Ερμηνεία

2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«Διευθυντής» σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και περιλαμβάνει κάθε λειτουργό του Τμήματος, κατάλληλα εξουσιοδοτημένο από τον ίδιο·

«Επιθεωρητής» σημαίνει Επιθεωρητή Αλιείας της Αρμόδιας Αρχής και περιλαμβάνει οποιοδήποτε οργανισμό, αρχή ή πρόσωπο ήθελε εξουσιοδοτηθεί από το Διευθυντή·

«Κοινοτική Απόφαση» σημαίνει Απόφαση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, όπως ορίζεται στο ΄Αρθρο 249 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και περιλαμβάνεται στο Πρώτο Παράρτημα·

Δεύτερο Παράρτημα.

«Κοινοτικός Κανονισμός» σημαίνει Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, όπως ορίζεται στο ΄Αρθρο 249 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και περιλαμβάνεται στο Δεύτερο Παράρτημα·

«Κράτος μέλος» σημαίνει Κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης·

«σχετικό μεταφορικό μέσο» σημαίνει μεταφορικό μέσο το οποίο εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου ή εκδιδόμενου δυνάμει αυτού διατάγματος ή Κοινοτικού Κανονισμού ή Κοινοτικής Απόφασης·

«σχετικό προϊόν» σημαίνει προϊόν το οποίο εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου ή εκδιδόμενου δυνάμει αυτού διατάγματος ή Κοινοτικού Κανονισμού ή Κοινοτικής Απόφασης·

«σχετικό υποστατικό ή άλλος χώρος» σημαίνει υποστατικό ή άλλος χώρος, που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου ή εκδιδόμενου δυνάμει αυτού διατάγματος ή Κοινοτικού Κανονισμού ή Κοινοτικής Απόφασης·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

(2) Οποιοιδήποτε άλλοι όροι που περιέχονται στον παρόντα Νόμο και δεν ορίζονται ειδικά σε αυτόν, έχουν την έννοια που τους αποδίδουν οι σχετικές Κοινοτικές Αποφάσεις και οι σχετικοί Κοινοτικοί Κανονισμοί.

(3) Στον παρόντα Νόμο, αναφορά σε -

(α) Κοινοτική Απόφαση, σημαίνει τη συγκεκριμένη Κοινοτική Απόφαση ως εκάστοτε τροποποιείται, έως ότου παύσει να ισχύει ή καταργηθεί·

(β) Κοινοτικό Κανονισμό, σημαίνει το συγκεκριμένο Κοινοτικό Κανονισμό ως εκάστοτε τροποποιείται, έως ότου παύσει να ισχύει ή καταργηθεί.