Δειγματοληψία και δοκιμή σχετικών προϊόντων

7.-(1) Σε περίπτωση που Επιθεωρητής παίρνει, δυνάμει του άρθρου 6(1), δείγμα σχετικού προϊόντος, με σκοπό να υποβάλει το εν λόγω δείγμα σε δοκιμή, πράττει σύμφωνα με εκείνη από τις ακόλουθες παραγράφους (α) και (β), την οποία κρίνει ως περισσότερο αρμόζουσα κατά περίπτωση:

(α) Διαιρεί επί τόπου, στην παρουσία προσώπου που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (i), το δείγμα σε τρία μέρη, σημαίνει και σφραγίζει ή ασφαλίζει κάθε μέρος κατά τέτοιο τρόπο όπως η φύση του το επιτρέπει, και -

(i) δίνει ένα μέρος στο πρόσωπο που κατέχει ή κατά οποιοδήποτε τρόπο δικαιούται σε φύλαξη ή έλεγχο του σχετικού προϊόντος, από το οποίο λήφθηκε το δείγμα ή στον αντιπρόσωπο ή σε εργοδοτούμενο του εν λόγω προσώπου, και

(ii) υποβάλλει ένα μέρος σε Κυβερνητικό Αναλυτή για δοκιμή, και

(iii) κρατά ένα μέρος για μελλοντική σύγκριση·

(β) αντί να διαιρέσει ένα δείγμα, παίρνει τρία δείγματα της ίδιας παρτίδας ή κωδικού, σημαίνει, και σφραγίζει ή ασφαλίζει κάθε δείγμα κατά τέτοιο τρόπο όπως η φύση του το επιτρέπει, και χειρίζεται τα δείγματα ως εάν να ήταν μέρη δείγματος σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παράγραφο (α).

(2) Σε περίπτωση που Επιθεωρητής παίρνει, δυνάμει του άρθρου 6(1), δείγμα σχετικού προϊόντος, έχει εξουσία να υποβάλει, δείγμα ή μέρος δείγματος, που αναφέρεται στο εδάφιο (1), σε Κυβερνητικό Αναλυτή για δοκιμή, για να διαπιστώσει κατά πόσο έχει παραβιασθεί ή δεν έχει τύχει συμμόρφωσης οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου ή εκδιδόμενου δυνάμει αυτού διατάγματος ή Κοινοτικού Κανονισμού ή Κοινοτικής Απόφασης, αναφορικά με το εν λόγω δείγμα ή μέρος αυτού ή το είδος από το οποίο λήφθηκε το δείγμα, νοουμένου ότι πρώτα ενημερώσει σχετικά τον κάτοχο ή τον αντιπρόσωπό του, που αναφέρεται στο εδάφιο (1)(α)(i).

(3)(α) Ο Κυβερνητικός Αναλυτής ή πρόσωπο που ενεργεί υπό τις οδηγίες και την άμεση επίβλεψή του, το συντομότερο δυνατό, υποβάλλει σε δοκιμή οποιοδήποτε δείγμα, που υποβάλλεται στον Κυβερνητικό Αναλυτή δυνάμει του εδαφίου (2), σύμφωνα με τις τυχόν προδιαγραφές Κοινοτικού Κανονισμού ή Κοινοτικής Απόφασης, οι οποίες αφορούν τέτοια δοκιμή.

(β) Σε περίπτωση που διενεργηθείσα, βάσει της παραγράφου (α), δοκιμή επί δείγματος καταδεικνύει ότι το δείγμα αντίκειται σε οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου ή εκδιδομένου δυνάμει αυτού διατάγματος ή Κοινοτικού Κανονισμού ή Κοινοτικής Απόφασης, ο Κυβερνητικός Αναλυτής εκδίδει, και αποστέλλει ή παραδίδει, στον Επιθεωρητή που του υπέβαλε το δείγμα, πιστοποιητικό, του τύπου που παρατίθεται στο Μέρος 1 του Τρίτου Παραρτήματος, το οποίο καταδεικνύει το αποτέλεσμα της διενεργηθείσας δοκιμής.

(γ) Σε περίπτωση που διενεργηθείσα, βάσει της παραγράφου (α), δοκιμή επί δείγματος καταδεικνύει ότι το δείγμα δεν αντίκειται σε οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου ή εκδιδόμενου δυνάμει αυτού διατάγματος ή Κοινοτικού Κανονισμού ή Κοινοτικής Απόφασης, ο Κυβερνητικός Αναλυτής εκδίδει, και αποστέλλει ή παραδίδει, στον επιθεωρητή τη συνήθη εργαστηριακή έκθεση, η οποία καταδεικνύει το αποτέλεσμα της διενεργηθείσας δοκιμής και την οποία συντάσσει βάσει των σχετικών τυποποιημένων διαδικασιών του Κυβερνητικού Εργαστηρίου στο οποίο ο Κυβερνητικός Αναλυτής υπηρετεί ή εργάζεται.

(δ) Για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου, του εδαφίου (6) και του Μέρους 1 του Τρίτου Παραρτήματος, ο όρος «δείγμα» περιλαμβάνει μέρος δείγματος.

(4) Κάθε πρόσωπο, υπό την ευθύνη του οποίου Κυβερνητικό Εργαστήριο λειτουργεί, λαμβάνει τα δέοντα μέτρα για τη συμμόρφωση κάθε Κυβερνητικού Αναλυτή και κάθε προσώπου που ενεργεί υπό τις οδηγίες και την άμεση επίβλεψη Κυβερνητικού Αναλυτή με την υποχρέωση που επιβάλλει το εδάφιο (3).

(5) Πιστοποιητικό που εκδίδεται και έκθεση που συντάσσεται βάσει του εδαφίου (3) θεωρούνται ως πιστοποιητικό και έκθεση, αντίστοιχα, για τους σκοπούς του άρθρου 12(1) του περί Αποδείξεως Νόμου.

(6) Σε περίπτωση που Επιθεωρητής πήρε, δυνάμει του άρθρου 6(1), δείγμα σχετικού προϊόντος και υπέβαλε το δείγμα σε Κυβερνητικό Αναλυτή για δοκιμή, πρόσωπο το οποίο κατέχει ή κατά οποιοδήποτε τρόπο δικαιούται σε φύλαξη ή έλεγχο του σχετικού προϊόντος, από το οποίο λήφθηκε το εν λόγω δείγμα, ή ο αντιπρόσωπός του εν λόγω προσώπου, δικαιούται να ζητήσει και να λάβει από την αρμόδια αρχή αντίγραφο του πιστοποιητικού ή, ανάλογα με την περίπτωση, αντίγραφο της εργαστηριακής έκθεσης, που εξέδωσε ο Κυβερνητικός Αναλυτής και που καταδεικνύει το αποτέλεσμα της δοκιμής:

Νοείται ότι ο αιτητής δικαιούται να λάβει αντίγραφο εργαστηριακής έκθεσης Κυβερνητικού Αναλυτή μόνο αφού καταβάλει στο πρόσωπο που του την παραδίδει το τυχόν σχετικό τέλος το οποίο ισχύει, στο Κυβερνητικό Εργαστήριο στο οποίο ο Κυβερνητικός Αναλυτής υπηρετεί ή εργάζεται, για την εκπόνηση τέτοιας εργαστηριακής έκθεσης.

(7) Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση και στην έκταση που είναι ασύμβατο με Κοινοτικό Κανονισμό ή Κοινοτική Απόφαση.

(8) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου -

«Κυβερνητικός Αναλυτής» σημαίνει χημικό ή άλλο επιστήμονα ή λειτουργό, που υπηρετεί ή εργάζεται σε Κυβερνητικό Εργαστήριο·

«Κυβερνητικό Εργαστήριο» σημαίνει εργαστήριο ή χημείο που καθορίζεται στο Μέρος 2 του Τρίτου Παραρτήματος.