Αδικήματα και ποινές

11. Οποιοδήποτε πρόσωπο -

(α) Παρακωλύει και/ή εμποδίζει το έργο οποιωνδήποτε παρατηρητών κατά την άσκηση των προβλεπομένων από Κοινοτική Απόφαση ή Κοινοτικό Κανονισμό καθηκόντων τους·

(β) χρησιμοποιεί αλιευτικές μεθόδους που απαγορεύονται από Κοινοτική Απόφαση ή/και Κοινοτικό Κανονισμό·

(γ) παραλείπει να προσδέσει ή να αποθηκεύσει αλιευτικά εργαλεία, η χρήση των οποίων απαγορεύεται σε συγκεκριμένη αλιευτική ζώνη σύμφωνα με Κοινοτική Απόφαση ή/και Κοινοτικό Κανονισμό·

(δ) διεξάγει αλιεία ή διατηρεί επί του σκάφους είδη των οποίων το απόθεμα υπόκειται σε αναστολή ή απαγόρευση αλιείας δυνάμει Κοινοτικής Απόφασης ή/και Κοινοτικού Κανονισμού·

(ε) αλιεύει σε ζώνη ή/και αλιεύει κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης περιόδου, στην οποία ή κατά τη διάρκεια της οποίας η αλιεία απαγορεύεται δυνάμει Κοινοτικής Απόφασης ή/και Κοινοτικού Κανονισμού·

(στ) παραβαίνει διατάξεις Κοινοτικής Απόφασης ή/και Κοινοτικού Κανονισμού που διέπουν τα ελάχιστα μεγέθη·

(ζ) δεν τηρεί θεσπιζόμενους με Κοινοτικές Αποφάσεις ή/και Κοινοτικούς Κανονισμούς κανόνες και διαδικασίες που διέπουν τις μεταφορτώσεις και τις αλιευτικές εργασίες και συνεπάγονται κοινή δράση δύο ή περισσοτέρων σκαφών·

(η) νοθεύει ή δεν καταχωρίζει απαραίτητα για σκοπούς ελέγχου της τήρησης Κοινοτικής Απόφασης ή/και Κοινοτικού Κανονισμού δεδομένα, σε ημερολόγια πλοίου, δηλώσεις εκφόρτωσης, δηλώσεις πώλησης, δηλώσεις ανάληψης και μεταφορικά έγγραφα ή δε φυλάσσει ή δεν υποβάλλει στην Αρμόδια Αρχή τα εν λόγω έγγραφα·

(θ) εκ προθέσεως παραβαίνει τις διατάξεις Κοινοτικής Απόφασης ή/και Κοινοτικού Κανονισμού που διέπουν την εκ του μακρόθεν ανακοίνωση των κινήσεων των αλιευτικών σκαφών καθώς και των στοιχείων που αφορούν τα αλιευτικά προϊόντα, τα οποία ευρίσκονται επί του σκάφους·

(ι) είναι υπεύθυνο σκάφους από το οποίο εκφορτώνονται αλιευτικά προϊόντα που δεν τηρούν τους προβλεπόμενους από Κοινοτική Απόφαση ή/και Κοινοτικό Κανονισμό κανόνες περί ελέγχου και εφαρμογής·

(ια) αποθηκεύει, μεταποιεί, διαθέτει προς πώληση ή/και μεταφέρει προϊόντα που δεν τηρούν τις ισχύουσες προδιαγραφές εμπορίας και ιδιαίτερα αυτές που αφορούν τα ελάχιστα μεγέθη σύμφωνα με τις Κοινοτικές Αποφάσεις και τους Κοινοτικούς Κανονισμούς·

(ιβ) παραβαίνει οποιαδήποτε επιτακτική ή απαγορευτική διάταξη Κοινοτικής Απόφασης ή Κοινοτικού Κανονισμού·

είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες λίρες ή σε αμφότερες τις ποινές.