονισμός (ΕΕ) 2022/2343 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Νοεμβρίου 2022 για τον καθορισμό μέτρων διαχείρισης, διατήρησης και ελέγχου που εφαρμόζονται στην περιοχή αρμοδιότητας της επιτροπής διαχείρισης τόνου του Ινδικού Ωκεανού (IOTC) και για την τροποποίηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1936/2001, (ΕΚ) αριθ. 1984/2003 και (ΕΚ) αριθ. 520/2007, όπως εκάστοτε τροποποιείται,

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 311 της 02.12.2022, σ. 1.)·

 

625. Κανονισμός (ΕΕ) 2023/194 του Συμβουλίου της 30ής Ιανουαρίου 2023 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2023, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων, των αλιευτικών δυνατοτήτων στα ενωσιακά ύδατα και, για τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη, σε ορισμένα μη ενωσιακά ύδατα, καθώς και τον καθορισμό, για το 2023 και το 2024, των εν λόγω αλιευτικών δυνατοτήτων για ορισμένα αποθέματα ιχθύων βαθέων υδάτων, όπως εκάστοτε τροποποιείται,

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 28, 31.01.2023, σ. 1.)·

 

626. Κανονισμός (ΕΕ) 2023/195 του Συμβουλίου της 30ής Ιανουαρίου 2023 σχετικά με τον καθορισμό για το 2023 των αλιευτικών δυνατοτήτων που ισχύουν στη Μεσόγειο Θάλασσα και στον Εύξεινο Πόντο για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων και σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2022/110 όσον αφορά τις αλιευτικές δυνατότητες για το 2022 που ισχύουν στη Μεσόγειο Θάλασσα και στον Εύξεινο Πόντο, όπως εκάστοτε τροποποιείται,

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L28, 31.1.2023, σ. 220.).

ΤΡΙΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

[΄Αρθρο 7(3)(β), 7(3)(δ) και 7(8)]

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΗΣ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝ ΔΟΚΙΜΕΣ

 

 

Μέρος 1 - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΗΣ

Κυβερνητικό Εργαστήριο (1) .........................................................................................

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΗΣ

-----------------------------

 

Προς (2) .........................................................................................................................

 

Εγώ, ο υπογραφόμενος Κυβερνητικός Αναλυτής, πιστοποιώ ότι παρέλαβα την ............ ημέρα του

.................., του έτους ................, από (3) ......................................ένα δείγμα που σημάνθηκε (4)

................................ και είχε την περιγραφή (5) ..............................................για δοκιμή (το οποίο

μετά ζυγίστηκε (6) .....................) και το οποίο έχει δοκιμαστεί ή αναλυθεί από εμένα ή από πρόσωπο

υπό τις οδηγίες και την άμεση επίβλεψή μου (7), και ότι τα αποτελέσματα είναι τα εξής, ως ακολούθως

(8):...........................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

 

Η γνώμη και οι παρατηρήσεις μου είναι (9)

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Επιπλέον πιστοποιώ ότι το δείγμα (από τη στιγμή της παραλαβής του από εμένα) δεν έχει υποστεί καμιά

αλλαγή η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει τα αποτελέσματα, τη γνώμη μου και τις παρατηρήσεις μου που

εκφράστηκαν πιο πάνω.

 

Σαν μάρτυρας η υπογραφή μου την ................ ημέρα του ...................., του έτους ................... .

 

 

(Υπογραφή) .................................

Κυβερνητικός Αναλυτής

 

Σημειώσεις:

(1) Εδώ εισάγεται το όνομα και η διεύθυνση του Κυβερνητικού Εργαστηρίου που εκτελεί τη δοκιμή.

(2) Εδώ εισάγεται το όνομα και η διεύθυνση του προσώπου που υπέβαλε το δείγμα για δοκιμή.

(3) Εδώ εισάγεται το όνομα του προσώπου που έφερε το δείγμα για δοκιμή.

(4) Εδώ εισάγεται το όνομα/είδος του δείγματος και αριθμός αναφοράς, παραδείγματος χάριν, ο αριθμός

Γενικού Εργαστηρίου (Αρ. Γ.Ε.).

(5) Εδώ εισάγονται παρατηρήσεις σχετικές με το δείγμα, όπως ημερομηνία δειγματοληψίας, και στοιχεία

του προσώπου από το οποίο λήφθηκε το δείγμα.

(6) Αυτό το σημείο δύναται να διαγραφεί ή το κενό να μη συμπληρωθεί, όταν το δείγμα δεν μπορεί να

ζυγιστεί εύκολα ή όταν η ζύγιση δεν έχει σημασία για το αποτέλεσμα της δοκιμής.

(7) Εδώ διαγράφονται οι λέξεις «από εμένα ή» ή οι λέξεις «ή από πρόσωπο υπό τις οδηγίες και την άμεση

επίβλεψή μου», ανάλογα με την περίπτωση.

(8) Εδώ ο Κυβερνητικός Αναλυτής ορίζει το αποτέλεσμα της δοκιμής.

(9) Εδώ ο Κυβερνητικός Αναλυτής εκφράζει, εάν το κρίνει αναγκαίο, τη γνώμη του και τις παρατηρήσεις

του, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του περί της Εφαρμογής των Κοινοτικών Κανονισμών και

Κοινοτικών Αποφάσεων Νόμου, των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων διαταγμάτων και των σχετικών

Κοινοτικών Κανονισμών και Κοινοτικών Αποφάσεων.

 

 

 

 

 

Μέρος 2 - ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

 

 

Γενικό Χημείο.

 

Εργαστήριο ελέγχου τροφίμων ζωϊκής προέλευσης του Τμήματος Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.