΄Εναρξη της ισχύος των διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου

15. ΄Εκαστο διάταγμα, το οποίο εκδίδεται δυνάμει των άρθρων 10 και 14 του παρόντος Νόμου, δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και, εκτός αν προβλέπεται σε αυτό διαφορετικά, τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.