Προοίμιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Εφαρμογής Κοινοτικών Αποφάσεων και Κοινοτικών Κανονισμών που αφορούν θέματα Αλιείας Νόμος του 2006.

Ερμηνεία

2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«Διευθυντής» σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και περιλαμβάνει κάθε λειτουργό του Τμήματος, κατάλληλα εξουσιοδοτημένο από τον ίδιο·

«Επιθεωρητής» σημαίνει Επιθεωρητή Αλιείας της Αρμόδιας Αρχής και περιλαμβάνει οποιοδήποτε οργανισμό, αρχή ή πρόσωπο ήθελε εξουσιοδοτηθεί από το Διευθυντή·

«Κοινοτική Απόφαση» σημαίνει Απόφαση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, όπως ορίζεται στο ΄Αρθρο 249 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και περιλαμβάνεται στο Πρώτο Παράρτημα·

Δεύτερο Παράρτημα.

«Κοινοτικός Κανονισμός» σημαίνει Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, όπως ορίζεται στο ΄Αρθρο 249 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και περιλαμβάνεται στο Δεύτερο Παράρτημα·

«Κράτος μέλος» σημαίνει Κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης·

«σχετικό μεταφορικό μέσο» σημαίνει μεταφορικό μέσο το οποίο εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου ή εκδιδόμενου δυνάμει αυτού διατάγματος ή Κοινοτικού Κανονισμού ή Κοινοτικής Απόφασης·

«σχετικό προϊόν» σημαίνει προϊόν το οποίο εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου ή εκδιδόμενου δυνάμει αυτού διατάγματος ή Κοινοτικού Κανονισμού ή Κοινοτικής Απόφασης·

«σχετικό υποστατικό ή άλλος χώρος» σημαίνει υποστατικό ή άλλος χώρος, που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου ή εκδιδόμενου δυνάμει αυτού διατάγματος ή Κοινοτικού Κανονισμού ή Κοινοτικής Απόφασης·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

(2) Οποιοιδήποτε άλλοι όροι που περιέχονται στον παρόντα Νόμο και δεν ορίζονται ειδικά σε αυτόν, έχουν την έννοια που τους αποδίδουν οι σχετικές Κοινοτικές Αποφάσεις και οι σχετικοί Κοινοτικοί Κανονισμοί.

(3) Στον παρόντα Νόμο, αναφορά σε -

(α) Κοινοτική Απόφαση, σημαίνει τη συγκεκριμένη Κοινοτική Απόφαση ως εκάστοτε τροποποιείται, έως ότου παύσει να ισχύει ή καταργηθεί·

(β) Κοινοτικό Κανονισμό, σημαίνει το συγκεκριμένο Κοινοτικό Κανονισμό ως εκάστοτε τροποποιείται, έως ότου παύσει να ισχύει ή καταργηθεί.

Πεδίο εφαρμογής

3. Ο παρών Νόμος και τα εκδιδόμενα δυνάμει αυτού διατάγματα δεν εφαρμόζονται αναφορικά με Κοινοτικούς Κανονισμούς και Κοινοτικές Αποφάσεις που δεν είναι σε ισχύ.

Καθορισμός Αρμόδιας Αρχής

4. Για σκοπούς εφαρμογής των Κοινοτικών Κανονισμών, των Κοινοτικών Αποφάσεων και του παρόντος Νόμου, Αρμόδια Αρχή είναι το Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

Εξουσίες Διευθυντή

5. Ο Διευθυντής έχει εξουσία να εξουσιοδοτεί Επιθεωρητές σε σχέση με την αποτελεσματική εφαρμογή του παρόντος Νόμου.

Εξουσίες των Επιθεωρητών

6.-(1) Κάθε Επιθεωρητής ή λειτουργός του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, με σκοπό τη διακρίβωση της εκπλήρωσης οποιασδήποτε υποχρέωσης, η οποία απορρέει από τον παρόντα Νόμο, εκδιδόμενο δυνάμει αυτού διάταγμα, Κοινοτικό Κανονισμό ή Κοινοτική Απόφαση, ή όταν έχει εύλογες αιτίες να υποψιάζεται ότι έχει διαπραχθεί αδίκημα ή πιθανό να διαπραχθεί αδίκημα με βάση τον παρόντα Νόμο, εκδιδόμενο δυνάμει αυτού διάταγμα, Κοινοτικό Κανονισμό ή Κοινοτική Απόφαση, έχει εξουσία σε εύλογο χρόνο και, σε αιτιολογημένες περιπτώσεις, σε οποιοδήποτε χρόνο -

(α) να εισέρχεται, να επιθεωρεί, να ερευνά και να διενεργεί έλεγχο σε οποιαδήποτε ιδιοκτησία, εκτός από κατοικία, οποιοδήποτε υποστατικό ή άλλο χώρο, το οποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι είναι σχετικό υποστατικό ή άλλος χώρος ή στον οποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι διεξάγεται οποιασδήποτε μορφής αλιευτική δραστηριότητα ή προσφέρεται ή παρέχεται σχετική υπηρεσία ή παρασκευάζεται προς διάθεση στην αγορά, αποθηκεύεται προς διάθεση στην αγορά, διατίθεται στην αγορά ή για εμπορικό, βιομηχανικό, βιοτεχνικό ή επαγγελματικό σκοπό χρησιμοποιείται σχετικό προϊόν ή αλιευτικό εργαλείο, να ανοίγει και εξετάζει οποιαδήποτε συσκευασία για την οποία έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι περιέχει σχετικό προϊόν ή αλιευτικό εργαλείο, να εξετάζει οτιδήποτε για το οποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι είναι σχετικό προϊόν ή αλιευτικό εργαλείο ή σχετίζεται με την προσφορά ή παροχή σχετικής υπηρεσίας, να παίρνει, αφού καταβάλει εύλογο τίμημα, δείγμα για το οποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι είναι σχετικό προϊόν ή σχετίζεται με την προσφορά ή παροχή σχετικής υπηρεσίας, να εξετάζει οτιδήποτε για το οποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι χρησιμοποιείται ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά την προαναφερόμενη παρασκευή προς διάθεση στην αγορά, αποθήκευση προς διάθεση στην αγορά, διάθεση στην αγορά ή χρήση και να επιθεωρεί και να εξετάζει το σχετικό υποστατικό ή άλλο χώρο καθώς και οποιαδήποτε εφαρμοστέα σε αυτό μέθοδο ή διαδικασία που αφορά το σχετικό υποστατικό ή άλλο χώρο ή την σχετική υπηρεσία ή το σχετικό προϊόν·

(β) να ανακόπτει, να εισέρχεται, να επιθεωρεί, να ερευνά και να διενεργεί έλεγχο σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο ξηράς, θάλασσας ή αέρα, το οποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι είναι σχετικό μεταφορικό μέσο ή στο οποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι διεξάγεται ή δυνατόν να διεξαχθεί οποιαδήποτε αλιευτική δραστηριότητα ή προσφέρεται ή παρέχεται σχετική υπηρεσία ή μεταφέρεται, διατίθεται στην αγορά ή για εμπορικούς ή επαγγελματικούς σκοπούς χρησιμοποιείται σχετικό προϊόν, να ανοίγει και εξετάζει οποιαδήποτε συσκευασία για την οποία έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι περιέχει αλιευτικό εργαλείο ή σχετικό προϊόν, να εξετάζει οτιδήποτε για το οποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι είναι αλιευτικό εργαλείο ή σχετικό προϊόν ή σχετίζεται με την προσφορά ή παροχή σχετικής υπηρεσίας, να παίρνει, αφού καταβάλει εύλογο τίμημα, δείγμα για το οποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι είναι σχετικό προϊόν ή σχετίζεται με την προσφορά ή παροχή σχετικής υπηρεσίας και να επιθεωρεί και εξετάζει το σχετικό μεταφορικό μέσο καθώς και οποιαδήποτε εφαρμοστέα σε αυτό μέθοδο ή διαδικασία που αφορά το σχετικό μεταφορικό μέσο ή τη σχετική υπηρεσία ή το σχετικό προϊόν·

(γ) να εξετάζει οποιαδήποτε στοιχεία, καταχωρισμένα σε μηχανικό, ηλεκτρικό ή ηλεκτρονικό σύστημα δεδομένων, και οποιαδήποτε βιβλία και έγγραφα, τα οποία βρίσκονται σε σχετικό υποστατικό ή άλλο χώρο (εξαιρουμένων των κατοικιών) ή σε σχετικό μεταφορικό μέσο, για τα οποία έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι περιέχουν πληροφορία ή καταχώρηση αναφορικά με σχετικό υποστατικό ή άλλο χώρο ή με σχετικό μεταφορικό μέσο ή με σχετική υπηρεσία ή με σχετικό προϊόν, να τα αντιγράφει και φωτοτυπεί και να παίρνει αντίγραφα, φωτοτυπίες και αποσπάσματά τους, νοουμένου, όσον αφορά τα αποσπάσματα, ότι έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι τα αποσπάσματα αυτά ενδεχομένως να χρειαστούν για αποδεικτικούς σκοπούς σε ποινική ή διοικητική διαδικασία αναφορικά με οποιαδήποτε παράβαση ή παράλειψη συμμόρφωσης με τον παρόντα Νόμο ή με εκδιδόμενο δυνάμει αυτού διάταγμα ή με Κοινοτικό Κανονισμό ή Κοινοτική Απόφαση·

(δ) να κατακρατεί ή δεσμεύει, για όσο χρόνο κρίνει αναγκαίο, οτιδήποτε για το οποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι είναι σχετικό μεταφορικό μέσο ή αλιευτικό εργαλείο ή σχετικό εξοπλισμό ή σχετικό προϊόν, αναφορικά με το οποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι έχει παραβιασθεί ή δύναται να παραβιασθεί ή ότι δεν έχει τύχει συμμόρφωσης οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου ή εκδιδόμενου δυνάμει αυτού διατάγματος ή Κοινοτικού Κανονισμού ή Κοινοτικής Απόφασης, και να διατάζει να παραμείνει ή μεταφερθεί το σχετικό μεταφορικό μέσο ή το σχετικό προϊόν σε οποιοδήποτε μέρος θα υποδείξει·

(ε) με την επιφύλαξη του εδαφίου (5), να καταστρέφει οποιοδήποτε αλιευτικό εργαλείο ή σχετικό εξοπλισμό ή σχετικό προϊόν, δείγμα ή μέρος δείγματος του οποίου Κυβερνητικός Αναλυτής πιστοποίησε ότι δεν πληροί τις απαιτήσεις του παρόντος Νόμου ή εκδιδόμενου δυνάμει αυτού διατάγματος ή Κοινοτικού Κανονισμού ή Κοινοτικής Απόφασης·

(στ) να εισέρχεται σε σχετικό υποστατικό ή άλλο χώρο (εξαιρουμένων των κατοικιών) και σε σχετικό μεταφορικό μέσο -

(i) συνοδευόμενος από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, του οποίου την παρουσία κρίνει αναγκαία για οποιοδήποτε σκοπό για τον οποίο ασκεί εξουσία δυνάμει του παρόντος άρθρου· και

(ii) φέροντας μαζί του οποιοδήποτε εξοπλισμό ή υλικά, που κρίνει αναγκαία για οποιοδήποτε σκοπό για τον οποίο ασκεί εξουσία δυνάμει του παρόντος άρθρου.

(2) Ο κάτοχος και ο υπεύθυνος οποιουδήποτε σχετικού υποστατικού ή άλλου χώρου ή σχετικού μεταφορικού μέσου και ο κάτοχος σχετικού προϊόντος και ο προσφέρων ή παρέχων σχετική υπηρεσία, και οποιοδήποτε πρόσωπο απασχολείται σε σχετικό υποστατικό ή άλλο χώρο ή σχετικό μεταφορικό μέσο, στο οποίο εισέρχεται Επιθεωρητής ή λειτουργός του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών δυνάμει του εδαφίου (1), έχουν έκαστος υποχρέωση να παρέχουν στον Επιθεωρητή ή στο λειτουργό του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών οποιαδήποτε πληροφορία που κατέχουν και διευκόλυνση, την οποία αυτός εύλογα απαιτεί, ο δε Επιθεωρητής ή ο λειτουργός του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών έχει εξουσία να απαιτεί και να λαμβάνει οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία και διευκόλυνση.

(3) Κάθε Επιθεωρητής ή λειτουργός του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών έχει υποχρέωση να επιδεικνύει, εφόσον του ζητηθεί, πριν και κατά την άσκηση οποιασδήποτε από τις εξουσίες που του χορηγούνται δυνάμει του παρόντος άρθρου, το πιστοποιητικό της ιδιότητάς του, το οποίο ο Διευθυντής έχει υποχρέωση να του παράσχει.

(4) Σε περίπτωση που, δυνάμει του παρόντος άρθρου, Επιθεωρητής ή λειτουργός του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών -

(α) Παίρνει δείγμα σχετικού προϊόντος, ή

(β) παίρνει αντίγραφο, φωτοτυπία ή απόσπασμα στοιχείων, βιβλίων ή εγγράφων, ή

(γ) κατακρατεί ή δεσμεύει σχετικό μεταφορικό μέσο ή αλιευτικό εργαλείο ή εξοπλισμό ή σχετικό προϊόν, ή

(δ) αποφασίζει να καταστρέψει σχετικό προϊόν,

πληροφορεί σχετικά το πρόσωπο του οποίου τα συμφέροντα επηρεάζονται από τη σχετική προαναφερόμενη πράξη ή απόφαση ή οδηγία, στις δε περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους (γ) και (δ), ο Επιθεωρητής ή ο λειτουργός του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών επιπλέον πληροφορεί το προαναφερόμενο πρόσωπο γραπτώς για τους λόγους στους οποίους βασίζεται η σχετική πράξη ή απόφαση ή οδηγία και -

(αα) περί του δικαιώματος του προαναφερόμενου προσώπου να προσβάλει την πράξη ή απόφαση ή οδηγία με προσφυγή στο Διευθυντή, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 9· και

(ββ) περί της προθεσμίας εντός της οποίας δύναται να ασκηθεί το προαναφερόμενο δικαίωμα, η οποία καθορίζεται στο άρθρο 9.

(5) Επιθεωρητής ή λειτουργός του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών δεν καταστρέφει σχετικό προϊόν, δυνάμει του εδαφίου (1)(ε) -

(α) Σε κάθε περίπτωση, ενόσω διαρκεί η προθεσμία για προσφυγή στο Διευθυντή, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 9· και

(β) σε περίπτωση που ασκηθεί προσφυγή στο Διευθυντή, μέχρις ότου ο Διευθυντής με απόφασή του επικυρώσει την απόφαση του Επιθεωρητή και κοινοποιήσει γραπτώς την απόφασή του επί της προσφυγής στον προσφεύγοντα:

Νοείται ότι, τα ευπαθή αλιεύματα που κατάσχονται για τα οποία δεν υπάρχει λόγος μη διάθεσής τους στην αγορά  δύναται να πωληθούν και το προϊόν αυτού να κρατηθεί, εφόσον εκκρεμεί απόφαση.

(6)(α) Το αντίτιμο για την καταστροφή σχετικού προϊόντος δυνάμει του εδαφίου (1)(ε) βαρύνει τον ιδιοκτήτη του σχετικού προϊόντος, ο οποίος έχει υποχρέωση να καταβάλει στην Αρμόδια Αρχή αυτό το αντίτιμο.

(β) Σε περίπτωση που ιδιοκτήτης σχετικού προϊόντος αρνείται ή παραλείπει να καταβάλει στην Αρμόδια Αρχή το αντίτιμο για την καταστροφή του σχετικού προϊόντος σύμφωνα με την παράγραφο (α), η Αρμόδια Αρχή έχει εξουσία να λάβει δικαστικά μέτρα με σκοπό την είσπραξη του οφειλόμενου ποσού ως αστικού χρέους οφειλόμενου στη Δημοκρατία.

(7) Κάθε Επιθεωρητής ενεργεί κατά την άσκηση των εξουσιών και εκτέλεση των καθηκόντων του βάσει του παρόντος Νόμου σύμφωνα με τις οδηγίες της Αρμόδιας Αρχής.

(8) Διαπράττει ποινικό αδίκημα πρόσωπο το οποίο -

(α) Αποκρύπτει, καταστρέφει ή παραποιεί πληροφορία, στοιχεία, βιβλίο ή έγγραφο που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο έρευνας ή δικαστικής διαδικασίας ή παρέχει σε Επιθεωρητή ψευδή, ελλιπή, ανακριβή ή παραπλανητική πληροφορία, στοιχεία, βιβλίο ή έγγραφο ή αρνείται να προσκομίσει σε Επιθεωρητή πληροφορία, στοιχεία, βιβλίο ή έγγραφο, την οποία πληροφορία, στοιχεία, βιβλίο ή έγγραφο Επιθεωρητής απαιτεί κατά την άσκηση των εξουσιών που του χορηγεί το παρόν άρθρο, ή

(β) μετακινεί, μεταβάλλει ή επεμβαίνει, με οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς την εξουσιοδότηση εξουσιοδοτημένου λειτουργού, σε οποιοδήποτε σχετικό μεταφορικό μέσο ή σχετικό προϊόν, το οποίο Επιθεωρητής κατακράτησε ή δέσμευσε δυνάμει του εδαφίου (1)(δ), ή

(γ) σκόπιμα παρεμποδίζει Επιθεωρητή από την άσκηση των εξουσιών που του χορηγεί το παρόν άρθρο ή παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε οδηγία ή εντολή Επιθεωρητή, η οποία δίδεται με βάση τον παρόντα Νόμο, και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες λίρες ή σε αμφότερες τις ποινές.

Δειγματοληψία και δοκιμή σχετικών προϊόντων

7.-(1) Σε περίπτωση που Επιθεωρητής παίρνει, δυνάμει του άρθρου 6(1), δείγμα σχετικού προϊόντος, με σκοπό να υποβάλει το εν λόγω δείγμα σε δοκιμή, πράττει σύμφωνα με εκείνη από τις ακόλουθες παραγράφους (α) και (β), την οποία κρίνει ως περισσότερο αρμόζουσα κατά περίπτωση:

(α) Διαιρεί επί τόπου, στην παρουσία προσώπου που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (i), το δείγμα σε τρία μέρη, σημαίνει και σφραγίζει ή ασφαλίζει κάθε μέρος κατά τέτοιο τρόπο όπως η φύση του το επιτρέπει, και -

(i) δίνει ένα μέρος στο πρόσωπο που κατέχει ή κατά οποιοδήποτε τρόπο δικαιούται σε φύλαξη ή έλεγχο του σχετικού προϊόντος, από το οποίο λήφθηκε το δείγμα ή στον αντιπρόσωπο ή σε εργοδοτούμενο του εν λόγω προσώπου, και

(ii) υποβάλλει ένα μέρος σε Κυβερνητικό Αναλυτή για δοκιμή, και

(iii) κρατά ένα μέρος για μελλοντική σύγκριση·

(β) αντί να διαιρέσει ένα δείγμα, παίρνει τρία δείγματα της ίδιας παρτίδας ή κωδικού, σημαίνει, και σφραγίζει ή ασφαλίζει κάθε δείγμα κατά τέτοιο τρόπο όπως η φύση του το επιτρέπει, και χειρίζεται τα δείγματα ως εάν να ήταν μέρη δείγματος σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παράγραφο (α).

(2) Σε περίπτωση που Επιθεωρητής παίρνει, δυνάμει του άρθρου 6(1), δείγμα σχετικού προϊόντος, έχει εξουσία να υποβάλει, δείγμα ή μέρος δείγματος, που αναφέρεται στο εδάφιο (1), σε Κυβερνητικό Αναλυτή για δοκιμή, για να διαπιστώσει κατά πόσο έχει παραβιασθεί ή δεν έχει τύχει συμμόρφωσης οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου ή εκδιδόμενου δυνάμει αυτού διατάγματος ή Κοινοτικού Κανονισμού ή Κοινοτικής Απόφασης, αναφορικά με το εν λόγω δείγμα ή μέρος αυτού ή το είδος από το οποίο λήφθηκε το δείγμα, νοουμένου ότι πρώτα ενημερώσει σχετικά τον κάτοχο ή τον αντιπρόσωπό του, που αναφέρεται στο εδάφιο (1)(α)(i).

(3)(α) Ο Κυβερνητικός Αναλυτής ή πρόσωπο που ενεργεί υπό τις οδηγίες και την άμεση επίβλεψή του, το συντομότερο δυνατό, υποβάλλει σε δοκιμή οποιοδήποτε δείγμα, που υποβάλλεται στον Κυβερνητικό Αναλυτή δυνάμει του εδαφίου (2), σύμφωνα με τις τυχόν προδιαγραφές Κοινοτικού Κανονισμού ή Κοινοτικής Απόφασης, οι οποίες αφορούν τέτοια δοκιμή.

(β) Σε περίπτωση που διενεργηθείσα, βάσει της παραγράφου (α), δοκιμή επί δείγματος καταδεικνύει ότι το δείγμα αντίκειται σε οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου ή εκδιδομένου δυνάμει αυτού διατάγματος ή Κοινοτικού Κανονισμού ή Κοινοτικής Απόφασης, ο Κυβερνητικός Αναλυτής εκδίδει, και αποστέλλει ή παραδίδει, στον Επιθεωρητή που του υπέβαλε το δείγμα, πιστοποιητικό, του τύπου που παρατίθεται στο Μέρος 1 του Τρίτου Παραρτήματος, το οποίο καταδεικνύει το αποτέλεσμα της διενεργηθείσας δοκιμής.

(γ) Σε περίπτωση που διενεργηθείσα, βάσει της παραγράφου (α), δοκιμή επί δείγματος καταδεικνύει ότι το δείγμα δεν αντίκειται σε οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου ή εκδιδόμενου δυνάμει αυτού διατάγματος ή Κοινοτικού Κανονισμού ή Κοινοτικής Απόφασης, ο Κυβερνητικός Αναλυτής εκδίδει, και αποστέλλει ή παραδίδει, στον επιθεωρητή τη συνήθη εργαστηριακή έκθεση, η οποία καταδεικνύει το αποτέλεσμα της διενεργηθείσας δοκιμής και την οποία συντάσσει βάσει των σχετικών τυποποιημένων διαδικασιών του Κυβερνητικού Εργαστηρίου στο οποίο ο Κυβερνητικός Αναλυτής υπηρετεί ή εργάζεται.

(δ) Για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου, του εδαφίου (6) και του Μέρους 1 του Τρίτου Παραρτήματος, ο όρος «δείγμα» περιλαμβάνει μέρος δείγματος.

(4) Κάθε πρόσωπο, υπό την ευθύνη του οποίου Κυβερνητικό Εργαστήριο λειτουργεί, λαμβάνει τα δέοντα μέτρα για τη συμμόρφωση κάθε Κυβερνητικού Αναλυτή και κάθε προσώπου που ενεργεί υπό τις οδηγίες και την άμεση επίβλεψη Κυβερνητικού Αναλυτή με την υποχρέωση που επιβάλλει το εδάφιο (3).

(5) Πιστοποιητικό που εκδίδεται και έκθεση που συντάσσεται βάσει του εδαφίου (3) θεωρούνται ως πιστοποιητικό και έκθεση, αντίστοιχα, για τους σκοπούς του άρθρου 12(1) του περί Αποδείξεως Νόμου.

(6) Σε περίπτωση που Επιθεωρητής πήρε, δυνάμει του άρθρου 6(1), δείγμα σχετικού προϊόντος και υπέβαλε το δείγμα σε Κυβερνητικό Αναλυτή για δοκιμή, πρόσωπο το οποίο κατέχει ή κατά οποιοδήποτε τρόπο δικαιούται σε φύλαξη ή έλεγχο του σχετικού προϊόντος, από το οποίο λήφθηκε το εν λόγω δείγμα, ή ο αντιπρόσωπός του εν λόγω προσώπου, δικαιούται να ζητήσει και να λάβει από την αρμόδια αρχή αντίγραφο του πιστοποιητικού ή, ανάλογα με την περίπτωση, αντίγραφο της εργαστηριακής έκθεσης, που εξέδωσε ο Κυβερνητικός Αναλυτής και που καταδεικνύει το αποτέλεσμα της δοκιμής:

Νοείται ότι ο αιτητής δικαιούται να λάβει αντίγραφο εργαστηριακής έκθεσης Κυβερνητικού Αναλυτή μόνο αφού καταβάλει στο πρόσωπο που του την παραδίδει το τυχόν σχετικό τέλος το οποίο ισχύει, στο Κυβερνητικό Εργαστήριο στο οποίο ο Κυβερνητικός Αναλυτής υπηρετεί ή εργάζεται, για την εκπόνηση τέτοιας εργαστηριακής έκθεσης.

(7) Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση και στην έκταση που είναι ασύμβατο με Κοινοτικό Κανονισμό ή Κοινοτική Απόφαση.

(8) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου -

«Κυβερνητικός Αναλυτής» σημαίνει χημικό ή άλλο επιστήμονα ή λειτουργό, που υπηρετεί ή εργάζεται σε Κυβερνητικό Εργαστήριο·

«Κυβερνητικό Εργαστήριο» σημαίνει εργαστήριο ή χημείο που καθορίζεται στο Μέρος 2 του Τρίτου Παραρτήματος.

Τεκμήρια

8.-(1) Σε περίπτωση ποινικής δίωξης βάσει του παρόντος Νόμου -

(α) Απόδειξη ότι σχετικό προϊόν βρισκόταν σε υποστατικό ή άλλο χώρο, ο οποίος χρησιμοποιείται για την παρασκευή προς διάθεση στην αγορά, αποθήκευση προς διάθεση στην αγορά ή διάθεση στην αγορά σχετικού προϊόντος, αποτελεί εκ πρώτης όψεως μαρτυρία ότι προοριζόταν για διάθεση στην αγορά·

(β) απόδειξη ότι ουσία, η οποία χρησιμοποιείται συνήθως στην παρασκευή σχετικού προϊόντος, βρισκόταν σε υποστατικό ή άλλο χώρο, ο οποίος χρησιμοποιείται για την παρασκευή προς διάθεση στην αγορά σχετικού προϊόντος, αποτελεί εκ πρώτης όψεως μαρτυρία ότι προοριζόταν να χρησιμοποιηθεί στην παρασκευή σχετικού προϊόντος·

(γ) απόδειξη ότι σχετικό προϊόν δεν πληροί οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου ή εκδιδόμενου δυνάμει αυτού διατάγματος ή Κοινοτικού Κανονισμού ή Κοινοτικής Απόφασης, και είναι μέρος μιας παρτίδας ή αποστολής σχετικών προϊόντων της ίδιας περιγραφής ή τάξης, αποτελεί εκ πρώτης όψεως μαρτυρία ότι όλα τα σχετικά προϊόντα σε εκείνη την παρτίδα ή αποστολή δεν πληρούν τη συγκεκριμένη διάταξη.

(2) Κάθε Επιθεωρητής ασκεί τις εξουσίες τις οποίες του χορηγεί το άρθρο 6 βάσει των τεκμηρίων τα οποία καθορίζονται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου, εκτός εάν ικανοποιηθεί ότι οποιοδήποτε από τα τεκμήρια δεν ισχύει σε συγκεκριμένη περίπτωση.

(3) Τα εδάφια (1) και (2) δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση και στην έκταση που είναι ασύμβατα με Κοινοτικό Κανονισμό ή Κοινοτική Απόφαση.

Ιεραρχική προσφυγή

9.-(1) Μέσα σε τριάντα ημέρες από την πληροφόρηση, δυνάμει του άρθρου 6(4) -

(α) Για κατακράτηση ή δέσμευση σχετικού μεταφορικού μέσου ή σχετικού προϊόντος από Επιθεωρητή, ή

(β) για απόφαση Επιθεωρητή για καταστροφή σχετικού προϊόντος, πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον δικαιούται να προσβάλει τη σχετική πράξη ή απόφαση, με γραπτή και αιτιολογημένη προσφυγή στο Διευθυντή.

(2) Σε περίπτωση υποβολής προσφυγής δυνάμει του εδαφίου (1), ο Διευθυντής την εξετάζει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, δυνάμενος κατά την κρίση του να ακούσει τον προσφεύγοντα ή να δώσει σε αυτόν την ευκαιρία να υποστηρίξει γραπτώς περαιτέρω τους λόγους στους οποίους στηρίζεται η προσφυγή.

(3) Ο Διευθυντής έχει εξουσία να αναθέτει σε έναν ή περισσότερους λειτουργούς, που υπόκεινται σε αυτόν, την εξέταση θεμάτων που αφορούν την προαναφερόμενη προσφυγή και να απαιτεί από αυτούς να του υποβάλουν το πόρισμα τέτοιας εξέτασης πριν από την έκδοση της απόφασής του επί της προσφυγής.

(4) Ο Διευθυντής, σε χρόνο ο οποίος, λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις της προσβαλλόμενης πράξης ή απόφασης επί του προσφεύγοντα, είναι εύλογος, εκδίδει και διαβιβάζει γραπτώς την απόφασή του επί της προσφυγής στον προσφεύγοντα, διά της οποίας απόφασης αποδέχεται εν όλω ή εν μέρει ή απορρίπτει την προσφυγή και ακυρώνει ή τροποποιεί ή επικυρώνει, αντίστοιχα, την προσβαλλόμενη πράξη ή απόφαση.

(5) Διαπράττει ποινικό αδίκημα πρόσωπο το οποίο -

(α) Υποβάλλει προσφυγή, δυνάμει του εδαφίου (1), η οποία περιέχει ψευδή ή παραπλανητικά στοιχεία, ή

(β) υποβάλλει πληροφορία, βάσει του εδαφίου (2), η οποία είναι ψευδής ή παραπλανητική, και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες λίρες ή σε αμφότερες τις ποινές.

Υλοποίηση υποχρέωσης ή διακριτικής ευχέρειας που απορρέει από Κοινοτικό Κανονισμό ή Κοινοτική Απόφαση

10.-(1) Σε περίπτωση που Κοινοτικός Κανονισμός ή Κοινοτική Απόφαση εναποθέτει υποχρέωση ή διακριτική ευχέρεια στη Δημοκρατία, για θέματα άλλα από αυτά τα οποία ρυθμίζονται από τα άλλα άρθρα του παρόντος Νόμου ή για θέματα άλλα από αυτά τα οποία σχετίζονται με την ίδρυση νομικού προσώπου, και το Υπουργικό Συμβούλιο κρίνει ότι η φύση τέτοιας υποχρέωσης ή διακριτικής ευχέρειας απαιτεί τη θέσπιση νομικής διάταξης, έχει εξουσία να εκδίδει διάταγμα προς υλοποίηση της προαναφερόμενης υποχρέωσης ή διακριτικής ευχέρειας της Δημοκρατίας.

(2) Τα ακόλουθα συνιστούν μη εξαντλητικό κατάλογο θεμάτων για τα οποία το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία να εκδίδει διάταγμα δυνάμει του εδαφίου (1) -

(α) Επιβολή υποχρέωσης όπως σήμανση προϊόντος αναγράφεται σε συγκεκριμένη γλώσσα· και

(β) αναστολή ή προσωρινός περιορισμός διάταξης πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

(3) Πρόσωπο που διενεργεί πράξη ή παράλειψη κατά παράβαση οποιουδήποτε διατάγματος το οποίο εκδίδεται δυνάμει του παρόντος άρθρου, διαπράττει ποινικό αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους 3 μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή σε αμφότερες τις ποινές.

Αδικήματα και ποινές

11. Οποιοδήποτε πρόσωπο -

(α) Παρακωλύει και/ή εμποδίζει το έργο οποιωνδήποτε παρατηρητών κατά την άσκηση των προβλεπομένων από Κοινοτική Απόφαση ή Κοινοτικό Κανονισμό καθηκόντων τους·

(β) χρησιμοποιεί αλιευτικές μεθόδους που απαγορεύονται από Κοινοτική Απόφαση ή/και Κοινοτικό Κανονισμό·

(γ) παραλείπει να προσδέσει ή να αποθηκεύσει αλιευτικά εργαλεία, η χρήση των οποίων απαγορεύεται σε συγκεκριμένη αλιευτική ζώνη σύμφωνα με Κοινοτική Απόφαση ή/και Κοινοτικό Κανονισμό·

(δ) διεξάγει αλιεία ή διατηρεί επί του σκάφους είδη των οποίων το απόθεμα υπόκειται σε αναστολή ή απαγόρευση αλιείας δυνάμει Κοινοτικής Απόφασης ή/και Κοινοτικού Κανονισμού·

(ε) αλιεύει σε ζώνη ή/και αλιεύει κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης περιόδου, στην οποία ή κατά τη διάρκεια της οποίας η αλιεία απαγορεύεται δυνάμει Κοινοτικής Απόφασης ή/και Κοινοτικού Κανονισμού·

(στ) παραβαίνει διατάξεις Κοινοτικής Απόφασης ή/και Κοινοτικού Κανονισμού που διέπουν τα ελάχιστα μεγέθη·

(ζ) δεν τηρεί θεσπιζόμενους με Κοινοτικές Αποφάσεις ή/και Κοινοτικούς Κανονισμούς κανόνες και διαδικασίες που διέπουν τις μεταφορτώσεις και τις αλιευτικές εργασίες και συνεπάγονται κοινή δράση δύο ή περισσοτέρων σκαφών·

(η) νοθεύει ή δεν καταχωρίζει απαραίτητα για σκοπούς ελέγχου της τήρησης Κοινοτικής Απόφασης ή/και Κοινοτικού Κανονισμού δεδομένα, σε ημερολόγια πλοίου, δηλώσεις εκφόρτωσης, δηλώσεις πώλησης, δηλώσεις ανάληψης και μεταφορικά έγγραφα ή δε φυλάσσει ή δεν υποβάλλει στην Αρμόδια Αρχή τα εν λόγω έγγραφα·

(θ) εκ προθέσεως παραβαίνει τις διατάξεις Κοινοτικής Απόφασης ή/και Κοινοτικού Κανονισμού που διέπουν την εκ του μακρόθεν ανακοίνωση των κινήσεων των αλιευτικών σκαφών καθώς και των στοιχείων που αφορούν τα αλιευτικά προϊόντα, τα οποία ευρίσκονται επί του σκάφους·

(ι) είναι υπεύθυνο σκάφους από το οποίο εκφορτώνονται αλιευτικά προϊόντα που δεν τηρούν τους προβλεπόμενους από Κοινοτική Απόφαση ή/και Κοινοτικό Κανονισμό κανόνες περί ελέγχου και εφαρμογής·

(ια) αποθηκεύει, μεταποιεί, διαθέτει προς πώληση ή/και μεταφέρει προϊόντα που δεν τηρούν τις ισχύουσες προδιαγραφές εμπορίας και ιδιαίτερα αυτές που αφορούν τα ελάχιστα μεγέθη σύμφωνα με τις Κοινοτικές Αποφάσεις και τους Κοινοτικούς Κανονισμούς·

(ιβ) παραβαίνει οποιαδήποτε επιτακτική ή απαγορευτική διάταξη Κοινοτικής Απόφασης ή Κοινοτικού Κανονισμού·

είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες λίρες ή σε αμφότερες τις ποινές.

Δικαίωμα κατάσχεσης

12.-(1) Ανεξάρτητα από το αν συντρέχει περίπτωση ποινικής ευθύνης δυνάμει του παρόντος Νόμου ή άλλης νομοθεσίας, ο Διευθυντής, όταν έχει εύλογο λόγο να πιστεύει ότι οποιοδήποτε πρόσωπο διέπραξε οποιοδήποτε αδίκημα δυνάμει των παραγράφων (β), (δ) και (ε) του άρθρου 11, έχει εξουσία να προβεί σε κατάσχεση των σχετικών αλιευτικών εργαλείων και/ή των αλιευτικών προϊόντων και/ή των αλιευμάτων, ανάλογα με την περίπτωση.

(2) Προτού προβεί σε κατάσχεση δυνάμει του εδαφίου (1), ο Διευθυντής ειδοποιεί το επηρεαζόμενο πρόσωπο για την πρόθεσή του να προβεί σε κατάσχεση, ενημερώνοντάς το για τους λόγους για τους οποίους προτίθεται να ενεργήσει τοιουτοτρόπως και παρέχοντας σε αυτό το δικαίωμα υποβολής παραστάσεων εντός προθεσμίας δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία ειδοποίησης.

(3) Ο Διευθυντής προβαίνει σε κατάσχεση, δυνάμει του εδαφίου (1) με αιτιολογημένη απόφασή του, η οποία καθορίζει την παράβαση και η οποία πληροφορεί το επηρεαζόμενο πρόσωπο περί του δικαιώματός του να προσβάλει την απόφαση με προσφυγή στον Υπουργό, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο εδάφιο (4) και περί της προθεσμίας εντός της οποίας δύναται να ασκηθεί το εν λόγω δικαίωμα.

(4) Οποιοδήποτε επηρεαζόμενο πρόσωπο, δυνάμει του εδαφίου (1) δικαιούται, εντός προθεσμίας τριάντα ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτό της απόφασης της κατάσχεσης, να προσβάλει την απόφαση με γραπτή και αιτιολογημένη προσφυγή στον Υπουργό. Ο Υπουργός έχει εξουσία να αναθέτει σε ένα ή περισσότερους λειτουργούς, που υπόκεινται σε αυτόν, την εξέταση θεμάτων που αφορούν την προαναφερόμενη προσφυγή και να απαιτεί από αυτούς να του υποβάλουν το πόρισμα τέτοιας εξέτασης πριν από την έκδοση της απόφασής του επί της προσφυγής. Ο Υπουργός εξετάζει την προσφυγή, δυνάμενος κατά την κρίση του να ακούσει τον προσφεύγοντα ή να δώσει σε αυτόν την ευκαιρία να υποστηρίξει γραπτώς περαιτέρω τους λόγους στους οποίους στηρίζεται η προσφυγή, και εκδίδει και διαβιβάζει την απόφασή του στον προσφεύγοντα. Ο Υπουργός έχει εξουσία να εκδίδει μια από τις ακόλουθες αποφάσεις:

(α) Να επικυρώσει την προσβληθείσα απόφαση·

(β) να ακυρώσει την προσβληθείσα απόφαση·

(γ) να τροποποιήσει την προσβληθείσα απόφαση·

(δ) να προβεί σε έκδοση νέας απόφασης σε αντικατάσταση της προσβληθείσας.

Εξώδικη ρύθμιση

13.-(1) Ο Διευθυντής, όταν έχει εύλογο λόγο να πιστεύει ότι κάποιο πρόσωπο διέπραξε αδίκημα κατά παράβαση του παρόντος Νόμου, έχει την εξουσία να ρυθμίσει εξώδικα το αδίκημα αυτό, αποδεχόμενος την καταβολή από τον παραβάτη ποσού που δε θα υπερβαίνει σε καμία περίπτωση το ποσό της χρηματικής ποινής που προβλέπεται για το αδίκημα αυτό.

(2) Εάν η πράξη ή η παράλειψη την οποία ο Διευθυντής ή ο Επιθεωρητής θεωρεί ότι σύμφωνα με το εδάφιο (1) συνιστά αδίκημα δεν τερματιστεί σύμφωνα με τις οδηγίες του, εντός ενός χρονικού διαστήματος που ο ίδιος θεωρεί εύλογο, τότε για κάθε μέρα που η πράξη ή παράλειψη συνεχίζεται ή επαναλαμβάνεται, θα θεωρείται ότι διαπράττει νέο αδίκημα του οποίου ο Διευθυντής μπορεί, είτε να προβαίνει σε ξεχωριστή εξώδικη ρύθμιση, όπως προβλέπεται στο εδάφιο (1), είτε να προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες για δίωξη του παραβάτη ενώπιον Δικαστηρίου.

(3) Κάθε ποσό που καταβάλλεται με βάση τα εδάφια (1) και (2), θεωρείται χρηματική ποινή που επιβλήθηκε λόγω καταδίκης για το σχετικό αδίκημα.

(4) Με την καταβολή του ποσού που αναφέρεται πιο πάνω, ο Διευθυντής εκδίδει σχετική απόδειξη στο πρόσωπο που το καταβάλλει, στην οποία αναγράφονται τα εξής-

(α) Το όνομα του προσώπου που πιστεύεται ότι διέπραξε το αδίκημα·

(β) συνοπτική αναφορά του αδικήματος·

(γ) ο τόπος και η ημερομηνία διάπραξής του· και

(δ) το ποσό που καταβλήθηκε.

(5) Μετά την εξώδικη ρύθμιση του αδικήματος, την καταβολή του ποσού και την έκδοση της απόδειξης όπως αναφέρεται πιο πάνω, δε χωρεί οποιαδήποτε περαιτέρω διαδικασία σχετικά με το αδίκημα.

(6) Η εξώδικη ρύθμιση αδικήματος και η καταβολή του σχετικού ποσού σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις, δεν θεωρείται ως καταδίκη. Σε περίπτωση, όμως, καταδικαστικής απόφασης για διάπραξη άλλου παρόμοιου αδικήματος, το Δικαστήριο μπορεί να λάβει υπόψη τα πιο πάνω γεγονότα για σκοπούς επιμέτρησης της ποινής. Για τους σκοπούς αυτούς, η προβλεπόμενη στο εδάφιο (4) απόδειξη, αποτελεί πλήρη απόδειξη των γεγονότων που αναφέρονται σ’ αυτήν και συνεπάγεται την απαλλαγή του κατηγορουμένου.

Τροποποίηση των Παραρτημάτων

14. Τα Παραρτήματα του παρόντος Νόμου δύνανται να τροποποιούνται με διάταγμα του Υπουργού, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

΄Εναρξη της ισχύος των διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου

15. ΄Εκαστο διάταγμα, το οποίο εκδίδεται δυνάμει των άρθρων 10 και 14 του παρόντος Νόμου, δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και, εκτός αν προβλέπεται σε αυτό διαφορετικά, τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Πρώτο Παράρτημα

(Άρθρο 2)

Κοινοτικές Αποφάσεις

 

1. 93/619/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 19ης Νοεμβρίου 1993 για τη σύσταση επιστημονικής, τεχνικής και

οικονομικής επιτροπής αλιείας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 297, 2.12.1993, σ. 25)·

 

2. 2004/585/ΕΚ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 19ης Ιουλίου 2004, για την ίδρυση περιφερειακών

γνωμοδοτικών συμβουλίων δυνάμει της κοινής αλιευτικής πολιτικής, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 256, 3.8.2004, σ. 17)·

 

3. 2004/774/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 9ης Νοεμβρίου 2004, με την οποία κηρύσσεται η έναρξη

λειτουργίας του γνωμοδοτικού περιφερειακού συμβουλίου Βορείου Θαλάσσης στο πλαίσιο της κοινής

αλιευτικής πολιτικής, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 342, 18.11.2004, σ. 28)·

 

4. 2005/606/EK: Απόφαση της Επιτροπής, της 5ης Αυγούστου 2005, για την κήρυξη της έναρξης

λειτουργίας του γνωμοδοτικού περιφερειακού συμβουλίου πελαγικών αποθεμάτων στο πλαίσιο της κοινής

αλιευτικής πολιτικής, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 206, 9.8.2005, σ. 21)·

 

5. 2005/668/EK: Απόφαση της Επιτροπής, της 22ας Σεπτεμβρίου 2005, για την κήρυξη της έναρξης

λειτουργίας του Περιφερειακού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου για τα Βόρεια Δυτικά ύδατα στο πλαίσιο της

κοινής αλιευτικής πολιτικής, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 249, 24.9.2005, σ. 18)·

 

6. 84/17/ΕΟΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 22ας Δεκεμβρίου 1983 για την εκτέλεση από το Ηνωμένο

Βασίλειο ορισμένων μέτρων προσαρμογής της παραγωγικής ικανότητας στον τομέα της αλιείας κατ'

εφαρμογή της οδηγίας 83/515/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 18, 21.1.1984, σ. 39)·

 

7. 84/117/ΕΟΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 24ης Φεβρουαρίου 1984 για την πραγματοποίηση από τη

Δανία ορισμένων ενεργειών προσαρμογής της παραγωγικής ικανότητας στον τομέα της αλιείας κατ'

εφαρμογή της οδηγίας 83/515/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 64, 6.3.1984, σ. 12)·

 

8. 84/262/ΕΟΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 4ης Μαΐου 1984 για την πραγματοποίηση από το Βέλγιο

ορισμένων ενεργειών προσαρμογής της παραγωγικής ικανότητας στον τομέα της αλιείας, κατ' εφαρμογή

της οδηγίας 83/515/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 131, 17.5.1984, σ. 42)·

 

9. 84/376/ΕΟΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 6ης Ιουλίου 1984 όσον αφορά την πραγματοποίηση από τη

Γερμανία ορισμένων ενεργειών προσαρμογής της παραγωγικής ικανότητας στον τομέα της αλιείας, όπως

εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 196, 26.7.1984, σ. 54)·

 

10. 84/589/ΕΟΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 1984 για την πραγματοποίηση από την

Ελλάδα ορισμένων ενεργειών προσαρμογής της παραγωγικής ικανότητας στον τομέα της αλιείας κατ'

εφαρμογή της οδηγίας 83/515/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 322, 11.12.1984, σ. 13)·

 

11. 85/154/ΕΟΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 4ης Φεβρουαρίου 1985 για την πραγματοποίηση από τη

Γαλλία ορισμένων ενεργειών προσαρμογής της παραγωγικής ικανότητας στον τομέα της αλιείας κατ'

εφαρμογή της οδηγίας 83/515/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 59, 27.2.1985, σ. 24)·

 

12. 85/437/ΕΟΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 11ης Σεπτεμβρίου 1985 για την πραγματοποίηση από τις

Κάτω Χώρες ορισμένων δράσεων προσαρμογής της παραγωγικής ικανότητας στον τομέα της αλιείας κατ'

εφαρμογή της οδηγίας 83/515/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 252, 21.9.1985, σ. 28)·

 

13. 85/474/ΕΟΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 16ης Σεπτεμβρίου 1985 σχετικά με τις αιτήσεις επιστροφής

και πληρωμής προκαταβολών σχετικά με ορισμένες δράσεις προσαρμογής της παραγωγικής ικανότητας

στον τομέα της αλιείας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 284, 24.10.1985, σ. 1)·

 

14. 85/482/ΕΟΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 18ης Οκτωβρίου 1985 για την πραγματοποίηση από την

Ιταλία ορισμένων ενεργειών προσαρμογής της παραγωγικής ικανότητας στον τομέα της αλιείας κατ

εφαρμογή της οδηγίας 83/515/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 287, 29.10.1985, σ. 31)·

 

15. 86/352/ΕΟΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 10ης Ιουλίου 1986 σχετικά με την τροποποίηση της

εφαρμογής, από τη Γερμανία, ορισμένων ενεργειών προσαρμογής της παραγωγικής ικανότητας στον

τομέα της αλιείας, κατ εφαρμογή της οδηγίας 83/515/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 205, 29.7.1986, σ. 50)·

 

16. 86/539/ΕΟΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 3ης Νοεμβρίου 1986 σχετικά με την εφαρμογή εκ μέρους

της Πορτογαλίας ορισμένων ενεργειών προσαρμογής της παραγωγικής ικανότητας στον τομέα της αλιείας

κατ εφαρμογή της οδηγίας 83/515/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 319, 14.11.1986, σ. 74)·

 

17. 86/540/ΕΟΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 4ης Νοεμβρίου 1986 σχετικά με την εφαρμογή εκ μέρους

της Ισπανίας ορισμένων ενεργειών προσαρμογής της παραγωγικής ικανότητας στον τομέα της αλιείας κατ

εφαρμογή της οδηγίας 83/515/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 319, 14.11.1986, σ. 75)·

 

18. 92/86/ΕΟΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 1991 όσον αφορά ορισμένες προσαρμογές

των μέτρων που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 4028/86 για την πρώην Λαοκρατική

Δημοκρατία της Γερμανίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 32, 8.2.1992, σ. 29)·

 

19. 92/448/ΕΟΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 30ής Ιουλίου 1992 για τη χορήγηση κοινοτικής συνδρομής

σε ορισμένα ειδικά μέτρα εκτέλεσης του προγράμματος ειδικών επιλογών λόγω του απομακρυσμένου και

νησιωτικού χαρακτήρα της Μαδέρας και των Αζορών (Poseima), όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 248, 28.8.1992, σ. 73)·

 

20. 92/449/ΕΟΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 30ής Ιουλίου 1992 για τη χορήγηση κοινοτικής συνδρομής

σε ορισμένα ειδικά μέτρα εκτέλεσης του προγράμματος ειδικών επιλογών λόγω του απομακρυσμένου και

νησιωτικού χαρακτήρα των Καναρίων Νήσων (Poseican), όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 248, 28.8.1992, σ. 75)·

 

21. 94/929/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 22ας Δεκεμβρίου 1994 για την έγκριση του κοινοτικού

προγράμματος σχετικά με τις διαρθρωτικές παρεμβάσεις στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας

καθώς και της μεταποίησης και εμπορίας των προϊόντων τους στη Γερμανία - (στόχος αριθ. 5α) εκτός των

περιοχών του στόχου αριθ. 1, περίοδος 1994-1999), όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 364, 31.12.1994, σ. 51)·

 

22. 95/84/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 20ής Μαρτίου 1995 για την εφαρμογή του παραρτήματος του

κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2930/86 του Συμβουλίου που ορίζει τα χαρακτηριστικά των αλιευτικών σκαφών,

όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 67, 25.3.1995, σ. 33)·

 

23. 2003/245/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 4ης Απριλίου 2003, για τις αιτήσεις που λήφθηκαν από την

Επιτροπή για την αύξηση των στόχων των ΠΠΠ IV προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι βελτιώσεις στον

τομέα της ασφάλειας, της θαλάσσιας ναυσιπλοΐας, της υγιεινής, της ποιότητας των προϊόντων και των

συνθηκών εργασίας για σκάφη ολικού μήκους άνω των 12 μέτρων, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 90, 8.4.2003, σ. 48)·

 

24. 2005/128/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 14ης Φεβρουαρίου 2005, σχετικά με τη χορήγηση στην

Ιταλία μερικής παρέκκλισης για την υποβολή στοιχείων για τις εκφορτώσεις αλιευτικών προϊόντων στα

κράτη μέλη, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 43, 15.2.2005, σ. 27)·

 

25. 94/117/ΕΚ: Απόφαση του Συμβουλίου της 21ης Φεβρουαρίου 1994 για τον καθορισμό ελαχίστων

απαιτήσεων όσον αφορά την υποδομή και τον εξοπλισμό, που πρέπει να τηρούνται από ορισμένες μικρές

εγκαταστάσεις που εξασφαλίζουν τη διανομή αλιευτικών προϊόντων στην Ελλάδα, όπως εκάστοτε

τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 54, 25.2.1994, σ. 28)·

 

26. 95/173/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 7ης Μαρτίου 1995 για τον καθορισμό των ειδικών όρων

εισαγωγής προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας καταγωγής Περού, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 116, 23.5.1995, σ. 41)·

 

27. 95/453/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 23ης Οκτωβρίου 1995 για καθορισμό των ειδικών όρων

εισαγωγής ζώντων διθύρων μαλακίων, εχινοδέρμων, χιτωνοφόρων και θαλασσίων γαστεροπόδων

καταγωγής Δημοκρατίας της Κορέας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 264, 7.11.1995, σ. 35)·

 

28. 95/538/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 6ης Δεκεμβρίου 1995, για τον καθορισμό των ειδικών όρων

εισαγωγής των προϊόντων της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας καταγωγής Ιαπωνίας, όπως εκάστοτε

τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 304, 16.12.1995, σ. 52)·

 

29. 96/355/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 30ής Μαΐου 1996 για τον καθορισμό των ειδικών όρων

εισαγωγής των προϊόντων της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας καταγωγής Σενεγάλης, όπως εκάστοτε

τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 137, 8.6.1996, σ. 24)·

 

30. 96/356/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 30ής Μαΐου 1996 για τον καθορισμό των ειδικών όρων

εισαγωγής των προϊόντων της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας καταγωγής Γκάμπια, όπως εκάστοτε

τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 137, 8.6.1996, σ. 31)·

 

31. 2003/566/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 28ης Ιουλίου 2003, για τη χρηματοδοτική συμβολή για την

υλοποίηση δράσεων προβλεπόμενων από τα κράτη μέλη στη διάρκεια του έτους 2003 για την εφαρμογή

των καθεστώτων ελέγχου, επιθεώρησης και εποπτείας της κοινής αλιευτικής πολιτικής, όπως εκάστοτε

τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 192, 31.7.2003, σ. 44)·

 

32. 2003/607/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 18ης Αυγούστου 2003, σχετικά με τον καθορισμό ειδικών

όρων που διέπουν τις εισαγωγές αλιευτικών προϊόντων από τη Σλοβακία, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 210, 20.8.2003, σ. 20)·

 

33. 2003/759/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 15ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με τον καθορισμό ειδικών

όρων που διέπουν τις εισαγωγές αλιευτικών προϊόντων από τη Μπελίζε, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 273, 24.10.2003, σ. 18)·

 

34. 2003/760/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 15ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με τον καθορισμό ειδικών

όρων που διέπουν τις εισαγωγές αλιευτικών προϊόντων από τη Γαλλική Πολυνησία, όπως εκάστοτε

τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 273, 24.10.2003, σ. 23)·

 

35. 2004/30/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 23ης Δεκεμβρίου 2003, για τον καθορισμό ειδικών όρων

που διέπουν τις εισαγωγές επεξεργασμένων και κατεψυγμένων δίθυρων μαλακίων, εχινοδέρμων,

χιτωνοφόρων και θαλάσσιων γαστεροπόδων καταγωγής Περού, και για την κατάργηση των αποφάσεων

2001/338/ΕΚ και 95/174/ΕΚ, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 6, 10.1.2004, σ. 53)·

 

36. 2005/633/EK: Απόφαση της Επιτροπής, της 30ής Αυγούστου 2005, για την κατανομή μιας πρόσθετης

ημέρας απουσίας από λιμάνι στη Γερμανία σύμφωνα με το παράρτημα IVα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

27/2005 του Συμβουλίου, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 226, 1.9.2005, σ. 10)·

 

37. 89/631/ΕΟΚ: Απόφαση του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 1989 για κοινοτική χρηματοδοτική

συμμετοχή στις δαπάνες στις οποίες υποβάλλονται τα κράτη μέλη προκειμένου να εξασφαλίσουν την

τήρηση του κοινοτικού συστήματος για τη διατήρηση και τη διαχείριση των αλιευτικών πόρων, όπως

εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 364,14.12.1989, σ. 64)·

 

38. 96/286/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 11ης Απριλίου 1996, για τις λεπτομέρειες εφαρμογής της

απόφασης 95/527/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδοτική συμμετοχή της Κοινότητας σε

ορισμένες δαπάνες στις οποίες υποβάλλονται τα κράτη μέλη για την εφαρμογή του καθεστώτος ελέγχου

που εφαρμόζεται στην κοινή αλιευτική πολιτική, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 106, 30.4.1996, σ. 37)·

 

39. 1999/405/ΕΚ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1999, που εξουσιοδοτεί το Βασίλειο της

Ισπανίας να προσχωρήσει προσωρινά στη σύμβαση για την ίδρυση της διαμερικανικής επιτροπής για τον

τροπικό τόνο (IATTC) , όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 155, 22.6.1999, σ. 37)·

 

40. 2000/487/ΕΚ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 17ης Ιουλίου 2000, σχετικά με την αποδοχή, από την

Ευρωπαϊκή Κοινότητα, της τροποποίησης του κειμένου της συμφωνίας για την ίδρυση της γενικής

επιτροπής αλιείας για τη Μεσόγειο, για την θέσπιση ανεξάρτητου προϋπολογισμού της εν λόγω

οργάνωσης, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 197, 3.8.2000, σ. 35)·

 

41. 2001/431/ΕΚ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 28ης Μαΐου 2001, σχετικά με τη χρηματοδοτική

συμμετοχή της Κοινότητας σε ορισμένες δαπάνες αναλαμβανόμενες από τα κράτη μέλη για την εφαρμογή

καθεστώτων ελέγχου, επιθεώρησης και επιτήρησης στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής, όπως

εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 154, 9.6.2001, σ. 22)·

 

42. 2003/185/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 14ης Μαρτίου 2003, για τη χορήγηση πρόσθετων ημερών

απουσίας των αλιευτικών σκαφών από λιμάνια σε κράτη μέλη σύμφωνα με το παράρτημα XVII του

κανονισμού (EΚ) αριθ. 2341/2002 του Συμβουλίου, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 71, 15.3.2003, σ. 28)·

 

43. 2003/557/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 24ης Ιουλίου 2003, για την προσωρινή κατανομή στις

Κάτω Χώρες πρόσθετων ημερών απουσίας από λιμένες για αλιευτικά σκάφη που διαθέτουν δοκότρατες,

όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 189, 29.7.2003, σ. 48)·

 

44. 2004/65/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 30ής Δεκεμβρίου 2003, για τη χρηματοδοτική συμβολή για

την υλοποίηση ορισμένων δράσεων προβλεπόμενων από τα κράτη μέλη στη διάρκεια του έτους 2003 για

την εφαρμογή των καθεστώτων ελέγχου, επιθεώρησης και εποπτείας της κοινής αλιευτικής πολιτικής

(δεύτερη φάση), όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 13, 20.1.2004, σ. 36)·

 

45. 2004/465/ΕΚ: Απόφαση του Συμβουλίου της 29.4.2004 για κοινοτική χρηματοδοτική συμμετοχή στα

προγράμματα ελέγχου της αλιείας των κρατών μελών, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 157, 30.4.2004, σ. 114)·

 

46. 2004/682/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 9ης Σεπτεμβρίου 2004, για τη χορήγηση πρόσθετων

ημερών απουσίας από λιμένα στη Δανία και στο Ηνωμένο Βασίλειο σύμφωνα με το παράρτημα V του

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2287/2003 του Συμβουλίου, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 311, 8.10.2004, σ. 32)·

 

47. 2004/690/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 7ης Οκτωβρίου 2004, σχετικά με τη χρηματοδοτική

συμβολή της Κοινότητας για την αγορά και τον εξοπλισμό αλιευτικών σκαφών με ηλεκτρονικές συσκευές

εντοπισμού το 2004, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 314, 13.10.2004, σ. 11)·

 

48. 2004/890/ΕΚ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2004, για την αποχώρηση της

Ευρωπαϊκής Κοινότητας από τη Σύμβαση για την αλιεία και τη διατήρηση των ζώντων πόρων της Βαλτικής

Θάλασσας και των Belts, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 375, 23.12.2004, σ. 27)·

 

49. 2005 /38/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 27ης Δεκεμβρίου 2004, για τη χορήγηση πρόσθετων

ημερών απουσίας από λιμένα στις Κάτω Χώρες σύμφωνα με το παράρτημα V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

2287/2003 του Συμβουλίου, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 19, 21.1.2005, σ. 75)·

 

50. 2005/322/EK: Απόφαση της Επιτροπής, της 26ης Φεβρουαρίου 2005, για την αίτηση που υποβλήθηκε

από το Ηνωμένο Βασίλειο σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 του Συμβουλίου

για τη διατήρηση και βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής

πολιτικής, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 104, 23.4.2005, σ. 37)·

 

51. 2005/424/EK: Απόφαση της Επιτροπής, της 3ης Ιουνίου 2005, περί κοινοτικής χρηματοδοτικής

συμμετοχής στα προγράμματα ελέγχου, επιθεώρησης και επιτήρησης των κρατών μελών για το 2005,

όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 144, 8.6.2005, σ. 43)·

 

52. 2005/425/EK: Απόφαση της Επιτροπής, της 6ης Ιουνίου 2005, για την κατανομή μιας πρόσθετης

ημέρας απουσίας από λιμάνι στη Δανία και στο Ηνωμένο Βασίλειο σύμφωνα με το παράρτημα IVα του

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 27/2005 του Συμβουλίου, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 144, 8.6.2005, σ. 51)·

 

53. 83/653/ΕΟΚ: Απόφαση του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1983 σχετικά με την κατανομή των

δυνατοτήτων αλιείας ρέγγας στη Βόρεια Θάλασσα από την 1η Ιανουαρίου 1984, όπως εκάστοτε

τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 371, 31.12.1983, σ. 39)·

 

54. 87/277/ΕΟΚ: Απόφαση του Συμβουλίου της 18ης Μαΐου 1987 σχετικά με την κατανομή των

δυνατοτήτων αλίευσης γάδου στην περιοχή του Spitzberg και της νήσου των ʼρκτων και στη διαίρεση 3Μ

όπως ορίζεται από τη σύμβαση NAFO, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 135, 23.5.1987, σ. 29)·

 

55. 2000/439/ΕΚ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 2000, περί χρηματοδοτικής συνδρομής της

Κοινότητας στις δαπάνες των κρατών μελών για τη συλλογή δεδομένων και για τη χρηματοδότηση

μελετών και πιλοτικών σχεδίων άσκησης της κοινής αλιευτικής πολιτικής, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 176, 15.7.2000, σ. 42)·

 

56. 2003/553/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 23ης Ιουλίου 2003, για την επιλεξιμότητα των δαπανών

που θα πραγματοποιηθούν από ορισμένα κράτη μέλη κατά το 2003 για τη συλλογή και διαχείριση των

δεδομένων που χρειάζονται κατά την άσκηση της κοινής αλιευτικής πολιτικής, όπως εκάστοτε

τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 187, 26.7.2003, σ. 51)·

 

57. 2004/555/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 15ης Ιουλίου 2004, για την επιλεξιμότητα των δαπανών

στις οποίες πρέπει να υποβληθούν ορισμένα κράτη μέλη το 2004 για τη συλλογή και τη διαχείριση

δεδομένων που απαιτούνται για την άσκηση της κοινής αλιευτικής πολιτικής, όπως εκάστοτε

τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 248, 22.7.2004, σ. 12)·

 

58. 2005/486/EK: Απόφαση της Επιτροπής, της 23ης Ιουνίου 2005, για την επιλεξιμότητα των δαπανών

στις οποίες πρέπει να υποβληθούν ορισμένα κράτη μέλη το 2005 για τη συλλογή και τη διαχείριση

δεδομένων που απαιτούνται για την άσκηση της κοινής αλιευτικής πολιτικής, όπως εκάστοτε

τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 181, 13.7.2005, σ. 31)·

 

59. 88/307/ΕΟΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 2ας Μαΐου 1988 σχετικά με την επιλεξιμότητα των δαπανών

για τη βελτίωση των μέσων επιτήρησης και ελέγχου που απαιτούνται για την εφαρμογή του κοινοτικού

καθεστώτος διατήρησης των αλιευτικών πόρων, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 136, 6.1988, σ. 14)·

 

60. 94/502/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 27ης Ιουλίου 1994 σχετικά με την επιλεξιμότητα των

δαπανών που πρέπει να πραγματοποιηθούν από το Βέλγιο, τη Δανία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την

Ισπανία, τη Γαλλία, την Ιρλανδία, τις Κάτω Χώρες και το Ηνωμένο Βασίλειο για την εφαρμογή των

προτύπων σχεδίων που αφορούν τη χρησιμοποίηση των συστημάτων συνεχούς εντοπισμού των αλιευτικών

πλοίων, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 202, 8.1994, σ. 28)·

 

61. 94/645/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 19ης Σεπτεμβρίου 1994 σχετικά με την επιλεξιμότητα των

δαπανών που πρέπει να πραγματοποιηθούν από την Ιταλία για την εφαρμογή των προτύπων σχεδίων που

αφορούν τη χρησιμοποίηση των συστημάτων συνεχούς εντοπισμού των αλιευτικών πλοίων, όπως εκάστοτε

τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 249, 4.9.1994, σ. 20)·

 

62. 2001/382/ΕΚ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 14ης Μαΐου 2001, σχετικά με τη χρηματοδοτική

συμμετοχή της Κοινότητας στις δαπάνες για την εφαρμογή ορισμένων μέτρων διαχείρισης αποθεμάτων

άκρως μεταναστευτικών ειδών, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 137,19.5.2001, σ. 25)·

 

63. 2005/429/EK: Απόφαση της Επιτροπής, της 2ας Ιουνίου 2005, περί θεσπίσεως ειδικού προγράμματος

παρακολούθησης για την αποκατάσταση των αποθεμάτων γάδου, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 148, 11.6.2005, σ. 36)·

 

64. 90/554/ΕΟΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 14ης Φεβρουαρίου 1990 σχετικά με τα σχέδια της ισπανικής

υπουργικής απόφασης όσον αφορά την τεχνική υποστήριξη στον αλιευτικό στόλο κατά το 1988, όπως

εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 314, 14.11.1990, σ. 13)·

 

65. 95/195/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 14ης Φεβρουαρίου 1995 σχετικά με την ενίσχυση που

χορηγεί η περιοχή της Σαρδηνίας (Ιταλία) στον αλιευτικό τομέα (προσωρινός παροπλισμός πλοίων), όπως

εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 126, 9.6.1995, σ. 32)·

 

66. 2000/610/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 28ης Ιουνίου 2000, σχετικά με το καθεστώς ενίσχυσης

που προβλέπεται στον περιφερειακό νόμο (περιφέρεια Σικελίας) αριθ. 23 της 28ης Μαρτίου 1995

«Κανόνες που εφαρμόζονται στις ενώσεις συλλογικών εγγυήσεων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις» -

Τομέας αλιείας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 259, 13.10.2000, σ. 62)·

 

67. 2001/1/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 15ης Φεβρουαρίου 2000, σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις

που χορήγησε η Γερμανία στην Dessauer Ger?teindustrie GmbH, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 1, 4.1.2001, σ. 10)·

 

68. 2005/238/: Απόφαση της Επιτροπής, της 14ης Ιουλίου 2004, σχετικά με τις ενισχύσεις που

χορηγήθηκαν στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας στην Κορσική από το 1986 έως το 1999,

όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 74, 19.3.2005, σ. 41)·

 

69. 1999/337/ΕΚ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 26ης Απριλίου 1999, για την υπογραφή από την

Ευρωπαϊκή Κοινότητα της συμφωνίας για το διεθνές πρόγραμμα διατήρησης των δελφινιών, όπως

εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 132, 27.5.1999, σ. 1)·

 

70. 1999/386/ΕΚ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 7ης Ιουνίου 1999, για την προσωρινή εφαρμογή από την

Ευρωπαϊκή Κοινότητα της συμφωνίας για το διεθνές πρόγραμμα διατήρησης των δελφινιών, όπως

εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 147, 12.6.1999, σ. 23)·

 

71. 2000/487/ΕΚ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 17ης Ιουλίου 2000, σχετικά με την αποδοχή, από την

Ευρωπαϊκή Κοινότητα, της τροποποίησης του κειμένου της συμφωνίας για την ίδρυση της γενικής

επιτροπής αλιείας για τη Μεσόγειο, για την θέσπιση ανεξάρτητου προϋπολογισμού της εν λόγω

οργάνωσης, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 197, 3.8.2000, σ. 35).

Δεύτερο Παράρτημα

(Άρθρο 2)

Κοινοτικοί Κανονισμοί

 

1. Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 31/83 του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1982 περί ενδιάμεσης κοινής

δράσης αναδιάρθρωσης του τομέα της παράκτιας αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, όπως εκάστοτε

τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 005, 07.01.1983, σ. 1)·

 

 

2. Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3252/87 του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 1987 για το συντονισμό και την

προώθηση της έρευνας στον τομέα της αλιείας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 314, 04.11.1987, σ. 17)·

 

3. Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3571/90 του Συμβουλίου της 4ης Δεκεμβρίου 1990 για τη θέσπιση ορισμένων

μέτρων σχετικών με την εφαρμογή της κοινής αλιευτικής πολιτικής στην πρώην Λαοκρατική Δημοκρατία

της Γερμανίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 353, 17.12.1990, σ. 10)·

 

4. Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3880/91 του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 1991 σχετικά με την υποβολή

στατιστικών για τις ονομαστικές αλιεύσεις από τα κράτη μέλη που αλιεύουν στο Βορειοανατολικό

Ατλαντικό, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 365, 31.12.1991, σ. 1)·

 

5. Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2018/93 του Συμβουλίου της 30ής Ιουνίου 1993 σχετικά με την υποβολή

στατιστικών για τις αλιεύσεις και την αλιευτική δραστηριότητα των κρατών μελών που αλιεύουν στο

Βορειοδυτικό Ατλαντικό, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 186, 28.07.1993, σ. 1)·

 

6. Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 του Συμβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 1993 για τη θέσπιση συστήματος

ελέγχου της κοινής αλιευτικής πολιτικής, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 261, 20.10.1993, σ. 1)·

 

7. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 897/94 της Επιτροπής της 22ας Απριλίου 1994 για τη θέσπιση των λεπτομερειών

εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 του Συμβουλίου όσον αφορά τα πειραματικά σχέδια

σχετικά με το συνεχή εντοπισμό των κοινοτικών αλιευτικών σκαφών, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 104, 23.04.1994, σ. 18)·

 

8. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1275/94 του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 1994 για την προσαρμογή του

καθεστώτος που προβλέπεται στα κεφάλαια «Αλιεία» της πράξης προσχώρησης της Ισπανίας και της

Πορτογαλίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 140, 03.06.1994, σ. 1)·

 

9. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1449/98 της Επιτροπής της 7ης Ιουλίου 1998 για τη θέσπιση λεπτομερών

κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 του Συμβουλίου όσον αφορά τις εκθέσεις

αλιευτικής προσπάθειας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 192, 08.07.1998, σ. 4)·

 

10. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2091/98 της Επιτροπής της 30ής Σεπτεμβρίου 1998 για τη διάκριση σε τμήματα

του κοινοτικού αλιευτικού στόλου και της αλιευτικής προσπάθειας στο πλαίσιο των πολυετών

προγραμμάτων προσανατολισμού, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 266, 01.10.1998, σ. 36)·

11. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1447/1999 του Συμβουλίου, της 24ης Ιουνίου 1999, περί πίνακος ενεργειών

που θίγουν σοβαρά τους κανόνες της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 167, 02.07.1999, σ. 5)·

 

12. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2740/1999 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 1999, για θέσπιση των

λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1447/1999 του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 1999

περί πίνακος ενεργειών που θίγουν σοβαρά τους κανόνες της κοινής αλιευτικής πολιτικής, όπως εκάστοτε

τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 328, 22.12.1999, σ. 62)·

 

13. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 657/2000 του Συμβουλίου, της 27ης Μαρτίου 2000, σχετικά με την ενίσχυση

του διαλόγου μεταξύ του τομέα της αλιείας και των κύκλων που αφορά η κοινή αλιευτική πολιτική, όπως

εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 080, 31.03.2000, σ. 7)·

 

14. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1702/2000 της Επιτροπής, της 31ης Ιουλίου 2000, σχετικά με τη διακοπή της

αλιείας μπακαλιάρου από σκάφη που φέρουν σημαία Ισπανίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 195, 01.08.2000, σ. 21)·

 

15. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 500/2001 της Επιτροπής, της 14ης Μαρτίου 2001, για τη θέσπιση των

λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/1993 του Συμβουλίου σχετικά με τον έλεγχο

των αλιευμάτων των κοινοτικών αλιευτικών σκαφών στα ύδατα τρίτων χωρών και στην ανοικτή θάλασσα,

όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 073, 15.03.2001, σ. 8)·

 

16. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2561/2001 του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2001, για την προώθηση της

μετατροπής των στόλων οι οποίοι εξαρτώντο, μέχρι το 1999, από την αλιευτική συμφωνία με το Μαρόκο,

όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 344, 28.12.2001, σ. 17)·

 

17. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2372/2002 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2002, για τη θέσπιση ειδικών

μέτρων για την αποζημίωση της ισπανικής αλιείας, οστρακοκαλλιέργειας και υδατοκαλλιέργειας που έχουν

πληγεί από τη ρύπανση πετρελαίου που προκλήθηκε από το πλοίο Prestige, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της  Ε.Ε.: L 358, 31.12.2002, σ. 81)·

 

18. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2244/2003 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2003, για τη θέσπιση

λεπτομερών διατάξεων όσον αφορά δορυφορικά συστήματα παρακολούθησης σκαφών, όπως εκάστοτε

τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της  Ε.Ε.: L 333, 20.12.2003, σ. 17)·

 

19. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 26/2004 της Επιτροπής, της 30ής Δεκεμβρίου 2003, σχετικά με το μητρώο του

κοινοτικού αλιευτικού στόλου, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 005, 09.01.2004, σ. 25)·

 

20. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 639/2004 του Συμβουλίου, της 30ής Μαρτίου 2004, για τη διαχείριση

αλιευτικών στόλων που είναι νηολογημένοι σε εξόχως απόκεντρες περιοχές της Κοινότητας, όπως

εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 102, 07.04.2004, σ. 9)·

 

21. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2103/2004 της Επιτροπής, της 9ης Δεκεμβρίου 2004, για τη διαβίβαση

δεδομένων σχετικά με ορισμένους τύπους αλιείας στα Δυτικά ύδατα και στη Βαλτική Θάλασσα, όπως

εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της  Ε.Ε.: L 365, 10.12.2004, σ. 12)·

 

22. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2104/2004 της Επιτροπής, της 9ης Δεκεμβρίου 2004, περί λεπτομερειών

εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 639/2004 του Συμβουλίου για τη διαχείριση αλιευτικών στόλων

που είναι νηολογημένοι σε εξόχως απόκεντρες περιοχές της Κοινότητας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της  Ε.Ε.: L 365, 10.12.2004, σ. 19)·

 

23. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 356/2005 της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2005, για τη θέσπιση λεπτομερών

κανόνων για τη σήμανση και ταυτοποίηση αλιευτικών εργαλείων και δοκοτρατών, όπως εκάστοτε

τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της  Ε.Ε.: L 056, 02.03.2005, σ. 8)·

 

24. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 768/2005 του Συμβουλίου, της 26ης Απριλίου 2005, για την ίδρυση Κοινοτικής

υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2847/93 για τη

θέσπιση συστήματος ελέγχου που εφαρμόζεται στην κοινή αλιευτική πολιτική, όπως εκάστοτε

τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 128, 21.05.2005, σ. 1)·

 

25. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1570/2005 της Επιτροπής, της 27ης Σεπτεμβρίου 2005, για τη διόρθωση του

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2104/2004 περί λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 639/2004

του Συμβουλίου για τη διαχείριση αλιευτικών στόλων που είναι νηολογημένοι στις εξόχως απόκεντρες

περιοχές της Κοινότητας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 252, 28.09.2005, σ. 6)·

 

26. Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1985/74 της Επιτροπής της 25ης Ιουλίου 1974 περί των λεπτομερειών

καθορισμού των τιμών αναγωγής και της καθιερώσεως τιμής «ελεύθερο στα σύνορα» για τους κυπρίνους,

όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 207, 29.07.1974, σ. 30)·

 

27. Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 110/76 του Συμβουλίου της 19ης Ιανουαρίου 1976 περί καθορισμού γενικών

κανόνων στον τομέα των προϊόντων αλιείας σχετικά με την παροχή επιστροφών κατά την εξαγωγή και

κριτηρίων για τον καθορισμό του ύψους τους, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 020, 28.01.1976, σ. 48)·

 

28. Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1180/77 του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 1977 περί των εισαγωγών στην

Κοινότητα ορισμένων γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 142, 09.06.1977, σ. 10)·

 

29. Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 686/78 της Επιτροπής της 6ης Απριλίου 1978 περί συμπληρωματικών

διατάξεων σχετικών με την παροχή των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τομέα των προϊόντων αλιείας,

όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 093, 07.04.1978, σ. 12)·

 

30. Κανονισμός (EOK) αριθ. 3510/82 της Επιτροπής της 23ης Δεκεμβρίου 1982 περί καθορισμού των

συντελεστών εφαρμογής που εφαρμόζονται στους τόνους, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της  Ε.Ε.: L 368, 28.12.1982, σ. 27)·

 

31. Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3117/85 του Συμβουλίου της 4ης Νοεμβρίου 1985 για τη θέσπιση γενικών

κανόνων σχετικά με τη χορήγηση εξισωτικών αποζημιώσεων για τις        σαρδέλες, όπως εκάστοτε

τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 297, 09.11.1985, σ. 1)·

 

32. Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3459/85 της Επιτροπής της 6ης Δεκεμβρίου 1985 για τη θέσπιση των

λεπτομερειών εφαρμογής όσον αφορά τη χορήγηση αντισταθμιστικής αποζημίωσης για τις σαρδέλες του

Ατλαντικού, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 332, 10.12.1985, σ. 16)·

 

33. Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3460/85 της Επιτροπής της 6ης Δεκεμβρίου 1985 για τη θέσπιση των

λεπτομερειών εφαρμογής όσον αφορά τη χορήγηση αντισταθμιστικής αποζημίωσης για τις σαρδέλες της

Μεσογείου, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 332, 10.12.1985, σ. 19)·

 

34. Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3703/85 της Επιτροπής της 23ης Δεκεμβρίου 1985 για τη θέσπιση των

λεπτομερειών εφαρμογής των κοινών προδιαγραφών εμπορίας για ορισμένα νωπά ψάρια ή διατηρημένα

με απλή ψύξη, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 351, 28.12.1985, σ. 63)·

 

35. Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 254/86 της Επιτροπής της 4ης Φεβρουαρίου 1986 για τη θέσπιση των

λεπτομερειών εφαρμογής σχετικά με την προοδευτική κατάργηση των ποσοτικών περιορισμών που

εφαρμόζονται στα κράτη μέλη, εκτός από την Ισπανία και την Πορτογαλία, για τις κονσέρβες σαρδέλας και

τόνου προέλευσης Ισπανίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 031, 06.02.1986, σ. 13)·

 

36. Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3599/90 της Επιτροπής της 13ης Δεκεμβρίου 1990 για την επανόρθωση των

ζημιών, που προκλήθηκαν από την παύση της αλιείας γλώσσας της κοινής που πραγματοποιήθηκε κατά το

1989 από τα σκάφη υπό σημαία κράτους μέλους, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 350, 14.12.1990, σ. 50)·

 

37. Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3600/90 της Επιτροπής της 13ης Δεκεμβρίου 1990 για την επανόρθωση των

ζημιών, που προκλήθηκαν από την παύση της αλιείας μπακαλιάρου που πραγματοποιήθηκε κατά το 1989

από τα σκάφη υπό σημαία κράτους μέλους, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 350, 14.12.1990, σ. 52)·

 

38. Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3863/91 της Επιτροπής της 16ης Δεκεμβρίου 1991 για καθορισμό του

ελάχιστου μεγέθους εμπορίας του κάβουρα που εφαρμόζεται σε ορισμένες παράκτιες ζώνες του Ηνωμένου

Βασιλείου, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 363, 31.12.1991, σ. 1)·

 

39. Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2038/93 της Επιτροπής της 27ης Ιουλίου 1993 περί των λεπτομερών

κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1658/93 του Συμβουλίου για την καθιέρωση ειδικών

μέτρων για τους παραγωγούς κεφαλοπόδων που είναι εγκατεστημένοι στις Καναρίους Νήσους, όπως

εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 185, 28.07.1993, σ. 7)·

 

40. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3690/93 του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1993 για τη θέσπιση ενός

κοινοτικού καθεστώτος που θα καθορίζει τις ελάχιστες πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στις

άδειες αλιείας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 341, 31.12.1993, σ. 93)·

 

41. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1093/94 του Συμβουλίου της 6ης Μαΐου 1994 για τον καθορισμό των όρων υπό

τους οποίους τα αλιευτικά σκάφη τρίτων χωρών μπορούν να εκφορτώσουν απευθείας και να διαθέτουν

στο εμπόριο τα αλιεύματά τους στους λιμένες της Κοινότητας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 121, 12.05.1994, σ. 3)·

 

42. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 347/96 της Επιτροπής, της 27ης Φεβρουαρίου 1996, για τη θέσπιση συστήματος

ταχείας ανακοίνωσης της θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία του σολομού στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) , όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 049, 28.02.1996, σ. 7)·

 

43. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1419/96 της Επιτροπής της 22ας Ιουλίου 1996 για τον καθορισμό του ποσού

της ενίσχυσης στην ιδιωτική αποθεματοποίηση όσον αφορά τα καλαμάρια Loligo patagonica, όπως

εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 182, 23.07.1996, σ. 11)·

 

44. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2406/96 του Συμβουλίου της 26ης Νοεμβρίου 1996 περί καθορισμού κοινών

προδιαγραφών εμπορίας ορισμένων αλιευτικών προϊόντων, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 334, 23.12.1996, σ. 1)·

 

45. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 887/97 της Επιτροπής της 16ης Μαΐου 1997 για τον καθορισμό των

λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 712/97 του Συμβουλίου για τη θέσπιση ειδικού

μέτρου υπέρ των παραγωγών κεφαλόποδων που είναι εγκατεστημένοι στις Καναρίους Νήσους, όπως

εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 126, 17.05.1997, σ. 9)·

 

46. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2378/1999 της Επιτροπής, της 9ης Νοεμβρίου 1999, περί διορθώσεως του

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1282/1999 για τη χορήγηση αντισταθμιστικής αποζημίωσης στις οργανώσεις

παραγωγών για αλιεύματα τόνου που παραδίδονται στη βιομηχανία μεταποίησης κατά τη διάρκεια της

περιόδου από 1ης Οκτωβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 1998, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 287, 10.11.1999, σ. 12)·

 

47. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 1999, για την κοινή

οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 017, 21.01.2000, σ. 22)·

 

48. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1103/2000 της Επιτροπής, της 25ης Μαΐου 2000, για τη χορήγηση

αντισταθμιστικής αποζημίωσης στις οργανώσεις παραγωγών για αλιεύματα τόνου που παραδίδονται στη

βιομηχανία μεταποίησης κατά τη διάρκεια της περιόδου από 1ης Ιουλίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου 1999,

όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 125, 26.05.2000, σ. 18)·

 

49. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1886/2000 της Επιτροπής, της 6ης Σεπτεμβρίου 2000, για θέσπιση λεπτομερών

κανόνων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου όσον αφορά την επέκταση σε μη μέλη

ορισμένων κανόνων που υιοθετήθηκαν από οργανώσεις παραγωγών στον τομέα της αλιείας, όπως

εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 227, 07.09.2000, σ. 11)·

 

50. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1924/2000 της Επιτροπής, της 11ης Σεπτεμβρίου 2000, για τον καθορισμό

λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 104/2000 για τη χορήγηση ειδικής

αναγνώρισης σε οργανώσεις παραγωγών στον τομέα της αλιείας για τη βελτίωση της ποιότητας των

προϊόντών τους, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 230, 12.09.2000, σ. 5)·

 

51. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1925/2000 της Επιτροπής, της 11ης Σεπτεμβρίου 2000, για τον καθορισμό των

γενεσιουργών αιτίων για τις συναλλαγματικές ισοτιμίες προς εφαρμογή κατά τον υπολογισμό ορισμένων

ποσών που προβλέπονται από τους μηχανισμούς του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου για

την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, όπως εκάστοτε

τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 230, 12.09.2000, σ. 7)·

 

52. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1926/2000 της Επιτροπής, της 11ης Σεπτεμβρίου 2000, για τη χορήγηση

αντισταθμιστικής αποζημίωσης στις οργανώσεις παραγωγών για αλιεύματα τόνου που παραδόθηκαν στη

βιομηχανία μεταποίησης κατά τη διάρκεια της περιόδου από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου

1999, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. L 230, 12.09.2000, σ. 10)·

 

53. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2508/2000 της Επιτροπής, της 15ης Νοεμβρίου 2000, για τον καθορισμό των

λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου όσον αφορά

επιχειρησιακά προγράμματα στον τομέα της αλιείας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 289, 16.11.2000, σ. 8)·

 

54. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2509/2000 της Επιτροπής, της 15ης Νοεμβρίου 2000, περί θεσπίσεως

λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου όσον αφορά τη χορήγηση

οικονομικής αποζημίωσης για αποσύρσεις ορισμένων αλιευτικών προϊόντων, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 289, 16.11.2000, σ. 11)·

 

55. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2813/2000 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 2000, για τη θέσπιση

λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου όσον αφορά τη

χορήγηση ενίσχυσης στην ιδιωτική αποθεματοποίηση για ορισμένα αλιευτικά προϊόντα, όπως εκάστοτε

τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 326, 22.12.2000, σ. 30)·

 

56. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2814/2000 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 2000, για τη θέσπιση

λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου όσον αφορά τη

χορήγηση ενίσχυσης στη μεταφορά για ορισμένα αλιευτικά προϊόντα, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 326, 22.12.2000, σ. 34)·

 

57. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 80/2001 της Επιτροπής, της 16ης Ιανουαρίου 2001, περί των λεπτομερειών

εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου όσον αφορά τις κοινοποιήσεις σχετικά

με την αναγνώριση των οργανώσεων παραγωγών, καθώς και τον καθορισμό των τιμών και των

παρεμβάσεων στο πλαίσιο της κοινής οργάνωσης αγορών στον τομέα των προϊόντων αλιείας και

υδατοκαλλιέργειας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 013, 17.01.2001, σ. 3)·

 

58. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 150/2001 της Επιτροπής, της 25ης Ιανουαρίου 2001, για τη θέσπιση

λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου όσον αφορά τις

επιβαλλόμενες στις οργανώσεις παραγωγών κυρώσεις για παρατυπία των μέτρων παρεμβάσεως στον

αλιευτικό τομέα και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 142/98, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 024, 26.01.2001, σ. 10)·

 

59. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 585/2001 της Επιτροπής, της 26ης Μαρτίου 2001, για την χορήγηση

αντισταθμιστικής αποζημίωσης στις οργανώσεις παραγωγών για αλιεύματα τόνου που παραδόθηκαν στη

βιομηχανία μεταποίησης κατά τη διάρκεια της περιόδου από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Μαρτίου 2000,

όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 086, 27.03.2001, σ. 8)·

 

60. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 939/2001 της Επιτροπής, της 14ης Μαΐου 2001, για τη θέσπιση των

λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου όσον αφορά τη χορήγηση

κατ' αποκοπή ενίσχυσης για ορισμένα προϊόντα αλιείας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 132, 15.05.2001, σ. 10)·

 

61. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1812/2001 της Επιτροπής, της 14ης Σεπτεμβρίου 2001, για την τροποποίηση

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1886/2000 όσον αφορά την επέκταση στα μη μέλη ορισμένων κανόνων που

υιοθετήθηκαν από τις οργανώσεις παραγωγών στον τομέα της αλιείας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 246, 15.09.2001, σ. 5)·

 

62. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1813/2001 της Επιτροπής, της 14ης Σεπτεμβρίου 2001, για τη θέσπιση των

λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου όσον αφορά τους όρους

χορήγησης και ανάκλησης της αναγνώρισης των διεπαγγελματικών οργανώσεων, όπως εκάστοτε

τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 246, 15.09.2001, σ. 7)·

 

63. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2065/2001 της Επιτροπής, της 22ας Οκτωβρίου 2001, για καθορισμό των

λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου, όσον αφορά την

ενημέρωση του καταναλωτή στον τομέα των προϊόντων της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (Κείμενο

που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) , όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 278, 23.10.2001, σ. 6)·

 

64. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2183/2001 της Επιτροπής, της 9ης Νοεμβρίου 2001, για τη θέσπιση των

λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου σχετικά με τη χορήγηση

αντισταθμιστικής αποζημίωσης για τον τόνο που προορίζεται για τη βιομηχανία μεταποίησης, όπως

εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 293, 10.11.2001, σ. 11)·

 

65. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2318/2001 της Επιτροπής, της 29ης Νοεμβρίου 2001, για τον καθορισμό των

λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου για αναγνώριση των

οργανώσεων παραγωγών στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 313, 30.11.2001, σ. 9)·

 

66. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2493/2001 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2001, για τη διάθεση

ορισμένων προϊόντων αλιείας που έχουν αποτελέσει αντικείμενο απόσυρσης από την αγορά, όπως

εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 337, 20.12.2001, σ. 20)·

 

67. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2496/2001 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2001, για τη χορήγηση

αντισταθμιστικής αποζημίωσης στις οργανώσεις παραγωγών για αλιεύματα τόνου που παραδόθηκαν στη

βιομηχανία μεταποίησης κατά τη διάρκεια της περιόδου από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Μαρτίου 2001,

όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 337, 20.12.2001, σ. 25)·

 

68. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2306/2002 της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2002, για τον καθορισμό των

λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 όσον αφορά την κοινοποίηση των τιμών

των εισαγόμενων αλιευτικών προϊόντων, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 348, 21.12.2002, σ. 94)·

 

69. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1984/2003 του Συμβουλίου, της 8ης Απριλίου 2003, για τη θέσπιση κοινοτικού

συστήματος στατιστικής καταγραφής όσον αφορά τον τόνο (Thunnus thynnus), τον ξιφία και το

μεγαλόφθαλμο τόνο, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 295, 13.11.2003, σ. 1)·

 

70. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2244/2003 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2003, για τη θέσπιση

λεπτομερών διατάξεων όσον αφορά δορυφορικά συστήματα παρακολούθησης σκαφών, όπως εκάστοτε

τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 333, 20.12.2003, σ. 17)·

 

71. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2326/2003 του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2003, για τον καθορισμό των

τιμών προσανατολισμού και των κοινοτικών τιμών παραγωγής ορισμένων προϊόντων αλιείας σύμφωνα με

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 104/2000, για την αλιευτική περίοδο 2004, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 345, 31.12.2003, σ. 27)·

 

72. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2328/2003 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2003, για τη θέσπιση

καθεστώτος αντιστάθμισης του επιπλέον κόστους που συνεπάγεται ο εξόχως απόκεντρος χαρακτήρας των

Αζορών, της Μαδέρας, των Καναρίων Νήσων και των γαλλικών διαμερισμάτων της Γουιάνας και της

Ρεϋνιόν για τη διάθεση ορισμένων αλιευτικών προϊόντων, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 345, 31.12.2003, σ. 34)·

 

73. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 425/2004 της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2004, σχετικά με τον καθορισμό, για

την αλιευτική περίοδο 2004, των κοινοτικών τιμών απόσυρσης και πώλησης των προϊόντων αλιείας που

απαριθμούνται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου, όπως εκάστοτε

τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 070, 09.03.2004, σ. 14)·

 

74. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 427/2004 της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2004, για τον καθορισμό των τιμών

αναφοράς ορισμένων αλιευτικών προϊόντων για την αλιευτική περίοδο 2004, όπως εκάστοτε

τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 070, 09.03.2004, σ. 24)·

 

75. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 428/2004 της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2004, για τον καθορισμό του ύψους

της ενίσχυσης μεταφοράς και της κατ' αποκοπή πριμοδότησης για ορισμένα αλιευτικά προϊόντα κατά την

αλιευτική περίοδο 2004, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 070, 09.03.2004, σ. 27)·

 

76. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 430/2004 της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2004, για τον καθορισμό της κατ'

αποκοπή αξίας των προϊόντων αλιείας που αποσύρονται από την αγορά κατά την αλιευτική περίοδο 2004,

η οποία υπεισέρχεται στον υπολογισμό της χρηματικής αντιστάθμισης και της σχετικής προκαταβολής,

όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 070, 09.03.2004, σ. 30)·

 

77. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2132/2004 του Συμβουλίου, της 6ης Δεκεμβρίου 2004, περί καθορισμού της

τιμής προσανατολισμού και της κοινοτικής τιμής παραγωγής ορισμένων προϊόντων αλιείας βάσει του

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000, για την αλιευτική περίοδο 2005, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 369, 16.12.2004, σ. 1)·

 

78. Κανoνισμός (ΕΚ) αριθ. 2258/2004 της Επιτροπής, της 28ης Δεκεμβρίου 2004, για καθορισμό, για την

αλιευτική περίοδο 2005, των κοινοτικών τιμών απόσυρσης και πώλησης των προϊόντων αλιείας που

απαριθμούνται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου, όπως εκάστοτε

τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 389, 30.12.2004, σ. 5)·

 

79. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2259/2004 της Επιτροπής, της 28ης Δεκεμβρίου 2004, περί καθορισμού, για

την αλιευτική περίοδο 2005, των κοινοτικών τιμών πώλησης αλιευτικών προϊόντων που απαριθμούνται στο

παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 389, 30.12.2004, σ. 13)·

 

80. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2260/2004 της Επιτροπής, της 28ης Δεκεμβρίου 2004, περί καθορισμού των

τιμών αναφοράς ορισμένων αλιευτικών προϊόντων για την αλιευτική περίοδο 2005, όπως εκάστοτε

τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 389, 30.12.2004, σ. 15)·

 

81. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2261/2004 της Επιτροπής, της 28ης Δεκεμβρίου 2004, για τον καθορισμό του

ύψους της ενίσχυσης μεταφοράς και της κατ' αποκοπήν πριμοδότησης για ορισμένα αλιευτικά προϊόντα

κατά την αλιευτική περίοδο 2005, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 389, 30.12.2004, σ. 19)·

 

82. Κανoνισμός (ΕΚ) αριθ. 2262/2004 της Επιτροπής, της 28ης Δεκεμβρίου 2004, περί καθορισμού του

ποσού της ενίσχυσης στην ιδιωτική αποθεματοποίηση για ορισμένα αλιευτικά προϊόντα κατά τη διάρκεια

της αλιευτικής περιόδου 2005, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 389, 30.12.2004, σ. 21)·

 

83. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2263/2004 της Επιτροπής, της 28ης Δεκεμβρίου 2004, περί καθορισμού της κατ

αποκοπήν αξίας των προϊόντων αλιείας που αποσύρονται από την αγορά κατά την αλιευτική περίοδο 2005,

η οποία υπεισέρχεται στον υπολογισμό της χρηματικής αντιστάθμισης και της σχετικής προκαταβολής,

όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 389, 30.12.2004, σ. 22)·

 

84. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 110/2005 της Επιτροπής, της 24ης Ιανουαρίου 2005, για τη χορήγηση

αντισταθμιστικής αποζημίωσης στις οργανώσεις παραγωγών για αλιεύματα τόνου που παραδόθηκαν στη

βιομηχανία μεταποίησης κατά τη διάρκεια της περιόδου από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου

2003, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 021, 25.01.2005, σ. 5)·

 

85. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1342/2005 της Επιτροπής, της 16ης Αυγούστου 2005, για τη χορήγηση

αντισταθμιστικής αποζημίωσης στις οργανώσεις παραγωγών για τα αλιεύματα τόνου που παραδόθηκαν στη

βιομηχανία μεταποίησης κατά τη διάρκεια της περιόδου από 1ης Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2004, όπως

εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 212, 17.08.2005, σ. 5)·

 

86. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1343/2005 της Επιτροπής, της 16ης Αυγούστου 2005, για τη χορήγηση

αντισταθμιστικής αποζημίωσης στις οργανώσεις παραγωγών για τα αλιεύματα τόνου που παραδόθηκαν στη

βιομηχανία μεταποίησης κατά τη διάρκεια της περιόδου από 1ης Απριλίου έως 30 Ιουνίου 2004, όπως

εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 212, 17.08.2005, σ. 8)·

 

87. Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 493/87 της Επιτροπής της 18ης Φεβρουαρίου 1987 που καθορίζει λεπτομερείς

κανόνες για την επανόρθωση των ζημιών που προκαλούνται από την παύση ορισμένων δραστηριοτήτων

αλιείας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 050, 19.02.1987, σ. 13)·

 

88. Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1382/87 της Επιτροπής της 20ής Μαΐου 1987 που θεσπίζει λεπτομερείς

κανόνες όσον αφορά την επιθεώρηση των αλιευτικών σκαφών, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 132, 21.05.1987, σ. 11)·

 

89. Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3499/91 του Συμβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 1991 για την κοινοτική

πλαισίωση μελετών και προτύπων σχεδίων που αφορούν τη διατήρηση και διαχείριση των αλιευτικών

πόρων στη Μεσόγειο, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 331, 03.12.1991, σ. 1)·

 

90. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3680/93 του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1993 για τον καθορισμό

ορισμένων μέτρων διατήρησης και διαχείρησης των αλιευτικών πόρων της ζώνης διακανονισμού όπως

ορίζεται στη σύμβαση για τη μελλοντική πολυμερή συνεργασία στην αλιεία του Βορειοδυτικού Ατλαντικού,

όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 341, 31.12.1993, σ. 42)·

 

91. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1626/94 του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1994 για τη θέσπιση ορισμένων

τεχνικών μέτρων διατήρησης των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 171, 06.07.1994, σ. 1)·

 

92. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1627/94 του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1994 για τη θέσπιση των γενικών

διατάξεων για τις ειδικές άδειες αλιείας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 171, 06.07.1994, σ. 7)·

 

93. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3317/94 του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 1994 σχετικά με τον καθορισμό

των γενικών διατάξεων για τις άδειες αλιείας στα ύδατα τρίτης χώρας βάσει αλιευτικής συμφωνίας, όπως

εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 350, 31.12.1994, σ. 13)·

 

94. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2943/95 της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 1995, για λεπτομέρειες

εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1627/94 του Συμβουλίου για τη θέσπιση των γενικών διατάξεων

που αφορούν τις ειδικές άδειες αλιείας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 308, 21.12.1995, σ. 15)·

 

95. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3069/95 του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1995 για τη θέσπιση

ευρωπαϊκού κοινοτικού προγράμματος παρατηρητών για κοινοτικά σκάφη αλιεύοντα στη ζώνη

διακανονισμού της οργάνωσης αλιείας του βορειοδυτικού Ατλαντικού (NAFO) , όπως εκάστοτε

τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 329, 30.12.1995, σ. 5)·

 

96. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 414/96 του Συμβουλίου, της 4ης Μαρτίου 1996, για τη θέσπιση ορισμένων

μέτρων ελέγχου που εφαρμόζονται στις αλιευτικές δραστηριότητες στα ύδατα της Βαλτικής Θάλασσας των

BELTS και ORESUND, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 059, 08.03.1996, σ. 1)·

 

97. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 894/97 του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 1997 για τη θέσπιση ορισμένων

τεχνικών μέτρων διατήρησης των αλιευτικών πόρων, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 132, 23.05.1997, σ. 1)·

 

98. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 850/98 του Συμβουλίου της 30ής Μαρτίου 1998 για τη διατήρηση των

αλιευτικών πόρων μέσω τεχνικών μέτρων προστασίας των νεαρών θαλάσσιων οργανισμών, όπως

εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 125, 27.04.1998, σ. 1)·

 

99. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1434/98 του Συμβουλίου της 29ης Ιουνίου 1998 περί των όρων υπό τους

οποίους επιτρέπεται να εκφορτώνεται ρέγγα για βιομηχανικούς σκοπούς, πλην της άμεσης ανθρώπινης

κατανάλωσης, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 191, 07.07.1998, σ. 10)·

 

100. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1448/1999 του Συμβουλίου, της 24ης Ιουνίου 1999, για τη θέσπιση

μεταβατικών μέτρων διαχείρισης ορισμένων αλιευτικών δραστηριοτήτων στη Μεσόγειο και για την

τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1626/94, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 167, 02.07.1999, σ. 7)·

 

101. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2791/1999 του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1999, για τη θέσπιση

ορισμένων μέτρων ελέγχου που εφαρμόζονται στη ζώνη της Σύμβασης για τη μελλοντική πολυμερή

συνεργασία στον τομέα της αλιείας στο Βορειοανατολικό Ατλαντικό, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 337, 30.12.1999, σ. 1)·

 

102. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1085/2000 της Επιτροπής, της 15ης Μαΐου 2000, για τον καθορισμό

ορισμένων όρων εφαρμογής των μέτρων ελέγχου που ισχύουν στη ζώνη της σύμβασης για τη μελλοντική

πολυμερή συνεργασία στον τομέα της αλιείας στο Βορειοανατολικό Ατλαντικό, όπως εκάστοτε

τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 128, 29.05.2000, σ. 1)·

 

103. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1262/2000 του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2000, περί μέτρων ελέγχου για

τα σκάφη υπό σημαία μη συμβαλλόμενων μερών στην Οργάνωση Αλιείας Βορειοδυτικού Ατλαντικού

(NAFO) , όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 144, 17.06.2000, σ. 1)·

 

104. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1543/2000 του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 2000, περί κοινοτικού πλαισίου

συλλογής και διαχείρισης των αλιευτικών δεδομένων άσκησης της κοινής αλιευτικής πολιτικής, όπως

εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 176, 15.07.2000, σ. 1)·

 

105. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1639/2001 της Επιτροπής, της 25ης Ιουλίου 2001, για τον καθορισμό των

στοιχειωδών και εκτεταμένων κοινοτικών προγραμμάτων για τη συλλογή δεδομένων στον τομέα της

αλιείας και για τη θέσπιση των λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1543/2000 του

Συμβουλίου, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 222, 17.08.2001, σ. 53)·

 

106. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1936/2001 του Συμβουλίου, της 27ης Σεπτεμβρίου 2001, περί ορισμένων

μέτρων ελέγχου των δραστηριοτήτων αλιείας των άκρως μεταναστευτικών ειδών ιχθύων, όπως εκάστοτε

τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 263, 03.10.2001, σ. 1)·

 

107. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2341/2002 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2002, περί καθορισμού, για

το 2003, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων, των αλιευτικών δυνατοτήτων

και των συναφών όρων στα κοινοτικά ύδατα και, για τα κοινοτικά σκάφη, σε άλλα ύδατα όπου απαιτούνται

περιορισμοί αλιευμάτων, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 356, 31.12.2002, σ. 12)·

 

108. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2002, για τη διατήρηση και

βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στο πλαίσιο της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, όπως εκάστοτε

τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 358, 31.12.2002, σ. 59)·

 

109. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 677/2003 της Επιτροπής, της 14ης Απριλίου 2003, για τη θέσπιση επειγόντων

μέτρων για την αποκατάσταση του αποθέματος γάδου στη Βαλτική Θάλασσα, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 097, 15.04.2003, σ. 31)·

 

110. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 728/2003 της Επιτροπής, της 25ης Απριλίου 2003, για την προσαρμογή

ορισμένων αλιευτικών ποσοστώσεων για το 2003 σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 847/96 του

Συμβουλίου για τη θέσπιση συμπληρωματικών όρων για την ετήσια διαχείριση των TAC και ποσοστώσεων,

όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 105, 26.04.2003, σ. 3)·

 

111. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1185/2003 του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2003, σχετικά με την αφαίρεση

πτερυγίων καρχαρία επί του σκάφους, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 167, 04.07.2003, σ. 1)·

 

112. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1438/2003 της Επιτροπής, της 12ης Αυγούστου 2003, για τη θέσπιση

κανόνων εφαρμογής για την κοινοτική πολιτική που αφορά το στόλο όπως ορίζεται στο κεφάλαιο III του

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 του Συμβουλίου, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 204, 13.08.2003, σ. 21)·

 

113. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1461/2003 της Επιτροπής, της 18ης Αυγούστου 2003, για τη θέσπιση όρων

για πιλοτικά έργα για την ηλεκτρονική διαβίβαση πληροφοριών σχετικά με τις αλιευτικές δραστηριότητες

και για την τηλεανίχνευση, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 208, 19.08.2003, σ. 14)·

 

114. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 του Συμβουλίου, της 4ης Νοεμβρίου 2003, για τη διαχείριση της

αλιευτικής προσπάθειας όσον αφορά ορισμένες αλιευτικές ζώνες και πόρους της Κοινότητας, την

τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2847/93 και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 685/95

και (ΕΚ) αριθ. 2027/95, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 289, 07.11.2003, σ. 1)·

 

115. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2287/2003 του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2003, περί καθορισμού, για

το 2004, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων, των αλιευτικών δυνατοτήτων

και των συναφών όρων στα κοινοτικά ύδατα και, για τα κοινοτικά σκάφη, σε άλλα ύδατα όπου απαιτούνται

περιορισμοί αλιευμάτων, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 344, 31.12.2003, σ. 1)·

 

116. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1415/2004 του Συμβουλίου, της 19ης Ιουλίου 2004, για καθορισμό της

μέγιστης ετήσιας αλιευτικής προσπάθειας για ορισμένες ζώνες και τύπους αλιείας, όπως εκάστοτε

τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 258, 05.08.2004, σ. 1)·

 

117. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2104/2004 της Επιτροπής, της 9ης Δεκεμβρίου 2004, περί λεπτομερειών

εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 639/2004 του Συμβουλίου για τη διαχείριση αλιευτικών στόλων

που είναι νηολογημένοι σε εξόχως απόκεντρες περιοχές της Κοινότητας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 365, 10.12.2004, σ. 19)·

 

118. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1281/2005 της Επιτροπής, της 3ης Αυγούστου 2005, για τη διαχείριση των

αδειών αλιείας και τις ελάχιστες πληροφορίες που αυτές πρέπει να περιέχουν, όπως εκάστοτε

τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 365, 10.12.2004, σ. 19)·

 

119. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1539/2005 της Επιτροπής, της 22ας Σεπτεμβρίου 2005, περί παρατάσεως των

επειγόντων μέτρων για την προστασία και αποκατάσταση του αποθέματος γαύρου στην υποπεριοχή ICES

VIII, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 247, 23.09.2005, σ. 9)·

 

120. Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2166/83 της Επιτροπής της 29ης Ιουλίου 1983 για τη θέσπιση συστήματος

αδειών για ορισμένες δραστηριότητες αλιείας που ασκούνται σε περιοχή της βόρειας Σκωτίας (περιοχή

Shetland) , όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 206, 30.07.1983, σ. 71)·

 

121. Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2807/83 της Επιτροπής της 22ας Σεπτεμβρίου 1983 για τον καθορισμό των

ειδικών λεπτομερειών που αφορούν την καταγραφή πληροφοριών σχετικά με τα αλιεύματα των κρατών

μελών, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 276, 10.10.1983, σ. 1)·

 

122. Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 954/87 της Επιτροπής της 1ης Απριλίου 1987 σχετικά με δειγματοληπτικό

έλεγχο των αλιευμάτων με σκοπό τον προσδιορισμό του ποσοστού των επιδιωκόμενων και των

προστατευόμενων ειδών κατά την αλίευση με δίχτυα με μικρά μάτια, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 090, 02.04.1987, σ. 27)·

 

123. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 737/95 της Επιτροπής της 30ής Μαρτίου 1995 σχετικά με τη διακοπή της

αλιείας του χάλιμπατ της Γροιλανδίας από σκάφη που φέρουν τη σημαία του κράτους μέλους, όπως

εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 073, 01.04.1995, σ. 66)·

 

124. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 847/96 του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 1996, που αφορά τη θέσπιση

συμπληρωματικών όρων για την ετήσια διαχείριση των TAC και των ποσοστώσεων, όπως εκάστοτε

τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 115, 09.05.1996, σ. 3)·

 

125. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 779/97 του Συμβουλίου της 24ης Απριλίου 1997 για τη θέσπιση καθεστώτος

διαχείρισης των αλιευτικών προσπαθειών στη Βαλτική Θάλασσα, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 113, 30.04.1997, σ. 1)·

 

126. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1059/97 της Επιτροπής της 11ης Ιουνίου 1997 για την προσαρμογή του

ανώτατου ετήσιου επιπέδου αλιευτικής προσπάθειας για ορισμένες αλιευτικές μεθόδους, όπως εκάστοτε

τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 154, 12.06.1997, σ. 26)·

 

127. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2268/97 της Επιτροπής της 14ης Νοεμβρίου 1997 για την προσαρμογή του

ανώτατου ετήσιου επιπέδου αλιευτικής προσπάθειας για ορισμένες αλιευτικές μεθόδους, όπως εκάστοτε

τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 313, 15.11.1997, σ. 1)·

 

128. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 88/98 του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 1997 για τον καθορισμό

ορισμένων τεχνικών μέτρων διατήρησης των αλιευτικών πόρων στα ύδατα της Βαλτικής Θάλασσας, των

Lille και Store Baelt και του Οresund, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 009, 15.01.1998, σ. 1)·

 

129. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1570/1999 του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 1999, για την κατανομή

αλιευτικών δυνατοτήτων για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ)

αριθ. 48/1999 περί καθορισμού, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων, των

συνολικών επιτρεπόμενων αλιευμάτων (TAC) για το 1999 καθώς και ορισμένων όρων υπό τους οποίους

είναι δυνατόν να αλιεύονται, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 187, 20.07.1999, σ. 5)·

 

130. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1619/1999 της Επιτροπής της 23ης Ιουλίου 1999 για την προσαρμογή

ορισμένων αλιευτικών ποσοστώσεων για το 1999 σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 847/96 του

Συμβουλίου περί θεσπίσεως συμπληρωματικών όρων για την ετήσια διαχείριση των TAC και ποσοστώσεων,

όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 192, 24.07.1999, σ. 14)·

 

131. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2762/1999 της Επιτροπής, της 22ας Δεκεμβρίου 1999, για την προσαρμογή

του ανώτατου ετήσιου επιπέδου αλιευτικής προσπάθειας για ορισμένες αλιευτικές μεθόδους, όπως

εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 331, 23.12.1999, σ. 59)·

 

132. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2549/2000 του Συμβουλίου, της 17ης Νοεμβρίου 2000, περί πρόσθετων

τεχνικών μέτρων για την αποκατάσταση του αποθέματος του μπακαλιάρου gadus morhua στη Θάλασσα

της Ιρλανδίας (διαίρεση ICES VII a) , όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 292, 21.11.2000, σ. 5)·

 

133. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 300/2001 του Συμβουλίου, της 14ης Φεβρουαρίου 2001, για τη θέσπιση

μέτρων που θα εφαρμοστούν το 2001 για την αποκατάσταση του αποθέματος γάδου στη Θάλασσα της

Ιρλανδίας (διαίρεση ICES VIIa) , όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 044, 15.02.2001, σ. 12)·

 

134. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1162/2001 της Επιτροπής, της 14ης Ιουνίου 2001, για θέσπιση μέτρων

αποκατάστασης του αποθέματος μπακαλιάρου "Merluccius merluccius" στις υποπεριοχές CIEM III, IV, V,

VI και VIΙ και στις διαιρέσεις CIEM VIIIa,b,d και e καθώς και συναφών όρων για τον έλεγχο

δραστηριοτήτων αλιευτικών σκαφών, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 159, 15.06.2001, σ. 4)·

 

135. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1171/2001 της Επιτροπής, της 14ης Ιουνίου 2001, σχετικά με τη διακοπή της

αλιείας του είδους "προσφυγάκι" από σκάφη που φέρουν σημαία Γερμανίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 161, 16.06.2001, σ. 3)·

 

136. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2602/2001 της Επιτροπής, της 27ης Δεκεμβρίου 2001, περί θεσπίσεως

πρόσθετων τεχνικών μέτρων για την αποκατάσταση του αποθέματος μπακαλιάρου "Merluccius merluccius"

στις υποπεριοχές ICES III, IV, V, VI και VII και στις διαιρέσεις ICES VIIIa,b,d,e, όπως εκάστοτε

τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 345, 29.12.2001, σ. 49)·

 

137. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 494/2002 της Επιτροπής, της 19ης Μαρτίου 2002, περί θεσπίσεως πρόσθετων

τεχνικών μέτρων για την αποκατάσταση του αποθέματος μπακαλιάρου "Merluccius merluccius" στις

υποπεριοχές ICES III, IV, V, VI και VII και στις διαιρέσεις ICES VIIIa,b,d,e, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 077, 20.03.2002, σ. 8)·

 

138. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2347/2002 του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, για τη θέσπιση

ειδικών απαιτήσεων πρόσβασης και συναφών όρων που εφαρμόζονται στην αλιεία αποθεμάτων βαθέων

υδάτων, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 351, 28.12.2002, σ. 6)·

 

139. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 831/2003 της Επιτροπής, της 8ης Μαΐου 2003, για τη διακοπή της αλιείας

γαρίδας Αρκτικής από σκάφη που φέρουν σημαία Σουηδίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 120, 15.05.2003, σ. 14)·

 

140. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 876/2003 της Επιτροπής, της 21ης Μαΐου 2003, για τον καθορισμό ειδικών

μέτρων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2347/2002 του Συμβουλίου όσον αφορά τα αλιεύματα και

τις εκφορτώσεις αποθεμάτων βαθέων υδάτων για εποχικούς τύπους αλιείας από τη Δανία στο Skagerrak

και στη Βόρειο Θάλασσα, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 126, 22.05.2003, σ. 22)·

 

141. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 918/2003 της Επιτροπής, της 26ης Μαΐου 2003, για τη διακοπή της αλιείας

μπακαλιάρου εγκλεφίνου από σκάφη που φέρουν σημαία Βελγίου, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 130, 27.05.2003, σ. 11)·

 

142. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 919/2003 της Επιτροπής, της 26ης Μαΐου 2003, για τη διακοπή της αλιείας

νταουκιού του Ατλαντικού από σκάφη που φέρουν σημαία Βελγίου, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 130, 27.05.2003, σ. 12)·

 

143. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 978/2003 της Επιτροπής, της 5ης Ιουνίου 2003, για τη διακοπή της αλιείας

μπρόσμιου από σκάφη που φέρουν σημαία Ισπανίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 141, 07.06.2003, σ. 14)·

 

144. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1265/2003 της Επιτροπής, της 16ης Ιουλίου 2003, για διακοπή της αλιείας

μπακαλιάρου από σκάφη που φέρουν σημαία Ισπανίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 178, 17.07.2003, σ. 13)·

 

145. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1278/2003 της Επιτροπής, της 17ης Ιουλίου 2003, για διακοπή της αλιείας

μπακαλιάρου από σκάφη που φέρουν σημαία Ισπανίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 180, 18.07.2003, σ. 40)·

 

146. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1353/2003 της Επιτροπής, της 30ής Ιουλίου 2003, σχετικά με τη διακοπή της

αλιείας του καπελάνου από σκάφη που φέρουν σημαία κράτους μέλους, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 192, 31.07.2003, σ. 18)·

 

147. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1388/2003 της Επιτροπής, της 1ης Αυγούστου 2003, σχετικά με τη διακοπή

της αλιείας μπακαλιάρου εγκλεφίνουαπό σκάφη που φέρουν σημαία Βελγίου, όπως εκάστοτε

τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 196, 02.08.2003, σ. 24)·

 

148. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1389/2003 της Επιτροπής, της 1ης Αυγούστου 2003, σχετικά με τη διακοπή

της αλιείας γλώσσας από σκάφη που φέρουν σημαία Βελγίου, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 196, 02.08.2003, σ. 25)·

 

149. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1394/2003 της Επιτροπής, της 4ης Αυγούστου 2003, σχετικά με τη διακοπή

της αλιείας χωματίδας από σκάφη που φέρουν σημαία Βελγίου, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. L 197, 05.08.2003, σ. 9)·

 

150. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1403/2003 της Επιτροπής, της 6ης Αυγούστου 2003, σχετικά με τη διακοπή

της αλιείας μουρούνας από σκάφη που φέρουν σημαία Γαλλίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 199, 07.08.2003, σ. 12)·

 

151. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1404/2003 της Επιτροπής, της 6ης Αυγούστου 2003, για τη διακοπή της

αλιείας πεσκαντρίτσας από σκάφη που φέρουν σημαία Γαλλίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 199, 07.08.2003, σ. 13)·

 

152. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1476/2003 της Επιτροπής, της 20ής Αυγούστου 2003, σχετικά με τη διακοπή

της αλιείας μουρούνας από σκάφη που φέρουν σημαία Ισπανίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 211, 21.08.2003, σ. 16)·

 

153. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1562/2003 της Επιτροπής, της 4ης Αυγούστου 2003, σχετικά με τη διακοπή

της αλιείας μπακαλιάρου εγκλεφίνου από σκάφη που φέρουν σημαία Σουηδίας, όπως εκάστοτε

τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 222, 05.09.2003, σ. 25)·

 

154. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1563/2003 της Επιτροπής, της 4ης Σεπτεμβρίου 2003, για διακοπή της αλιείας

μπακαλιάρου από σκάφη που φέρουν σημαία Σουηδίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 222, 05.09.2003, σ. 26)·

 

155. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1578/2003 της Επιτροπής, της 8ης Σεπτεμβρίου 2003, για διακοπή της αλιείας

νταουκιού του Ατλαντικού από σκάφη που φέρουν σημαία Σουηδίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 225, 09.09.2003, σ. 5)·

 

156. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1592/2003 της Επιτροπής, της 11ης Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με τη διακοπή

της αλιείας γάδου από σκάφη που φέρουν σημαία Κάτω Χωρών, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 228, 12.09.2003, σ. 9)·

 

157. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1593/2003 της Επιτροπής, της 11ης Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με τη διακοπή

της αλιείας μπακαλιάρου εγκλεφίνου από σκάφη που φέρουν σημαία Κάτω Χωρών, όπως εκάστοτε

τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 228, 12.09.2003, σ. 10)·

 

158. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1601/2003 της Επιτροπής, της 12ης Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με τη διακοπή

της αλιείας του είδους προσφυγάκι από σκάφη που φέρουν σημαία Κάτω Χωρών, όπως εκάστοτε \

τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 229, 13.09.2003, σ. 11)·

 

159. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1602/2003 της Επιτροπής, της 12ης Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με τη διακοπή

της αλιείας ρέγγας από σκάφη που φέρουν σημαία Κάτω Χωρών, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. L 229, 13.09.2003, σ. 12)·

 

160. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1603/2003 της Επιτροπής, της 12ης Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με τη διακοπή

της αλιείας ποντικιού από σκάφη που φέρουν σημαία Γερμανίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 229, 13.09.2003, σ. 13)·

 

161. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1604/2003 της Επιτροπής, της 12ης Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με τη διακοπή

της αλιείας νταουκιού του Ατλαντικού από σκάφη που φέρουν σημαία Βελγίου, όπως εκάστοτε

τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 229, 13.09.2003, σ. 14)·

 

162. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1612/2003 της Επιτροπής, της 12ης Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με τη διακοπή

της αλιείας νταουκιού του Ατλαντικού από σκάφη που φέρουν σημαία Βελγίου, όπως εκάστοτε

τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 230, 16.09.2003, σ. 25)·

 

163. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1613/2003 της Επιτροπής, της 12ης Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με τη διακοπή

της αλιείας γάδου από σκάφη που φέρουν σημαία Ισπανίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 230, 16.09.2003, σ. 26)·

 

164. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1617/2003 της Επιτροπής, της 15ης Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με τη διακοπή

της αλιείας πεσκαντρίτσας από σκάφη που φέρουν σημαία Βελγίου, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 231, 17.09.2003, σ. 3)·

 

165. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1618/2003 της Επιτροπής, της 15ης Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με τη διακοπή

της αλιείας ζαγκέτας από σκάφη που φέρουν σημαία Βελγίου, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 231, 17.09.2003, σ. 4)·

 

166. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1619/2003 της Επιτροπής, της 15ης Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με τη διακοπή

της αλιείας καραβίδας από σκάφη που φέρουν σημαία Βελγίου, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 231, 17.09.2003, σ. 5)·

 

167. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1659/2003 της Επιτροπής, της 18ης Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με τη διακοπή

της αλιείας γλώσσας της κοινής από σκάφη που φέρουν σημαία Βελγίου, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 234, 20.09.2003, σ. 9)·

 

168. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1664/2003 της Επιτροπής, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με τη διακοπή

της αλιείας μπακαλιάρου μερλούκιου από σκάφη που φέρουν σημαία Βελγίου, όπως εκάστοτε

τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 235, 23.09.2003, σ. 5)·

 

169. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1807/2003 της Επιτροπής, της 14ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με τη διακοπή

της αλιείας γάδου από σκάφη που φέρουν σημαία Πορτογαλίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 265, 16.10.2003, σ. 8)·

 

170. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1808/2003 της Επιτροπής, της 15ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με τη διακοπή

της αλιείας σαφριδιού από σκάφη που φέρουν σημαία Ισπανίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 265, 16.10.2003, σ. 9)·

 

171. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1840/2003 της Επιτροπής, της 16ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με τη διακοπή

της αλιείας πεσκαντρίτσας από σκάφη που φέρουν σημαία Ισπανίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 268, 18.10.2003, σ. 57)·

 

172. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1848/2003 της Επιτροπής, της 20ής Οκτωβρίου 2003, σχετικά με τη διακοπή

της αλιείας γάδου από σκάφη που φέρουν σημαία Πορτογαλίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 269, 21.10.2003, σ. 6)·

 

173. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1940/2003 της Επιτροπής, της 30ής Οκτωβρίου 2003, για τη διακοπή της

αλιείας καθρεπτόψαρου του Ατλαντικού από σκάφη που φέρουν σημαία Γαλλίας, όπως εκάστοτε

τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 285, 01.11.2003, σ. 32)·

 

174. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1997/2003 της Επιτροπής, της 13ης Νοεμβρίου 2003, για διακοπή της αλιείας

νταουκιού του Ατλαντικού από σκάφη που φέρουν σημαία Σουηδίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 296, 14.11.2003, σ. 13)·

 

175. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1998/2003 της Επιτροπής, της 13ης Νοεμβρίου 2003, για διακοπή της αλιείας

γάδου από σκάφη που φέρουν σημαία Σουηδίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 296, 14.11.2003, σ. 14)·

 

176. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2023/2003 της Επιτροπής, της 17ης Νοεμβρίου 2003, για διακοπή της αλιείας

γάδου από σκάφη που φέρουν σημαία Σουηδίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 299, 18.11.2003, σ. 5)·

 

177. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2024/2003 της Επιτροπής, της 17ης Νοεμβρίου 2003, για διακοπή της αλιείας

μπακαλιάρου εγκελφίνου από σκάφη που φέρουν σημαία Σουηδίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 299, 18.11.2003, σ. 6)·

 

178. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2025/2003 της Επιτροπής, της 17ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με τη διακοπή

της αλιείας ποντικιού από σκάφη που φέρουν σημαία Σουηδίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 299, 18.11.2003, σ. 7)·

 

179. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2026/2003 της Επιτροπής, της 17ης Νοεμβρίου 2003, για διακοπή της αλιείας

γλώσσας της κοινής από σκάφη που φέρουν σημαία Σουηδίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 299, 18.11.2003, σ. 8)·

 

180. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2063/2003 της Επιτροπής, της 24ης Νοεμβρίου 2003, για διακοπή της αλιείας

του είδους προσφυγάκι από σκάφη που φέρουν σημαία Σουηδίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 308, 25.11.2003, σ. 12)·

 

181. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2120/2003 της Επιτροπής, της 2ας Δεκεμβρίου 2003, σχετικά με τη διακοπή

της αλιείας ρέγγας από σκάφη που φέρουν σημαία Γερμανίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 318, 03.12.2003, σ. 11)·

 

182. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2200/2003 της Επιτροπής, της 16ης Δεκεμβρίου 2003, σχετικά με τη διακοπή

της αλιείας ποντικιού από σκάφη που φέρουν σημαία Ισπανίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 328, 17.12.2003, σ. 25)·

 

183. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2209/2003 της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2003, σχετικά με τη διακοπή

της αλιείας γλώσσας της κοινής από σκάφη που φέρουν σημαία Βελγίου, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 330, 18.12.2003, σ. 20)·

 

184. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2248/2003 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2003, σχετικά με τη διακοπή

της αλιείας νταουκιού του Ατλαντικού από σκάφη που φέρουν σημαία Βελγίου, όπως εκάστοτε

τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 333, 20.12.2003, σ. 41)·

 

185. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2255/2003 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2003, σχετικά με τη διακοπή

της αλιείας γλώσσας της κοινής από σκάφη που φέρουν σημαία Βελγίου, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 333, 20.12.2003, σ. 48)·

 

186. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2264/2003 της Επιτροπής, της 22ας Δεκεμβρίου 2003, σχετικά με τη διακοπή

της αλιείας γάδου από σκάφη που φέρουν σημαία Ηνωμένου Βασιλείου, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 336, 23.12.2003, σ. 20)·

 

187. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2265/2003 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2003, σχετικά με τη διακοπή

της αλιείας γλώσσας της κοινής από σκάφη που φέρουν σημαία Γερμανίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 336, 23.12.2003, σ. 21)·

 

188. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2267/2003 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2003, σχετικά με τη διακοπή

της αλιείας μουρούνας από σκάφη που φέρουν σημαία Γερμανίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 336, 23.12.2003, σ. 23)·

 

189. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2282/2003 της Επιτροπής, της 22ας Δεκεμβρίου 2003, σχετικά με τη διακοπή

της αλιείας ιππόγλωσσας Γροιλανδίας από σκάφη που φέρουν σημαία Ηνωμένου Βασιλείου, όπως

\εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 336, 23.12.2003, σ. 94)·

 

190. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 413/2004 της Επιτροπής, της 5ης Μαρτίου 2004, σχετικά με τη διακοπή της

αλιείας μουρούνας από σκάφη που φέρουν σημαία Ισπανίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 068, 06.03.2004, σ. 5)·

 

191. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 423/2004 του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2004, για τη θέσπιση

μέτρων για την αποκατάσταση των αποθεμάτων γάδου, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 070, 09.03.2004, σ. 8)·

 

192. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 429/2004 της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2004, για τον καθορισμό του ποσού

της ενίσχυσης στην ιδιωτική αποθεματοποίηση για ορισμένα αλιευτικά προϊόντα κατά τη διάρκεια της

αλιευτικής περιόδου 2004, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 070, 09.03.2004, σ. 29)·

 

193. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 756/2004 της Επιτροπής, της 22ας Απριλίου 2004, σχετικά με τη διακοπή της

αλιείας γαρίδαςαπό σκάφη που φέρουν σημαία κράτους μέλους, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. L 118, 23.04.2004, σ. 35)·

 

194. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 762/2004 της Επιτροπής, της 23ης Απριλίου 2004, για την προσαρμογή

ορισμένων αλιευτικών ποσοστώσεων για το 2004 σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 847/96 του

Συμβουλίου για τη θέσπιση συμπληρωματικών όρων για την ετήσια διαχείριση των TAC και των

ποσοστώσεων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) , όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 120, 24.04.2004, σ. 8)·

 

195. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 811/2004 του Συμβουλίου της 21.4.2004 για τη θέσπιση μέτρων

αποκατάστασης των αποθεμάτων μερλούκιου του Βορρά, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 150, 30.04.2004, σ. 1)·

 

196. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1256/2004 της Επιτροπής, της 5ης Μαΐου 2004, σχετικά με τη διακοπή της

αλιείας μπακαλιάρου εγκλεφίνου από σκάφη που φέρουν σημαία Γερμανίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 239, 09.07.2004, σ. 3)·

 

197. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1257/2004 της Επιτροπής, της 7ης Ιουλίου 2004, σχετικά με τη διακοπή της

αλιείας του είδους προσφυγάκι από σκάφη που φέρουν σημαία κράτους μέλους, όπως εκάστοτε

τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 239, 09.07.2004, σ. 4)·

 

198. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1278/2004 της Επιτροπής, της 12ης Ιουλίου 2004, σχετικά με τη διακοπή της

αλιείας μπακαλιάρου εγκλεφίνου από σκάφη που φέρουν σημαία Βελγίου, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 241, 13.07.2004, σ. 14)·

 

199. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1283/2004 της Επιτροπής, της 13ης Ιουλίου 2004, σχετικά με τη διακοπή της

αλιείας χωματίδας με κίτρινη ουρά από σκάφη που φέρουν σημαία κράτους μέλους, όπως εκάστοτε

τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 242, 14.07.2004, σ. 3)·

 

200. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1286/2004 της Επιτροπής, της 14ης Ιουλίου 2004, σχετικά με τη διακοπή της

αλιείας νταουκιού του Ατλαντικού από σκάφη που φέρουν σημαία Βελγίου, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 243, 15.07.2004, σ. 3)·

 

201. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1494/2004 της Επιτροπής, της 23ης Αυγούστου 2004, σχετικά με τη διακοπή

της αλιείας γουρλομάτη του Ατλαντικού από σκάφη που φέρουν σημαία Γερμανίας, όπως εκάστοτε

τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 274, 24.08.2004, σ. 11)·

 

202. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1495/2004 της Επιτροπής, της 23ης Αυγούστου 2004, σχετικά με τη διακοπή

της αλιείας αμμόχελου από σκάφη που φέρουν σημαία Σουηδίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 274, 24.08.2004, σ. 12)·

 

203. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1500/2004 της Επιτροπής, της 24ης Αυγούστου 2004, σχετικά με τη διακοπή

της αλιείας γλώσσας από σκάφη που φέρουν σημαία Σουηδίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 275, 25.08.2004, σ. 11)·

 

204. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1507/2004 της Επιτροπής, της 25ης Αυγούστου 2004, σχετικά με τη διακοπή

της αλιείας μπακαλιάρου από σκάφη που φέρουν σημαία Σουηδίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 276, 26.08.2004, σ. 9)·

 

205. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1508/2004 της Επιτροπής, της 25ης Αυγούστου 2004, σχετικά με τη διακοπή

της αλιείας γλώσσας από σκάφη που φέρουν σημαία Βελγίου, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 276, 26.08.2004, σ. 10)·

 

206. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1509/2004 της Επιτροπής, της 25ης Αυγούστου 2004, σχετικά με τη διακοπή

της αλιείας μπακαλιάρου από σκάφη που φέρουν σημαία Ισπανίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 276, 26.08.2004, σ. 11)·

 

207. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1563/2004 της Επιτροπής, της 31ης Αυγούστου 2004, σχετικά με τη διακοπή

της αλιείας του είδους προσφυγάκι από σκάφη που φέρουν σημαία Γαλλίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 284, 03.09.2004, σ. 3)·

 

208. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1568/2004 της Επιτροπής, της 2ας Σεπτεμβρίου 2004, σχετικά με τη διακοπή

της αλιείας γουρλομάτη του Ατλαντικού από σκάφη που φέρουν σημαία Γαλλίας, όπως εκάστοτε

τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 285, 04.09.2004, σ. 13)·

 

209. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1569/2004 της Επιτροπής, της 2ας Σεπτεμβρίου 2004, σχετικά με τη διακοπή

της αλιείας κίτρινου μπακαλιάρου από σκάφη που φέρουν σημαία Πορτογαλίας, όπως εκάστοτε

τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 285, 04.09.2004, σ. 14)·

 

210. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1573/2004 της Επιτροπής, της 6ης Σεπτεμβρίου 2004, σχετικά με τη διακοπή

της αλιείας γλώσσας της κοινής από σκάφη που φέρουν σημαία Γαλλίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 287, 08.09.2004, σ. 3)·

 

211. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1598/2004 της Επιτροπής, της 10ης Σεπτεμβρίου 2004, σχετικά με τη διακοπή

της αλιείας ζαγκέτας από σκάφη που φέρουν σημαία Πορτογαλίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 292, 15.09.2004. σ. 3)·

 

212. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1599/2004 της Επιτροπής, της 10ης Σεπτεμβρίου 2004, σχετικά με τη διακοπή

της αλιείας αμμόχελου από σκάφη που φέρουν σημαία κράτους μέλους, εκτός της Δανίας και του

Ηνωμένου Βασιλείου, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 292, 15.09.2004, σ. 4)·

 

213. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1600/2004 της Επιτροπής, της 13ης Σεπτεμβρίου 2004, σχετικά με τη διακοπή

της αλιείας πεσκαντρίτσας από σκάφη που φέρουν σημαία Γαλλίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 292, 15.09.2004, σ. 5)·

 

214. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1608/2004 της Επιτροπής, της 13ης Σεπτεμβρίου 2004, σχετικά με τη διακοπή

της αλιείας πεσκαντρίτσας από σκάφη που φέρουν σημαία Βελγίου, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 293, 16.09.2004, σ. 3)·

 

215. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1609/2004 της Επιτροπής, της 13ης Σεπτεμβρίου 2004, για διακοπή της

αλιείας γλώσσας της κοινής από σκάφη που φέρουν σημαία Βελγίου, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 293, 16.09.2004, σ. 4)·

 

216. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1645/2004 της Επιτροπής, της 20ής Σεπτεμβρίου 2004, για την τροποποίηση

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2287/2003 του Συμβουλίου όσον αφορά τις αλιευτικές δυνατότητες για τον

καπελάνο στα ύδατα της Γροιλανδίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 296, 21.09.2004, σ. 3)·

 

217. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1700/2004 της Επιτροπής, της 29ης Σεπτεμβρίου 2004, σχετικά με τη διακοπή

της αλιείας ρέγγας από σκάφη που φέρουν σημαία Γερμανίας, όπως εκάστοτε τροποποιείτα·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 305, 01.10.2004, σ. 27)·

 

218. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1745/2004 της Επιτροπής, της 6ης Οκτωβρίου 2004, σχετικά με τη διακοπή

της αλιείας χωματίδας από σκάφη που φέρουν σημαία Βελγίου, όπως εκάστοτε τροποποιείται

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 311, 08.10.2004, σ. 24)·

 

219. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1758/2004 της Επιτροπής, της 8ης Οκτωβρίου 2004, σχετικά με τη διακοπή

της αλιείας γλώσσας της κοινής από σκάφη που φέρουν σημαία Γαλλίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 313, 12.10.2004, σ. 13)·

 

220. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1778/2004 της Επιτροπής, της 13ης Οκτωβρίου 2004, για διακοπή της αλιείας

μουρούνας από σκάφη που φέρουν σημαία Ηνωμένου Βασιλείου, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 316, 15.10.2004, σ. 72)·

 

221. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1779/2004 της Επιτροπής, της 13ης Οκτωβρίου 2004, σχετικά με τη διακοπή

της αλιείας ποντικιού από σκάφη που φέρουν σημαία Δανίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 316, 15.10.2004, σ. 73)·

 

222. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1797/2004 της Επιτροπής, της 14ης Οκτωβρίου 2004, σχετικά με τη διακοπή

της αλιείας μουρούνας από σκάφη που φέρουν σημαία Ηνωμένου Βασιλείου, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 317, 16.10.2004, σ. 31)·

 

223. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1802/2004 της Επιτροπής, της 15ης Οκτωβρίου 2004, σχετικά με τη διακοπή

της αλιείας ποντικιού από σκάφη που φέρουν σημαία Ηνωμένου Βασιλείου, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 318, 19.10.2004, σ. 3)·

 

224. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1964/2004 της Επιτροπής, της 12ης Νοεμβρίου 2004, σχετικά με τη διακοπή

της αλιείας μπρόσμιου από σκάφη που φέρουν σημαία Ιρλανδίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 339, 16.11.2004, σ. 3)·

 

225. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1971/2004 της Επιτροπής, της 16ης Νοεμβρίου 2004, για τη διακοπή της

αλιείας κοκκινόψαρου από σκάφη που φέρουν σημαία Πορτογαλίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 341, 17.11.2004, σ. 20)·

 

226. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2063/2004 της Επιτροπής, της 30ής Νοεμβρίου 2004, σχετικά με τη διακοπή

της αλιείας γάδου από σκάφη που φέρουν σημαία Πορτογαλίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 357, 02.12.2004, σ. 17)·

 

227. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2064/2004 της Επιτροπής, της 30ής Νοεμβρίου 2004, σχετικά με τη διακοπή

της αλιείας μαύρου σπαθόψαρου από σκάφη που φέρουν σημαία Ισπανίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 357, 02.12.2004, σ. 18)·

 

228. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2065/2004 της Επιτροπής, της 30ής Νοεμβρίου 2004, σχετικά με τη διακοπή

της αλιείας γάδου από σκάφη που φέρουν σημαία Γερμανίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 357, 02.12.2004, σ. 19)·

 

229. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2091/2004 της Επιτροπής, της 6ης Δεκεμβρίου 2004, σχετικά με τη διακοπή

της αλιείας γλώσσας της κοινής από σκάφη που φέρουν σημαία Γαλλίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 362, 09.12.2004, σ. 3)·

 

230. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2097/2004 της Επιτροπής, της 8ης Δεκεμβρίου 2004, σχετικά με τη διακοπή

της αλιείας ρέγγας από σκάφη που φέρουν σημαία Γαλλίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 365, 10.12.2004, σ. 3)·

 

231. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2098/2004 της Επιτροπής, της 8ης Δεκεμβρίου 2004, σχετικά με τη διακοπή

της αλιείας ρέγγας από σκάφη που φέρουν σημαία Γαλλίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 365, 10.12.2004, σ. 4)·

 

232. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2110/2004 της Επιτροπής, της 9ης Δεκεμβρίου 2004, σχετικά με τη διακοπή

της αλιείας καραβίδας από σκάφη που φέρουν σημαία Γαλλίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 366, 11.12.2004, σ. 6)·

 

233. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2111/2004 της Επιτροπής, της 9ης Δεκεμβρίου 2004, σχετικά με τη διακοπή

της αλιείας ρέγγας από σκάφη που φέρουν σημαία Γαλλίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 366, 11.12.2004, σ. 7)·

 

234. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2270/2004 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2004, σχετικά με τον

καθορισμό για το 2005 και το 2006 των αλιευτικών δυνατοτήτων για τα κοινοτικά αλιευτικά σκάφη και για

ορισμένα αποθέματα ιχθύων βαθέων υδάτων, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 396, 31.12.2004, σ. 4)·

 

235. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 27/2005 του Συμβουλίου, της 22ης Δεκεμβρίου 2004, περί καθορισμού, για το

2005, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων, των αλιευτικών δυνατοτήτων και

των συναφών όρων στα κοινοτικά ύδατα και, για τα κοινοτικά σκάφη, σε άλλα ύδατα όπου απαιτούνται

περιορισμοί αλιευμάτων, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 012, 14.01.2005, σ. 1)·

 

236. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 557/2005 της Επιτροπής, της 11ης Απριλίου 2005, για διακοπή της αλιείας

γαρίδας Αρκτικής από σκάφη που φέρουν σημαία κράτους μέλους, εκτός της Εσθονίας, της Λεττονίας, της

Λιθουανίας και της Πολωνίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 094, 13.04.2005, σ. 21)·

 

237. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1147/2005 της Επιτροπής, της 15ης Ιουλίου 2005, για απαγόρευση της

αλιείας του αμμόχελου με ορισμένα αλιευτικά εργαλεία στη Βόρεια Θάλασσα και στο Skagerrak, όπως

εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 185, 16.07.2005, σ. 19)·

 

238. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1156/2005 της Επιτροπής, της 18ης Ιουλίου 2005, για θέσπιση απαγόρευσης

της αλιείας για τον γρεναδιέρο των βράχων στη ζώνη VIII, IX, X, XII, XIV (κοινοτικά ύδατα και διεθνή

ύδατα) από σκάφη που φέρουν τη σημαία της Ισπανίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 187, 19.07.2005, σ. 16)·

 

239. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1170/2005 της Επιτροπής, της 19ης Ιουλίου 2005, για θέσπιση απαγόρευσης

της αλιείας για τη γαρίδα της Αρκτικής στη ζώνη 3L από σκάφη που φέρουν τη σημαία της Λιθουανίας,

όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 188, 20.07.2005, σ. 25)·

 

240. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1178/2005 της Επιτροπής, της 20ής Ιουλίου 2005, για θέσπιση απαγόρευσης

της αλιείας για το ποντικόψαρο στις ζώνες CIEM II, IV, V, από σκάφη που φέρουν τη σημαία της Γαλλίας,

όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 189, 21.07.2005, σ. 28)·

 

241. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1189/2005 της Επιτροπής, της 20ής Ιουλίου 2005, για τη θέσπιση

απαγόρευσης της αλιείας για τη γλώσσα στις ζώνες VII b, c από σκάφη που φέρουν τη σημαία της

Γαλλίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 193, 23.07.2005, σ. 25)·

 

242. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1202/2005 της Επιτροπής, της 26ης Ιoυλίου 2005, για τη θέσπιση

απαγόρευσης της αλιείας για τους σαλούβαρδους στις ζώνες V, VΙ, VΙΙ σε κοινοτικά και διεθνή ύδατα, από

σκάφη που φέρουν τη σημαία της Γερμανίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 195, 27.07.2005, σ. 13)·

 

243. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1265/2005 της Επιτροπής, της 29ης Ιουλίου 2005, για τη θέσπιση

απαγόρευσης της αλιείας για το αμμόχελο στις ζώνες ICES IIa, IIIa και IV στα κοινοτικά ύδατα από

σκάφη που φέρουν τη σημαία της Δανίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 201, 02.08.2005, σ. 31)·

 

244. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1266/2005 της Επιτροπής, της 29ης Ιουλίου 2005, για τη θέσπιση

απαγόρευσης της αλιείας για την πεσκαντρίτσα στις ζώνες ICES VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1, από σκάφη

που φέρουν τη σημαία της Γαλλίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 201, 02.08.2005, σ. 33)·

 

245. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1303/2005 της Επιτροπής, της 9ης Αυγούστου 2005, για τη θέσπιση

απαγόρευσης της αλιείας για τη γλώσσα στις ζώνες II, IV ICES (ύδατα ΕΚ) από σκάφη που φέρουν τη

σημαία της Γαλλίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 207, 10.08.2005, σ. 13)·

 

246. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1304/2005 της Επιτροπής, της 9ης Αυγούστου 2005, για τη θέσπιση

απαγόρευσης της αλιείας για το προσφυγάκι στη ζώνη ICES Vb (ύδατα Νήσων Φερόε) από σκάφη που

φέρουν τη σημαία της Γαλλίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 207, 10.08.2005, σ. 15)·

 

247. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1350/2005 της Επιτροπής, της 16ης Αυγούστου 2005, για τη θέσπιση

απαγόρευσης της αλιείας για το σκουμπρί στις ζώνες ICES IIa (ύδατα ΕΚ), IIIa, IIIb, c, d (ύδατα ΕΚ), IV

από σκάφη που φέρουν τη σημαία της Γαλλίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της  Ε.Ε.: L 213, 18.08.2005. σ. 3)·

 

248. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1351/2005 της Επιτροπής, της 16ης Αυγούστου 2005, για τη θέσπιση

απαγόρευσης της αλιείας για την καραβίδα στη ζώνη VIIIc ICES από σκάφη που φέρουν τη σημαία της

Γαλλίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 213, 18.08.2005, σ. 5)·

 

249. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1352/2005 της Επιτροπής, της 16ης Αυγούστου 2005, για τη θέσπιση

απαγόρευσης της αλιείας για το σαλούβαρδο στις ζώνες VIII, IX ICES (κοινοτικά και διεθνή ύδατα) από

σκάφη που φέρουν τη σημαία της Γαλλίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 213, 18.08.2005, σ. 7)·

 

250. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1361/2005 της Επιτροπής, της 17ης Αυγούστου 2005, για τη θέσπιση

απαγόρευσης της αλιείας για τον μπρόσμιο στις ζώνες ICES V, VI, VII (κοινοτικά ύδατα και διεθνή ύδατα)

από σκάφη που φέρουν τη σημαία της Ισπανίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 214, 19.08.2005, σ. 57)·

 

251. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1362/2005 της Επιτροπής, της 18ης Αυγούστου 2005, για τη θέσπιση

απαγόρευσης της αλιείας για τους σαλούβαρδους στις ζώνες ICES V, VI, VII (κοινοτικά και διεθνή ύδατα),

από σκάφη που φέρουν τη σημαία της Ισπανίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 214, 19.08.2005, σ. 59)·

 

252. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1363/2005 της Επιτροπής, της 18ης Αυγούστου 2005, για τη θέσπιση

απαγόρευσης της αλιείας για το ποντικόψαρο στις ζώνες ICES VI, VII (κοινοτικά και διεθνή ύδατα) από

σκάφη που φέρουν τη σημαία της Ισπανίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 214, 19.08.2005, σ. 61)·

 

253. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1404/2005 της Επιτροπής, της 26ης Αυγούστου 2005, για τη θέσπιση

απαγόρευσης της αλιείας για την πεσκαντρίτσα στις ζώνες VIII a, b, d, e ICES από σκάφη που φέρουν τη

σημαία του Βελγίου, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 222, 27.08.2005, σ. 8)·

 

254. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1405/2005 της Επιτροπής, της 26ης Αυγούστου 2005, για τη θέσπιση

απαγόρευσης της αλιείας για τη γλώσσα στις ζώνες VIIIa, b ICES από σκάφη που φέρουν τη σημαία του

Βελγίου, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 222, 27.08.2005, σ. 10)·

 

255. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1415/2005 της Επιτροπής, της 26ης Αυγούστου 2005, για τη θέσπιση

απαγόρευσης της αλιείας για το ποντικόψαρο στις ζώνες ICES I, II σε κοινοτικά ύδατα και διεθνή ύδατα

από σκάφη που φέρουν τη σημαία της Γερμανίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 222, 27.08.2005, σ. 23)·

 

256. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1416/2005 της Επιτροπής, της 26ης Αυγούστου 2005, για τη θέσπιση

απαγόρευσης της αλιείας για τον γάδο στις ζώνες ICES I, II (νορβηγικά ύδατα) από σκάφη που φέρουν

τη σημαία της Ισπανίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 222, 27.08.2005, σ. 25)·

 

257. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1426/2005 της Επιτροπής, της 30ής Αυγούστου 2005, για τη θέσπιση

απαγόρευσης της αλιείας για την πεσκαντρίτσα στις ζώνες VIII c, IX, X, CECAF 34.1.1 (κοινοτικά ύδατα)

από σκάφη που φέρουν τη σημαία της Πορτογαλίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 225, 31.08.2005, σ. 13)·

 

258. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1444/2005 της Επιτροπής, της 2ας Σεπτεμβρίου 2005, για τη θέσπιση

απαγόρευσης της αλιείας για το κοκκινόψαρο στη ζώνη NAFO 3M από σκάφη που φέρουν τη σημαία της

Ισπανίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 229, 06.09.2005, σ. 4)·

 

259. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1448/2005 της Επιτροπής, της 5ης Σεπτεμβρίου 2005, για τη θέσπιση

απαγόρευσης της αλιείας για το καθρεπτόψαρο του Ατλαντικού στις ζώνες ICES I, II, III, IV, V, VIII, IX,

X, XII και XIV (κοινοτικά και διεθνή ύδατα) από σκάφη που φέρουν σημαία Γαλλίας, όπως εκάστοτε

τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 230, 07.09.2005, σ. 3)·

 

260. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1449/2005 της Επιτροπής, της 5ης Σεπτεμβρίου 2005, για τη θέσπιση

απαγόρευσης της αλιείας για τις μπερυτσίδες στις ζώνες ICES III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII

(κοινοτικά και διεθνή ύδατα) από σκάφη που φέρουν σημαία Γαλλίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 230, 07.09.2005, σ. 5)·

 

261. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1485/2005 της Επιτροπής, της 14ης Σεπτεμβρίου 2005, για τη θέσπιση

απαγόρευσης της αλιείας για το γάδο στις ζώνες ICES Ι, ΙΙ (νορβηγικά ύδατα) από σκάφη που φέρουν τη

σημαία της Πορτογαλίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε: L 238, 15.09.2005, σ. 3)·

 

262. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1486/2005 της Επιτροπής, της 14ης Σεπτεμβρίου 2005, για τη θέσπιση

απαγόρευσης της αλιείας για το χάλιμπατ της Γροιλανδίας στη ζώνη NAFO 3LMNO από σκάφη που φέρουν

τη σημαία της Ισπανίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 238, 15.09.2005, σ. 5)·

 

263. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1499/2005 της Επιτροπής, της 15ης Σεπτεμβρίου 2005, για τη θέσπιση

απαγόρευσης της αλιείας για το μπακαλιάρο στις ζώνες ICES I, ΙΙ (νορβηγικά ύδατα) από σκάφη που

φέρουν τη σημαία της Ισπανίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 240, 16.09.2005, σ. 40)·

 

264. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1504/2005 της Επιτροπής, της 15ης Σεπτεμβρίου 2005, για τη θέσπιση

απαγόρευσης της αλιείας για το γάδο στις ζώνες ICES I, ΙΙ b από σκάφη που φέρουν τη σημαία της

Πορτογαλίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 241, 17.09.2005, σ. 3)·

 

265. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1625/2005 της Επιτροπής, της 4ης Οκτωβρίου 2005, για τη θέσπιση

απαγόρευσης της αλιείας για τον βακαλάο στις ζώνες ICES Ι, ΙΙ β του διεθνούς συμβουλίου εξερεύνησης

της θάλασσας από σκάφη που φέρουν τη σημαία της Γερμανίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 259, 05.10.2005, σ. 19)·

 

266. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1635/2005 της Επιτροπής, της 6ης Οκτωβρίου 2005, για τη θέσπιση

απαγόρευσης της αλιείας για τη ρέγγα στις υποδιαιρέσεις 22-24 από σκάφη που φέρουν τη σημαία της

Πολωνίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 261, 07.10.2005, σ. 18)·

 

267. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1644/2005 της Επιτροπής, της 7ης Οκτωβρίου 2005, για τη θέσπιση

απαγόρευσης της αλιείας για τη ρέγγα στις ζώνες Vb, VIaN (ύδατα ΕΚ) και VIb από σκάφη που φέρουν τη

σημαία της Γαλλίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 263, 08.10.2005, σ. 6)·

 

268. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1674/2005 της Επιτροπής, της 13ης Οκτωβρίου 2005, για τη θέσπιση

απαγόρευσης της αλιείας για το γάδο στις ζώνες ICES Ι, ΙΙb από σκάφη που φέρουν τη σημαία της

Πολωνίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 269, 14.10.2005, σ. 14)·

 

269. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1753/2005 της Επιτροπής, της 26ης Οκτωβρίου 2005, για τη θέσπιση

απαγόρευσης της αλιείας για τον τόνο στον Ατλαντικό Ωκεανό, ανατολικά του γεωγραφικού μήκους 45°

Δ, και στη Μεσόγειο από σκάφη που φέρουν τη σημαία της Γαλλίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 284, 27.10.2005, σ. 3)·

 

270. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1765/2005 της Επιτροπής, της 27ης Οκτωβρίου 2005, για τη θέσπιση

απαγόρευσης της αλιείας για το ποντικόψαρο στη ζώνη ICES ΙΙΙ (κοινοτικά και διεθνή ύδατα) από σκάφη

που φέρουν τη σημαία της Δανίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 285, 28.10.2005, σ. 23)·

 

271. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1779/2005 της Επιτροπής, της 27ης Οκτωβρίου 2005, για τη θέσπιση

απαγόρευσης της αλιείας για τη σαρδελόρεγγα στη ζώνη ICES IIΙα από σκάφη που φέρουν τη σημαία της

Δανίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 288, 29.10.2005, σ. 12)·

 

272. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1780/2005 της Επιτροπής, της 27ης Οκτωβρίου 2005, για τη θέσπιση

απαγόρευσης της αλιείας για το μαύρο σπαθόψαρο στις ζώνες VIII, IX, X (κοινοτικά και διεθνή ύδατα)

από σκάφη που φέρουν τη σημαία της Γαλλίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 288, 29.10.2005, σ. 14)·

 

273. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1781/2005 της Επιτροπής, της 27ης Οκτωβρίου 2005, για τη θέσπιση

απαγόρευσης της αλιείας για τη ρέγγα στις ζώνες I, II, ICES από σκάφη που φέρουν τη σημαία της

Πολωνίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 288, 29.10.2005, σ. 16)·

 

274. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1882/2005 της Επιτροπής, της 17ης Νοεμβρίου 2005, για τη θέσπιση

απαγόρευσης της αλιείας για την καραβίδα στη ζώνη IV ICES (ύδατα Νορβηγίας) από σκάφη που φέρουν

τη σημαία της Δανίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 301, 18.11.2005, σ. 6)·

 

275. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1883/2005 της Επιτροπής, της 17ης Νοεμβρίου 2005, για τη θέσπιση

απαγόρευσης της αλιείας για τη ρέγγα στις ζώνες Ι, ΙΙ ICES (κοινοτικά και διεθνή ύδατα) από σκάφη που

φέρουν τη σημαία της Δανίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 301, 18.11.2005, σ. 8)·

 

276. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1894/2005 της Επιτροπής, της 17ης Νοεμβρίου 2005, για τη θέσπιση

απαγόρευσης της αλιείας του μερλούκιου στις ζώνες ICES Vb (κοινοτικά ύδατα), VI, VII, XII και XIV από

σκάφη που φέρουν τη σημαία της Ισπανίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 302, 19.11.2005, σ. 26)·

 

277. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1902/2005 της Επιτροπής, της 21ης Νοεμβρίου 2005, για θέσπιση

απαγόρευσης της αλιείας για την πεσκαντρίτσα στη ζώνη VΙΙ ICES από σκάφη που φέρουν τη σημαία της

Ισπανίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 303, 22.11.2005, σ. 26)·

 

278. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1903/2005 της Επιτροπής, της 21ης Νοεμβρίου 2005, για θέσπιση

απαγόρευσης της αλιείας για το σκουμπρί στη ζώνη ICES IIa (μη κοινοτικά ύδατα), Vb (κοινοτικά ύδατα),

VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV από σκάφη που φέρουν τη σημαία της Γαλλίας, όπως εκάστοτε

τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 303, 22.11.2005, σ. 28)·

 

279. Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 148/83 της Επιτροπής της 21ης Ιανουαρίου 1983 για τη δημιουργία

συστήματος επίβλεψης σχετικά με τις εξαγωγές ορισμένων προϊόντων αλιείας, όπως εκάστοτε

τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 018, 22.01.1983, σ. 19)·

 

280. Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3440/84 της Επιτροπής της 6ης Δεκεμβρίου 1984 σχετικά με τα

προσαρτήματα στα δίχτυα μηχανότρατας (τράτας), δανικής τράτας και άλλα παρόμοια δίχτυα, όπως

εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 318, 07.12.1984, σ. 23)·

 

281. Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1899/85 του Συμβουλίου της 8ης Ιουλίου 1985 που καθορίζει το ελάχιστο

μέγεθος των ματιών των διχτυών που χρησιμοποιούνται για την αλιεία του καπελάν στο τμήμα της ζώνης

της σύμβασης περί της μελλοντικής πολυμερούς συνεργασίας στον τομέα της αλιείας στο βορειοανατολικό

Ατλαντικό που εκτείνεται έξω από τα θαλάσσια ύδατα που υπόκεινται στη δικαιοδοσία αλιείας των

συμβαλλομένων μερών της σύμβασης αυτής, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 179, 11.07.1985, σ. 2)·

 

282. Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3531/85 της Επιτροπής της 12ης Δεκεμβρίου 1985 για τον καθορισμό

ορισμένων τεχνικών μέτρων και μέτρων ελέγχου σχετικά με τις αλιευτικές δραστηριότητες σκαφών με

ισπανική σημαία στα ύδατα των λοιπών κρατών μελών εκτός της Πορτογαλίας, όπως εκάστοτε

τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 336, 14.12.1985, σ. 20)·

 

283. Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3561/85 της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 1985 σχετικά με πληροφορίες

όσον αφορά τις επιθεωρήσεις των αλιευτικών δραστηριοτήτων οι οποίες πραγματοποιούνται από τις

εθνικές αρχές ελέγχου, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 339, 18.12.1985, σ. 29)·

 

284. Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3715/85 της Επιτροπής της 27ης Δεκεμβρίου 1985 για τον καθορισμό

ορισμένων τεχνικών μέτρων και μέτρων ελέγχου που αφορούν τις αλιευτικές δραστηριότητες σκαφών με

πορτογαλική σημαία στα ύδατα των λοιπών κρατών μελών, εκτός της Ισπανίας, όπως εκάστοτε

τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 360, 31.12.1985, σ. 1)·

 

285. Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3716/85 της Επιτροπής της 27ης Δεκεμβρίου 1985 για τον καθορισμό

ορισμένων τεχνικών μέτρων και μέτρων ελέγχου σχετικά με τις αλιευτικές δραστηριότητες, στα ύδατα της

Ισπανίας, των σκαφών με σημαία των άλλων κρατών μελών, εκτός της Πορτογαλίας, όπως εκάστοτε

τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 360, 31.12.1985, σ. 7)·

 

286. Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3717/85 της Επιτροπής της 27ης Δεκεμβρίου 1985 για τον καθορισμό

ορισμένων τεχνικών μέτρων και μέτρων ελέγχου σχετικά με τις αλιευτικές δραστηριότητες σκαφών με

πορτογαλική σημαία στα ύδατα της Ισπανίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 360, 31.12.1985, σ. 14)·

 

287. Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3718/85 της Επιτροπής της 27ης Δεκεμβρίου 1985 για τον καθορισμό

ορισμένων τεχνικών μέτρων και μέτρων ελέγχου σχετικά με τις αλιευτικές δραστηριότητες σκαφών με

ισπανική σημαία στα ύδατα της Πορτογαλίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 360, 31.12.1985, σ. 20)·

 

288. Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3719/85 της Επιτροπής της 27ης Σεπτεμβρίου 1985 για τον καθορισμό

ορισμένων τεχνικών μέτρων και μέτρων ελέγχου σχετικά με τις αλιευτικές δραστηριότητες, στα ύδατα της

Πορτογαλίας, σκαφών με σημαία των άλλων κρατών μελών, εκτός της Ισπανίας, όπως εκάστοτε

τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 360, 31.12.1985, σ. 26)·

 

289. Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3781/85 του Συμβουλίου της 31ης Δεκεμβρίου 1985 για τη θέσπιση των

μέτρων που πρέπει να ληφθούν για τους συναλλασσόμενους που δεν τηρούν ορισμένες διατάξεις σχετικά

με τις δραστηριότητες αλιείας που προβλέπονται στην πράξη προσχώρησης της Ισπανίας και της

Πορτογαλίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 363, 31.12.1985, σ. 26)·

 

290. Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1638/87 του Συμβουλίου της 9ης Ιουνίου 1987 που καθορίζει το ελάχιστο

μέγεθος ματιών των τρατών μεσόνερων οι οποίες χρησιμοποιούνται για την αλιεία προσφυγακιών στο

τμήμα της ζώνης, στην οποία εφαρμόζεται η σύμβαση για τη μελλοντική πολυμερή συνεργασία στον τομέα

της αλιείας στο Βορειοανατολικό Ατλαντικό, το οποίο εκτείνεται πέρα των θαλασσίων υδάτων που

υπάγονται στη δικαιοδοσία αλιείας των συμβαλλομένων μερών αυτής της σύμβασης, όπως εκάστοτε

τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 153, 13.06.1987, σ. 7)·

 

291. Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 189/92 του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 1992 για τον καθορισμό των

λεπτομερειών εφαρμογής ορισμένων μέτρων ελέγχου που εγκρίθηκαν από την οργάνωση αλιείας

Βορειοδυτικού Ατλαντικού, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 021, 30.01.1992, σ. 4)·

 

292. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3071/95 του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 1995 για τη δέκατη ένατη

τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3094/86 για τη θέσπιση ορισμένων τεχνικών μέτρων διατήρησης

των αλιευτικών πόρων, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της  Ε.Ε.: L 329, 30.12.1995, σ. 14)·

 

293. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1922/1999 της Επιτροπής, της 8ης Σεπτεμβρίου 1999, για τη θέσπιση

λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/98 του Συμβουλίου όσον αφορά τους

όρους υπό τους οποίους τα σκάφη συνολικού μήκους άνω των οκτώ μέτρων επιτρέπεται να χρησιμοποιούν

δοκότρατες σε ορισμένα ύδατα της Κοινότητας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 238, 09.09.1999, σ. 8)·

 

294. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 973/2001 του Συμβουλίου, της 14ης Μαΐου 2001, που προβλέπει τεχνικά

μέτρα διατήρησης για ορισμένα αποθέματα άκρως μεταναστευτικών ειδών, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 137, 19.05.2001, σ. 1)·

 

295. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2056/2001 της Επιτροπής, της 19ης Οκτωβρίου 2001, για θέσπιση

συμπληρωματικών τεχνικών μέτρων αποκατάστασης των αποθεμάτων γάδου στη Βόρεια θάλασσα και στα

δυτικά της Σκωτίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 277, 20.10.2001, σ. 13)·

 

296. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 129/2003 της Επιτροπής, της 24ης Ιανουαρίου 2003, για θέσπιση λεπτομερών

κανόνων για τον προσδιορισμό του μεγέθους των ματιών και του πάχους του νήματος των διχτυών

αλιείας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 022, 25.01.2003, σ. 5)·

 

297. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 600/2004 του Συμβουλίου, της 22ας Μαρτίου 2004, για τη θέσπιση ορισμένων

τεχνικών μέτρων που εφαρμόζονται στις αλιευτικές δραστηριότητες στη ζώνη της σύμβασης για τη

διατήρηση της θαλάσσιας πανίδας και χλωρίδας της Ανταρκτικής, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 097, 01.04.2004, σ. 1)·

 

298. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 601/2004 του Συμβουλίου, της 22ας Μαρτίου 2004, για τον καθορισμό

ορισμένων μέτρων ελέγχου που εφαρμόζονται στις αλιευτικές δραστηριότητες στη ζώνη της σύμβασης για

τη διατήρηση της θαλάσσιας πανίδας και χλωρίδας της Ανταρκτικής και για την κατάργηση των

κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 3943/90, (ΕΚ) αριθ. 66/98 και (ΕΚ) αριθ. 1721/1999, όπως εκάστοτε

τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 097, 01.04.2004, σ. 16)·

 

299. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 908/2000 της Επιτροπής, της 2ας Μαΐου 2000, σχετικά με τις λεπτομέριες

υπολογισμού των ενισχύσεων που χορηγούνται από τα κράτη μέλη στις οργανώσεις παραγωγών στον

τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 105, 03.05.2000, σ. 15)·

 

300. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2370/2002 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2002, περί θεσπίσεως

επείγοντος κοινοτικού μέτρου για τη διάλυση αλιευτικών σκαφών, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 358, 31.12.2002, σ. 57)·

 

301. Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3179/78 του Συμβουλίου της 28ης Δεκεμβρίου 1978 περί συνάψεως από την

Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα της συμβάσεως περί της μελλοντικής πολυμερούς συνεργασίας στον

τομέα της αλιείας του Βορειοδυτικού Ατλαντικού, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 378, 30.12.1978, σ. 1)·

 

302. Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 654/81 του Συμβουλίου της 10ης Μαρτίου 1981 περί τροποποίησης του

κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3179/78 «περί συνάψεως συμβάσεως από την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα

περί της μελλοντικής πολυμερούς συνεργασίας στον τομέα της αλιείας του Βορειοδυτικού Ατλαντικού» ,

όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 069, 14.03.1981, σ. 1)·

 

303. Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1956/88 του Συμβουλίου της 9ης Ιουνίου 1988 σχετικά με την έγκριση των

διατάξεων για την εφαρμογή του Προγράμματος της Αμοιβαίας Διεθνούς Επιθεώρησης που εγκρίθηκε από

την Οργάνωση Αλιείας του Βορειοδυτικού Ατλαντικού (NAFO) , όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 175, 06.07.1988, σ. 1)·

 

304. Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2868/88 της Επιτροπής της 16ης Σεπτεμβρίου 1988 για τη θέσπιση

λεπτομερειών εφαρμογής του προγράμματος της αμοιβαίας διεθνούς επιθεώρησης που έχει εγκριθεί από

την οργάνωση αλιείας του βορειοδυτικού Ατλαντικού, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 257, 17.09.1988, σ. 20)·

 

305. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3359/94 του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 1994 για την ακύρωση του

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2905/94 για τη θέσπιση των λεπτομερειών εφαρμογής του μηχανισμού εποπτείας

της αγοράς για ορισμένα αλιευτικά προϊόντα προέλευσης Νορβηγίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα, της Ε.Ε.: L 356, 31.12.1994, σ. 3)·

 

306. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 882/2003 του Συμβουλίου, της 19ης Μαΐου 2003, για τη θέσπιση συστήματος

παρακολούθησης και ελέγχου του τόνου, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 127, 23.05.2003, σ. 1)·

 

307. Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2213/80 τού Συμβουλίου τής 27ης Ιουνίου 1980 περί συνάψεως τής

συμφωνίας μεταξύ τής κυβερνήσεως τής Δημοκρατίας τής Γουϊνέας Μπισάου και της Ευρωπαϊκής

Οικονομικής Κοινότητος περί τής αλιείας στά ανοικτά των ακτών τής Γουϊνέας Μπισάου και των δύο

ανταλλαγών επιστολών πού αναφέρονται σ αυτή, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 226, 29.08.1980, σ. 33)·

 

308. Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 225/85 του Συμβουλίου της 29ης Ιανουαρίου 1985 που προβλέπει ορισμένα

ειδικά μέτρα σχετικά με το ιδιαίτερο καθεστώς που εφαρμόζεται στη Γροιλανδία για την αλιεία, όπως

εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 029, 01.02.1985, σ. 18)·

 

309. Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 568/86 του Συμβουλίου της 24ης Φεβρουαρίου 1986 σχετικά με την

εφαρμογή του πρωτοκόλλου αριθ. 4, που προσαρτάται στην πράξη προσχώρησης της Ισπανίας και της

Πορτογαλίας, για το μηχανισμό συμπληρωματικών επιβαρύνσεων στα πλαίσια των αλιευτικών συμφωνιών

που συνάπτει η Κοινότητα με τρίτες χώρες, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 055, 01.03.1986, σ. 103)·

 

310. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2562/2001 του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2001, για τη σύναψη του

πρωτοκόλλου για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και του χρηματικού ανταλλάγματος που

προβλέπονται στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της κυβέρνησης της

Λαϊκής Δημοκρατίας της Μαδαγασκάρης σχετικά με την αλιεία στα ανοικτά της Μαδαγασκάρης για την

περίοδο από 21ης Μαΐου 2001 έως τις 20 Μαΐου 2004, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 344, 28.12.2001, σ. 21)·

 

311. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2140/2004 της Επιτροπής, της 15ης Δεκεμβρίου 2004, περί λεπτομερειών

εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1245/2004 όσον αφορά τις αιτήσεις αδειών αλιείας στα ύδατα που

υπάγονται στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Γροιλανδίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 369, 16.12.2004, σ. 49)·

 

312. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 172/2005 του Συμβουλίου, της 18ης Ιανουαρίου 2005, για τη σύναψη της

συμφωνίας υπό μορφήν ανταλλαγής επιστολών σχετικά με την παράταση, για την περίοδο από τις 28

Φεβρουαρίου 2004 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2004, του πρωτοκόλλου που καθορίζει τις αλιευτικές

δυνατότητες και τη χρηματική αντιπαροχή που προβλέπονται στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής

Οικονομικής Κοινότητας και της Ισλαμικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας των νήσων Κομορών για την

αλιεία στα ανοικτά των νήσων Κομορών, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 029, 02.02.2005, σ. 1).

ΤΡΙΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

[΄Αρθρο 7(3)(β), 7(3)(δ) και 7(8)]

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΗΣ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝ ΔΟΚΙΜΕΣ

 

 

Μέρος 1 - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΗΣ

Κυβερνητικό Εργαστήριο (1) .........................................................................................

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΗΣ

-----------------------------

 

Προς (2) .........................................................................................................................

 

Εγώ, ο υπογραφόμενος Κυβερνητικός Αναλυτής, πιστοποιώ ότι παρέλαβα την ............ ημέρα του

.................., του έτους ................, από (3) ......................................ένα δείγμα που σημάνθηκε (4)

................................ και είχε την περιγραφή (5) ..............................................για δοκιμή (το οποίο

μετά ζυγίστηκε (6) .....................) και το οποίο έχει δοκιμαστεί ή αναλυθεί από εμένα ή από πρόσωπο

υπό τις οδηγίες και την άμεση επίβλεψή μου (7), και ότι τα αποτελέσματα είναι τα εξής, ως ακολούθως

(8):...........................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

 

Η γνώμη και οι παρατηρήσεις μου είναι (9)

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Επιπλέον πιστοποιώ ότι το δείγμα (από τη στιγμή της παραλαβής του από εμένα) δεν έχει υποστεί καμιά

αλλαγή η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει τα αποτελέσματα, τη γνώμη μου και τις παρατηρήσεις μου που

εκφράστηκαν πιο πάνω.

 

Σαν μάρτυρας η υπογραφή μου την ................ ημέρα του ...................., του έτους ................... .

 

 

(Υπογραφή) .................................

Κυβερνητικός Αναλυτής

 

Σημειώσεις:

(1) Εδώ εισάγεται το όνομα και η διεύθυνση του Κυβερνητικού Εργαστηρίου που εκτελεί τη δοκιμή.

(2) Εδώ εισάγεται το όνομα και η διεύθυνση του προσώπου που υπέβαλε το δείγμα για δοκιμή.

(3) Εδώ εισάγεται το όνομα του προσώπου που έφερε το δείγμα για δοκιμή.

(4) Εδώ εισάγεται το όνομα/είδος του δείγματος και αριθμός αναφοράς, παραδείγματος χάριν, ο αριθμός

Γενικού Εργαστηρίου (Αρ. Γ.Ε.).

(5) Εδώ εισάγονται παρατηρήσεις σχετικές με το δείγμα, όπως ημερομηνία δειγματοληψίας, και στοιχεία

του προσώπου από το οποίο λήφθηκε το δείγμα.

(6) Αυτό το σημείο δύναται να διαγραφεί ή το κενό να μη συμπληρωθεί, όταν το δείγμα δεν μπορεί να

ζυγιστεί εύκολα ή όταν η ζύγιση δεν έχει σημασία για το αποτέλεσμα της δοκιμής.

(7) Εδώ διαγράφονται οι λέξεις «από εμένα ή» ή οι λέξεις «ή από πρόσωπο υπό τις οδηγίες και την άμεση

επίβλεψή μου», ανάλογα με την περίπτωση.

(8) Εδώ ο Κυβερνητικός Αναλυτής ορίζει το αποτέλεσμα της δοκιμής.

(9) Εδώ ο Κυβερνητικός Αναλυτής εκφράζει, εάν το κρίνει αναγκαίο, τη γνώμη του και τις παρατηρήσεις

του, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του περί της Εφαρμογής των Κοινοτικών Κανονισμών και

Κοινοτικών Αποφάσεων Νόμου, των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων διαταγμάτων και των σχετικών

Κοινοτικών Κανονισμών και Κοινοτικών Αποφάσεων.

 

 

 

 

 

Μέρος 2 - ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

 

 

Γενικό Χημείο.

 

Εργαστήριο ελέγχου τροφίμων ζωϊκής προέλευσης του Τμήματος Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.