Εξουσίες Διευθυντή

5. Ο Διευθυντής έχει εξουσία να εξουσιοδοτεί Επιθεωρητές σε σχέση με την αποτελεσματική εφαρμογή του παρόντος Νόμου.