Δικαίωμα κατάσχεσης

12.-(1) Ανεξάρτητα από το αν συντρέχει περίπτωση ποινικής ευθύνης δυνάμει του παρόντος Νόμου ή άλλης νομοθεσίας, ο Διευθυντής, όταν έχει εύλογο λόγο να πιστεύει ότι οποιοδήποτε πρόσωπο διέπραξε οποιοδήποτε αδίκημα δυνάμει των παραγράφων (β), (δ) και (ε) του άρθρου 11, έχει εξουσία να προβεί σε κατάσχεση των σχετικών αλιευτικών εργαλείων και/ή των αλιευτικών προϊόντων και/ή των αλιευμάτων, ανάλογα με την περίπτωση.

(2) Προτού προβεί σε κατάσχεση δυνάμει του εδαφίου (1), ο Διευθυντής ειδοποιεί το επηρεαζόμενο πρόσωπο για την πρόθεσή του να προβεί σε κατάσχεση, ενημερώνοντάς το για τους λόγους για τους οποίους προτίθεται να ενεργήσει τοιουτοτρόπως και παρέχοντας σε αυτό το δικαίωμα υποβολής παραστάσεων εντός προθεσμίας δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία ειδοποίησης.

(3) Ο Διευθυντής προβαίνει σε κατάσχεση, δυνάμει του εδαφίου (1) με αιτιολογημένη απόφασή του, η οποία καθορίζει την παράβαση και η οποία πληροφορεί το επηρεαζόμενο πρόσωπο περί του δικαιώματός του να προσβάλει την απόφαση με προσφυγή στον Υπουργό, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο εδάφιο (4) και περί της προθεσμίας εντός της οποίας δύναται να ασκηθεί το εν λόγω δικαίωμα.

(4) Οποιοδήποτε επηρεαζόμενο πρόσωπο, δυνάμει του εδαφίου (1) δικαιούται, εντός προθεσμίας τριάντα ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτό της απόφασης της κατάσχεσης, να προσβάλει την απόφαση με γραπτή και αιτιολογημένη προσφυγή στον Υπουργό. Ο Υπουργός έχει εξουσία να αναθέτει σε ένα ή περισσότερους λειτουργούς, που υπόκεινται σε αυτόν, την εξέταση θεμάτων που αφορούν την προαναφερόμενη προσφυγή και να απαιτεί από αυτούς να του υποβάλουν το πόρισμα τέτοιας εξέτασης πριν από την έκδοση της απόφασής του επί της προσφυγής. Ο Υπουργός εξετάζει την προσφυγή, δυνάμενος κατά την κρίση του να ακούσει τον προσφεύγοντα ή να δώσει σε αυτόν την ευκαιρία να υποστηρίξει γραπτώς περαιτέρω τους λόγους στους οποίους στηρίζεται η προσφυγή, και εκδίδει και διαβιβάζει την απόφασή του στον προσφεύγοντα. Ο Υπουργός έχει εξουσία να εκδίδει μια από τις ακόλουθες αποφάσεις:

(α) Να επικυρώσει την προσβληθείσα απόφαση·

(β) να ακυρώσει την προσβληθείσα απόφαση·

(γ) να τροποποιήσει την προσβληθείσα απόφαση·

(δ) να προβεί σε έκδοση νέας απόφασης σε αντικατάσταση της προσβληθείσας.