Τροποποίηση των Παραρτημάτων

14. Τα Παραρτήματα του παρόντος Νόμου δύνανται να τροποποιούνται με διάταγμα του Υπουργού, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.