Τεκμήρια

8.-(1) Σε περίπτωση ποινικής δίωξης βάσει του παρόντος Νόμου -

(α) Απόδειξη ότι σχετικό προϊόν βρισκόταν σε υποστατικό ή άλλο χώρο, ο οποίος χρησιμοποιείται για την παρασκευή προς διάθεση στην αγορά, αποθήκευση προς διάθεση στην αγορά ή διάθεση στην αγορά σχετικού προϊόντος, αποτελεί εκ πρώτης όψεως μαρτυρία ότι προοριζόταν για διάθεση στην αγορά·

(β) απόδειξη ότι ουσία, η οποία χρησιμοποιείται συνήθως στην παρασκευή σχετικού προϊόντος, βρισκόταν σε υποστατικό ή άλλο χώρο, ο οποίος χρησιμοποιείται για την παρασκευή προς διάθεση στην αγορά σχετικού προϊόντος, αποτελεί εκ πρώτης όψεως μαρτυρία ότι προοριζόταν να χρησιμοποιηθεί στην παρασκευή σχετικού προϊόντος·

(γ) απόδειξη ότι σχετικό προϊόν δεν πληροί οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου ή εκδιδόμενου δυνάμει αυτού διατάγματος ή Κοινοτικού Κανονισμού ή Κοινοτικής Απόφασης, και είναι μέρος μιας παρτίδας ή αποστολής σχετικών προϊόντων της ίδιας περιγραφής ή τάξης, αποτελεί εκ πρώτης όψεως μαρτυρία ότι όλα τα σχετικά προϊόντα σε εκείνη την παρτίδα ή αποστολή δεν πληρούν τη συγκεκριμένη διάταξη.

(2) Κάθε Επιθεωρητής ασκεί τις εξουσίες τις οποίες του χορηγεί το άρθρο 6 βάσει των τεκμηρίων τα οποία καθορίζονται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου, εκτός εάν ικανοποιηθεί ότι οποιοδήποτε από τα τεκμήρια δεν ισχύει σε συγκεκριμένη περίπτωση.

(3) Τα εδάφια (1) και (2) δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση και στην έκταση που είναι ασύμβατα με Κοινοτικό Κανονισμό ή Κοινοτική Απόφαση.