ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΑΝΑΛΩΣΗ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΑΛΛΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΠΑΡΑΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ
Γενικά και γενεσιουργός αιτία του φόρου

18Α.-(1) Σε περίπτωση κατά την οποία εναρμονισμένα προϊόντα, τα οποία έχουν τεθεί σε ανάλωση στο έδαφος ενός κράτους μέλους, διακινούνται προς το έδαφος της Δημοκρατίας προκειμένου να παραδοθούν σε αυτό για εμπορικούς σκοπούς ή να χρησιμοποιηθούν εκεί, υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης στη Δημοκρατία:

Νοείται ότι, εντός του πεδίου εφαρμογής του καθεστώτος του παρόντος Κεφαλαίου, τα εναρμονισμένα προϊόντα διακινούνται μόνο από πιστοποιημένο αποστολέα προς πιστοποιημένο παραλήπτη.

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, τα εναρμονισμένα προϊόντα  θεωρούνται ότι έχουν «παραδοθεί για εμπορικούς σκοπούς» εφόσον έχουν τεθεί σε ανάλωση στο έδαφος ενός κράτους μέλους, έχουν διακινηθεί από το εν λόγω κράτος μέλος προς το έδαφος της Δημοκρατίας και παραδίδονται είτε σε μη ιδιώτη, είτε σε ιδιώτη εάν η διακίνηση δεν καλύπτεται από τις διατάξεις του άρθρου 18 ή του άρθρου 18Ι, τα δε εναρμονισμένα προϊόντα δεν θεωρούνται ότι έχουν παραδοθεί για εμπορικούς σκοπούς εφόσον μεταφέρονται από τον εν λόγω ιδιώτη για δική του χρήση, σε περίπτωση που διακινούνται από το έδαφος του άλλου κράτους μέλους.

(3) Η διακίνηση των εναρμονισμένων προϊόντων δυνάμει του παρόντος άρθρου αρχίζει όταν τα εναρμονισμένα προϊόντα εξέλθουν από τις εγκαταστάσεις του πιστοποιημένου αποστολέα ή από οποιονδήποτε τόπο στο κράτος μέλος αποστολής που έχει γνωστοποιηθεί πριν από την έναρξη της διακίνησης στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους αποστολής.

(4) Η διακίνηση των υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων δυνάμει του παρόντος άρθρου περατώνεται όταν ο πιστοποιημένος παραλήπτης παραλάβει τα υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντα στις εγκαταστάσεις του ή σε οποιονδήποτε τόπο στο κράτος μέλος προορισμού που έχει γνωστοποιηθεί πριν από την έναρξη της διακίνησης στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προορισμού.

(5) Οι όροι υπό τους οποίους ο ειδικός φόρος κατανάλωσης καθίσταται απαιτητός, καθώς και ο συντελεστής του ειδικού φόρου κατανάλωσης είναι αυτοί που ισχύουν τη στιγμή κατά την οποία ο φόρος καθίσταται απαιτητός στη Δημοκρατία.

(6) Ο πιστοποιημένος παραλήπτης καταβάλλει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, ο οποίος καθίσταται απαιτητός όταν τα προϊόντα έχουν παραδοθεί στη Δημοκρατία, εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες διαπράττεται παρατυπία κατά τη διακίνηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18ΙΒ.

(7) Σε περίπτωση μη εγγραφής ή πιστοποίησης ενός ή όλων των προσώπων που εμπλέκονται στη διακίνηση, τα πρόσωπα αυτά καθίστανται υπόχρεα για την καταβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης.

(8) Εναρμονισμένα προϊόντα, τα οποία βρίσκονται επί πλοίου ή αεροσκάφους που πραγματοποιεί θαλάσσια ταξίδια ή πτήσεις μεταξύ των εδαφών δύο κρατών μελών και τα οποία δεν διατίθενται προς πώληση όταν το πλοίο ή το αεροσκάφος βρίσκεται στο έδαφος ενός κράτους μέλους, δεν υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης στο εν λόγω κράτος μέλος.

Προϋποθέσεις για διακίνηση εναρμονισμένων προϊόντων δυνάμει του παρόντος Κεφαλαίου

18Β.-(1) Η διακίνηση εναρμονισμένων προϊόντων συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του παρόντος Κεφαλαίου μόνον εάν πραγματοποιείται υπό την κάλυψη ηλεκτρονικού απλουστευμένου διοικητικού εγγράφου, το οποίο καταρτίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18Γ.

(2) Ο πιστοποιημένος, δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 18Α, παραλήπτης συμμορφώνεται με όλες τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

(α) Πριν από την αποστολή των προϊόντων, παρέχει εγγύηση που να καλύπτει τους ενεχόμενους κινδύνους μη καταβολής των ειδικών φόρων κατανάλωσης που δύναται να επέλθουν κατά τη διακίνηση μέσω των κρατών μελών διαμέσου του εδάφους των οποίων μεταφέρονται και στη Δημοκρατία·

(β) καταβάλλει τον οφειλόμενο ειδικό φόρο κατανάλωσης στη Δημοκρατία στην περάτωση της διακίνησης των προϊόντων· και

(γ) αποδέχεται κάθε έλεγχο που διενεργεί το Τελωνείο για να εξακριβώσει ότι πραγματοποιήθηκε η παραλαβή των εναρμονισμένων προϊόντων και ότι καταβλήθηκε ο οφειλόμενος ειδικός φόρος κατανάλωσης.

(3) Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παράγραφου (α) του εδαφίου (2), ο Διευθυντής δύναται, υπό τις προϋποθέσεις που αυτός καθορίζει, να επιτρέπει την παροχή της εγγύησης από τον μεταφορέα, τον κύριο των εναρμονισμένων προϊόντων, τον πιστοποιημένο αποστολέα, ή από κοινού με οποιονδήποτε  συνδυασμό από δύο ή περισσότερα από αυτά τα πρόσωπα με ή χωρίς τον πιστοποιημένο παραλήπτη.

(4) Η εγγύηση που προβλέπεται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2) ισχύει σε ολόκληρη την Ένωση.

(5) Ο Διευθυντής καθορίζει λεπτομερείς κανόνες, οι οποίοι διέπουν την παροχή και την ισχύ της εγγύησης.

(6) Εγκεκριμένος αποθηκευτής ή  εγγεγραμμένος αποστολέας δύναται να ενεργεί ως πιστοποιημένος αποστολέας για τους σκοπούς του παρόντος Κεφαλαίου, αφού ενημερώσει σχετικά το Τελωνείο.

(7) Εγκεκριμένος αποθηκευτής ή εγγεγραμμένος παραλήπτης δύναται να ενεργεί ως πιστοποιημένος παραλήπτης για τους σκοπούς του παρόντος Κεφαλαίου, αφού ενημερώσει σχετικά το Τελωνείο.

(8) Για τον πιστοποιημένο αποστολέα ή τον πιστοποιημένο παραλήπτη που αποστέλλει ή παραλαμβάνει μόνον περιστασιακά εναρμονισμένα προϊόντα, η πιστοποίηση που αναφέρεται στους αντίστοιχους ορισμούς του εδαφίου (1) του άρθρου 2 περιορίζεται σε συγκεκριμένη ποσότητα εναρμονισμένων προϊόντων, σε έναν μόνον παραλήπτη ή αποστολέα και σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο:

Νοείται ότι, ο Διευθυντής δύναται να περιορίζει την πιστοποίηση για μια μόνο διακίνηση:

Νοείται περαιτέρω ότι, η προσωρινή πιστοποίηση δύναται, με την επιφύλαξη των απαιτήσεων των ορισμών του πιστοποιημένου αποστολέα ή του πιστοποιημένου παραλήπτη που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 2, να παρέχεται σε ιδιώτες που ενεργούν ως αποστολείς ή παραλήπτες σε περιπτώσεις που τα υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντα παραδίδονται για εμπορικούς σκοπούς δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 18Α.

Ηλεκτρονικό απλουστευμένο διοικητικό έγγραφο

18Γ.-(1) Σε περίπτωση που εναρμονισμένα προϊόντα πρόκειται να διακινηθούν δυνάμει του παρόντος Κεφαλαίου, ο πιστοποιημένος αποστολέας στην περίπτωση που η Κύπρος είναι το κράτος μέλος αποστολής, υποβάλλει σχέδιο ηλεκτρονικού απλουστευμένου διοικητικού εγγράφου στο Τελωνείο, χρησιμοποιώντας το μηχανοργανωμένο σύστημα.

(2)(α) Το Τελωνείο επαληθεύει ηλεκτρονικά τα στοιχεία που αναφέρονται στο σχέδιο απλουστευμένου ηλεκτρονικού διοικητικού εγγράφου.

(β) Σε περίπτωση κατά την οποία τα εν λόγω στοιχεία δεν είναι έγκυρα, ενημερώνεται πάραυτα ο πιστοποιημένος αποστολέας.

(γ) Σε περίπτωση κατά την οποία τα εν λόγω στοιχεία δεν είναι έγκυρα, το Τελωνείο δίδει στο έγγραφο μοναδικό απλουστευμένο διοικητικό κωδικό αναφοράς και τον κοινοποιεί στον πιστοποιημένο αποστολέα.

(3) Το Τελωνείο διαβιβάζει πάραυτα το ηλεκτρονικό απλουστευμένο διοικητικό έγγραφο στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προορισμού, οι οποίες το προωθούν στον πιστοποιημένο παραλήπτη.

(4) Ο πιστοποιημένος αποστολέας παρέχει στο πρόσωπο που συνοδεύει τα υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντα ή, σε περίπτωση που κανένα πρόσωπο δεν συνοδεύει τα προϊόντα, στον μεταφορέα τον μοναδικό απλουστευμένο διοικητικό κωδικό αναφοράς, το δε πρόσωπο που συνοδεύει τα υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντα ή ο μεταφορέας παρέχει τον εν λόγω κωδικό στις αρμόδιες αρχές κάθε φορά που θα το ζητήσουν κατά τη διάρκεια της διακίνησης.

(5) Κατά τη διακίνηση εναρμονισμένων προϊόντων δυνάμει του παρόντος Μέρους, ο πιστοποιημένος αποστολέας μπορεί, χρησιμοποιώντας το μηχανοργανωμένο σύστημα, να τροποποιήσει τον προορισμό προς άλλον τόπο παράδοσης στο ίδιο κράτος μέλος, τον οποίο διαχειρίζεται ο ίδιος πιστοποιημένος παραλήπτης, ή προς τον τόπο αποστολής και προς τον σκοπό αυτό, ο πιστοποιημένος αποστολέας υποβάλλει στο Τελωνείο σχέδιο ηλεκτρονικού εγγράφου αλλαγής προορισμού, μέσω του μηχανοργανωμένου συστήματος.

Αναφορά παραλαβής

18Δ.-(1) Κατά την παραλαβή των εναρμονισμένων προϊόντων, ο πιστοποιημένος  παραλήπτης, χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την περάτωση της διακίνησης, εκτός των περιπτώσεων που κρίνονται δεόντως δικαιολογημένες από το Τελωνείο, υποβάλλει αναφορά για την παραλαβή τους, μέσω του μηχανοργανωμένου συστήματος.

(2)(α) Το Τελωνείο επαληθεύει ηλεκτρονικά τα στοιχεία που αναφέρονται στην αναφορά παραλαβής.

(β) Εάν τα εν λόγω στοιχεία δεν είναι έγκυρα, ενημερώνεται πάραυτα ο πιστοποιημένος παραλήπτης.

(γ) Εάν τα εν λόγω στοιχεία είναι έγκυρα, το Τελωνείο παρέχει στον πιστοποιημένο παραλήπτη  επιβεβαίωση για την καταχώριση της αναφοράς παραλαβής και τη διαβιβάζει στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους αποστολής.

(δ) Η αναφορά παραλαβής αποτελεί επαρκή απόδειξη ότι ο πιστοποιημένος παραλήπτης έχει ολοκληρώσει όλες τις απαραίτητες διατυπώσεις και έχει, κατά περίπτωση και εκτός εάν τα εναρμονισμένα προϊόντα εξαιρούνται από την καταβολή ειδικού φόρου κατανάλωσης, καταβάλει κάθε πληρωμή τυχόν οφειλόμενου ειδικού φόρου κατανάλωσης στη Δημοκρατία ή ενταχθεί σε καθεστώς αναστολής σύμφωνα με το Μέρος IV.

(3) Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους αποστολής διαβιβάζουν την αναφορά παραλαβής στον πιστοποιημένο αποστολέα.

(4) Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης που καταβάλλεται στο κράτος μέλος αποστολής επιστρέφεται κατόπιν αίτησης και βάσει της αναφοράς παραλαβής που αναφέρεται στο εδάφιο (1).

Εφεδρική διαδικασία και ανάκτηση κατά την αποστολή

18Ε.-(1)(α) Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 18Γ, σε περίπτωση που το μηχανοργανωμένο σύστημα δεν είναι διαθέσιμο στη Δημοκρατία, ο πιστοποιημένος αποστολέας δύναται να αρχίζει διακίνηση εναρμονισμένων προϊόντων, υπό την προϋπόθεση ότι-

(i) τα προϊόντα συνοδεύονται από εφεδρικό έγγραφο, το οποίο περιέχει τα ίδια στοιχεία με το σχέδιο ηλεκτρονικού απλουστευμένου διοικητικού εγγράφου που προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 18Β· και

(ii) ο πιστοποιημένος αποστολέας  ενημερώνει το Τελωνείο πριν από την έναρξη της διακίνησης.

(β) Ο Διευθυντής δύναται να απαιτήσει από τον πιστοποιημένο αποστολέα αντίγραφο του εγγράφου που προβλέπεται στην υποπαράγραφο (i) της παραγράφου (α) την επαλήθευση των στοιχείων που περιέχονται στο εν λόγω αντίγραφο και, εφόσον για τη μη διαθεσιμότητα του μηχανοργανωμένου συστήματος ευθύνεται ο πιστοποιημένος αποστολέας, κατάλληλη ενημέρωση σχετικά με τους λόγους της μη διαθεσιμότητας πριν από την έναρξη της διακίνησης.

(2) Με την αποκατάσταση της διαθεσιμότητας του μηχανοργανωμένου συστήματος, ο αποστολέας υποβάλλει σχέδιο ηλεκτρονικού διοικητικού εγγράφου κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (1) του άρθρου 18Γ:

Νοείται ότι, με την επαλήθευση των στοιχείων που αναφέρονται στο σχέδιο ηλεκτρονικού απλουστευμένου διοικητικού εγγράφου, κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (2) του άρθρου 18Γ, εάν τα εν λόγω στοιχεία είναι έγκυρα, το έγγραφο αυτό αντικαθιστά το εφεδρικό έγγραφο που προβλέπεται στην υποπαράγραφο (i) της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, εφαρμοζομένων κατ’ αναλογία των διατάξεων της παραγράφου (3) του άρθρου 18Γ και του άρθρου 18Δ.

(3) Ο πιστοποιημένος αποστολέας φυλάσσει, στα λογιστικά του βιβλία, αντίγραφο του εφεδρικού εγγράφου που προβλέπεται στην υποπαράγραφο (i) της παραγράφου (α) του εδαφίου (1).

(4) Σε περίπτωση κατά την οποία το μηχανοργανωμένο σύστημα δεν είναι διαθέσιμο στη Δημοκρατία, ο πιστοποιημένος αποστολέας δύναται να τροποποιήσει τον προορισμό των προϊόντων, σύμφωνα με το εδάφιο (5) του άρθρου 18Γ, να κοινοποιήσει τις εν λόγω πληροφορίες στο Τελωνείο, χρησιμοποιώντας εναλλακτικά μέσα επικοινωνίας και ενημερώνει το Τελωνείο πριν από την έναρξη της αλλαγής προορισμού:

Νοείται ότι, οι διατάξεις των εδαφίων (2) και (3) του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται κατ’ αναλογία.

Εφεδρικά έγγραφα και ανάκτηση δεδομένων, αναφορά παραλαβής

18ΣΤ.-(1) Σε περίπτωση που εναρμονισμένα προϊόντα πρόκειται να διακινηθούν δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Μέρους και η αναφορά παραλαβής δεν είναι δυνατό να υποβληθεί κατά την περάτωση της διακίνησης των εναρμονισμένων προϊόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 18Δ, είτε διότι το μηχανοργανωμένο σύστημα δεν είναι διαθέσιμο στη Δημοκρατία, είτε διότι δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί οι διαδικασίες που προβλέπονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 18Ε, ο πιστοποιημένος παραλήπτης υποβάλλει στο Τελωνείο, εκτός από δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, εφεδρικό έγγραφο στο οποίο περιλαμβάνονται τα ίδια στοιχεία με την αναφορά παραλαβής και δηλώνεται η περάτωση της διακίνησης.

(2) Το Τελωνείο αποστέλλει αντίγραφο του εφεδρικού εγγράφου που αναφέρεται στο εδάφιο (1) στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους αποστολής, εκτός εάν η αναφορά παραλαβής είναι δυνατό να τους υποβληθεί σύντομα από τον πιστοποιημένο παραλήπτη μέσω του μηχανοργανωμένου συστήματος, όπως προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 18Δ ή εκτός από δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις και οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους αποστολής διαβιβάζουν το αντίγραφο στον πιστοποιημένο αποστολέα ή το φυλάσσουν, ώστε να είναι στη διάθεση του πιστοποιημένου αποστολέα:

Νοείται ότι, μόλις αποκατασταθεί η διαθεσιμότητα του μηχανοργανωμένου συστήματος στη Δημοκρατία ή ολοκληρωθούν οι διαδικασίες που αναφέρονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 18Ε, ο πιστοποιημένος παραλήπτης υποβάλλει αναφορά παραλαβής, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 18Δ:

Νοείται περαιτέρω ότι, οι διατάξεις των εδαφίων (2) και (3) του άρθρου 18Δ εφαρμόζονται κατ’ αναλογία.

Εναλλακτικές αποδείξεις παραλαβής

18Ζ.-(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 18ΣΤ, η αναφορά παραλαβής που απαιτείται δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 18Δ συνιστά απόδειξη για το ότι τα εναρμονισμένα προϊόντα έχουν παραδοθεί στον πιστοποιημένο παραλήπτη.

(2)(α) Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του εδαφίου (1), εάν δεν υπάρχει αναφορά παραλαβής για λόγους άλλους από εκείνους που αναφέρονται στο άρθρο 18ΣΤ, είναι δυνατό να προσκομιστεί εναλλακτική απόδειξη, με θεώρηση των αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους προορισμού, βάσει κατάλληλων αποδεικτικών στοιχείων, ότι τα εναρμονισμένα προϊόντα που απεστάλησαν έχουν φθάσει στον προορισμό τους· και

(β) το εφεδρικό έγγραφο που προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 18ΣΤ συνιστά κατάλληλο αποδεικτικό στοιχείο για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου.

(3) Σε περίπτωση που η θεώρηση από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προορισμού γίνεται αποδεκτή από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους αποστολής, αποτελεί επαρκή απόδειξη ότι ο πιστοποιημένος παραλήπτης έχει ολοκληρώσει όλες τις αναγκαίες διατυπώσεις και έχει προβεί σε τυχόν καταβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης που οφείλεται στο κράτος μέλος προορισμού.

Παρέκκλιση από την υποχρέωση χρήσης του μηχανοργανωμένου συστήματος, απλουστευμένες διαδικασίες σε δύο ή περισσότερα κράτη μέλη

18Η. Κατόπιν συμφωνίας και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζουν όλα τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, είναι δυνατόν να θεσπίζονται απλουστευμένες διαδικασίες για τις διακινήσεις εναρμονισμένων προϊόντων, δυνάμει του παρόντος Μέρους, που λαμβάνουν χώρα μεταξύ των εδαφών δύο ή περισσότερων κρατών μελών.

Διακίνηση προϊόντων που έχουν τεθεί σε ανάλωση μεταξύ δύο τόπων στο έδαφος της Δημοκρατίας μέσω του εδάφους άλλου κράτους μέλους

18Θ.-(1) Σε περίπτωση που εναρμονισμένα προϊόντα, τα οποία έχουν ήδη τεθεί σε ανάλωση στο έδαφος της Δημοκρατίας διακινούνται σε προορισμό που βρίσκεται στο έδαφος της Δημοκρατίας, μέσω του εδάφους άλλου κράτους μέλους, εφαρμόζονται οι ακόλουθες απαιτήσεις:

(α) Η διακίνηση πραγματοποιείται υπό την κάλυψη του ηλεκτρονικού απλουστευμένου διοικητικού εγγράφου που προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 18Β μέσω κατάλληλης διαδρομής·

(β) ο πιστοποιημένος παραλήπτης βεβαιώνει την παραλαβή των προϊόντων σύμφωνα με τους κανόνες που καθορίζονται από τις αρμόδιες αρχές του τόπου προορισμού· και

(γ) ο πιστοποιημένος αποστολέας και ο πιστοποιημένος παραλήπτης αποδέχονται κάθε έλεγχο που επιτρέπει στις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές των χωρών τους να διαπιστώνουν την πραγματική παραλαβή των προϊόντων.

(2) Σε περίπτωση που υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντα διακινούνται συχνά και τακτικά υπό τους όρους που αναφέρονται στο εδάφιο (1), τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη δύνανται, με κοινή συμφωνία και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζουν, να απλουστεύουν τις απαιτήσεις του εδαφίου (1).