Εξουσίες των Επιθεωρητών

6.-(1) Κάθε Επιθεωρητής ή λειτουργός του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, με σκοπό τη διακρίβωση της εκπλήρωσης οποιασδήποτε υποχρέωσης, η οποία απορρέει από τον παρόντα Νόμο, εκδιδόμενο δυνάμει αυτού διάταγμα, Κοινοτικό Κανονισμό ή Κοινοτική Απόφαση, ή όταν έχει εύλογες αιτίες να υποψιάζεται ότι έχει διαπραχθεί αδίκημα ή πιθανό να διαπραχθεί αδίκημα με βάση τον παρόντα Νόμο, εκδιδόμενο δυνάμει αυτού διάταγμα, Κοινοτικό Κανονισμό ή Κοινοτική Απόφαση, έχει εξουσία σε εύλογο χρόνο και, σε αιτιολογημένες περιπτώσεις, σε οποιοδήποτε χρόνο -

(α) να εισέρχεται, να επιθεωρεί, να ερευνά και να διενεργεί έλεγχο σε οποιαδήποτε ιδιοκτησία, εκτός από κατοικία, οποιοδήποτε υποστατικό ή άλλο χώρο, το οποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι είναι σχετικό υποστατικό ή άλλος χώρος ή στον οποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι διεξάγεται οποιασδήποτε μορφής αλιευτική δραστηριότητα ή προσφέρεται ή παρέχεται σχετική υπηρεσία ή παρασκευάζεται προς διάθεση στην αγορά, αποθηκεύεται προς διάθεση στην αγορά, διατίθεται στην αγορά ή για εμπορικό, βιομηχανικό, βιοτεχνικό ή επαγγελματικό σκοπό χρησιμοποιείται σχετικό προϊόν ή αλιευτικό εργαλείο, να ανοίγει και εξετάζει οποιαδήποτε συσκευασία για την οποία έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι περιέχει σχετικό προϊόν ή αλιευτικό εργαλείο, να εξετάζει οτιδήποτε για το οποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι είναι σχετικό προϊόν ή αλιευτικό εργαλείο ή σχετίζεται με την προσφορά ή παροχή σχετικής υπηρεσίας, να παίρνει, αφού καταβάλει εύλογο τίμημα, δείγμα για το οποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι είναι σχετικό προϊόν ή σχετίζεται με την προσφορά ή παροχή σχετικής υπηρεσίας, να εξετάζει οτιδήποτε για το οποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι χρησιμοποιείται ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά την προαναφερόμενη παρασκευή προς διάθεση στην αγορά, αποθήκευση προς διάθεση στην αγορά, διάθεση στην αγορά ή χρήση και να επιθεωρεί και να εξετάζει το σχετικό υποστατικό ή άλλο χώρο καθώς και οποιαδήποτε εφαρμοστέα σε αυτό μέθοδο ή διαδικασία που αφορά το σχετικό υποστατικό ή άλλο χώρο ή την σχετική υπηρεσία ή το σχετικό προϊόν·

(β) να ανακόπτει, να εισέρχεται, να επιθεωρεί, να ερευνά και να διενεργεί έλεγχο σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο ξηράς, θάλασσας ή αέρα, το οποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι είναι σχετικό μεταφορικό μέσο ή στο οποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι διεξάγεται ή δυνατόν να διεξαχθεί οποιαδήποτε αλιευτική δραστηριότητα ή προσφέρεται ή παρέχεται σχετική υπηρεσία ή μεταφέρεται, διατίθεται στην αγορά ή για εμπορικούς ή επαγγελματικούς σκοπούς χρησιμοποιείται σχετικό προϊόν, να ανοίγει και εξετάζει οποιαδήποτε συσκευασία για την οποία έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι περιέχει αλιευτικό εργαλείο ή σχετικό προϊόν, να εξετάζει οτιδήποτε για το οποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι είναι αλιευτικό εργαλείο ή σχετικό προϊόν ή σχετίζεται με την προσφορά ή παροχή σχετικής υπηρεσίας, να παίρνει, αφού καταβάλει εύλογο τίμημα, δείγμα για το οποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι είναι σχετικό προϊόν ή σχετίζεται με την προσφορά ή παροχή σχετικής υπηρεσίας και να επιθεωρεί και εξετάζει το σχετικό μεταφορικό μέσο καθώς και οποιαδήποτε εφαρμοστέα σε αυτό μέθοδο ή διαδικασία που αφορά το σχετικό μεταφορικό μέσο ή τη σχετική υπηρεσία ή το σχετικό προϊόν·

(γ) να εξετάζει οποιαδήποτε στοιχεία, καταχωρισμένα σε μηχανικό, ηλεκτρικό ή ηλεκτρονικό σύστημα δεδομένων, και οποιαδήποτε βιβλία και έγγραφα, τα οποία βρίσκονται σε σχετικό υποστατικό ή άλλο χώρο (εξαιρουμένων των κατοικιών) ή σε σχετικό μεταφορικό μέσο, για τα οποία έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι περιέχουν πληροφορία ή καταχώρηση αναφορικά με σχετικό υποστατικό ή άλλο χώρο ή με σχετικό μεταφορικό μέσο ή με σχετική υπηρεσία ή με σχετικό προϊόν, να τα αντιγράφει και φωτοτυπεί και να παίρνει αντίγραφα, φωτοτυπίες και αποσπάσματά τους, νοουμένου, όσον αφορά τα αποσπάσματα, ότι έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι τα αποσπάσματα αυτά ενδεχομένως να χρειαστούν για αποδεικτικούς σκοπούς σε ποινική ή διοικητική διαδικασία αναφορικά με οποιαδήποτε παράβαση ή παράλειψη συμμόρφωσης με τον παρόντα Νόμο ή με εκδιδόμενο δυνάμει αυτού διάταγμα ή με Κοινοτικό Κανονισμό ή Κοινοτική Απόφαση·

(δ) να κατακρατεί ή δεσμεύει, για όσο χρόνο κρίνει αναγκαίο, οτιδήποτε για το οποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι είναι σχετικό μεταφορικό μέσο ή αλιευτικό εργαλείο ή σχετικό εξοπλισμό ή σχετικό προϊόν, αναφορικά με το οποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι έχει παραβιασθεί ή δύναται να παραβιασθεί ή ότι δεν έχει τύχει συμμόρφωσης οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου ή εκδιδόμενου δυνάμει αυτού διατάγματος ή Κοινοτικού Κανονισμού ή Κοινοτικής Απόφασης, και να διατάζει να παραμείνει ή μεταφερθεί το σχετικό μεταφορικό μέσο ή το σχετικό προϊόν σε οποιοδήποτε μέρος θα υποδείξει·

(ε) με την επιφύλαξη του εδαφίου (5), να καταστρέφει οποιοδήποτε αλιευτικό εργαλείο ή σχετικό εξοπλισμό ή σχετικό προϊόν, δείγμα ή μέρος δείγματος του οποίου Κυβερνητικός Αναλυτής πιστοποίησε ότι δεν πληροί τις απαιτήσεις του παρόντος Νόμου ή εκδιδόμενου δυνάμει αυτού διατάγματος ή Κοινοτικού Κανονισμού ή Κοινοτικής Απόφασης·

(στ) να εισέρχεται σε σχετικό υποστατικό ή άλλο χώρο (εξαιρουμένων των κατοικιών) και σε σχετικό μεταφορικό μέσο -

(i) συνοδευόμενος από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, του οποίου την παρουσία κρίνει αναγκαία για οποιοδήποτε σκοπό για τον οποίο ασκεί εξουσία δυνάμει του παρόντος άρθρου· και

(ii) φέροντας μαζί του οποιοδήποτε εξοπλισμό ή υλικά, που κρίνει αναγκαία για οποιοδήποτε σκοπό για τον οποίο ασκεί εξουσία δυνάμει του παρόντος άρθρου.

(2) Ο κάτοχος και ο υπεύθυνος οποιουδήποτε σχετικού υποστατικού ή άλλου χώρου ή σχετικού μεταφορικού μέσου και ο κάτοχος σχετικού προϊόντος και ο προσφέρων ή παρέχων σχετική υπηρεσία, και οποιοδήποτε πρόσωπο απασχολείται σε σχετικό υποστατικό ή άλλο χώρο ή σχετικό μεταφορικό μέσο, στο οποίο εισέρχεται Επιθεωρητής ή λειτουργός του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών δυνάμει του εδαφίου (1), έχουν έκαστος υποχρέωση να παρέχουν στον Επιθεωρητή ή στο λειτουργό του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών οποιαδήποτε πληροφορία που κατέχουν και διευκόλυνση, την οποία αυτός εύλογα απαιτεί, ο δε Επιθεωρητής ή ο λειτουργός του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών έχει εξουσία να απαιτεί και να λαμβάνει οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία και διευκόλυνση.

(3) Κάθε Επιθεωρητής ή λειτουργός του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών έχει υποχρέωση να επιδεικνύει, εφόσον του ζητηθεί, πριν και κατά την άσκηση οποιασδήποτε από τις εξουσίες που του χορηγούνται δυνάμει του παρόντος άρθρου, το πιστοποιητικό της ιδιότητάς του, το οποίο ο Διευθυντής έχει υποχρέωση να του παράσχει.

(4) Σε περίπτωση που, δυνάμει του παρόντος άρθρου, Επιθεωρητής ή λειτουργός του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών -

(α) Παίρνει δείγμα σχετικού προϊόντος, ή

(β) παίρνει αντίγραφο, φωτοτυπία ή απόσπασμα στοιχείων, βιβλίων ή εγγράφων, ή

(γ) κατακρατεί ή δεσμεύει σχετικό μεταφορικό μέσο ή αλιευτικό εργαλείο ή εξοπλισμό ή σχετικό προϊόν, ή

(δ) αποφασίζει να καταστρέψει σχετικό προϊόν,

πληροφορεί σχετικά το πρόσωπο του οποίου τα συμφέροντα επηρεάζονται από τη σχετική προαναφερόμενη πράξη ή απόφαση ή οδηγία, στις δε περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους (γ) και (δ), ο Επιθεωρητής ή ο λειτουργός του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών επιπλέον πληροφορεί το προαναφερόμενο πρόσωπο γραπτώς για τους λόγους στους οποίους βασίζεται η σχετική πράξη ή απόφαση ή οδηγία και -

(αα) περί του δικαιώματος του προαναφερόμενου προσώπου να προσβάλει την πράξη ή απόφαση ή οδηγία με προσφυγή στο Διευθυντή, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 9· και

(ββ) περί της προθεσμίας εντός της οποίας δύναται να ασκηθεί το προαναφερόμενο δικαίωμα, η οποία καθορίζεται στο άρθρο 9.

(5) Επιθεωρητής ή λειτουργός του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών δεν καταστρέφει σχετικό προϊόν, δυνάμει του εδαφίου (1)(ε) -

(α) Σε κάθε περίπτωση, ενόσω διαρκεί η προθεσμία για προσφυγή στο Διευθυντή, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 9· και

(β) σε περίπτωση που ασκηθεί προσφυγή στο Διευθυντή, μέχρις ότου ο Διευθυντής με απόφασή του επικυρώσει την απόφαση του Επιθεωρητή και κοινοποιήσει γραπτώς την απόφασή του επί της προσφυγής στον προσφεύγοντα:

Νοείται ότι, τα ευπαθή αλιεύματα που κατάσχονται για τα οποία δεν υπάρχει λόγος μη διάθεσής τους στην αγορά  δύναται να πωληθούν και το προϊόν αυτού να κρατηθεί, εφόσον εκκρεμεί απόφαση.

(6)(α) Το αντίτιμο για την καταστροφή σχετικού προϊόντος δυνάμει του εδαφίου (1)(ε) βαρύνει τον ιδιοκτήτη του σχετικού προϊόντος, ο οποίος έχει υποχρέωση να καταβάλει στην Αρμόδια Αρχή αυτό το αντίτιμο.

(β) Σε περίπτωση που ιδιοκτήτης σχετικού προϊόντος αρνείται ή παραλείπει να καταβάλει στην Αρμόδια Αρχή το αντίτιμο για την καταστροφή του σχετικού προϊόντος σύμφωνα με την παράγραφο (α), η Αρμόδια Αρχή έχει εξουσία να λάβει δικαστικά μέτρα με σκοπό την είσπραξη του οφειλόμενου ποσού ως αστικού χρέους οφειλόμενου στη Δημοκρατία.

(7) Κάθε Επιθεωρητής ενεργεί κατά την άσκηση των εξουσιών και εκτέλεση των καθηκόντων του βάσει του παρόντος Νόμου σύμφωνα με τις οδηγίες της Αρμόδιας Αρχής.

(8) Διαπράττει ποινικό αδίκημα πρόσωπο το οποίο -

(α) Αποκρύπτει, καταστρέφει ή παραποιεί πληροφορία, στοιχεία, βιβλίο ή έγγραφο που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο έρευνας ή δικαστικής διαδικασίας ή παρέχει σε Επιθεωρητή ψευδή, ελλιπή, ανακριβή ή παραπλανητική πληροφορία, στοιχεία, βιβλίο ή έγγραφο ή αρνείται να προσκομίσει σε Επιθεωρητή πληροφορία, στοιχεία, βιβλίο ή έγγραφο, την οποία πληροφορία, στοιχεία, βιβλίο ή έγγραφο Επιθεωρητής απαιτεί κατά την άσκηση των εξουσιών που του χορηγεί το παρόν άρθρο, ή

(β) μετακινεί, μεταβάλλει ή επεμβαίνει, με οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς την εξουσιοδότηση εξουσιοδοτημένου λειτουργού, σε οποιοδήποτε σχετικό μεταφορικό μέσο ή σχετικό προϊόν, το οποίο Επιθεωρητής κατακράτησε ή δέσμευσε δυνάμει του εδαφίου (1)(δ), ή

(γ) σκόπιμα παρεμποδίζει Επιθεωρητή από την άσκηση των εξουσιών που του χορηγεί το παρόν άρθρο ή παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε οδηγία ή εντολή Επιθεωρητή, η οποία δίδεται με βάση τον παρόντα Νόμο, και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες λίρες ή σε αμφότερες τις ποινές.