Πεδίο εφαρμογής

3. Ο παρών Νόμος και τα εκδιδόμενα δυνάμει αυτού διατάγματα δεν εφαρμόζονται αναφορικά με Κοινοτικούς Κανονισμούς και Κοινοτικές Αποφάσεις που δεν είναι σε ισχύ.