ΜΕΡΟΣ ΧV ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΛΠ
Εξουσία απαίτησης παροχής πληροφοριών και προσαγωγής αρχείων, βιβλίων, εγγράφων ή στοιχείων

126. (1) Οι εξουσιοδοτημένοι λειτουργοί δύνανται να απαιτούν εντός ευλόγου χρόνου και σε τόπο που εύλογα καθορίζουν, από οποιοδήποτε πρόσωπο που σχετίζεται με οποιαδήποτε ιδιότητα με τα προϊόντα ή και με οποιαδήποτε αρχεία, βιβλία, έγγραφα ή στοιχεία, έστω και αν τηρούνται σε μηχανογραφημένη μορφή -

(α) οποιαδήποτε πληροφορία,

(β) την προσκόμιση οποιωνδήποτε αρχείων, βιβλίων, εγγράφων ή στοιχείων, έστω και αν τηρούνται σε μηχανογραφημένη μορφή,

για την εξασφάλιση της τήρησης του παρόντος Νόμου.

(2) Αν σύμφωνα με το εδάφιο (1), εξουσιοδοτημένος λειτουργός έχει εξουσία να αξιώνει την προσαγωγή οποιωνδήποτε αρχείων, βιβλίων, εγγράφων ή στοιχείων από πρόσωπο που αναφέρεται στο εν λόγω εδάφιο, ο εξουσιοδοτημένος λειτουργός έχει παρόμοια εξουσία να αξιώνει την προσαγωγή των εν λόγω αρχείων, βιβλίων, εγγράφων ή στοιχείων από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που πιστεύει ότι τα κατέχει·:

Νοείται ότι οποιοδήποτε τέτοιο άλλο πρόσωπο διεκδικεί δικαίωμα επίσχεσης επί οποιουδήποτε αρχείου, βιβλίου, εγγράφου ή στοιχείου που προσάγεται από αυτό, η προσαγωγή γίνεται χωρίς βλάβη του δικαιώματος επίσχεσης.

(3) Ο εξουσιοδοτημένος λειτουργός δύναται να λαμβάνει αντίτυπα ή να αντιγράφει αποσπάσματα οποιουδήποτε αρχείου, βιβλίου, εγγράφου ή στοιχείου που προσάγεται σύμφωνα με τα εδάφια (1) και (2).

(4) Αν το κρίνει αναγκαίο ο εξουσιοδοτημένος λειτουργός δύναται να παραλάβει σε εύλογο χρόνο και να κατακρατήσει για εύλογη περίοδο οποιοδήποτε αρχείο, βιβλίο, έγγραφο ή στοιχείο που προσάγεται σύμφωνα με τα εδάφια (1) ή (2) και αν του ζητηθεί εκδίδει απόδειξη παραλαβής του:

Νοείται ότι όταν διεκδικείται δικαίωμα επίσχεσης επί αρχείου, βιβλίου, εγγράφου ή στοιχείου που προσάγεται σύμφωνα με το εδάφιο (2), η παραλαβή του σύμφωνα με το εδάφιο αυτό δεν θεωρείται ότι παραβιάζει το δικαίωμα επίσχεσης.

(5) Όταν αρχείο, βιβλίο, έγγραφο ή στοιχείο που παραλήφθηκε από εξουσιοδοτημένο λειτουργό σύμφωνα με τα πιο πάνω εδάφια ζητείται εύλογα για την ομαλή διεξαγωγή της επιχείρησης του προσώπου, ο εξουσιοδοτημένος λειτουργός παραδίδει εντός ευλόγου χρόνου αντίτυπο του αρχείου, βιβλίου, εγγράφου ή στοιχείου στο πρόσωπο το οποίο το προσήγαγε ή μερίμνησε να προσαχθεί.

(6) Ο Διευθυντής δύναται να απαιτήσει από οποιαδήποτε κρατική αρχή ή αρχή τοπικής διοίκησης ή οργανισμό δημόσιου δικαίου να του παράσχει πληροφορίες που δυνατό να είναι αναγκαίες για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου.

(7) Κάθε υπάλληλος κρατικής αρχής, αρχής τοπικής διοίκησης ή οργανισμού δημόσιου δικαίου που έχει υπό τη φύλαξή του αρχεία, βιβλία, έγγραφα ή στοιχεία των οποίων η εξέταση πιθανόν να βοηθήσει στην εφαρμογή του παρόντος Νόμου, οφείλει να επιτρέπει σε οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο λειτουργό να τα εξετάζει και να λαμβάνει αντίτυπα ή να αντιγράφει αποσπάσματά τους, χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε τέλους ή δικαιώματος.

(8) Εκτός μετά από άδεια του Υπουργού, απαγορεύεται σε εξουσιοδοτημένο λειτουργό να ανακοινώνει ή να χορηγεί σε τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο εμπιστευτικά στοιχεία ή πληροφορίες, που έχουν περιέλθει σε γνώση του ή του έχουν γνωστοποιηθεί κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του.

(9) Εξαιρουμένων των περιπτώσεων όπου διατάξεις οποιασδήποτε νομοθεσίας επιτρέπουν ή απαιτούν την αποκάλυψη εμπιστευτικών στοιχείων ή πληροφοριών, οποιοδήποτε πρόσωπο που αναφέρεται στο εδάφιο (1) αποκαλύπτει οποιαδήποτε εμπιστευτικά στοιχεία ή πληροφορίες, διαπράττει ποινικό αδίκημα και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο χρόνια ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες λίρες ή και στις δύο ποινές μαζί.

Εξουσία διεξαγωγής ελέγχων

127. Οι εξουσιοδοτημένοι λειτουργοί για να διαπιστώσουν ή να εξασφαλίζουν την τήρηση των διατάξεων του παρόντος Νόμου δύνανται να διενεργούν ελέγχους επί όλων των προϊόντων, ανεξάρτητα με την προέλευσή τους και που σχετίζονται με την παραγωγή τους ή με την είσοδο ή εισαγωγή, έξοδο ή εξαγωγή ή διακίνηση ή εναπόθεση σε χώρους επιχειρηματικής δραστηριότητας και επί οποιωνδήποτε αρχείων, βιβλίων, εγγράφων ή στοιχείων έστω και αν τηρούνται σε μηχανογραφημένη μορφή οποιουδήποτε προσώπου:

Νοείται ότι οι εξουσιοδοτημένοι λειτουργοί έχουν εξουσία να ζητούν κάθε πληροφορία που έχει σχέση με τα πιο πάνω.

Εξουσία εισόδου σε υποστατικό

128. (1) Οι εξουσιοδοτημένοι λειτουργοί με σκοπό τη διαπίστωση της τήρησης των διατάξεων του παρόντος Νόμου, δύνανται να εισέρχονται σε υποστατικό το οποίο δηλώθηκε ή έπρεπε να δηλωθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, ή σε οποιοδήποτε άλλο υποστατικό, το οποίο ανήκει κατά κυριότητα ή χρησιμοποιείται από κάτοχο άδειας για τους σκοπούς της επιχείρησής του, και να επιθεωρούν αυτό, διεξαγάγουν έρευνες, εξετάζουν και καταμετρούν τα μηχανήματα, αγγεία, σκεύη, εμπορεύματα ή υλικά, τα οποία ανήκουν ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο σχετίζονται με αυτή την επιχείρηση και να διενεργούν ελέγχους επί των αρχείων, βιβλίων, εγγράφων ή στοιχείων, έστω και αν αυτά τηρούνται σε μηχανογραφημένη μορφή.

(2) Πρόσωπο το οποίο αρνείται ή παρεμποδίζει την είσοδο εξουσιοδοτημένου λειτουργού σε υποστατικό για σκοπούς επιθεώρησης ή ερευνών, παρόλο που του δηλώθηκε το όνομα και η ιδιότητα του λειτουργού, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή η οποία δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες.

Εξουσία διεξαγωγής έρευνας για κρυμμένους σωλήνες κλπ

129. (1) Εξουσιοδοτημένο λειτουργός ο οποίος εύλογα υποψιάζεται ότι πρόσωπο το οποίο υπόκειται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου, διατηρεί ή χρησιμοποιεί μυστικό σωλήνα ή άλλον αγωγό, κρουνό, αγγείο ή σκεύος, δύναται οποτεδήποτε να διεξαγάγει έρευνες στο υποστατικό του για την ανεύρεση του σωλήνα, αγωγού, κρουνού, αγγείου ή σκεύους και να λαμβάνει οποιαδήποτε μέτρα που να διασφαλίζουν τον ακριβή έλεγχο των προϊόντων.

(2) Κάθε σωλήνας ή άλλος αγωγός, κρουνός, αγγείο ή σκεύος καθώς και όλα τα προϊόντα τα οποία υπόκεινται σε φόρο κατανάλωσης ή τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή τους, τα οποία εξευρίσκονται στο υποστατικό, υπόκεινται σε δήμευση, ο δε κάτοχός τους είναι ένοχος ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή η οποία δεν υπερβαίνει το τριπλάσιο ποσό του φόρου κατανάλωσης που αναλογεί στα προϊόντα αναφορικά με τα οποία διαπράττεται το αδίκημα ή τις πεντακόσιες λίρες ή το μεγαλύτερο των πιο πάνω ποσών.

Εξουσία προς απαίτηση διευκολύνσεων κλπ

130. (1) Οποιοδήποτε πρόσωπο υποκείμενο στις διατάξεις του παρόντος Νόμου έχει υποχρέωση όπως σε περίπτωση ελέγχου των προϊόντων από εξουσιοδοτημένο λειτουργό:

(α) παρέχει κάθε εύλογα αναγκαίο κατά τη κρίση του Διευθυντή μέσο και διευκόλυνση, για να μπορέσει ο εξουσιοδοτημένος λειτουργός να ελέγξει ή εξετάσει ή ερευνήσει ή ενασκήσει οποιοδήποτε άλλο καθήκον σε υποστατικό κατόχου άδειας ή άλλο εγκεκριμένο τόπο,

(β) φυλάττει τα παρεχόμενα για το σκοπό αυτό μέσα, σε κατάλληλο μέρος το οποίο εγκρίνεται για το σκοπό αυτό από τον εξουσιοδοτημένο λειτουργό και

(γ) επιτρέπει στο εξουσιοδοτημένο λειτουργό, όπως σε οποιοδήποτε χρονικό διάστημα χρησιμοποιήσει κάθε τέτοιο μέσο και παρέχει σε αυτό κάθε αναγκαία βοήθεια για εκτέλεση των καθηκόντων του,

οποιοδήποτε δε πρόσωπο με πράξη ή παράλειψή του παραβαίνει οποιαδήποτε διάταξη του εδαφίου αυτού, υπόκειται σε χρηματική ποινή η οποία δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες.

(2) Οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο υπόκειται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου οφείλει να παρέχει και φυλάττει όλα τα σύνεργα τα αναγκαία για την τοποθέτηση κλειδαριών από τον εξουσιοδοτημένο λειτουργό σε υποστατικό ή τόπο ή σε οποιοδήποτε διαμέρισμα αυτού του υποστατικού ή σε κάθε αγγείο, σκεύος ή συσκευή οποιασδήποτε φύσης η οποία φυλάττεται σε αυτό, και αν παραλείψει να πράξει με αυτό τον τρόπο, ο εξουσιοδοτημένος λειτουργός προμηθεύεται τα σύνεργα και εκτελεί κάθε αναγκαία εργασία για τη συντήρησή τους, και οι δαπάνες που διενεργούνται για το σκοπό αυτό, καταβάλλονται, αφού απαιτηθούν, από το πρόσωπο αυτό:

Νοείται ότι σε περίπτωση που το πρόσωπο αυτό παραλείπει να καταβάλει τις δαπάνες αυτές, υπόκειται επιπρόσθετα σε χρηματική ποινή η οποία δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες.

(3) Εάν οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο υπόκειται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή οποιοσδήποτε υπάλληλος αυτού -

(α) με τη θέλησή του καταστρέφει ή προκαλεί ζημιά σε τέτοιο σύνεργο ή κλειδαριά ή κλειδί που χρησιμοποιείται σε αυτή ή οποιαδήποτε επιγραφή ή σφραγίδα, ή

(β) παράνομα επιτύχει πρόσβαση σε τόπο ή αντικείμενο που είναι ασφαλισμένο από κλειδαριά ή σφραγίδα, ή

(γ) έχει σύνεργο ή αντικείμενο, με το οποίο σκοπείται η ασφάλεια, κατασκευασμένο με τέτοιο τρόπο, ώστε να ματαιώνεται ο αντικειμενικός αυτός σκοπός,

είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή η οποία δεν υπερβαίνει τις επτακόσιες πενήντα λίρες.

Εξουσία λήψης δειγμάτων

131. (1) Ο εξουσιοδοτημένος λειτουργός δύναται οποτεδήποτε να λαμβάνει δείγματα προϊόντων τα οποία επιβαρύνονται με φόρους κατανάλωσης.

(2) Όταν εξουσιοδοτημένος λειτουργός λαμβάνει από οποιοδήποτε σκεύος, σωλήνα ή αγγείο ή οποιοδήποτε άλλο εξοπλισμό που χρησιμοποιείται στο υποστατικό κατόχου άδειας, δείγματα οποιουδήποτε προϊόντος ή υλικού κατασκευής, το δείγμα αυτό λογίζεται ως αντιπροσωπευτικό ολόκληρου του περιεχομένου του σκεύους αυτού, σωλήνα ή αγγείου ή εξοπλισμού εφόσον το περιεχόμενο του σκεύους, σωλήνα ή αγγείου ανακινείται και αναμιγνύεται στο βαθμό που απαιτείται από τη φύση του προϊόντος πριν ληφθεί το δείγμα.

(3) Όλα τα δείγματα που λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο αυτό διατίθενται, με τον τρόπο που ο Διευθυντής εκάστοτε καθορίζει.

(4) Σε περίπτωση που σύμφωνα με το άρθρο αυτό διενεργείται δειγματοληψία από προϊόντα στα οποία έχει καταβληθεί ο φόρος κατανάλωσης και σκοπείται κατακράτηση του δείγματος, ο εξουσιοδοτημένος λειτουργός που διενεργεί τη δειγματοληψία οφείλει, όπως μετά από αίτηση του προσώπου το οποίο κατέχει τα προϊόντα, να καταβάλει για το δείγμα, εκ μέρους του Διευθυντή, εύλογο ποσό ανάλογο με την χονδρική του αξία:

Νοείται ότι εξαιρούνται από τις διατάξεις του εδαφίου αυτού:

(α) δείγματα τα οποία λαμβάνονται όταν κατατίθεται διασάφηση κατά την εισαγωγή ή είσοδό τους στο εσωτερικό της Δημοκρατίας,

(β) δείγματα τα οποία λαμβάνονται από προϊόντα, αναφορικά με τα οποία προβάλλεται αξίωση επιστροφής, έκπτωσης, απαλλαγής ή απόδοσης του φόρου αυτού,

(γ) δείγματα τα οποία λαμβάνονται για επιβεβαίωση της δήλωσης κατασκευαστή προϊόντων που επιβαρύνονται με φόρους κατανάλωσης.

Εξουσία απαγόρευσης της χρήσης ορισμένων ουσιών σε προϊόντα που υπόκεινται σε φόρο κατανάλωσης

132. (1) Εφόσον αποδειχθεί στον Υπουργό, ότι οποιαδήποτε ουσία ή υγρό χρησιμοποιείται ή δυνατό να χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή ή παρασκευή για πώληση οποιωνδήποτε προϊόντων που υπόκεινται σε φόρο κατανάλωσης, και ότι η ουσία αυτή ή υγρό είναι μολυσματικής ή επιβλαβούς φύσης ή, εφόσον πρόκειται για χημικό ή τεχνητό απόσταγμα ή προϊόν το οποίο δύναται να επηρεάσει δυσμενώς τα δημόσια έσοδα η χρήση της ουσίας αυτής ή υγρού στην κατασκευή ή παρασκευή για πώληση οποιωνδήποτε προϊόντων τα οποία καθορίζονται στο διάταγμα που εκδίδεται από τον Υπουργό, απαγορεύεται.

(2) Οποιοδήποτε πρόσωπο εν γνώσει του χρησιμοποιεί οποιαδήποτε απαγορευμένη ουσία ή υγρό, στην κατασκευή ή παρασκευή για πώληση προϊόντων, που καθορίζονται στο διάταγμα, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή η οποία δεν υπερβαίνει τις διακόσιες πενήντα λίρες.

(3) Απαγορευμένες ουσίες ή υγρά, τα οποία εξευρίσκονται στην κατοχή προσώπου το οποίο κατέχει άδεια κατασκευής ή πώλησης οποιωνδήποτε προϊόντων, που καθορίζονται στο διάταγμα, καθώς και όλα τα προϊόντα, στην κατασκευή ή παρασκευή των οποίων χρησιμοποιήθηκε τέτοια ουσία ή υγρό κατά παράβαση οποιουδήποτε διατάγματος, υπόκεινται σε δήμευση.

Εξουσία για είσοδο και έρευνα υποστατικών κλπ

133. (1) Για τους σκοπούς της άσκησης οποιωνδήποτε εξουσιών που παρέχονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, εξουσιοδοτημένος λειτουργός δύναται σε οποιοδήποτε εύλογο χρόνο, να εισέρχεται σε υποστατικό, με εξαίρεση την κατοικία, και να επιθεωρεί και ερευνά το υποστατικό αυτό καθώς και οποιαδήποτε προϊόντα και αρχεία, βιβλία, έγγραφα ή στοιχεία, έστω και αν τηρούνται σε μηχανογραφημένη μορφή, τα οποία βρίσκονται σε αυτό.

(2) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη εξουσία που παρέχεται από τον παρόντα Νόμο, εάν υπάρχει εύλογη υποψία να πιστεύεται ότι σε οποιοδήποτε υποστατικό, με εξαίρεση την κατοικία, διαπράττεται ή έχει διαπραχθεί ή πρόκειται να διαπραχθεί αδίκημα που προβλέπεται στον παρόντα Νόμο ή ότι θα ανευρεθεί απόδειξη διάπραξης ή πιθανής διάπραξης τέτοιου αδικήματος, τότε ο εξουσιοδοτημένος λειτουργός δύναται να εισέλθει στο υποστατικό αυτό, με εξαίρεση την κατοικία και να ερευνήσει αυτό.

(3) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου ή οποιασδήποτε άλλης εξουσίας που παρέχεται από τον παρόντα Νόμο, όταν δικαστής Επαρχιακού Δικαστηρίου ικανοποιείται με γραπτή ένορκη δήλωση του εξουσιοδοτημένου λειτουργού ότι υπάρχει εύλογη υποψία να πιστεύεται ότι σε υποστατικό, περιλαμβανομένης της κατοικίας, διαπράττεται ή έχει διαπραχθεί ή πρόκειται να διαπραχθεί αδίκημα που προνοείται στον παρόντα Νόμο ή ότι θα ανευρεθεί απόδειξη διάπραξης ή πιθανής διάπραξης τέτοιου αδικήματος, τότε ο δικαστής δύναται να εκδώσει ένταλμα το οποίο να εξουσιοδοτεί τον εξουσιοδοτημένο λειτουργό ή κάθε άλλο κατονομαζόμενο στο ένταλμα πρόσωπο να εισέλθει και ερευνήσει το κατονομαζόμενο στο ένταλμα υποστατικό, περιλαμβανομένης της κατοικίας.

(4) Κάθε ένταλμα έρευνας φέρει την υπογραφή του δικαστή που το εκδίδει, την ημερομηνία και ώρα έκδοσης, καθώς επίσης και βεβαίωση του δικαστή ότι έχει εύλογα ικανοποιηθεί για την ύπαρξη ανάγκης έκδοσης του εντάλματος.

(5) Ο εξουσιοδοτημένος λειτουργός ο οποίος έχει εξουσία έρευνας όπως αναφέρεται στα εδάφια (1) και (2) ή έχει εξουσιοδοτηθεί με ένταλμα όπως αναφέρεται στο εδάφιο (3) για την εκτέλεση της έρευνας δύναται -

(α) να κατακρατήσει, κατάσχει ως υποκείμενα εις δήμευση, ή μετακινήσει οποιαδήποτε προϊόντα ή και κατακρατήσει, ή κατάσχει οποιαδήποτε αρχεία, βιβλία, έγγραφα ή στοιχεία, έστω και αν τηρούνται σε μηχανογραφημένη μορφή, τα οποία βρέθηκαν στο υποστατικό και για τα οποία έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι δυνατό να χρησιμεύσουν ως αποδεικτικά στοιχεία για τους σκοπούς οποιασδήποτε δικαστικής διαδικασίας· ή και

(β) να ερευνήσει ή να μεριμνήσει για την έρευνα οποιουδήποτε προσώπου που βρίσκεται στο υποστατικό για το οποίο εύλογα πιστεύει ότι έχει στην κατοχή του τέτοια προϊόντα ή αρχεία, βιβλία, έγγραφα ή στοιχεία.

(6) Ο εξουσιοδοτημένος λειτουργός ή άλλο πρόσωπο που έχει εξουσία με βάση το άρθρο αυτό να εισέλθει σε υποστατικό, δύναται να χρησιμοποιήσει τόση βία όση είναι εύλογα αναγκαία για την άσκηση της εξουσίας αυτής.

Εξουσία έρευνας υποστατικών στα οποία βρίσκεται οτιδήποτε υπόκειται εις δήμευση

134. (1) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη εξουσία που παραχωρείται από τον παρόντα Νόμο, εφόσον υπάρχει εύλογη υποψία ότι οποιαδήποτε προϊόντα τα οποία υπόκεινται εις δήμευση, δυνάμει του παρόντος Νόμου, ή οποιοδήποτε αρχείο, βιβλίο, έγγραφό ή στοιχείο, έστω και αν τηρούνται σε μηχανογραφημένη μορφή, που σχετίζεται με τη διάπραξη αδικήματος, φυλάττεται ή αποκρύπτεται σε οποιοδήποτε υποστατικό, με εξαίρεση την κατοικία, οποιοσδήποτε εξουσιοδοτημένος λειτουργός δύναται να εισέλθει στο υποστατικό αυτό, κατά οποιοδήποτε χρόνο, κατά τη διάρκεια της ημέρας ή της νύκτας και να ελέγξει, ερευνήσει, κατακρατήσει, κατάσχει ως υποκείμενα εις δήμευση ή μετακινήσει οποιαδήποτε τέτοια προϊόντα ή και κατακρατήσει ή κατάσχει οποιαδήποτε αρχεία, βιβλία, έγγραφα ή στοιχεία, έστω και αν τηρούνται σε μηχανογραφημένη μορφή, επιπρόσθετα δε, κατά την έκταση που είναι εύλογα αναγκαίο για το σκοπό αυτό, να παραβιάσει οποιαδήποτε πόρτα, παράθυρο ή δοχείο καθώς και να παραβιάσει και μετακινήσει οποιοδήποτε άλλο κώλυμα θα παρουσιασθεί.

(2) Οι διατάξεις των εδαφίων (3) έως (6) του άρθρου 133 εφαρμόζονται κατ’ αναλογία και για τους σκοπούς του άρθρου αυτού.

Εξουσία έρευνας οχημάτων και σκαφών

135. (1) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη εξουσία που παραχωρείται δυνάμει του παρόντος Νόμου ή της τελωνειακής νομοθεσίας, οποιοσδήποτε εξουσιοδοτημένος λειτουργός για τη διαπίστωση ή την εξασφάλιση της τήρησης του παρόντος Νόμου, δύναται να σταματήσει και ερευνήσει οποιοδήποτε όχημα ή σκάφος με σκοπό να κατακρατήσει ή κατάσχει ως υποκείμενα εις δήμευση προϊόντα που -

(α) υπόκεινται σε φόρο κατανάλωσης που δεν έχει καταβληθεί ή για τον οποίο δεν κατατέθηκε εγγύηση·

(β) μεταφέρονται παράνομα από κάποιο τόπο σε άλλο·

(γ) υπόκεινται εις δήμευση δυνάμει του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι τα αναφερόμενα στο άρθρο αυτό ισχύουν και για οποιοδήποτε όχημα ή σκάφος μεταφέρει οτιδήποτε για το οποίο υπάρχει εύλογη υποψία ότι χρησιμοποιείται ή χρησιμοποιήθηκε ή δυνατό να χρησιμοποιηθεί για το σκοπό διάπραξης αδικήματος κατά παράβαση του παρόντος Νόμου.

(2) Εάν ο υπεύθυνος του οχήματος ή σκάφους, εφόσον κληθεί από εξουσιοδοτημένο λειτουργό, αρνηθεί να σταματήσει ή επιτρέψει τη διεξαγωγή της έρευνας του οχήματος ή σκάφους, είναι ένοχος ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις επτακόσιες πενήντα λίρες.

Εξουσία προσωπικής έρευνας

136. (1) Όταν υπάρχει εύλογη υποψία ότι κάποιο πρόσωπο μεταφέρει οποιοδήποτε προϊόν -

(α) το οποίο υπόκειται σε φόρο κατανάλωσης, ο οποίος δεν καταβλήθηκε ακόμη ή για το οποίο δεν παρασχέθηκε εγγύηση·

(β) για την είσοδο ή εισαγωγή ή έξοδο ή εξαγωγή του οποίου τελεί εκάστοτε σε ισχύ απαγορευτική διάταξη ή περιορισμός δυνάμει του παρόντος Νόμου ή της τελωνειακής νομοθεσίας,

οποιοσδήποτε εξουσιοδοτημένος λειτουργός δύναται να ερευνήσει σωματικά το πρόσωπο αυτό και κάθε προϊόν που μεταφέρεται επ’ αυτού.

(2) Το πρόσωπο, στο οποίο θα διενεργηθεί η έρευνα δύναται να απαιτήσει, την προσαγωγή του στο Δικαστήριο ή στον προϊστάμενο του εξουσιοδοτημένου λειτουργού που διεξάγει την έρευνα, για να εξετάσει τους λόγους, πάνω στους οποίους βασίζεται η υποψία και να αποφασίσει κατά πόσο θα διενεργηθεί ή έρευνα ή όχι.

Εξουσία για συμβιβασμό αδικημάτων

137. (1) Με εξαίρεση την περίπτωση ποινικών αδικημάτων σύμφωνα με το άρθρο 89(3), (4) και (5) του εκάστοτε σε ισχύ περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμου, ο Διευθυντής δύναται να συμβιβάζει οποιοδήποτε αδίκημα ή πράξη, το οποίο ή η οποία ήθελε διαπραχθεί ή για το οποίο ή η οποία υπάρχει εύλογη υποψία ότι διαπράχθηκε από κάποιο πρόσωπο κατά παρέκκλιση ή παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου με όρους που καθορίζονται από αυτό κατά την κρίση του, έχει δε πλήρη εξουσία όπως αποδέχεται από το πρόσωπο αυτό χρηματική πληρωμή, που δεν υπερβαίνει την ανώτατη χρηματική ποινή που προβλέπεται από τον παρόντα Νόμο για το αδίκημα ή την πράξη αυτή.

(2) Με την πληρωμή του ποσού αυτού στο Διευθυντή, απαγορεύεται η λήψη περαιτέρω δικαστικών μέτρων για το εν λόγω αδίκημα ή την πράξη αυτή εναντίον του προσώπου που συμβιβάσθηκε, εάν δε αυτό βρίσκεται υπό κράτηση αφήνεται ελεύθερο.

Εγγυητήρια και εγγύηση

138. (1) Ο Διευθυντής δύναται κατά την κρίση του να απαιτήσει από οποιοδήποτε πρόσωπο τη σύσταση εγγύησης για την τήρηση οποιουδήποτε όρου που έχει σχέση με τους φόρους κατανάλωσης.

(2) Οποιοδήποτε εγγυητήριο το οποίο εκδίδεται για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου -

(α) εκδίδεται για τη Δημοκρατία·

(β) είναι έγκυρο έστω και αν υπογράφηκε από πρόσωπο που δεν συμπλήρωσε το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του·

(γ) είναι δυνατό να ακυρωθεί σε οποιοδήποτε χρόνο από το Διευθυντή ή με εντολή του.