Καθορισμός Αρμόδιας Αρχής

4. Για σκοπούς εφαρμογής των Κοινοτικών Κανονισμών, των Κοινοτικών Αποφάσεων και του παρόντος Νόμου, Αρμόδια Αρχή είναι το Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.